Stratēģija, plāns, pārskati

 Publicēts: 05.03.2020. 10.43


Apakšsadaļu izvēlne

VID darbības un attīstības stratēģija 2017.–2019.gadam 

(apstiprināta ar FM 2017.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.438) ir vidēja termiņa vadības dokuments, kas nodrošina VID darbības plānošanu, nosakot VID misiju, vērtības, stratēģiskos mērķus, galvenos rīcības virzienus, rezultatīvos rādītājus un to sasniedzamās skaitliskās vērtības, saskaņā ar kurām tiks noteikta mērķu sasniegšanas pakāpe.

Stratēģija nodrošina VID darbības plānošanu atbilstošo tā kompetencē esošām funkcijām un uzdevumiem ietvaros, kas noteikti likumā “Par nodokļiem un nodevām”, likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, kā arī citos saistošajos tiesību aktos un apstiprinātajos attīstības plānošanas dokumentos. Stratēģijas īstenošana atbilst plānotajam VID budžeta izdevumu kopapjomam vidējam termiņam (trīs gadiem).

Stratēģijas karte 2017.-2019.gadam


Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2019.gadam

Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2020.gadam