Informatīvs materiāls "Īsumā par EDLUS"

EDLUS ir elektroniska sistēma, kurā tiek nodrošināta būvlaukumā nodarbināto personu darba laika elektroniska reģistrācija, uzskaite un reģistrēto datu glabāšana, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē. EDLUS ieviešanas mērķis ir būvniecības nozares sakārtošana, uzlabojot nodokļu nomaksu par nodarbinātajiem, novēršot nekorekta darba laika uzskaiti un uzlabojot saimnieciskās darbības izsekojamību.

EDLUS ieviešanas sākumposmā VID kontroles pasākumiem ir konsultatīvs raksturs, un būvniecības objektos iegūtā informācija netiek izmantota nodokļu papildus aprēķināšanai. Sākot ar 2019.gada 1.oktobri EDLUS reģistrētos datus VID ir tiesības izmantot nodokļu papildus aprēķināšanai, ja EDLUS reģistrētie dati par būvlaukumā nodarbinātas personas darba laiku kalendāra mēneša ietvaros atšķirsies vairāk kā par 20 procentiem no faktiski uzskaitītajām darba stundām, kas izmantotas darba samaksas aprēķināšanā.

Sākot ar 2019.gada 1.septembri

 • EDLUS pieejamība jānodrošina ne mazāk kā 96,7 % apmērā mēnesī.
 • EDLUS traucējumu gadījumā:
  • datu reģistrāciju un uzskaiti visā traucējumu periodā veic manuāli;
  • ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc traucējumu novēršanas, manuāli reģistrētos datus galvenais būvdarbu veicējs manuāli reģistrē EDLUS.

Reģistrējot manuāli iegūtos datus EDLUS, tos papildus nodrošina ar attiecīgu pazīmi un veic notikumu auditācijas pierakstus par minēto datu reģistrāciju īpašā kārtībā.

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri

Galvenajam būvdarbu veicējam EDLUS jāievieš norobežotā un nenorobežotā būvlaukuma teritorijā:

 • jaunu trešās grupas būvju būvniecībā;  
 • būvdarbos, kuru būvdarbu izmaksas ir 350 000 euro vai vairāk.

Noteiktās prasības par EDLUS ieviešanu būvlaukumā un tās ieviešanai noteikto termiņu, nepiemēro attiecībā uz jaunu trešās grupas būvju būvniecību un būvdarbiem, kuru izmaksas ir 350 000 euro vai vairāk, bet mazāk par 1 miljonu euro, ja būvatļaujā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš nepārsniedz divus mēnešus no iepriekš minēto prasību spēkā stāšanās dienas.

Sākot ar 2020.gada 1.februāri

Galvenajam būvdarbu veicējam EDLUS dati un auditācijas pierakstu kopas kontrolsumma par attiecīgo kalendāra dienu jāiesniedz iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (turpmāk – VEDLUDB), kas ir Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) sastāvdaļa. VEDLUB turētāja funkcijas nodrošina Būvniecības valsts kontroles birojs.

Kārtība, kādā EDLUS dati sniedzami iekļaušanai VEDLUB un EDLUS auditācijas pierakstu veidošanai, noteikta Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.21 “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem”.

Atbilstoši minētajai kārtībai galvenajam būvdarbu veicējam BIS jāreģistrē šādi dati:

 1. piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas:
  • būvatļaujas, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksta numurs vai nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums (ja būvatļauja, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav izsniegts);
  • būvdarbu uzsākšanas datums;
  • galvenā būvdarbu veicēja vienotais reģistrācijas numurs;
  • būvniecības ierosinātājs;
  • būvniecības ierosinātāja vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja būvniecības ierosinātājs ir fiziskā persona), vai cits identifikācijas numurs (ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona);
  •  ar būvniecības ierosinātāju noslēgtā būvdarbu līguma datums;
  • ar būvniecības ierosinātāju noslēgtā būvdarbu līguma summa;
  • būvlaukumā izmantotās EDLUS nosaukums;
  • būvlaukumā izmantotās EDLUS pārzinis;
 2. piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu beigām par būvdarbu pabeigšanu;
 3. piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām saistībā ar EDLUS, EDLUS nosaukuma vai EDLUS sistēmas pārziņa mainu;
 4. piecu darbdienu laikā pēc līguma grozījumu stāšanās spēkā par līguma jauno summu, ja mainās ar būvniecības ierosinātāju noslēgtā būvdarbu līguma summa;
 5. katru mēnesi līdz 15.datumam dati par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru summa ir 15 000 euro vai lielāka, un, ja mainās līguma summa.

Sākot ar 2020.gada 1.jūniju

EDLUS jābūt auditētai (tai nodrošināta sākotnējā un ne retāk kā vienu reizi divos gados ārējā drošības pārbaude, kas iekļauj arī ielaušanās testu un atbilstības likumā  “Par nodokļiem un nodevām” XIV nodaļā noteiktajām prasībām pārbaudes veikšanu). Prasības ārējai drošības pārbaudei noteiktas Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.21 “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem

Sākot ar 2020.gada 1.jūliju

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 144.pantā noteiktajam VID būs tiesības piemērot administratīvo sodu gan galvenajam būvdarbu veicējam, gan apakšuzņēmējiem par regulējuma neievērošanu attiecībā uz elektronisko informācijas uzskaiti būvlaukumā.

Lai būvlaukumā operatīvi pārbaudītu VID kompetencē esošos jautājumus un konstatētu faktisko situāciju, aicinām uzņēmējus iepazīties par VID prasībām veicot EDLUS pārbaudes būvlaukumos

Sākot ar 2021.gada 5.augustu

Galvenajam būvdarbu veicējam jāiesniedz iekļaušanai VEDLUDB informācija (elektronisku datu formā) par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem (līguma summa 15 000 euro un vairāk) un tajos veiktajiem grozījumiem.

Apakšuzņēmējam jāiesniedz iekļaušanai VEDLUDB informācija par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem vai būvniecības ierosinātāju iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem (līguma summa 15 000 euro un vairāk) un tajos veiktajiem grozījumiem.