Subsidētās elektroenerģijas nodoklis ir nodoklis, kuru piemēro ieņēmumiem par elektroenerģiju, kas pārdota obligātā iepirkuma ietvaros, ieņēmumiem no garantētās maksas par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī ieņēmumiem ražotājiem, kuri saņēmuši līdzvērtīgas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās.

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa objektu, nodokļa maksātājus, nodokļa likmi, subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistra izveidošanas un uzturēšanas kārtību, nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī atbildību par šī likuma pārkāpumiem nosaka Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums. Ar likumu un atbilstošajiem Ministru kabineta noteikumiem var iepazīties sadaļā “Tiesību akti”.

Ar subsidētās elektroenerģijas nodokli apliek ienākumus, kurus gūst no:

  • obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas;
  • saņemtās garantētās maksas par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;
  • elektroenerģijas ražotāju pārdotās enerģijas, kuri saņēmuši līdzvērtīgas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās.

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātāji


Subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātāji ir elektroenerģijas ražotāji, kuriem ir tiesības:

  • pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;
  • saņemt garantēto maksu par koģenerācijas stacijā vai elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums paredz, ka nodokļa ieturēšanu un pārskaitīšanu valsts budžetā veic publiskais tirgotājs, kurš nodokļa maksātājam taksācijas periodā izmaksā apliekamos ienākumus. Publiskais tirgotājs ietur subsidētās elektroenerģijas nodokli ienākumu izmaksas brīdī un iemaksā valsts budžetā piecu dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.


Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā stacijā izmantotā energoresursa veidu


Elektroenerģijas ražotāju, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus, ienākumus no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apliek ar nodokli 15 % apmērā, savukārt elektroenerģijas ražotāju, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, ienākumus apliek ar nodokli 10 % apmērā.

Tāpat arī Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likumā ir noteikts, ka nodokļa likmi 5 % apmērā piemēro apliekamajiem ienākumiem no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas, kas saražota augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās vai atjaunojamo energoresursu koģenerācijas stacijās. Tie subsidētās elektroenerģijas ražotāji, kas atbilst Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 5.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām, subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmes 5 % apmērā piemērošanai var pieteikties Lauku atbalsta dienestā. Vairāk informācijas par to atradīsiet Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē www.lad.gov.lv


Subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistrs


Saskaņā ar Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likuma 6.pantu Ekonomikas ministrija izveido un uztur subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistru, ar kuru publiskais tirgotājs nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas procesā var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē www.em.gov.lv. VID minēto reģistru izmanto nodokļa administrēšanas procesā.

Ja nodokļa maksātāja apliekamajiem ienākumiem vairs nav piemērojama attiecīgā likme un informācija par to nav ietverta reģistrā, nodokļa maksātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un pirms rēķina izrakstīšanas par to rakstveidā informē Ekonomikas ministriju un publisko tirgotāju. Nodokļa maksātājs rēķinā norāda un publiskais tirgotājs piemēro nodokļa likmi, kas ir piemērojama apliekamajam ienākumam atbilstoši faktiskajai situācijai.


Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī. Likuma pārejas noteikumos noteikts, ka nodokli piemēro apliekamajiem ienākumiem, kas gūti no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.