Kārtību, kādā aprēķina ikgadējo valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām (turpmāk – nodeva), nodevas maksāšanas kārtību un nodevas piemērošanas atvieglojumus nosaka Ministru kabineta 2022. gada 15.novembra noteikumi Nr. 714 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”.

Nodevu maksā elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības. Nodevu aprēķina par katru numuru, uz kuru ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, un par katru numuru, kurš ir pārvietots uz elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu. Nodevu aprēķina, izmantojot noteikto formulu.

Elektronisko sakaru komersants reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 20.datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarāciju un līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam iemaksā valsts nodevu vienotajā nodokļu kontā. Ikgadējās valsts nodevas deklarācijā elektronisko sakaru komersants norāda Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 714 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu” 4.punktā noteiktos datus.

Nodeva maksājama proporcionāli atbilstošajam taksācijas periodam, no kura ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības vai pārvietots attiecīgais numurs. Nodevu maksā ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Normatīvajā aktā ir noteikti arī atbrīvojumi nodevas maksāšanai.

Informāciju par tiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem attiecīgajā taksācijas periodā ir jāiemaksā nodeva, un nodevas apmēru valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša 10.datumam nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.