Subsidētās elektroenerģijas nodoklis ir nodoklis, kuru piemēro ieņēmumiem par elektroenerģiju, kas pārdota obligātā iepirkuma ietvaros, ieņēmumiem no garantētās maksas par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī ieņēmumiem ražotājiem, kuri saņēmuši līdzvērtīgas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās.

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī. Likuma pārejas noteikumos noteikts, ka nodokli piemēro apliekamajiem ienākumiem, kas gūti no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 6.pantu Ekonomikas ministrija izveido un uztur subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistru.

Subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistrs