VID rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valsts ieņēmumu dienests
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000069281
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22