Paziņošanas un deklarēšanas pienākumi

 Publicēts: 08.08.2016. 09.58


Apakšsadaļu izvēlne

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta trešajā daļā nodokļu maksātājiem ir noteikts pienākums iesniegt VID informatīvās deklarācijas un paziņojumus. Paziņojumi un informatīvās deklarācijas ir jāiesniedz fiziskajām personām, ja tās ir darba devēji, un komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām un citām privāto tiesību juridiskajām personām par:

  • izmaiņām reģistrācijas datos;
  • visiem iepriekšējā mēnesī atsevišķi veiktajiem darījumiem skaidrā naudā (arī par pirkumiem), kuri pārsniedz 1500 euro;
  • iepriekšējā gadā ar fiziskajām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3000 euro;
  • par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro;
  • ārvalstīs atvērtajiem pieprasījuma noguldījumu kontiem 30 dienu laikā pēc to atvēršanas.

Savukārt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir noteikts pienākums ziņot VID par aizdevumiem, ja izsniegtā aizdevuma summa pārsniedz 15 000 euro, vai aizdevumiem, kuri pirmstaksācijas gados nepārsniedza 15 000 euro, bet kopā ar taksācijas gadā izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 euro.