Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 Publicēts: 16.03.2021. 13.16


Apakšsadaļu izvēlne
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no:
 • algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs;
 • nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un nodokļa no citiem ienākuma avotiem;
 • nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma;
 • samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;
 • mikrouzņēmumu nodokļa daļas atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam;
 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa.

Plašāka informācija par atbalstu COVID-19 krīzes laikā un tā saņemšanas nosacījumiem

 • Nodokļa maksātāji
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā:

   • fiziskās personas, kas atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” ir iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti) un taksācijas periodā (kalendāra gadā) ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā un/vai ārvalstīs;
     
   • fiziskās personas, kas atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” ir ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti) un taksācijas periodā ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā;
     
   • individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki, kas taksācijas periodā (kalendāra gadā) ir guvuši ienākumus, kuri nav aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli;
     
   • mikrouzņēmuma īpašnieki atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam
 • Nodokļa aprēķināšana un iemaksāšana
  •  Nodokli aprēķina un budžetā iemaksā:

   • fiziskās personas algas nodokli – darba devējs;
   • no ienākumiem, kas nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, – to izmaksātājs;
   • no ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, kā arī samazināto patentmaksu, – fiziskā persona;
   • ja fizisko personu nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, algas nodokli – darba devējs vai pati fiziskā persona;
   • fiziskās personas algas nodokli, kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu finanšu vai tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem, – darba devējs vai pati fiziskā persona;
   • fiziskās personas algas nodokli no zaudējumu atlīdzinājuma ietvaros izmaksātājiem ienākumiem – valsts pārvaldes iestāde, pašvaldības iestāde, cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona vai publiskā aģentūra, kas uz iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu izmaksā attiecīgi no valsts budžeta, pašvaldības budžeta, citas atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas budžeta vai publiskās aģentūras patstāvīgā budžeta zaudējumu atlīdzinājumu, kas ir saistīts ar esošām vai bijušām darba (dienesta) attiecībām;
   • fiziskās personas sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli – sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs.
 • Ienākumu deklarēšanas nosacījumi
  • Fiziskā persona maksā nodokli atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā. 


   Iekšzemes nodokļu maksātājs


   Iekšzemes nodokļu maksātājam ir tiesības neiesniegt gada ienākumu deklarāciju, ja:

   • taksācijas gada laikā Latvijas Republikā ir saņemti ienākumi, no kuriem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
   • ar nodokli neapliekamo ienākumu kopējā summa nepārsniedz 10 000 euro;
   • neapliekamo ienākumu veido vienīgi no Latvijas budžeta izmaksātie pabalsti vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti, vai ienākums, kas gūts, sniedzot palīdzību vai slepeni sadarbojoties ar operatīvās darbības subjektiem, vai uzturēšanas līdzekļi, kas saņemti no speciālās aizsardzības iestādes;
   • ir saņemts algota darba ienākums, kuru izmaksā mikrouzņēmums, vai gūts saimnieciskās darbības ienākums mikrouzņēmumā.

   Ārvalsts nodokļa maksātājs


   Ārvalsts nodokļa maksātājam gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumus, kad nerezidents saņem:

   • ienākumu no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas;
   • ienākumu no personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas;
   • ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā;
   • ienākumu no pienākumu pildīšanas no komercsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;
   • ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākumu no fiziskajām personām, kuri nav saimnieciskās darbības veicēji;
   • ienākumu no nekustamā īpašuma vērtības pieauguma vai tā daļas, kura iegūta, beidzoties nomas līgumam, un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas, uzlabošanas vai citi kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu maksātājs nav kompensējis nomniekam un kuru izmaksāja fiziskā persona, kura nav saimnieciskās darbības veicējs;
   • ienākumus no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids, par kuriem nodoklis nav ieturēts izmaksas vietā.

   Iekšzemes nodokļa maksātājs, kurš gūst ienākumu no kapitāla pieauguma


   Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieaugumu  iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra:

   • ja personas (Latvijas rezidenta) kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 euro, deklarācija ir jāiesniedz reizi ceturksnī līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko pēc ceturkšņa, kad gūti ienākumi no kapitāla pieauguma;
   • ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 euro, tad deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim.
     

   Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā:

   • līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, ja ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem pārsniedz 1000 euro ceturksnī;
   • līdz nākamā gada 23. janvārim, ja ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 euro.

    

   Ārvalsts nodokļa maksātājam deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas pienākums – līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam – attiecas tikai uz gadījumiem, kad nodokli neietur izmaksas brīdī.