• Saskaņā ar Padomes Direktīvu 2014/107/ES un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādāto Globālo ziņošanas standartu (OECD CRS), 2018.gada septembrī tika veikta automātiskā informācijas apmaiņa par nerezidentu finanšu kontiem ar 62 valstīm.
 • 22.11.2017. – 24.11.2017. Rīgā tika rīkots pirmais Eiropas nodokļu administrāciju organizācijas (IOTA) forums par Automātiskās informācijas apmaiņas par finanšu kontiem datu izmantošanu. Tā laikā tika pārrunāti jautājumi par citu dalībvalstu pirmo pieredzi datu apmaiņā, dalībvalstu biznesa un tehniskajiem risinājumiem informācijas apmaiņas veikšanai, kā arī būtiskākajiem izaicinājumiem un plāniem attiecībā uz datu izmantošanu.
   
 • Saskaņā ar Padomes Direktīvu 2014/107/ES un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādāto Globālo ziņošanas standartu (OECD CRS), 2017.gada septembrī tika uzsākta automātiskā informācijas apmaiņa par nerezidentu finanšu kontiem ar 46 valstīm, tajā skaitā Luksemburgu, Lihtenšteinu, Kaimanu salām, Gērnsiju, Džērsiju, Menas salu un citām​
 • Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) un VID kopīgi rīkotā ikgadējo konference – "Cīņa pret nelegālu cigarešu kontrabandu", no 2016.gada 28.jūnija līdz 1.jūlijam. Konferences laikā bija iespēja diskutēt un apmainīties ar informāciju par aktualitātēm, tendencēm cigarešu kontrabandas jomā, kā arī novēršanas pasākumiem, lai uzlabotu efektivitāti un sadarbību šajā jomā. Konferencē ar prezentāciju par tēmu "Cigarešu kontrabandas un nelegālās tirdzniecības ietekme uz nodokļu ieņēmumiem Latvijā" uzstājās VID Akcīzes preču aprites daļas vadītāja B.Šmite-Roķe.
   
 • Pasaules Bankas un Finanšu ministrijas projekta "Nodokļu sistēmas izvērtēšana Latvijā" ietvaros 2016.gadā VID tiek organizētas vairākas vizītes par jautājumiem, kas saistīti ar komersantu segmentēšanu, nodokļu maksātāju atlasi kontroles vajadzībām, par nodokļu auditiem un to efektivitāti, sankciju/sodu piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietās, tiesvedības darbiem, piedziņu, kā arī par dažādiem personāla vadības jautājumiem.
 • 2015.gada 1.janvārī Latvija uz sešiem mēnešiem kļuva par Eiropas Savienība prezidējošo valsti un vadīja ES Padomes darbu, Pastāvīgo pārstāvju jeb ES dalībvalstu vēstnieku komitejas un darba grupu darbu, tai skaitā muitas jomā. VID vadīja ES Padomes Muitas sadarbības darba grupu (Customs Cooperation Working Party) un kopā ar Finanšu ministriju bija iesaistīta Muitas savienības darba grupā (Customs Union Group).
   
 • Eiropas daudznozaru platformas cīņai pret noziedzības draudiem Operatīvā rīcības plāna 2015.–2017.gadam īstenošana. Minētā plāna ietvaros tiek īstenota starptautiskā sadarbība narkotisko vielu un kontrabandas ierobežošanai, pastiprinātu uzmanību pievēršot cigaretēm un tabakas izstrādājumiem, PVN un akcīzes krāpšanas novēršanai.
   
 • 2015.gada 17.–19.martā VID apmeklēja OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) eksperti, lai veiktu Latvijas tiesību aktu praktisko atbilstību OECD starptautiskās informācijas apmaiņas standartam un to piemērošanu praksē nodokļu jomā. OECD Globālā foruma par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem salīdzinošā vērtēšana (peer review) ir viena no iestāšanās procesa sastāvdaļām. OECD eksperti 2015.gada 23.septembrī sagatavoja rekomendācijas, kas kalpoja par pamatu OECD Fiskālo lietu komitejas vērtējumam par Latviju.