Valsts amatpersonām

 Publicēts: 07.04.2016. 14.45


Apakšsadaļu izvēlne

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” mērķis ir nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai.

Minētais likums paredz:

 • ierobežojumus un aizliegumus valsts amatpersonām;
 • interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā;
 • valsts amatpersonu mantiskā stāvokļa deklarēšanu un valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes mehānismu.

Likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto valsts amatpersonu deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā publiskas personas institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā valsts amatpersonu sarakstu un tā grozījumu, nosaka minētais likums un Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumi Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti.

 • Kas ir valsts amatpersonas?
   • Valsts prezidents;
   • Saeimas deputāts;
   • Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs un parlamentārais sekretārs;
   • Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un viņa vietnieks, Saeimas Kancelejas direktors un viņa vietnieks;
   • Valsts prezidenta padomnieks, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra biroja vadītājs, padomnieks, konsultants un palīgs;
   • Latvijas Bankas prezidents, viņa vietnieks un Latvijas Bankas padomes loceklis;
   • Valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis un Valsts kontroles revīzijas departamenta sektora vadītājs;
   • Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs;
   • Satversmes aizsardzības biroja direktors un viņa vietnieks;
   • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieki, centrālā aparāta nodaļu vadītāji un viņu vietnieki, teritoriālo nodaļu vadītāji un izmeklētāji;
   • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks un viņa vietnieks;
   • Tiesībsargs un viņa vietnieks;
   • Nacionālās radio un televīzijas padomes loceklis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis;
   • Pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā;
   • Pašvaldības domes deputāts;
   • Publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks;
   • Vispārējā un specializētā valsts civildienesta ierēdnis;
   • Kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv publiskas personas intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam;
   • Publiskas personas kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis;

    Tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, un tāds šādas kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv publiskas personas kapitālsabiedrības intereses;
     
   • Publiskas personas kapitāla daļas turētāja pārstāvis un tā pilnvarota persona;
   • Tiesnesis, prokurors, zvērināts notārs un zvērināts tiesu izpildītājs;
   • Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīrs;
   • Publiskā iepirkuma komisijas loceklis;
   • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi;
   • Maksātnespējas administrators;
   • Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētājs un loceklis.


   Par valsts amatpersonām uzskata arī:

   1. Personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības:
    • izdot administratīvos aktus;
    • veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
    • pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
      
   2. Personas, kuras, pildot amata pienākumus valsts drošības iestādēs, veic vismaz vienu no šādām darbībām:
    • izlūkošanu;
    • pretizlūkošanu;
    • operatīvo darbību;
    • izlūkošanas, pretizlūkošanas vai operatīvās darbības ceļā iegūtās informācijas apstrādi, analīzi vai aizsardzību.
      
   3. Personas, kuras, pildot amata pienākumus Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu atbalsta vadībā iesaistītajās institūcijās, veic vismaz vienu no šādām darbībām:
    • pilda uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kuras nav to tiešā vai netiešā pakļautībā;
    • pieņem lēmumu par iesniegto projektu vai projekta iesniegumu;
    • pieņem tādu lēmumu, kas skar piešķirtā finanšu atbalsta izlietojumu.
      
   4. Personas, kuras ieņem ostu valdes priekšsēdētāja, ostas pārvaldnieka vai ostas valdes locekļa amatu.
    Privātajās ostās nodarbinātās personas uzskatāmas par valsts amatpersonām tikai tad, ja to paredz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta trešā daļa.
     
   5. Personas, kuras pilda amata pienākumus ārpus publiskas personas institūcijām, ja tām saskaņā ar normatīvajiem aktiem pastāvīgi vai uz laiku valsts vai pašvaldība ir deleģējusi kādu no kādu no likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otrajā daļā minētajām funkcijām.
     
   6. Tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, un tāds šādas kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv publiskas personas kapitālsabiedrības intereses, nav uzskatāms par valsts amatpersonu, ja attiecīgā kapitālsabiedrība reģistrēta ārvalstī.

    Interešu konflikta novēršanu šo kapitālsabiedrību valdes vai padomes locekļu darbībā normatīvajos aktos un statūtos noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina publiskas personas kapitālsabiedrība, kurai ārvalstī reģistrētajā kapitālsabiedrībā pieder kapitāla daļas.