(apstiprināta ar FM 2020.gada 24.aprīļa rīkojumu Nr.138, precizēta ar FM 2021.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.622) ir vidēja termiņa vadības dokuments, kas nodrošina VID darbības plānošanu, nosakot VID misiju, vērtības, stratēģiskos mērķus, galvenos rīcības virzienus, rezultatīvos rādītājus un to sasniedzamās skaitliskās vērtības, saskaņā ar kurām tiks noteikta mērķu sasniegšanas pakāpe.

Stratēģija nodrošina VID darbības plānošanu atbilstošo tā kompetencē esošām funkcijām un uzdevumiem ietvaros, kas noteikti likumā “Par nodokļiem un nodevām”, likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, kā arī citos saistošajos tiesību aktos un apstiprinātajos attīstības plānošanas dokumentos. Stratēģijas īstenošana atbilst plānotajam VID budžeta izdevumu kopapjomam vidējam termiņam (trīs gadiem).