Tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS.

Sākot ar 2021.gadu viens konts
VIENOTAIS NODOKĻU KONTS
Saņēmējs:Valsts budžets (VID)
Reģistrācijas numurs:90000010008
Konts (IBAN):LV33TREL1060000300000

Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)

(MK 07.09.2021. not. Nr.610)

Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs) Līdz nākamā mēneša 15.datumam
vai
līdz pēctaksācijas gada 1.februārim
Ja nodokli jāietur ienākumam izmaksas brīdī, samaksas termiņš – līdz nākamā mēneša 23.datumam.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (MK 07.09.2021. not. Nr.610) Ienākuma saņēmējs – fiziskā persona – iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka Līdz ceturksnim sekojošā  mēneša 17.datumam vai līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam Līdz ceturksnim sekojošā  mēneša 23.datumam vai līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.
Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš 

Gada ienākumu deklarācija

(MK 30.10.2018. not. Nr.662 1.pielikums) 

Fiziskā persona vai fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs

No taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

Ja taksācijas gada ienākumi, kas ir apliekami ar progresīvo nodokli*, pārsniedz 78 100 euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

 

*Gada ienākumi, kurus apliek ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. panta otrajā daļā noteikto nodokļa likmi.

Ja  taksācijas gada ienākumi, kas ir apliekami ar progresīvo nodokli, nepārsniedz 78 100 euro un aprēķinātā nodokļa summa 640 euro - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam

Ja taksācijas gada ienākumi, kas ir apliekami ar progresīvo nodokli, pārsniedz 78 100 euro un aprēķinātā nodokļa summa 640 euro — līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam.

 

> 640 euro - un taksācijas gada ienākumi, kas ir apliekami ar progresīvo nodokli, nepārsniedz 78 100 euro –  trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam) iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas:

 

> 640 euro un taksācijas gada ienākumi, kas ir apliekami ar progresīvo nodokli, pārsniedz 78 100 euro – trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim)),  iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā

(MK 21.09.2010. not. Nr. 899. 4.pielikums)  

Ienākuma izmaksātājs (fiziskā saimnieciskās darbības veicējs vai juridiskā persona) Līdz nākamā mēneša 15.datumam līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.
Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš 

Darba devēja ziņojums (MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.pielikums)

Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs) Katru mēnesi līdz 17. datumam

Līdz pārskata mēneša vai tam sekojošā mēneša 23. datumam.

Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš 

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums (MK 07.09.2010. not. Nr.827 31.pielikums)

Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) Katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas Līdz nākamā mēneša 23.datumam
Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš 

Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

(MK 30.10.2018. not. Nr.662
3. pielikums - Deklarācija DK)

Fiziskā persona

Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 euro ceturksnī - līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

Ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārim

Nerezidents neatkarīgi no ienākuma apmēra – līdz  ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam

līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta deklarācijas par ienākumu no kapitāla.
Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš 

Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā

(MK 30.10.2018. not. Nr.662 - Deklarācijas DK pielikums) 

Fiziskā persona Reizi gadā – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijam X
Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš 

Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija

(MK 30.10.2018. not. Nr.662 -  Ienākuma precizēšanas deklarācija GD) 

Fiziskā persona Sākot ar pēctaksācijas gada 1.martu X
Pārskata/deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš 
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
(MK 21.09.2010. not. Nr.899 1.1pielikums)
Fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs Līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam X