Kārtību, kādā aprēķina ikgadējo valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām (turpmāk – nodeva), nodevas maksāšanas kārtību un nodevas piemērošanas atvieglojumus nosaka Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 714 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”.

Nodevu maksā elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības. Nodevu aprēķina par katru numuru, uz kuru ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, un par katru numuru, kurš ir pārvietots uz elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu. Nodevu aprēķina, izmantojot noteikto formulu.

Elektronisko sakaru komersants reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarāciju un līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam iemaksā valsts nodevu vienotajā nodokļu kontā. Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevu  aprēķina un maksā Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumu Nr. 714 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu” 4. punktā noteiktajā kārtībā.

Nodeva maksājama proporcionāli taksācijas periodam, no kura ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības. Nodevu maksā ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Normatīvajos aktos ir noteikti arī atbrīvojumi no nodevas maksāšanas.

Informāciju par tiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem attiecīgajā taksācijas periodā ir jāiemaksā nodeva, un nodevas apmēru valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša 10. datumam nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.