Informatīvs materiāls "Īsumā par EDLUS"

Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešanas mērķis ir būvniecības nozares sakārtošana: uzlabot nodokļu nomaksu par nodarbinātajiem, novērst nekorekta darba laika uzskaiti un uzlabot saimnieciskās darbības izsekojamību.

EDLUS reģistrētos datus VID ir tiesības izmantot nodokļu papildus aprēķināšanai, ja EDLUS reģistrētie dati par būvlaukumā nodarbinātas personas darba laiku kalendāra mēneša ietvaros atšķirsies vairāk nekā par 20 procentiem no faktiski uzskaitītajām darba stundām, kas izmantotas darba samaksas aprēķināšanā.

 • Būvniecībā nodarbinātajiem, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 930 eiro un minimālā stundas tarifa likme 5,57 eiro.
 • Līdz 2024. gada 31. decembrim darba devējs ir tiesīgs būvniecībā nodarbinātajiem, kuru profesija atbilst 9. profesiju pamatgrupai, minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros noteikt 780 eiro un minimālo stundas tarifa likmi noteikt 4,67 eiro.
 • Piemērojot samazināto minimālo mēneša darba algu un stundas tarifa likmi, piemaksa par virsstundu darbu maksājama 100 %  apmērā.

Plašāka informācija pieejama Latvijas Būvuzņēmēju apvienības tīmekļvietnē sadaļā “Par Ģenerālvienošanos”.

Būvdarbu veicējam Būvniecības informācijas sistēmā jāreģistrē šādi dati:

 • piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas:
 • būvatļaujas, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksta numurs vai nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums (ja būvatļauja, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav izsniegts);
 • būvdarbu uzsākšanas datums;
 • galvenā būvdarbu veicēja vienotais reģistrācijas numurs;
 • būvniecības ierosinātājs;
 • būvniecības ierosinātāja vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja būvniecības ierosinātājs ir fiziskā persona), vai cits identifikācijas numurs (ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona);
 • ar būvniecības ierosinātāju noslēgtā būvdarbu līguma datums;
 • ar būvniecības ierosinātāju noslēgtā būvdarbu līguma summa;
 • būvlaukumā izmantotās EDLUS nosaukums;
 • būvlaukumā izmantotās EDLUS pārzinis;
 • piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu beigām par būvdarbu pabeigšanu;
 • piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām saistībā ar EDLUS, EDLUS nosaukuma vai EDLUS sistēmas pārziņa mainu;
 • piecu darbdienu laikā pēc līguma grozījumu stāšanās spēkā par līguma jauno summu, ja mainās ar būvniecības ierosinātāju noslēgtā būvdarbu līguma summa.

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 116. panta devītajai daļai galvenais būvdarbu veicējs katru mēnesi līdz 15. datumam iesniedz iekļaušanai Būvniecības informācijas sistēmā informāciju par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un tajos veiktajiem grozījumiem, izņemot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 114. panta sestajā daļā noteikto gadījumu.

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 144. pantā noteiktajam VID ir tiesības piemērot administratīvo sodu gan galvenajam būvdarbu veicējam, gan apakšuzņēmējiem par regulējuma neievērošanu attiecībā uz elektronisko informācijas uzskaiti būvlaukumā un būvlaukumā nodarbinātai personai par pienākuma neievērošanu veikt darba laika reģistrāciju elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā.

Lai būvlaukumā operatīvi pārbaudītu VID kompetencē esošos jautājumus un konstatētu faktisko situāciju, aicinām uzņēmējus iepazīties par prasībām, veicot EDLUS pārbaudes būvlaukumos.

Ar 2024. gada 1. jūliju:

 • EDLUS katrā būvlaukumā jāreģistrē iepriekšējā mēnesī samaksātā līguma summa vai tās daļa (gan būvniecības ierosinātāja norēķini ar būvdarbu veicējiem, gan galvenā būvdarbu veicēja norēķini ar saviem apakšuzņēmējiem, gan apakšuzņēmēju norēķini ar saviem apakšuzņēmējiem);
 • katru mēnesi līdz 15. datumam VEDLUB jāiekļauj informācija par:
  • būvniecības ierosinātāja vai galvenā būvdarbu veicēja iepriekšējā mēnesī samaksātajām līguma summām vai to daļām (gan būvniecības ierosinātāja norēķini ar būvdarbu veicējiem, gan galvenā būvdarbu veicēja norēķini ar saviem apakšuzņēmējiem);
  • apakšuzņēmēja iepriekšējā mēnesī līgumu ietvaros veiktajiem norēķiniem (par visiem noslēgtajiem būvdarbu līgumiem gan ar saviem apakšuzņēmējiem, gan ar būvniecības ierosinātāju).

 

(Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 113. panta pirmās daļas 4. punkts, 116. panta pirmās daļas 8. punkta "e" apakšpunkts un 9. punkts, 117. panta 4. punkts, pārejas noteikumu 241. punkts).