Ieraksts deklarētāja reģistros

 Publicēts: 25.05.2018. 09.09


Apakšsadaļu izvēlne

 IERAKSTS DEKLARĒTĀJA REĢISTROS (EIDR) (bij. vietējā muitošana), ieviešot Savienības Muitas kodeksu


Līdz ar Savienības Muitas kodeksa ieviešanu no 01.05.2016. vietējās muitošanas procedūra tika aizstāta ar līdzīgu muitas vienkāršojumu – ieraksts deklarētāja reģistros (entry in the declarants records) (turpmāk – EIDR), (SMK 182.pants).

 

 • Atļauja
  • EIDR izmantošanai nepieciešama atļauja. Atļauju izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID  informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

 • Procedūras, kuras var piemērot ar ierakstu deklarētāja reģistros 
   • laišana brīvā apgrozībā, izņemot procedūru Nr.42 un 63;
   • uzglabāšana muitas noliktavā;
   • pagaidu ievešana;
   • galapatēriņš (end-use);
   • ievešana pārstrādei;
   • eksports un reeksports (EIDR var piemērot tikai tajos gadījumos, ja nav jāsniedz pirmsizvešanas deklarācija:  muitas deklarācija, reeksporta deklarācija vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija un eksporta muitas iestāde ir vienlaicīgi arī izvešanas muitas iestāde (DA 150.panta 4.punkts). Akcīzes precēm (atliktajā akcīzes nodokļa režīmā) EIDR var piemērot, ja pārvietošana notiek vienas dalībvalsts teritorijā un iestādes atsakās no elektroniskās pārraudzības (t.i., neizmanto Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmu - EMCS) (DA 150.panta 5.punkts)).
    Tas nozīmē, ka EIDR eksportam un reeksportam var izmantot tikai specifiskos gadījumos, piemēram, kuģu un gaisa kuģu apgāde.

 • EIDR koncepcija
   • EIDR piemēro pārbaudīts un uzticams uzņēmējs, kurš pārzina deklarējamās preces un ir izpildījis atļaujas saņemšanai nepieciešamos kritērijus. Muita pirms atļaujas izsniegšanas ir pārbaudījusi šo uzņēmēju (pre-audit) un veic regulāras pārbaudes atļaujas izmantošanas laikā – pēc muitas procedūru piemērošanas (post-audit) saskaņā ar katram atļaujas turētājam individuāli izstrādātu kontroles plānu;
   • uzrādot preces, atļaujas turētājs (deklarētājs) no savas elektroniskās preču uzskaites iesniedz preču uzrādīšanas paziņojumu (system to system pieeja), kas satur DA  B pielikumā minēto datu kopu. Pavaddokumenti paziņojumam tiek pievienoti tikai pēc pieprasījuma (riska analīzes rezultātā) vai uzraudzības muitas iestādei tiek nodrošināta piekļuve deklarētāja uzskaites sistēmai;
   • preces tiek deklarētas, veicot ierakstu atļaujas turētāja - deklarētāja elektroniskajā preču uzskaites sistēmā;
   • atļaujā noteiktajā termiņā tiek iesniegta papildu deklarācija (izņemot muitas noliktavas procedūru).
 • EIDR atļaujas pamatprasības
  • Kritēriji, prasības

   Normatīvais pamatojums

   SMK 39.panta a) apakšpunkta kritērija izpilde:

   Pieteikuma iesniedzējam nav tiesību aktu muitas jomā un nodokļu noteikumu nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu, tostarp nav smagu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību.

   Minētais kritērijs tiek uzskatīts par izpildītu, ja pieteikuma iesniedzējs pēdējo trīs gadu laikā nav izdarījis smagus muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumus vai atkārtotus muitas jomas tiesību aktu vai nodokļu noteikumu pārkāpumus un tas saistībā ar savu saimniecisko darbību nav izdarījis smagus noziedzīgus nodarījumus.

   Ja pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, iepriekš minētie nosacījumi jāizpilda:

   1. pieteikuma iesniedzējam un
   2. attiecīgā gadījumā – par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem atbildīgajam darbiniekam.


   Ja pieteikuma iesniedzējs nav fiziska persona, minētais kritērijs jāizpilda:

   1. pieteikuma iesniedzējam un
   2. par pieteikuma iesniedzēju atbildīgajai personai vai personai, kura veic pieteikuma iesniedzēja vadības kontroli, un
   3. par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem atbildīgajam darbiniekam.


   [nosacījumus par minēto kritēriju izpildi  sk. IA 24.pantā; nosacījumu par nopietniem, atkārtotiem un maznozīmīgiem muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumiem un tā piemērošanu muitas jomā  sk. Muitas likuma 28. pantā]

   DA 150.panta 1.punkts

   SMK 39.panta b) apakšpunkta minēto kritēriju izpilde:

   Pieteikuma iesniedzējs ir demonstrējis augsta līmeņa kontroli pār savām darbībām un preču plūsmu, izmantojot komerciālās un, attiecīgos gadījumos, pārvadājumu uzskaites pārvaldības sistēmu, kas ļauj veikt pienācīgu kontroli.

   Minētais kritērijs tiek uzskatīts par izpildītu, ja pieteikuma iesniedzējs atbilstoši savai uzņēmuma saimnieciskai darbībai un saimnieciskās darbības modelim ir pienācīgi ieviesis rakstveida procedūras un darba instrukcijas, kurās nepārprotami aprakstīti procesi zemāk minētajiem nosacījumiem.

   Uz minētā kritērija izpildi norāda:

   • atbilstošas uzskaites un loģistikas sistēmas izveide;
   • ieviestas savai uzņēmuma saimnieciskai darbībai un saimnieciskās darbības modelim atbilstošas rakstveida procedūras (darba instrukcijas), kurās nepārprotami aprakstīti procesi, kompetences un pārstāvība prombūtnes laikā;
   • iekšējās kontroles sistēmas izveide;
   • preču plūsmas izsekojamība (ievešana, uzglabāšana, ražošana, nosūtīšana);
   • attiecīgas procedūras ieviešana rīcībai ar licencēm un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar tirdzniecības politikas pasākumiem vai ir saistītas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību;
   • iecelta kontaktpersona un ieviesta procedūra par muitas dienestu informēšanu neatbilstību gadījumos;
   • datorsistēmu aizsardzība – IT drošības politikas ieviešana, procedūras, standarti;
   • atbilstošu procedūru ieviešana savas dokumentācijas un informācijas arhivēšanai, dublēšanai, aizsardzībai pret nozaudēšanu un iznīcināšanu;
   • ārkārtas rīcības plāni sistēmas pārtraukuma/traucējumu gadījumiem;
   • atbilstošu procedūru ieviešana ievešanas un izvešanas licenču apstrādei saistībā ar aizliegumiem un ierobežojumiem.


   [skaidrojumu par minēto kritēriju izpildi  sk. IA 25.pantā]

   DA 150.panta 1.punkts

   SMK 39.panta d) apakšpunkta kritērija izpilde:

   Praktiski kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti, kas tieši saistīti ar veikto darbību.

   Minētais kritērijs tiek uzskatīts par izpildītu, ja pieteikuma iesniedzējs atbilst  1. vai 2. punktā minētajiem nosacījumiem:

   1) pieteikuma iesniedzējam vai personai, kura ir atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem, ir pierādīta vismaz trīs gadu praktiskā pieredze muitas jautājumos;

   2) pieteikuma iesniedzējs vai persona, kura ir atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem, ir sekmīgi pabeigusi apmācību par muitas tiesību aktiem, kas ir savienojama un saistīta ar muitas darbībām un ko nodrošina izglītības iestāde, kuru muitas dienests vai kāda dalībvalsts struktūra, kas atbild par profesionālo apmācību, ir atzinusi par piemērotu šādas kvalifikācijas nodrošināšanai (piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts).  

   Pieteikuma iesniedzēja par muitas jautājumiem atbildīgais darbinieks ir persona, kura ieņem pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā izveidotu amatu (kas definēts, piemēram, tā organizatoriskajā struktūrā, funkcionālajā struktūrā, nodaļu struktūrā, darba instrukcijās vai citos organizatoriskajos pasākumos) kā persona, kura ir "atbildīga par muitas jautājumiem", piemēram, par importa un eksporta biroju, vai biroja darbinieks, kas strādā ar muitas jautājumiem.

   Persona, kura ir atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem, var būt viņa darbinieks vai nolīgta persona (muitas aģenti, ekspeditori). Pieteikuma iesniedzējam jāpierāda, ka nolīgtā persona faktiski ir persona, kas atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem.

   Ja persona, kura ir atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem, ir nolīgta persona, kritēriju uzskata par izpildītu, ja nolīgtajai personai ir atzītā uzņēmēja sertifikāts muitas vienkāršojumiem (AEOC).

   [skaidrojumu par minēto kritēriju izpildi  sk. IA 27.pantā]

   DA 150.panta 1.punkts

   Izveidota elektroniska preču uzskaites sistēma (t.s. deklarētāja reģistrs), kas nodrošina:

   • preču ņemšanu uzskaitē ar vienkāršotās deklarācijas datu kopu (DA B pielikuma I2 kolonna) + uzrādīšanas paziņojuma datums + informācija par pavaddokumentiem;
   • automātisku (system-to system) uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanu Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS);
   • automātisku (system-to system) papildu deklarācijas iesniegšanu EMDAS.

   SMK 182.panta 1.punkts

    

   IA 234.pants

    

   MK noteikumi

   Pieteikuma iesniedzēja vispārējais galvojums muitas parāda segšanai, ja EIDR izmanto muitas procedūrai – laišanai brīvā apgrozībā

   MK noteikumi

    

   Papildu prasības atbrīvojuma saņemšanai no uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanas

   Normatīvais pamatojums

   • atzītā uzņēmēja sertifikāts muitas vienkāršojumiem (AEOC);
   • attiecīgo preču veids un plūsma to ļauj veikt un tie ir zināmi muitas dienestam;
   • uzraudzības muitas iestādei ir piekļuve visai informācijai, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai tā varētu īstenot savas tiesības pārbaudīt preces, ja tāda vajadzība rastos;
   • brīdī, kad preces ieraksta reģistros, uz precēm vairs neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi, izņemot gadījumus, kad atļaujā ir noteikts citādi.

   SMK 182.panta 3.punkts

 • EIDR piemērošana pārejas periodā (eksportam un reeksportam) un importa procedūrām (no 04.06.2018.) 
  • Preču deklarēšana, izmantojot EIDR

   Importa procedūras:

   • laišana brīvā apgrozībā (izņemot ar kodu 42 un 63)
   • uzglabāšana muitas noliktavā
   • pagaidu ievešana
   • ievešana pārstrādei
   • galapatēriņš

   Piesakot preces muitas procedūrai, preces atrodas atļaujā norādītajā vietā. Preces muitas procedūrai tiek deklarētas:

   1) deklarētāja (EIDR atļaujas turētāja) elektroniskajā preču uzskaitē ierakstot informāciju par precēm un pavaddokumentiem un

   2) no minētās uzskaites elektroniski iesniedzot preču uzrādīšanas paziņojumu Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS). Atļaujā noteiktajā termiņā no deklarētāja (EIDR atļaujas turētāja) elektroniskās preču uzskaites EMDAS tiek iesniegta papildu deklarācija (izņemot muitas procedūru - uzglabāšana muitas noliktavā).

   /informācija par EIDR elektroniskās preču uzskaites prasībām, uzrādīšanas paziņojuma un papildu deklarācijas iesniegšanu no šīs uzskaites atrodama atvērumā “Elektroniska preču uzskaite /importa procedūras//

   Eksporta procedūras ar standarta deklarāciju

    

   Piesakot preces muitas procedūrai, preces atrodas atļaujā norādītajā vietā un tiek piemērota muitas procedūra, iesniedzot standarta muitas deklarāciju.

   Eksporta procedūras ar preču ņemšanu uzskaitē

   Ja ir piešķirts atbrīvojums no  uzrādīšanas paziņojuma (“vecajās” atļaujās – vietējās muitošanas paziņojums), piesakot preces muitas procedūrai, preces atrodas atļaujā norādītajā vietā un tiek piemērota muitas procedūra, deklarētāja reģistros (elektroniskajā preču uzskaitē) ierakstot informāciju par precēm. Atļaujā noteiktajā termiņā tiek iesniegta papildu deklarācija.

 • Elektroniska preču uzskaite /importa procedūras/
  • Viens no ieraksta deklarētāja reģistros atļaujas nosacījumiem ir elektroniska preču uzskaites sistēma (t.s. deklarētāja reģistrs), kas nodrošina:

   • preču ņemšanu uzskaitē ar vienkāršotās deklarācijas datu kopu (DA B pielikuma I1 sleja) + uzrādīšanas paziņojuma datumu + informāciju par pavaddokumentiem;
   • automātisku (system-to system) uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanu Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS);
   • automātisku (system-to system) papildu (Z tipa) deklarācijas iesniegšanu EMDAS (ja procedūra paredz papildu deklarācijas iesniegšanu).

   /SMK 182.panta 1.punkts, IA 234.pants, DA B pielikums/

   Elektroniskā preču  uzskaites sistēma nodrošina uzskaites informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju. Jāņem vērā, ka minētās prasības nenodrošina, piemēram, plaši izmantotā Microsoft Office Excel programmatūra.

   “System to system” pieeja preču uzrādīšanas paziņojuma un papildu (Z tipa) deklarācijas iesniegšanai EMDAS ietver:

   1. No deklarētāja elektroniskās preču uzskaites sistēmas XML formātā nosūta EMDAS:

   • preču uzrādīšanas paziņojuma datus. Šie dati tiek validēti un nonāk statusā “Pieņemts”;
   • datus papildu (Z tipa) deklarācijas izveidošanai. Šie dati nonāk statusā “Jauns”. Deklarētājs, izmantojot EMDAS komersanta lietotāja saskarni, papildina deklarāciju ar trūkstošajiem datiem un iesniedz to.


   VAI

   2. Deklarētājs no savas elektroniskās preču uzskaites sistēmas:

   • izveido XML failu ar preču uzrādīšanas paziņojuma datiem un manuāli ielādē EMDAS, kur paziņojums nonāk statusā “Jauns” un sekojoši deklarētājs iesniedz to;
   • izveido XML failu ar datiem papildu (Z tipa) deklarācijas izveidošanai un manuāli ielādē EMDAS. Šie dati nonāk statusā “Jauns”. Deklarētājs, izmantojot EMDAS komersanta lietotāja saskarni, papildina deklarāciju ar trūkstošajiem datiem un iesniedz to.

    

   EIDR preču uzskaites datu kopa importa procedūrām.

   EIDR preču uzrādīšanas paziņojuma datu kopa.

   Aktualizēta “Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu” ir pieejama sadaļā Muita/ Noteikumi/ Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS)/ Kā lietot EMDAS.  

 • Deklarētāja un pārstāvības nosacījums EIDR
  • Muitas vienkāršojums - ieraksts deklarētāja reģistros (EIDR) paredz, ka atļaujas turētājs ir deklarētājs, kas ieraksta preces savos reģistros (savā elektroniskajā preču uzskaitē).

   “Deklarētājs” ir persona, kas iesniedz muitas deklarāciju vai reeksporta deklarāciju savā vārdā, vai persona, kuras vārdā tiek sniegta šāda deklarācija. (SMK 5.panta 15) punkts)


   Ja tiek izmantota pārstāvība:

   • tiešā pārstāvībā –  pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā;
   • netiešā pārstāvībā – pārstāvis muitā rīkojas savā vārdā, bet citas personas uzdevumā.


   (SMK 18.panta 1.punkts)


   Tas nozīmē, ka EIDR var piemērot:

   • ja atļaujas turētājs vienlaicīgi ir deklarētājs un iesniedz muitas deklarāciju savā vārdā (pārstāvība netiek izmantota), vai
   • ja atļaujas turētājs darbojas kā pārstāvis un iesniedz muitas deklarāciju savā vārdā un citas personas uzdevumā (netiešā pārstāvība), t.i. atļaujas turētājs šajā gadījumā ir uzskatāms par deklarētāju, kas veic ierakstus savos reģistros (savā elektroniskajā preču uzskaitē).

    

   Gadījumā, ja persona (piemēram, muitas brokera/ ekspeditora/ muitas noliktavas u.c. klients) vēlas izmantot EIDR vienkāršojuma priekšrocības, tad atļauja jāsaņem šai personai (klientam). Šādā gadījumā klients kā atļaujas turētājs deklarēšanas nolūkos var izmantot pārstāvi tiešajā pārstāvībā (jo atļaujas turētājs ir deklarētājs). Tomēr šajā gadījumā jāņem vērā tas, ka pārstāvim ir jāveic ieraksti atļaujas turētāja elektroniskajā preču uzskaites sistēmā (deklarētāja reģistros), t.i. tam nepieciešama piekļuve atļaujas turētāja uzskaitei.

    

   Kopsavilkums par deklarētāju un pārstāvībām

   Atļaujas turētājs deklarē savas/ savā valdījumā esošas preces

   Atļaujas turētājs netiešā pārstāvībā deklarē klienta preces

   Klients saņēmis EIDR atļauju un pilnvaro pārstāvi deklarēt preces tiešajā pārstāvībā

   Deklarētājs ir atļaujas turētājs un veic ierakstus savā uzskaitē.

   Deklarētājs ir atļaujas turētājs un veic ierakstus savā uzskaitē.

   Ja klients pats saņem EIDR atļauju un pilnvaro pārstāvi deklarēt preces tiešajā pārstāvībā (t.i. klients ir gan atļaujas turētājs, gan deklarētājs), tad pārstāvis deklarē preces, veicot ierakstus klienta uzskaitē.

    

   Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta mājaslapā ir publicēts Eiropas Komisijas viedoklis - dokuments Ares(2017)3064802 - 19/06/2017 par pārstāvību piemērošanu muitas vienkāršojumiem un noteiktu īpašo procedūru gadījumos.

 • Pārejas periods (no 01.05.2016.) vietējā muitošana → EIDR
  • SMK, DA un IA jāpiemēro no 01.05.2016., bet atbilstošus grozījumus muitas elektroniskajās sistēmās, kā arī  jaunu sistēmu izstrādi paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim, tāpēc tiek noteikts  pārejas periods, atsevišķu procesu nosacījumus iekļaujot TDA, DA un IA IX sadaļā (atļauju darbības, pārreģistrācijas, procedūru izpildes un citi nosacījumi).
 • “Veco” vienkāršoto procedūru atļauju derīgums vietējās muitošanas procedūrai – ievešana
  • Ja vienkāršoto procedūru atļauja vietējās muitošanas procedūrai ir piešķirta, pamatojoties uz Regulu Nr.2913/92 un Regulu Nr.2454/93, un ir derīga 01.05.2016., tā saglabā derīgumu līdz brīdim, kad tiks atkārtoti izvērtēta (pārreģistrēta).


   Minēto atļauju atkārtota izvērtēšana uzsākta 01.02.2018. Tiem “veco” vienkāršoto procedūru atļauju vietējai muitošanai turētājiem, kuri no 04.06.2018. vēlas izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (EIDR) preču deklarēšanai importa procedūrās, SMK nosacījumi jaunas  - EIDR atļaujas saņemšanai jāizpilda līdz EMDAS Importa funkcionalitātes jauninātas versijas ieviešanai 04.06.2018. Tas nozīmē, ka izmantojot EIDR, no 04.06.2018. uzrādīšanas paziņojumi (aizstāj vietējās muitošanas paziņojumus) un papildu deklarācijas (Z tips) importa procedūrām tiek iesniegti atbilstoši  SMK prasībām (ieviesti DA B un IA B pielikuma nosacījumi).

   Svarīgi “veco” vienkāršoto procedūru atļauju vietējai muitošanai turētājiem


   No 04.06.2018. muitas vienkāršojumu – ierakstu deklarētāja reģistros (EIDR) preču deklarēšanai importa procedūrās var izmantot tikai tie uzņēmēji, kas vienkāršoto procedūru atļauju pārskatīšanas rezultātā ir saņēmuši jaunu atļauju – ieraksta deklarētāja  reģistros atļauju.

   “Veco” vienkāršoto procedūru atļauju vietējai muitošanai turētāji, kuri vēlas izmantot EIDR preču deklarēšanā, bet līdz 04.06.2018. nebūs paspējuši izpildīt SMK nosacījumus, lai atļauju pārskatīšanas rezultātā saņemtu jaunu – EIDR atļauju un izmantotu EIDR preču deklarēšanai importa procedūrās, varēs turpināt sagatavoties SMK nosacījumu izpildei (piemēram, atbilstošas elektroniskas preču uzskaites izveide), bet ne vēlāk kā līdz “veco” atļauju pārskatīšanas procesa noslēgumam  – 01.05.2019. Laikā līdz jaunas – EIDR atļaujas saņemšanai preces tiek deklarētas ar standarta deklarāciju vispārējā kārtībā vai vienkāršoto deklarāciju (ja ir šāda atļauja).

 • “Veco” vienkāršoto procedūru atļauju derīgums vietējās muitošanas procedūrai – izvešana
  • Ja vienkāršoto procedūru atļauja vietējās muitošanas procedūrai ir piešķirta, pamatojoties uz Regulu Nr.2913/92 un Regulu Nr.2454/93, tā saglabā derīgumu līdz brīdim, kad tiks atkārtoti izvērtēta, bet ne vēlāk kā līdz 01.05.2019. (DA 250., 251.pants, IA 345.pants).

   SMK neparedz šobrīd spēkā esošo muitas vienkāršojumu – vietējās muitošanas procedūras piemērošanu izvešanai, iesniedzot standarta deklarāciju.

   Taču saskaņā ar TDA 21.panta 2.punktu pārejas periodā uzņēmēji, kas izmanto līdz 30.04.2016. izsniegto vienkāršotās procedūras atļauju vietējai muitošanai izvešanai un atpakaļizvešanai, ar deklarācijas iesniegšanas veidu – standarta deklarācijas iesniegšana, šo atļauju var turpināt izmantot līdz atļaujas pārskatīšanai, bet ne vēlāk kā līdz 01.05.2019.

   Uzņēmēji, kas izmanto līdz 30.04.2016. izsniegto vienkāršotās procedūras atļauju vietējai muitošanai izvešanai un atpakaļizvešanai ar deklarācijas iesniegšanas veidu – preču ņemšana uzskaitē, šo atļauju var turpināt izmantot līdz atļaujas pārskatīšanai, bet ne vēlāk kā līdz 01.05.2019.

 • Eksports un reeksports pēc 01.05.2019.
  • Ņemot vērā DA 150.panta 4.punktā minētos ierobežojumus, “veco” vietējās muitošanas atļauju turētāji, kas šo atļauju izmanto eksporta procedūras vai reeksporta noformēšanai ar standarta deklarāciju, to varēs izmantot līdz 30.04.2019., pēc tam eksporta procedūra un reeksports jāpiemēro ar standarta deklarāciju vispārējā kārtībā.


   DA 150.panta 4.punkts:

   4.Ja pieteikums [EIDR] atļaujas saņemšanai attiecas uz eksportu un reeksportu, atļauju piešķir vienīgi tad, ja ir izpildīti abi turpmāk norādītie nosacījumi:

   pienākumu iesniegt pirmsizvešanas deklarāciju atceļ saskaņā ar Kodeksa 263.panta 2.punktu; eksporta muitas iestāde ir arī izvešanas muitas iestāde, vai eksporta muitas iestāde un izvešanas muitas iestāde piemēro tādu režīmu, kas nodrošina preču muitas uzraudzību izvešanas laikā.


   Atgādinām, ka ar 01.05.2019. zaudē spēku visas (ja netika pārskatītas/pārreģistrētas pirms šī datuma) līdz 01.05.2016. izdotās muitas atļaujas, kas tika izmantotas pārejas periodā, ieviešot SMK.

   Aicinām uzņēmējus laikus sagatavoties ieraksta deklarētāja reģistros (EIDR) atļaujas saņemšanai, nodrošinot SMK prasību izpildi (piemēram, saņemot atzītā uzņēmēja atļauju muitas vienkāršojumiem (AEOC), ja plānots izmantot EIDR ar atbrīvojumu no uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanas, izveidojot elektronisko preču uzskaiti u.c.):

   • “veco” vietējās muitošanas atļauju turētājus, kuri šo atļauju turpināja izmantoja pārejas periodā eksporta procedūras vai reeksporta noformēšanai ar preču ņemšanu uzskaitē (gaisa kuģu apgāde) un kam no 01.05.2019. kā deklarēšanas veidu nepieciešams izmantot EIDR;
   • uzņēmējus, kuri veic gaisa kuģu/kuģu apgādi, izmantojot vienkāršoto deklarēšanu, bet kuriem kā deklarēšanas veidu nepieciešams izmantot EIDR.

    

   Viens no ieraksta deklarētāja reģistros atļaujas pamatnosacījumiem ir elektroniska preču uzskaites sistēma (t.s. deklarētāja reģistrs), kas nodrošina:

   • preču ņemšanu uzskaitē ar vienkāršotās deklarācijas datu kopu (DA B pielikuma C1 sleja) + uzrādīšanas paziņojuma datumu + informāciju par pavaddokumentiem;
   • automātisku (system to system) preču uzrādīšanas paziņojuma un papildu (Z tipa) deklarācijas iesniegšanu EMDAS Eksporta kontroles sistēmā (nosaukums atbilstoši SMK - SMK Automatizētā eksporta kontroles sistēma);

   /SMK 182.panta 1.punkts, IA 234.pants, DA B pielikums/

   Elektroniskā preču uzskaites sistēma nodrošina uzskaites informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju (MK 22.08.2017. noteikumu Nr.499 22.punkts). Jāņem vērā, ka minētās prasības nenodrošina, piemēram, plaši izmantotā Microsoft Office Excel programmatūra.

   EIDR preču uzskaites datu kopa eksporta procedūrām un reeksportam


   (!) Svarīgi

   Pārejas periodā no 01.05.2016. līdz SMK Automatizētās eksporta kontroles sistēmas (AES) pilnveidošanai* atbilstoši SMK prasībām (ieviesti DA B pielikuma datu elementi un citas prasības) papildu  - Z tipa deklarācijas tiek iesniegtas elektroniski EMDAS Eksporta kontroles sistēmā, izmantojot Komersanta lietotāja saskarni un TDA (regula 2016/341) 9.pielikuma C.1, D.1 papildinājumā un MK 29.11.2016. noteikumos Nr.754 noteikto datu kopu.

   Uzsākot AES pilnveidošanas procesu, tiks sniegta informācija par prasībām preču uzrādīšanas paziņojuma (ja nav piemērots atbrīvojums) un papildu – Z tipa deklarācijas elektroniskai iesniegšanai AES no deklarētāja elektroniskās preču uzskaites sistēmas (system to system pieeja).


   * saskaņā ar SMK 278.pantu un SMK Darba programmu (Komisijas 11.04.2016. Īstenošanas lēmums (ES) 2016/578) AES jaunināšanas/pilnveidošanas termiņš ir 02.03.2020., bet plānota termiņa pagarināšana.

Normatīvie akti
SMK pants DA pants IA pants
167., 182.

146., 150.

A pielikums (pieteikums/atļauja), B pielikums  (dati)

233., 234., 235., 236.

A pielikums (pieteikums/atļauja),

B pielikums (dati)

 

Savienības Muitas kodekss (SMK) un tā normatīvie akti  - DA (regula Nr.2015/2446), IA (regula Nr.2015/2447), TDA  (regula Nr.2016/341) atrodami sadaļā Savienības Muitas kodekss.

19.07.2017. sanāksmes prezentācija – “Ieraksta deklarētāja reģistros (EIDR) ieviešana”. 

Aicinām iepazīties ar Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) mājaslapā publicētajiem ieteikumiem (vadlīnijām) – dokumentu Taxud/A2/07/04/2017 VIENKĀRŠOJUMI — SMK V sadaļa “Norādījumi dalībvalstīm un uzņēmējiem”.