Ieraksts deklarētāja reģistros (entry in the declarants recordsturpmāk – EIDRir preču deklarēšanas veids, kas ļauj precēm piemērot konkrētu muitas procedūru muitas apstiprinātā vietā, pamatojoties uz šo preču ņemšanu atļaujas turētāja (deklarētāja) elektroniskajā preču uzskaitē, pielīdzinot to muitas deklarācijas noformēšanai. /SMK 139. un 182.pants/

EIDR koncepcija:

 • EIDR piemēro pārbaudīts un uzticams uzņēmējs, kurš pārzina deklarējamās preces un ir izpildījis atļaujas saņemšanai nepieciešamos kritērijus. Muita pirms atļaujas izsniegšanas ir pārbaudījusi šo uzņēmēju (pre-audit) un veic regulāras pārbaudes atļaujas izmantošanas laikā – pēc muitas procedūru piemērošanas (post-audit) saskaņā ar katram atļaujas turētājam individuāli izstrādātu kontroles plānu;
 • uzrādot preces, atļaujas turētājs (deklarētājs) no savas elektroniskās preču uzskaites iesniedz preču uzrādīšanas paziņojumu (system to system pieeja), kas satur DA  B pielikumā minēto datu kopu. Pavaddokumenti paziņojumam tiek pievienoti tikai pēc pieprasījuma (riska analīzes rezultātā) vai uzraudzības muitas iestādei tiek nodrošināta piekļuve deklarētāja uzskaites sistēmai;
 • preces tiek deklarētas, veicot ierakstu atļaujas turētāja - deklarētāja elektroniskajā preču uzskaites sistēmā;
 • atļaujā noteiktajā termiņā tiek iesniegta papildu deklarācija (izņemot muitas noliktavas procedūru).
 • laišana brīvā apgrozībā, izņemot procedūru 42 un 63;
 • uzglabāšana muitas noliktavā;
 • pagaidu ievešana;
 • galapatēriņš;
 • ievešana pārstrādei;
 • izvešana pārstrādei;
 • eksports un reeksports (EIDR var piemērot, ja nav jāsniedz muitas deklarācija, reeksporta deklarācija vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija un eksporta muitas iestāde ir vienlaicīgi arī izvešanas muitas iestāde. Akcīzes precēm (atliktajā akcīzes nodokļa režīmā) EIDR var piemērot, ja pārvietošana notiek vienas dalībvalsts teritorijā un iestādes atsakās no elektroniskās pārraudzības (t.i. neizmanto EMCS).

/DA 150.pants/

Ņemot vērā nosacījumus, EIDR eksportam un reeksportam var izmantot tikai specifiskos gadījumos, piemēram, kuģu un gaisa kuģu apgāde.

EIDR izmantošanai nepieciešama atļauja. Atļauju izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID  informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

Kritēriji, prasības

Normatīvais pamatojums

SMK 39.panta a) apakšpunkta kritērija izpilde:

Pieteikuma iesniedzējam nav tiesību aktu muitas jomā un nodokļu noteikumu nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu, tostarp nav smagu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību.

Minētais kritērijs tiek uzskatīts par izpildītu, ja pieteikuma iesniedzējs pēdējo trīs gadu laikā nav izdarījis smagus muitas jomas tiesību aktu vai nodokļu noteikumu pārkāpumus vai atkārtotus muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumus un tas saistībā ar savu saimniecisko darbību nav izdarījis smagus noziedzīgus nodarījumus.

Ja pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, iepriekš minētie nosacījumi jāizpilda:

 1. pieteikuma iesniedzējam un
 2. attiecīgā gadījumā – par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem atbildīgajam darbiniekam.

Ja pieteikuma iesniedzējs nav fiziska persona, minētais kritērijs jāizpilda:

 1. pieteikuma iesniedzējam un
 2. par pieteikuma iesniedzēju atbildīgajai personai vai personai, kura veic pieteikuma iesniedzēja vadības kontroli, un
 3. par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem atbildīgajam darbiniekam.

[nosacījumus par minēto kritēriju izpildi  sk. IA 24.pantā; nosacījumu par nopietniem, atkārtotiem un maznozīmīgiem muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumiem un tā piemērošanu muitas jomā  sk. Muitas likuma 28. pantā]

DA 150.panta 1.punkts

SMK 39.panta b) apakšpunkta minēto kritēriju izpilde:

Pieteikuma iesniedzējs ir demonstrējis augsta līmeņa kontroli pār savām darbībām un preču plūsmu, izmantojot komerciālās un, attiecīgos gadījumos, pārvadājumu uzskaites pārvaldības sistēmu, kas ļauj veikt pienācīgu kontroli.

Minētais kritērijs tiek uzskatīts par izpildītu, ja pieteikuma iesniedzējs atbilstoši savai uzņēmuma saimnieciskai darbībai un saimnieciskās darbības modelim ir pienācīgi ieviesis rakstveida procedūras un darba instrukcijas, kurās nepārprotami aprakstīti procesi zemāk minētajiem nosacījumiem.

Uz minētā kritērija izpildi norāda:

 • atbilstošas uzskaites un loģistikas sistēmas izveide;
 • ieviestas savai uzņēmuma saimnieciskai darbībai un saimnieciskās darbības modelim atbilstošas rakstveida procedūras (darba instrukcijas), kurās nepārprotami aprakstīti procesi, kompetences un pārstāvība prombūtnes laikā;
 • iekšējās kontroles sistēmas izveide;
 • preču plūsmas izsekojamība (ievešana, uzglabāšana, ražošana, nosūtīšana);
 • attiecīgas procedūras ieviešana rīcībai ar licencēm un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar tirdzniecības politikas pasākumiem vai ir saistītas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību;
 • iecelta kontaktpersona un ieviesta procedūra par muitas dienestu informēšanu neatbilstību gadījumos;
 • datorsistēmu aizsardzība – IT drošības politikas ieviešana, procedūras, standarti;
 • atbilstošu procedūru ieviešana savas dokumentācijas un informācijas arhivēšanai, dublēšanai, aizsardzībai pret nozaudēšanu un iznīcināšanu;
 • ārkārtas rīcības plāni sistēmas pārtraukuma/traucējumu gadījumiem;
 • atbilstošu procedūru ieviešana ievešanas un izvešanas licenču apstrādei saistībā ar aizliegumiem un ierobežojumiem.


[skaidrojumu par minēto kritēriju izpildi  sk. IA 25.pantā]

DA 150.panta 1.punkts

SMK 39.panta d) apakšpunkta kritērija izpilde:

Praktiski kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti, kas tieši saistīti ar veikto darbību.

Minētais kritērijs tiek uzskatīts par izpildītu, ja pieteikuma iesniedzējs atbilst  vienam no šiem nosacījumiem:

1) pieteikuma iesniedzējam vai personai, kura ir atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem, ir pierādīta vismaz trīs gadu praktiskā pieredze muitas jautājumos;

2) pieteikuma iesniedzējs vai persona, kura ir atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem, ir sekmīgi pabeigusi apmācību par muitas tiesību aktiem, kas ir savienojama un saistīta ar muitas darbībām, un ko nodrošina izglītības iestāde, kuru muitas dienests vai kāda dalībvalsts struktūra, kas atbild par profesionālo apmācību, ir atzinusi par piemērotu šādas kvalifikācijas nodrošināšanai (piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts).

Pieteikuma iesniedzēja par muitas jautājumiem atbildīgais darbinieks ir persona, kura ieņem pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā izveidotu amatu (kas definēts, piemēram, tā organizatoriskajā struktūrā, funkcionālajā struktūrā, nodaļu struktūrā, darba instrukcijās vai citos organizatoriskajos pasākumos) kā persona, kura ir "atbildīga" par muitas jautājumiem, piemēram, par importa un eksporta biroju, vai biroja darbinieks, kas strādā ar muitas jautājumiem.

Persona, kura ir atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem, var būt viņa darbinieks vai nolīgta persona (muitas aģenti, ekspeditori). Pieteikuma iesniedzējam jāpierāda, ka nolīgtā persona faktiski ir persona, kas atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem.

Ja persona, kura ir atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem, ir nolīgta persona, kritēriju uzskata par izpildītu, ja nolīgtajai personai ir atzītā uzņēmēja sertifikāts muitas vienkāršojumiem (AEOC).

[skaidrojumu par minēto kritēriju izpildi  sk. IA 27.pantā]

DA 150.panta 1.punkts

Izveidota elektroniska preču uzskaites sistēma (t.s. deklarētāja reģistrs), kas nodrošina:

 • preču ņemšanu uzskaitē, kas satur: vienkāršotās deklarācijas datu kopu, uzrādīšanas paziņojuma datumu (ja nav piešķirts atbrīvojums no paziņojuma) un informāciju par preču pavaddokumentiem;
  /DA B pielikuma I2 kolonna importa procedūrām un DA B pielikuma C1 sleja eksportam un reeksportam/
 • automātisku (system-to system) uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanu Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), ja nav piešķirts atbrīvojums no paziņojuma;
 • automātisku (system-to system) papildu deklarācijas iesniegšanu EMDAS*.

 

*Eksportam un reeksportam pārejas periodā – no 01.05.2016. līdz SMK paredzētās Automatizētās eksporta kontroles sistēmas (AES) jaunināšanai –  papildu deklarācijas tiek iesniegtas elektroniski EMDAS Eksporta kontroles sistēmā, izmantojot Komersanta lietotāja saskarni.

 

Detalizēta informācija par elektronisko preču uzskaiti:

 • importa procedūrām – atvērumā “Elektroniska preču uzskaite importa procedūrām”;
 • eksporta procedūrai un reeksportam – atvērumā “Elektroniska preču uzskaite eksportam un reeksportam”. 

SMK 182.panta 1.punkts

 

IA 234.pants

 

MK 22.08.2017. noteikumu 499 22.punkts

Vispārējais galvojums
Pieteikuma iesniedzēja vispārējais galvojums muitas parāda segšanai, ja EIDR izmanto muitas procedūrai – laišanai brīvā apgrozībā.

Piemērojot muitas procedūru – uzglabāšana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei vai pagaidu ievešana, atsevišķs galvojums EIDR izmantošanai nav jāsniedz, jo galvojums muitas parāda, kas var rasties, segšanai  tiek sniegts, piesakoties muitas noliktavas turēšanas/ ievešanas pārstrādei/ pagaidu ievešanas atļaujas saņemšanai (t.i. galvojums ir saistīts ar īpašās procedūras atļauju).

SMK 211.pants
MK 22.08.2017. noteikumu 499 15.punkts

 

Prasības atbrīvojuma saņemšanai no uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanas

Normatīvais pamatojums

 • atzītā uzņēmēja sertifikāts muitas vienkāršojumiem (AEOC);
 • attiecīgo preču veids un plūsma to ļauj veikt un tie ir zināmi muitas dienestam;
 • uzraudzības muitas iestādei ir piekļuve visai informācijai, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai tā varētu īstenot savas tiesības pārbaudīt preces, ja tāda vajadzība rastos;
 • brīdī, kad preces ieraksta reģistros, uz precēm vairs neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi, izņemot gadījumus, kad atļaujā ir noteikts citādi.

SMK 182.panta 3.punkts

EIDR atļaujas pamatnosacījums ir elektroniska preču uzskaites sistēma (t.s. deklarētāja reģistrs), kas nodrošina:

 1. preču ņemšanu uzskaitē ar vienkāršotās deklarācijas datu kopu (DA B pielikuma I1 sleja) + uzrādīšanas paziņojuma datumu + informāciju par pavaddokumentiem;
 2. automātisku (“system to system”) preču uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanu Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), izņemot gadījumus, ja piešķirts atbrīvojums no paziņojuma;
 3. automātisku (“system to system”) papildu (Z tipa) deklarācijas iesniegšanu EMDAS (ja procedūra paredz papildu deklarācijas iesniegšanu).

/SMK 182.panta 1.punkts, IA 234.pants, DA B pielikums/

 

Elektroniskā preču  uzskaites sistēma nodrošina uzskaites informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju. Jāņem vērā, ka minētās prasības nenodrošina, piemēram, plaši izmantotā Microsoft Office Excel programmatūra. 

/ MK 22.08.2017. noteikumu 499 22.punkts/

 

“System to system” pieeja preču uzrādīšanas paziņojuma un papildu (Z tipa) deklarācijas iesniegšanai EMDAS

 

1. No deklarētāja elektroniskās preču uzskaites sistēmas XML formātā nosūta EMDAS:

 • preču uzrādīšanas paziņojuma datus. Šie dati tiek validēti un nonāk statusā “Pieņemts”;
 • datus papildu (Z tipa) deklarācijas izveidošanai. Šie dati nonāk statusā “Jauns”. Deklarētājs, izmantojot EMDAS komersanta lietotāja saskarni, papildina deklarāciju ar trūkstošajiem datiem un iesniedz to.

VAI

2. Deklarētājs no savas elektroniskās preču uzskaites sistēmas:

 • izveido XML failu ar preču uzrādīšanas paziņojuma datiem un manuāli ielādē EMDAS, kur paziņojums nonāk statusā “Jauns” un sekojoši deklarētājs iesniedz to;
 • izveido XML failu ar datiem papildu (Z tipa) deklarācijas izveidošanai un manuāli ielādē EMDAS. Šie dati nonāk statusā “Jauns”. Deklarētājs, izmantojot EMDAS komersanta lietotāja saskarni, papildina deklarāciju ar trūkstošajiem datiem un iesniedz to.

Aktualizēta “Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu” ir pieejama sadaļā Muita/ Noteikumi/ Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS)/ Kā lietot EMDAS

​EIDR atļaujas pamatnosacījums ir elektroniska preču uzskaites sistēma (t.s. deklarētāja reģistrs), kas nodrošina:

 1. preču ņemšanu uzskaitē ar vienkāršotās deklarācijas datu kopu (DA B pielikuma C1 sleja) + uzrādīšanas paziņojuma datumu + informāciju par pavaddokumentiem;
 2. automātisku (“system to system”) preču uzrādīšanas paziņojuma un papildu (Z tipa) deklarācijas iesniegšanu EMDAS Eksporta kontroles sistēmā (SMK Automatizētā eksporta kontroles sistēma);

/SMK 182.panta 1.punkts, IA 234.pants, DA B pielikums/

 

Elektroniskā preču uzskaites sistēma nodrošina uzskaites informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju. Jāņem vērā, ka minētās prasības nenodrošina, piemēram, plaši izmantotā Microsoft Office Excel programmatūra.

/MK 22.08.2017. noteikumu Nr.499 22.punkts/ 

 

(!) Svarīgi

Pārejas periodā no 01.05.2016. līdz SMK Automatizētās eksporta kontroles sistēmas (AES) pilnveidošanai* atbilstoši SMK prasībām (ieviesti DA B pielikuma datu elementi un citas prasības) papildu  - Z tipa deklarācijas tiek iesniegtas elektroniski EMDAS Eksporta kontroles sistēmā, izmantojot Komersanta lietotāja saskarni un TDA (regula 2016/341) 9.pielikuma C.1, D.1 papildinājumā un MK 29.11.2016. noteikumos Nr.754 noteikto datu kopu.

 

Izstrādājot jauno AES versiju, tiks sniegta informācija par prasībām preču uzrādīšanas paziņojuma (ja nav piemērots atbrīvojums) un papildu – Z tipa deklarācijas elektroniskai iesniegšanai AES no deklarētāja elektroniskās preču uzskaites sistēmas (“system to system” pieeja).

* saskaņā ar SMK 278.pantu un SMK Darba programmu (Komisijas 13.12.2019. Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2151) AES jaunināšanas/pilnveidošanas termiņš ir 01.12.2023.

Importa procedūras:

 • laišana brīvā apgrozībā (izņemot ar kodu 42 un 63)
 • uzglabāšana muitas noliktavā
 • pagaidu ievešana
 • ievešana pārstrādei
 • galapatēriņš

Piesakot preces muitas procedūrai, preces atrodas atļaujā norādītajā vietā (EIDR atļaujā ir norādīts preču atrašanās vietas identifikators).
Preces muitas procedūrai deklarē: 

 1. deklarētājs (EIDR atļaujas turētājs), savā elektroniskajā preču uzskaitē ierakstot informāciju par precēm un pavaddokumentiem; 
 2. deklarētājs no savas uzskaites elektroniski EMDAS iesniedz preču uzrādīšanas paziņojumu (izņemot gadījumus, kad izsniegta EIDR atļauja ar atbrīvojumu no uzrādīšanas paziņojuma). Uzrādīšanas paziņojumam  preču pavaddokumentus nepievieno, tomēr tiem ir jābūt deklarētāja rīcībā. Uzrādīšanas paziņojuma labošana nav paredzēta, deklarētājs nepieciešamos labojumus veic savā preču uzskaitē (reģistros);
 3. atļaujā noteiktajā termiņā deklarētājs no savas elektroniskās preču uzskaites iesniedz EMDAS papildu deklarāciju (Z tips), izņemot muitas procedūru - uzglabāšana muitas noliktavā. Papildu deklarācijai skenētā veidā pievieno preču pavaddokumentus un citus preču muitošanai nepieciešamos dokumentus. Papildu deklarācija tiek noformēta vispārējā kārtībā.
   

Ieraksts deklarētāja reģistros un papildu deklarācija veido vienotu, nedalāmu dokumentu, kas ir spēkā no dienas, kad preces ir ierakstītas deklarētāja elektroniskajā preču uzskaitē (reģistros). 

Atkarībā no EIDR atļaujā norādītā, papildu deklarācija var būt vispārīga, periodiska vai apkopojoša: 

 • vispārīga – papildu deklarācija attiecas uz vienu ierakstu;
 • apkopojoša – papildu deklarācija attiecas uz vairākiem ierakstiem noteiktā laikposmā;
 • periodiska – papildu deklarācija attiecas uz vienu ierakstu noteiktā laikposmā.

Eksporta procedūra

Reeksports

/ar atbrīvojumu no preču uzrādīšanas paziņojuma/

Piesakot preces muitas procedūrai, preces atrodas atļaujā norādītajā vietā.
Preces muitas procedūrai tiek deklarētas: 

 1. deklarētājs (EIDR atļaujas turētājs) savā elektroniskajā preču uzskaitē ieraksta informāciju par precēm un pavaddokumentiem; 
 2. atļaujā noteiktajā termiņā deklarētājs EMDAS iesniedz papildu deklarāciju (A tips). Papildu deklarācijai skenētā veidā pievieno preču pavaddokumentus un citus preču muitošanai nepieciešamos dokumentus. Papildu deklarācija tiek noformēta vispārējā kārtībā.

 

Ieraksts deklarētāja reģistros un papildu deklarācija veido vienotu, nedalāmu dokumentu, kas ir spēkā no dienas, kad preces ir ierakstītas deklarētāja reģistros. 

Atkarībā no EIDR atļaujā norādītā, papildu deklarācija var būt vispārīga, periodiska vai apkopojoša: 

 • vispārīga – papildu deklarācija attiecas uz vienu ierakstu;
 • apkopojoša – papildu deklarācija attiecas uz vairākiem ierakstiem noteiktā laikposmā;
 • periodiska – papildu deklarācija attiecas uz vienu ierakstu noteiktā laikposmā.

Muitas vienkāršojums - ieraksts deklarētāja reģistros (EIDR) paredz, ka atļaujas turētājs ir deklarētājs, kas ieraksta preces savos reģistros (savā elektroniskajā preču uzskaitē).

“Deklarētājs” ir persona, kas iesniedz muitas deklarāciju vai reeksporta deklarāciju savā vārdā, vai persona, kuras vārdā tiek sniegta šāda deklarācija. (SMK 5.panta 15) punkts)


Ja tiek izmantota pārstāvība:

 • tiešā pārstāvībā –  pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā;
 • netiešā pārstāvībā – pārstāvis muitā rīkojas savā vārdā, bet citas personas uzdevumā.

(SMK 18.panta 1.punkts)


Tas nozīmē, ka EIDR var piemērot:

 • ja atļaujas turētājs vienlaicīgi ir deklarētājs un iesniedz muitas deklarāciju savā vārdā (pārstāvība netiek izmantota), vai
 • ja atļaujas turētājs darbojas kā pārstāvis un iesniedz muitas deklarāciju savā vārdā un citas personas uzdevumā (netiešā pārstāvība), t.i. atļaujas turētājs šajā gadījumā ir uzskatāms par deklarētāju, kas veic ierakstus savos reģistros (savā elektroniskajā preču uzskaitē).

 

Gadījumā, ja persona (piemēram, muitas brokera/ ekspeditora/ muitas noliktavas u.c. klients) vēlas izmantot EIDR vienkāršojuma priekšrocības, tad atļauja jāsaņem šai personai (klientam). Šādā gadījumā klients kā atļaujas turētājs deklarēšanas nolūkos var izmantot pārstāvi tiešajā pārstāvībā (jo atļaujas turētājs ir deklarētājs). Tomēr šajā gadījumā jāņem vērā tas, ka pārstāvim ir jāveic ieraksti atļaujas turētāja elektroniskajā preču uzskaites sistēmā (deklarētāja reģistros), t.i. tam nepieciešama piekļuve atļaujas turētāja uzskaitei.

 

Kopsavilkums par deklarētāju un pārstāvībām

Atļaujas turētājs deklarē savas/ savā valdījumā esošas preces

Atļaujas turētājs netiešā pārstāvībā deklarē klienta preces

Klients saņēmis EIDR atļauju un pilnvaro pārstāvi deklarēt preces tiešajā pārstāvībā

Deklarētājs ir atļaujas turētājs, kurš veic ierakstus savā uzskaitē un iesniedz preču uzrādīšanas paziņojumu un papildu deklarāciju EMDAS (izņemot gadījumus, kad piemērojams atbrīvojums no paziņojuma vai papildu deklarācijas).

Deklarētājs ir atļaujas turētājs, kurš veic ierakstus savā uzskaitē un iesniedz preču uzrādīšanas paziņojumu un papildu deklarāciju EMDAS
(izņemot gadījumus, kad piemērojams atbrīvojums no paziņojuma vai papildu deklarācijas).

Ja klients pats saņem EIDR atļauju un pilnvaro pārstāvi deklarēt preces tiešajā pārstāvībā (t.i. klients ir gan atļaujas turētājs, gan deklarētājs), tad pārstāvis deklarē preces, veicot ierakstus klienta uzskaitē, iesniedz preču uzrādīšanas paziņojumu un papildu deklarāciju EMDAS (izņemot gadījumus, kad piemērojams atbrīvojums no paziņojuma vai papildu deklarācijas).

Normatīvie akti un citi avoti
SMK 
(Regula 952/2013)
DA
(Regula 2015/2446) 
IA 
(Regula 2015/2447)
TDA
(Regula 2016/341)
167., 182.pants

146., 150.pants

A pielikums (pieteikums/ atļauja) 

B pielikums  (uzskaites, uzrādīšanas paziņojuma, papildu deklarācijas dati)

33., 234., 235., 236.pants
A pielikums (pieteikums/ atļauja)
B pielikums (uzskaites, uzrādīšanas paziņojuma, papildu deklarācijas dati)
9.pielikuma C.1, D.1 papildinājums (papildu deklarācijas dati eksportam, reeksportam)

 

Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumi Nr.499 “Muitas atļauju noteikumi”
Ministru kabineta 08.08.2023. noteikumi Nr. 427 "Muitas deklarācijas papildu datu elementu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība"

Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) mājaslapā publicētie ieteikumi (vadlīnijas) Taxud/A2/07/04/2017 VIENKĀRŠOJUMI — SMK V sadaļa “Norādījumi dalībvalstīm un uzņēmējiem”.

Vispārīga informācija par SMK, DA, TDA, IA un saites uz šiem normatīvajiem aktiem atrodamas sadaļā Savienības Muitas kodekss.