Valsts nodeva par numerācijas lietošanas tiesībām

 Publicēts: 08.06.2016. 11.44


Apakšsadaļu izvēlne

Kārtību, kādā aprēķina ikgadējo valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām (turpmāk – nodeva), nodevas maksāšanas kārtību un atbrīvojumu no nodeva, nosaka Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.892 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”.

Nodevu maksā elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas vai piešķirtas un pagarinātas īso kodu lietošanas tiesības. Nodevu aprēķina par katru īso kodu, uz kuru ir piešķirtas vai piešķirtas un pagarinātas numerācijas lietošanas tiesības.

Elektronisko sakaru komersants reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam ieskaita valsts nodevu valsts par numerācijas lietošanas tiesībām budžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarāciju (Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.892 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu” 2.pielikums).

Nodeva maksājama proporcionāli taksācijas periodam, no kura ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības. Nodevu maksā ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Normatīvajos aktos ir noteikti arī atbrīvojumi no nodevas maksāšanas.

Informāciju par tiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem attiecīgajā taksācijas periodā ir jāiemaksā nodeva, Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša desmitajam datumam nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.