Vēsture

 Publicēts: 17.02.2021. 14.12


Apakšsadaļu izvēlne

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas tika izveidotas divas organizācijas, kuru uzdevums bija ieņēmumu iekasēšana:

 1. Valsts finansu inspekcija, kas atbildēja par nodokļu iekasēšanu.
 2. Muitas departaments, kas atbildēja par muitas nodevām un nodokļiem par starptautisko tirdzniecību.

Par Valsts ieņēmumu dienesta dibināšanas brīdi var uzskatīt 1993.gada 25.novembri, kad stājās spēkā likums “Par Valsts ieņēmumu dienestu”. Šis likums un nepieciešamība uzlabot ieņēmumu iekasēšanu un ekonomēt administratīvās izmaksas bija par pamatu tam, ka divas minētās organizācijas tika apvienotas, izveidojot VID, kas ir tieši pakļauts Finanšu ministrijai.

1993.gada 25.novembris – stājās spēkā likums “Par Valsts ieņēmumu dienestu”.
1993.gads – uz esošās Finansu inspekcijas bāzes pēc reorganizācijas izveidots Nodokļu kontroles departaments.


Galvenie VID izveides mērķi


 1. Panākt taisnīgākas nodokļu sistēmas izveidi.
 2. Uzlabot sadarbību ar nodokļu maksātājiem.
 3. Veidot sabiedrisko domu par nodokļu nomaksas nepieciešamību.
 4. Izveidot atbilstošu apkalpošanas servisu.
 5. Samazināt birokrātisko procesu un procedūras.
 6. Samazināt administratīvos izdevumus.
   

► Filma par VID attīstību 20 gadu laikā


VID darbības un attīstības laikā ir īstenoti daudzi apjomīgi attīstības projekti. Lai arī VID pilnveides un attīstības process ir nepārtraukts, jāuzsver, ka no sākotnēji birokrātiskas, sadrumstalotas un hierarhiskas organizācijas VID pakāpeniski ir kļuvis par mūsdienīgu un klientorientētu publiskās pārvaldes iestādi.


VID attīstība 1994-2020


 • VID galvenie notikumi 2020.gadā
  • Izstrādāta un apstiprināta jaunā VID attīstības stratēģija 2020.-2022.gadam.

   VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ar 2021.gada 1.janvāri izveidots vienots nodokļu konts, kas aizstāj līdzšinējos nodokļu kontus.

   Izstrādāti nodokļu maksātāju segmenti un uzsākta nodokļu maksātāju segmentācija nodokļu saistību izpildes veicināšanai.

   Ar papildu rādītājiem paplašināts uzņēmumu reitinga novērtēšanas rīks “Nodokļu maksātāja reitings”.

   Izstrādāts:

   • klientu un VID sadarbības standarts;
   • horizontālo pakalpojumu sniegšanas taktikas, lai katrs nodokļu maksātāju segments saņemtu pakalpojumu atbilstošākajā veidā;
   • vadlīnijas administratīvo pārkāpumu piemērošanai.

   Turpinās Čeku loterijas īstenošana, vērtēti loterijas statistikas dati, izdevumi un pienesums valsts budžetam.

   Uzsākts projekts "SAP HANA tehnoloģiskās platformas ieviešana analītiskiem risinājumiem".

   Uzsākta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projektu "Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā" un “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova””  īstenošana.

   Uzsākta un turpinās robežšķērsošanas vietu “Terehova”, “Pāternieki” un “Silene” rekonstrukcija, būvējot papildus joslas abos virzienos, kas pēc rekonstrukcijas dos iespēju palielināt minēto vietu robežšķērsošanas kapacitāti.

   Pabeigts ERAF projekts ''E-muita 1.kārta”, pilnveidojot Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS):

   • ieviesta Elektroniskā transporta dokumenta (izejošā) funkcionalitāte;
   • papildināta EMDAS Importa muitas deklarāciju funkcionalitāte deklarāciju noformēšanas paātrināšanai un lietojamības uzlabošanai;
   • papildināta Pagaidu uzglabāšanas funkcionalitāte tās lietojamības uzlabošanai;
   • veikti Integrētā riska informācijas sistēmā (IRIS) Riska analīzes servisa Importa deklarācijas riska profilēšanas papildinājumi.

   Uzsākts projekts “E-muita 2.kārta”.

   Īstenoti pasākumi (izmaiņas informācijas sistēmās, sabiedrības informēšanas pasākumi, organizatoriskās un citas izmaiņas), lai sagatavotos breksit radītajām pārmaiņām, Apvienotajai Karalistei izstājoties no Eiropas Savienības.

   Uzsākta muitas importa procedūra automātiskai preču izlaišanai noteiktos gadījumos.

   Noslēgti EK OLAF projekti “VID kapacitātes stiprināšana kontrabandas apkarošanā” un “Specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības”.

   Pilnveidota Elektroniskās deklarēšanās sistēma (EDS):

   • izveidots jauns risinājums, kas atvieglo rezidenta apliecības – iesnieguma nodokļu atvieglojumu piemērošanai iesniegšanu un apstiprinājuma saņemšanu;
   • izveidots jauns pakalpojums Latvijas rezidenta apliecības iegūšanai (sadaļā “Izziņas”), elektroniski sagatavotai Latvijas rezidenta apliecībai nodrošinot tādu pašu juridisku spēku kā apliecībai ar zīmogu un parakstu;
   • uzlabota automātiskā informācijas pielasīšanās Gada ienākumu deklarācijā;
   • izveidotas jaunas strukturētas iesniegumu formas “Atļauja īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos” un “Atļauja PVN atmaksāšanai par iekšzemē iegādātajām precēm trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļa maksātājs Eiropas Savienības teritorijā”;
   • izstrādāti un ieviesti strukturēti iesniegumi speciālo atļauju (licenču), izziņu, atļauju un sertifikāta darbībām ar akcīzes precēm saņemšanai, pārreģistrācijai un anulēšanai;
   • uzsākta lietotājiem piegādāto alkoholisko dzērienu un denaturēta spirta uzskaites sistēmas ieviešana EDS;
   • optimizētas sadaļas "Sarakste ar VID" vēstuļu kategorijas, lai atvieglotu un vienkāršotu nodokļu maksātāju saziņu ar VID, izmantojot saprotamu un ērti izmantojamu saziņas kanālu;
   • izveidota automātiska e-kvīšu pielasīšanās nodokļu maksātāju profilos EDS sadaļā “Attaisnotie izdevumi” un “Gada ienākumu deklarācija”;
   • izveidota Servisu saskarne (API), lai nodokļu maksātāju informācijas sistēmas varētu saņemt un iesniegt datus automātiski;
   •  ieviesti jauni dokumenti atbalsta saņemšanai, lai pārvarētu Covid-19 krīzes izraisītās sekas.
     

   Turpinās VID vērtību vēstnešu kustība VID vērtību (profesionalitāte, sadarbība, lojalitāte, godīgums un atbildīgums) iedzīvināšanai darbinieku vidū.

        Sniegts atbalsts Covid-19 krīzes izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanai, izmaksājot dīkstāves un algu subsīdijas atbalstus un grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas   krituma kompensēšanai.

 • VID galvenie notikumi 2019.gadā
  • Atzīmējot Latvijas muitas dibināšanas simtgadi:

   • pasniegts īpaši izveidotais apbalvojums – Jubilejas zīme “Latvijas muitai – 100” VID amatpersonām un sadarbības partneriem;
   • notika VID un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgi rīkotā starptautiskā konference “Vai muita ir gatava rītdienai?”;
   • VAS "Latvijas Pasts" izdevis speciālo aploksni “Latvijas muitai 100”, kas izdota 1000 eksemplāru tirāžā.

   Izstrādātas:

   • Vadlīnijas efektīvai rakstiskai saziņai ar klientiem;
   • Lēmumu sagatavošanas vadlīnijas.
   Izstrādāts un uzsāka darboties testa režīmā VID tīmekļvietnē VID čatbots TOMS – Tiešsaistes operators mērķtiecīgai saziņai.
   Uzsākta skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze. Ventspils ostas MKP, Liepājas ostas MKP un Rīgas brīvostas MKP, kā arī Grebņevas MKP un Silenes MKP skenēšanas attēlu attālināta analīze notiek Rīgā, Talejas ielā 1, izmantojot informācijas sistēmu “BAXE”.
   Uzsāka darboties pilnveidotā Padziļinātās sadarbības programma, kuras dalībnieki atkarībā no to darbības apjoma tiek segmentēti trijos līmeņos – zelta, sudraba un bronzas. 
   Ar 1.jūliju uzsākta Čeku loterija,  11.augustā notika pirmā izloze.
   Turpinās ERAF līdzfinansētā projekta “E-muita (1.kārta)” īstenošana.
   Turpinās ERAF līdzfinansētā projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols" īstenošana.
   Uzsākti divi EK OLAF projekti “VID kapacitātes stiprināšana kontrabandas apkarošanā” un “Specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības”.
   Uzsākts EK Strukturālo reformu atbalsta programmas projekts “Transfertcenu risku analīzes uzlabojumi”.
   Ieviesta Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēma (Track&Trace) ES un Latvijā, attiecībā uz cigaretēm un tinamo tabaku.
   Parakstīts sadarbības memorands par iesaistīšanos skolu programmā “Dzīvei gatavs”, kura ietvaros VID pasniedzēji skolās uzstājas ar lekciju par tēmu “Zinu un izprotu nodokļu maksāšanas ieguvumus”.

   Pilnveidota Elektroniskās deklarēšanās sistēma (EDS):

   • ieviests risinājums (vednis), kas palīdz nodokļu maksātājiem ērtāk un vienkāršāk aizpildīt deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma par atsavināto nekustamo īpašumu;
   • ieviesta vienkāršota gada ienākumu deklarācijas veidlapa, kurā tiek ielasīti VID rīcībā esošie dati, kas nepieciešami deklarācijas sagatavošanai un iekļaušanai IIN aprēķinā;
   • nodrošināta pārsūtīšanas iespēja visām sadaļā “Izziņas” esošajām izziņām;
   • izstrādāts EDS e-apmācību modulis likuma subjektiem par NILLTPFNL un sankciju likuma izpildes prasībām;
   • vienkāršota darījumu apliecinošo kvīšu numuru pieprasīšanas un reģistrēšanas kārtība;
   • vienkāršota uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas veidlapa, kurā automātiski tiek ielasīti VID rīcībā esošie dati.


   Pilnveidota Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS):

   • nodrošināta automatizēta izlaišana importa muitas noliktavas procedūrai un noliktavas turētāja apliecināšana EMDAS;
   • ieviesta EMDAS Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) (ienākošā) funkcionalitāte, kas nodrošina tranzīta procedūras vienkāršojumu aviosabiedrībām;
   • ieviesta Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem noformēšanas funkcionalitāte fiziskām personām (sūtījumiem līdz 1000 EUR);
   • “Latvijas dzelzceļš” e-SMGS pavadzīmes integrācija ar EMDAS, automatizējot kravas noformēšanu izvešanai ar dzelzceļa transportu;
   • izveidota EMDAS datu apmaiņas ar Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) funkcionalitāte.
   VID vērtību iedzīvināšanai darbinieku vidū uzsākta VID vērtību vēstnešu kustība.
 • VID galvenie notikumi 2018.gadā
  • VID 25 gadu jubilejas pasākumu ietvaros organizēta starptautiskā konference “VID 25. Atvērti nākotnei”. 

   Programma

   Eksperti

   Kopsavilkums

   Prezentācijas

   Fotogalerija

   Izstrādāts Baltijas valstīs pirmais un vienīgais uzņēmumu reitinga novērtēšanas rīks “Nodokļu maksātāja reitings”.
   Izveidotas divas struktūrvienības - Nodokļu un muitas policijas pārvalde un Iekšējās drošības pārvalde.
   Būtiski pilnveidota Padziļinātās sadarbības programma.
   Pirmo reizi organizēts video īsfilmu konkursu skolēniem “Es – nodOKļu vlogeris!” jauniešiem vecumā no 16 – 19 gadiem ar mērķi veicināt skolēnu izpratni par nodokļu maksāšanas svarīgumu un godīgu nodokļu saistību izpildi.
   VID projekts “Nodokļu deklarāciju apstrāde, izmantojot robotizētu risinājumu” ieguva Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju balvu “Platīna pele 2018” kategorijā "Mākslīgā intelekta risinājums - sabiedrībai un biznesam".
   Uzsākta projekta  “Čeku loterija” īstenošana - 14.11.2018. Valsts prezidents izsludināja “Čeku loterijas likumu.
   Turpinās ERAF līdzfinansētā projekta “E-muita (1.kārta)” īstenošana.
   Turpinās ERAF līdzfinansētā projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols" īstenošana.
   Pabeigts projekts “Videonovērošanas ieviešana MKP”. Videonovērošanas sistēma ieviesta 23 VID objektos.

   Pilnveidota Elektroniskās deklarēšanās sistēma (EDS):

   • EDS pieejamas sešas jaunas izziņas, kuras fiziskās un juridiskās personas var pieprasīt un saņemt tiešsaistes režīmā, neapmeklējot VID (par vidējām VSAOI un darbinieku skaitu; par vidējām darba algām; par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nomaksātajiem nodokļiem un nodokļu parādiem; par personu, kas nav ar PVN apliekama persona; par fiziskās personas ienākumiem; par saimniecisko darbību);
   • ieviests risinājums, kurš nodrošina nodokļu maksātāju telefonisku identificēšanu, nodokļu maksātājam telefoniski nosaucot EDS logā attēlotu unikālu kodu, kas dod iespēju nodokļu maksātājiem saņemt personificētu konsultāciju;
   • atvieglota akcīzes nodokļa marku pieteikumu iesniegšana EDS, ņemot vērā nozares priekšlikumu, samazināts deklarācijā iekļauto obligāto lauku skaits, kas jāaizpilda nodokļu maksātājam tādējādi pasūtot akcīzes nodokļa markas, var nenorādīt cigarešu nosaukumu.

   Pilnveidota Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS):

   • nodrošināta iespēja pārvietot pagaidu uzglabāšanā esošas preces starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijas teritorijā, neizmantojot tranzīta procedūru;
   • nodrošināta pagaidu uzglabāšanas deklarācijas automātiska apstiprināšana, ja iepriekšējā procedūra ir tranzīts, tādējādi ļaujot optimizēt šīs deklarācijas apstrādi, samazinot laika patēriņu, kas nepieciešams iepriekšējās procedūras slēgšanai un pagaidu uzglabāšanas noformēšanai;
   • veikta eksporta muitas deklarāciju automātiskā izlaišana atbilstoši noteiktiem kritērijiem un parametriem, nodrošinot ātrāku eksporta deklarāciju apstrādi un paātrinot izvedamo kravu noformēšanas procesu.
 • VID galvenie notikumi 2017.gadā
  • Izstrādāta un apstiprināta jaunā VID darbības un attīstības stratēģija 2017.-2019.gadam

   Izveidota Konsultatīvā padome sadarbības pilnveidošanai ar uzņēmēju biedrībām, asociācijām, nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm.

   Īstenota izglītojošā akcija “Prasi čeku!”. Sadarbībā ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedriem viesnīcās un restorānos izvietoti vizuāli un informatīvie materiāli, kas skaidro pirmčeka un čeka atšķirību, un mudina iedzīvotājus pieprasīt un saņemt tieši čeku.

   Pirmo reizi organizētas Starptautiskās muitas kinologu ar tabakas meklēšanas darba suņiem sacensības, piedaloties Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Krievijas un Latvijas muitu pārstāvjiem.

   Īstenots nodokļu atbalsta pasākums, paredzot iespēju nodokļu maksātājiem, kuriem bija izveidojies nodokļu parāds, nokavējuma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim tiek samaksāts nodokļu pamatparāds.

   Uzsākta ERAF līdzfinansētā projekta “E-muita (1.kārta)” īstenošana.

   Uzsākta ERAF līdzfinansētā projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols" īstenošana.

   Pilnveidota Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS), galvenie jauninājumi:

   • nodrošināta informācija par prognozēto mēneša neapliekamā minimumu: darba devējiem par darbiniekiem – pārskatā “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati”, darba ņēmējiem – algas nodokļa grāmatiņā;
   • nodrošināta jauna EDS atbalsta funkcija – integrēts mašīntulkošanas serviss ar iespējām attēlot EDS saskarni angļu un krievu valodā.
   • ieviests risinājums, kas nodrošina muitas klientiem tiešu piekļuvi Eiropas informācijas sistēmām.

   Pilnveidota Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS), galvenie jauninājumi:

   • nodrošināta sasaiste ar EK centrālo Muitas lēmumu sistēmu, nodrošinot visu Savienības Muitas kodeksā paredzēto muitas atļauju un apliecību elektronisku pieteikšanu un saņemšanu;
   • izstrādāta un ieviesta jaunā funkcionalitāte eksporta deklarāciju labojumu un anulēšanas pieprasījumu elektroniskai iesniegšanai un apstrādei pēc preču izlaišanas.

   Nodrošināta informācijas apmaiņa saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Globālā standarta automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem prasībām.

   Saeimā pieņemti grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, kas nosaka apvienot finanšu policiju un muitas policiju vienā izmeklēšanas iestādē – VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē.

   Analītiskās kapacitātes stiprināšanai izveidota Nodokļu administrēšanas risku vadības daļa.

   Stiprinot kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, izveidota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde.

 • VID galvenie notikumi 2016.gadā
  • Īstenota plaša informatīvā kampaņa “Elektroniskās deklarēšanas sistēmas popularizēšana”, kuras ietvaros organizēti bezmaksas mācību semināri, sniegtas konsultācijas, sagatavotas preses relīzes, organizēti izbraukumi ar VID “E-busiņu” uz dažādām Latvijas pilsētām, lai palīdzētu apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt gada ienākumu deklarāciju EDS.

   Pilnveidota Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) – ieviesti jauninājumi:

   • nodrošināta iespēja  tiešsaistē veikt kārtējos nodokļu maksājumus un nodokļu parāda maksājumus iekšzemē iekasētajam nodokļiem, kā arī sekot līdzi veikto maksājumu izpildei;
   • darba devējiem nodrošināts pārskats par slēgtajām un anulētajām darbnespējas lapām (informācija tiek saņemta no NVD e-veselības sistēmas);
   • nodrošināta automātiska informācijas ielasīšana gada ienākumu deklarācijā par personu samaksāto mācību maksu izglītības iestādēm;
   • nodrošināta valsts amatpersonu automātiskā brīdināšana par deklarācijas iesniegšanas termiņu (trīs dienas pirms termiņa beigām);
   • izveidotas 2 mobilās aplikācijas:
    - "Attaisnotie izdevumi" čeku augšupielādei;
    - "Aizdomīgie darījumi" datubāze iedzīvotāju pirkuma čekiem;
   • nodrošināta iespēja apskatīt atgādinājumus par nodokļu maksājumu un dokumentu iesniegšanas termiņiem un no tā veikt aprēķināto nodokļu samaksu vai deklarācijas iesniegšanu, kā arī lūgt termiņa pagarinājumu.

   Veikti Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) pilnveidojumi:

   • nodrošināta EMDAS pielāgošana darbam ar 2016.gada 1.maiju atbilstoši Savienības Muitas kodeksa prasībām, kurām nav paredzēts pārejas periods;
   • veicot izmaiņas EMDAS arhitektūrā, palielināta sistēmas pieejamība, samazinot plānotos IS darbības pārtraukumus;
   • paaugstināta sistēmas ātrdarbība;
   • veikta EMDAS sasaiste ar EK Atzīto eksportētāju sistēmu (REX), EK Referenču datu sistēmu (CS/RD2)  un  PVN informācijas apmaiņas sistēmu (VIES).

   Ar 05.09.2016. sabiedrībai pieejama jaunā VID mājaslapa, kurā informācija strukturēta pa nodokļu maksātāju mērķgrupām un padarīta nodokļu maksātājiem draudzīgāka – uztveramāka.

   Integrētā tarifa vadības sistēmā ieviesti Eiropas Komisijas noteiktie TARIC datu ticamības kontroles pasākumi.

   Ieviesta administratīvo pārkāpumu lietu uzskaite vienotajā uzskaites sistēmā APLIS.

 • VID galvenie notikumi 2015.gadā
  • Izveidots pirmais Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs Latvijā, kas 2015.gada 5.janvārī uzsāka darbu VID jaunajā administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā, kur klienti var vienuviet saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumus.

   Pilnveidota Elektroniskās deklarēšanas sistēma – ieviesti jauninājumi:

   • izveidots “Maksājumu kalendārs” par nokavētajiem, kārtējiem un drīzumā veicamajiem nodokļu maksājumiem un summām. 2 dienas pirms termiņa iestāšanās tiks attēlots atgādinājums/ brīdinājums par maksājumu izpildi;
   • nodrošināta automātiska informēšana par pēdējās analīzes rezultātā piešķirto risku un paziņojuma sūtīšana par iekļaušanu riskantāko nodokļu maksātāju grupā;
   • visiem nodokļu maksātājiem nodrošināta riska informācija - pārskati par PVN deklarācijās norādīto datu neatbilstībām, kas iepriekš bija pieejami tikai padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem un asociācijas biedriem;
   • pieejama informācija - vidējā darba samaksa stundā profesiju griezumā;
   • visi nodokļu maksātāji tiek informēti par nodokļu pārmaksas esamību;
   • nodrošināta iespēja sagatavot un iesniegt deklarācijas par nākotnes taksācijas periodu un norādīt laiku, kad tās iesniegt;
   • nodrošināta VID datu pielasīšana aizpildot pārskatus par biļešu un darījumu apliecinošo kvīšu izlietojumu.

   Veikti Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) pilnveidojumi:

   • ieviesti  trīs e-pakalpojumi muitas klientiem:
    - muitas maksājumu veikšanai tiešsaistes režīmā, izmantojot portālu https://www.latvija.lv;
    - importa muitas deklarācijas labojumu vai anulēšanas pieteikumu elektroniskai iesniegšanai pēc preču izlaišanas (pēcmuitošanā);
    - elektroniska atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanai un noformēšanai;
   • ieviesta jauna funkcionalitāte elektroniskai pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniegšanai un noformēšanai, kā arī vienotai preču uzskaitei preču pagaidu uzglabāšanas vietās;
   • elektronizēts eksporta kravu konsolidēšanas process

   VID mājaslapā internetā, VID publiskojamo datu bāzē izveidotas 2 jaunas sadaļas:

   • Darījumu apliecinošās kvītis;
   • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji.

   VID mājaslapā internetā 2015.gada 1.aprīlī pirmo reizi publicēta informācija par nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummu, norādot iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummu, kā arī vidējo nodarbināto personu skaitu.

   Ieviesta Dokumentu vadības sistēma VID saņemto dokumentu reģistrēšanai un rezolūciju pievienošanai.

 • VID galvenie notikumi 2014.gadā
  • Uzsāk jaunu pieeju brīvprātīgās nodokļu saistību izpildes veicināšanai neveikt nodokļu kontroles pasākumus tiem komersantiem, kuriem iepriekšējā gadā ir ievērojamas nodokļu iemaksas valsts budžetā un augsta nodokļu saistību izpildes disciplīna.

   Uzsāk jaunas nozaru pieejas īstenošanu nodokļu administrēšanā. 

   Ievieš komersantu reģistrāciju Mini vienas pieturas punkta sistēmā (M1SS) , dalībai PVN īpašajā režīmā atbilstoši ES padomes regulai Nr.967/2012.

   Pilnveido Elektroniskās deklarēšanas sistēmu – ieviesti jauninājumi:

   • jauns EDS dizains, sadaļu strukturējums, vienkāršota lietojamība, nodalītas fizisko personu un juridisko personu piekļuves vietnes;
   • nodokļu maksātāju brīdināšana par aktuālajiem parādiem;
   • iespēja izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu reģistrēties kā EDS lietotājam tiešsaistē;
   • EDS dokumentu iesniegšanas algoritmā - iesniegtie dokumenti nav jāapstiprina izmantojot VID e-paraksta failu;
   • nodokļu maksātāju pārstāvniecības tiesību piešķiršanas un anulēšanas automatizēšana;
   • EDS mobilā versija;
   • nodokļu maksātāju informēšana par deklarācijā norādītā darījuma partnera saimnieciskās darbības apturēšanu darījuma veikšanas brīdī;
   • pieejams nodokļu maksātāja deklarāciju iesniegšanas plāns un brīdināšana par laikā neiesniegtajām deklarācijām;
   • iespēja nodokļu maksātājam aprēķināt parāda summu uz noteiktu datumu (kalendārs);
   • ieviestas elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas;
   • datu pielasīšana valsts amatpersonu deklarācijām no Tiesu administrācijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

   Īstenojot projektu „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana”, ievieš jaunu importa muitas procedūru noformēšanas sistēmu, kas aizstāj kopš 1999.gada izmantoto sistēmu ASYCUDA, tādejādi nodrošinot komersantiem vienotu piekļuvi ne tikai tranzīta un eksporta, bet arī importa muitas deklarāciju iesniegšanai un apstrādei EMDAS.

   Ievieš vienotu VID klientu apkalpošanas standartu.

   2014.gada 26.jūnijā atklāj jauno VID administratīvo ēku kompleksu Rīgā, Talejas ielā 1, kurā izveido:

   • vienotu zvanu centru un maina VID informatīvā tālruņa numurs uz 67120000;
   • vienu VID klientu apkalpošanas centru – visi iepriekš Rīgā izvietotie VID KAC atrodas un apkalpo klientus vienuviet;
   • Importa muitas kontroles punktu, attālinātas preču izlaišanas procesa ieviešanai, piemērojot precēm ievešanas procedūras.

   Veic izmaiņas likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu” – Muitas kriminālpārvaldi nodēvējot par Muitas policijas pārvaldi.

 • VID galvenie notikumi 2013.gadā
  • Nodrošina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas transportlīdzekļu un konteineru automātiskās numuru atpazīšanas sistēmas sasaisti vienotā tīklā.

   Uzsāk  iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru ar nodokļu maksātājiem par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu  preču iegādes darījumiem no saistītā ārvalstu uzņēmuma.

   Pilnveido Elektroniskās deklarēšanas sistēmu:

   • nodrošina PVN taksācijas perioda deklarāciju iesniegšanu kopā ar pielikumiem kā vienu dokumentu;
   • atvieglo gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu;
   • izveido savstarpējās saziņas platformu EDS lietotājiem;
   • pilnveido autentifikāciju EDS - no adreses www.latvija.lv.

   Klientu servisa programmas ietvaros VID mājaslapā:

   • nodrošina iespēju elektroniski pieteikties VID jaunumiem un klātienes padziļinātās konsultācijas saņemšanai;
   • izveido e-pasta adreses - saistībā ar eiro ieviešanu: vid.eiro [at] vid.gov.lv un klientiem nodrošinātā servisa kontrolei: VID.serviss [at] vid.gov.lv;
   • nodrošina publiski pieejamu datubāzi (reģistru) par fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību;
   • izveido VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāzi.

   Uzsāk regulāru un aktīvu sadarbību ar Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kameru par aktuāliem nodokļu administrēšanas jautājumiem.

   Īsteno 12 VID informācijas sistēmu, kurām darbs ar euro valūtu jāuzsāk no 2014.gada 1.janvāra,pielāgošanu euro ieviešanai.

 • VID galvenie notikumi 2012.gadā
  • Ievieš sākumdeklarēšanos ar iespēju legalizēt ienākumus - VID pieņem mantiskā stāvokļa deklarācijas no Latvijas rezidentiem.

   Ievieš Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) 2.posmu.

   Audita funkciju (kā nodokļu, tā muitas jomā) apvieno vienā struktūrvienībā – Nodokļu kontroles pārvaldē, vienlaikus paaugstinot nodokļu kontroles kapacitāti.

   Uzsāk nodokļu maksātāju pieteikšanos Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statusam, lai saņemtu programmas dalībniekiem paredzētās valsts piedāvātās priekšrocības un atvieglojumus.

   Īsteno Nodokļu atbalsta pasākumu, paredzot nokavējuma naudas un 90% soda naudas dzēšanu ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10% apmērā.

   Nodrošina publiski pieejamu sarakstu ar nodokļu maksātājiem, kuriem  par normatīvo aktu pārkāpumiem apturēta saimnieciskā darbība.

   Uzsāk darbu pie VID informācijas sistēmu pielāgošanas euro ieviešanai.

   Apstiprina jaunu VID organizatorisko struktūru, kas paredz, ka ģenerāldirektoram ir tieši pakļauti četri vietnieki.

 • VID galvenie notikumi 2011.gadā
  • Izveido VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldi, centralizējot un pārņemot visas ar piedziņas procesu saistītās funkcijas no citām struktūrvienībām.

   Vienveidīgai pakalpojumu sniegšanai izstrādā un ievieš “Nodokļu maksātāju apkalpošanas standartu” klientu apkalpošanas centros, kā arī “Muitas klientu apkalpošanas standartu” un “Muitošanas standartu” muitas iestādēs.

   Izveido un VID interneta mājaslapā publicē Sabiedriskā labuma organizāciju reģistru.

   Divkāršo VID informatīvā tālruņa 1898 darbinieku skaitu.

 • VID galvenie notikumi 2010.gadā
  • VID uzsāk visaptverošu reorganizāciju, optimizējot dienesta funkcijas un centralizējot procesus.

   Izveido VID Administratīvo pārvaldi, tādējādi centralizējot personāla vadību un resursu nodrošināšanu.

   Likvidē VID teritoriālās iestādes, uzsākot viena līmeņa VID struktūras izveidi. Nodokļu maksātājiem ir vienkāršota jeb viena līmeņa dienesta lēmumu apstrīdēšanas kārtība – tikai VID ģenerāldirektoram.

   Izstrādā VID sniedzamo pakalpojumu sarakstu. Pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas aprakstus publicē vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

   Nodrošina publiski pieejamu informāciju par reģistrētajām ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajām personām un no šī reģistra izslēgtajām personām.

   Atbilstoši ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ievieš vairākas jaunas muitas informācijas sistēmas – Importa kontroles sistēmu (IKS), Eksporta kontroles sistēmu (EKS) un Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēmu (EORI).

   VID darbā ievieš Fizisko personu riska analīzes sistēmu RASA, kas nodrošina fizisko personu riska analīzes veikšanu un fizisko personu ar augstu nodokļu nemaksāšanas risku atlasi preventīvo un nodokļu kontroles pasākumu veikšanai.

 • VID galvenie notikumi 2009.gadā
  • VID uzsāk visaptverošu reorganizāciju, optimizējot dienesta funkcijas un centralizējot procesus.

   Izveido VID Administratīvo pārvaldi, tādējādi centralizējot personāla vadību un resursu nodrošināšanu.

   Likvidē VID teritoriālās iestādes, uzsākot viena līmeņa VID struktūras izveidi. Nodokļu maksātājiem ir vienkāršota jeb viena līmeņa dienesta lēmumu apstrīdēšanas kārtība – tikai VID ģenerāldirektoram.

   Izstrādā VID sniedzamo pakalpojumu sarakstu. Pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas aprakstus publicē vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

   Nodrošina publiski pieejamu informāciju par reģistrētajām ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajām personām un no šī reģistra izslēgtajām personām.

   Atbilstoši ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ievieš vairākas jaunas muitas informācijas sistēmas – Importa kontroles sistēmu (IKS), Eksporta kontroles sistēmu (EKS) un Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēmu (EORI).

   VID darbā ievieš Fizisko personu riska analīzes sistēmu RASA, kas nodrošina fizisko personu riska analīzes veikšanu un fizisko personu ar augstu nodokļu nemaksāšanas risku atlasi preventīvo un nodokļu kontroles pasākumu veikšanai.

 • VID galvenie notikumi 2008.gadā
  • Izveido VID bezmaksas uzticības tālruni 80009070 un vienoto informatīvo tālruni 1898.

   Palielinās Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvāto iespēju klāsts – Elektroniskās deklarēšanas sistēmā izveidoto dokumentu parakstīšana ar VAS “Latvijas pasts” izdotu drošu elektronisko parakstu un reģistrēšanās par Elektroniskās deklarēšanas sistēmas klientu, neslēdzot līgumu ar VID papīra formā.

   VID īsteno kampaņu “STULBI! ALGA APLOKSNĒ” ar mērķi raisīt diskusijas sabiedrībā, veicināt negatīvas attieksmes veidošanos pret “aplokšņu algām”, likt iedzīvotājiem saprast, ka tādā veidā cilvēks atsakās no iespējas saņemt kredītu, bezdarbnieku pabalstu un daudz citas sociālās garantijas, kā arī popularizēt VID bezmaksas uzticības tālruni.

   Otro gadu pēc kārtas norisinās sociāli izglītojošu pasākumu kopums skolēniem “Visu iespēju diena”. Pasākuma ietvaros rīkotas sacensības bērniem un jauniešiem ar suņiem “Labi audzināts draugs”, kas pirmo reizi norisinās reizē ar 6.Eiropas čempionātu muitas dienestu narkotiku meklēšanas suņiem, kurā piedalījās kinologi no 19 valstīm.

   Rīgas Tehniskajā universitātē atklāj Muitas un nodokļu vēstures muzeju. Pasākuma laikā prezentē grāmatu “Nodokļi, nodevas un muita Latvijā”.

 • VID galvenie notikumi 2007.gadā
  • Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājiem tiešsaistes režīmā iespējams saņemt jaunu pakalpojumu – informāciju par nodokļu maksātāja nodokļu nomaksas stāvokli.

   VID īsteno kampaņu – “Ne viss ir zelts, kas aploksnē”, lai pievērstu sabiedrības uzmanību riskiem un zaudējumiem, kas rodas, saņemot ”algu aploksnē”, un veicinātu sabiedrības apziņas maiņu.

   Īsteno kampaņu “Kur paliek Tavi nodokļi?” ar mērķi veicināt brīvprātīgu nodokļu nomaksu, informējot, kur paliek nodokļos samaksātā nauda, un sabiedrības apziņas maiņu.

   Pirmo reizi VID vēsturē organizē sociāli izglītojošu pasākumu kopumu skolēniem “Visu iespēju diena”, kura ietvaros norisinās skolēnu ekskursijas “Ciemos pie VID”, “VIDusskolas spēles” un starptautiskās sacensības bērniem un jauniešiem ar suņiem “Labi audzināts draugs”. Projekta mērķi ir iepazīstināt skolu jaunatni ar VID un tā darbību, sniegt vispusīgu un izglītojošu informāciju skolēniem, kā arī radīt interesi par VID kā labu nākotnes darba vietu.

 • VID galvenie notikumi 2006.gadā
  • Nodokļu maksātāji VID var iesniegt deklarācijas – elektroniskos dokumentus – tikai elektroniski, apstiprinātas ar elektronisko parakstu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus.

   Servisa uzlabošanai VID teritoriālo iestāžu nodaļās ierīko ”interneta kioskus”, kur nodokļu maksātāji var klātienē apgūt un izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

   VID īsteno kampaņu “Par grāmatvedi ar brīvo laiku!”, aicinot izmantot EDS pakalpojumus, kā rezultātā tiek optimizēti laika resursi atskaišu iesniegšanai un samazinās “papīra kalni”.

   VID ievieš vienotu iestādes finanšu  vadības, plānošanas un grāmatvedības uzskaites sistēmu, kura veidota no savstarpēji integrētiem moduļiem – “Finanšu grāmatvedība“, “Personāla datu uzskaite“, “Vadības grāmatvedība“.

   VID darbā ievieš Audita atbalsta informācijas sistēmu, kuru izmanto nodokļu audita veikšanas procesā. Audita atbalsta informācijas sistēma nodrošina maksimāli automatizētu nodokļu audita sagatavošanas un rezultātu apkopošanas iespēju, tādējādi samazinot nodokļa audita veikšanas laiku un uzlabojot nodokļa audita kvalitāti.

 • VID galvenie notikumi 2005.gadā
  • VID no Finanšu ministrijas pārņem akcīzes marku pasūtīšanas, saņemšanas un to iegādes izdevumu samaksas funkciju, nodrošinot operatīvāku nodokļu maksātāju apkalpošanu un reaģēšanu uz izmaiņām akcīzes nodokļa marku pasūtījumos.

   Izstrādā VID interneta mājaslapas jauno versiju, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo ir lietotājiem draudzīgāka. Izmantojot to, nodokļu maksātāji var uzdot jautājumus elektroniski.

   Nodokļu kontroles darba pilnveidošanai VID darbā ievieš datorizēto grāmatvedības audita programmu SESAM.

 • VID galvenie notikumi 2004.gadā
  • Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), atceļ pastāvīgo muitas kontroli uz ES iekšējām robežām (Latvijas robežas ar Igauniju un Lietuvu), bet pastiprina muitas kontroli uz ES ārējās robežas (Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju).

   Veic kontrabandas apkarošanā iesaistīto VID muitas iestāžu reorganizāciju – izveido mehānismu muitas kontrolei uz ES iekšējām robežām un vienotu kontrabandas apkarošanā nozīmīgas informācijas vadības sistēmu. VID Muitas kriminālpārvaldes kompetencē nodod visas kontrabandas novēršanas un apkarošanas funkcijas un izveido teritoriālās nodaļas.

   Saistībā ar Latvijas iestāšanos ES optimizē muitas kontroles punktu skaitu (no 195 muitas kontroles punktiem 1998.gadā līdz 40 muitas kontroles punktiem 2004. gadā).

   Uzbūvē un nodod ekspluatācijā ES prasībām atbilstošus muitas un sanitārās robežinspekcijas kontroles kompleksus Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Daugavpils preču stacijā un Rēzeknes preču stacijā.

   Ievieš muitas informācijas sistēmas – Integrētā tarifa vadības sistēma (ITVS) un Datorizētā tranzīta kontroles sistēma (NCTS), kas nodrošina Latvijas muitas darbu tiešsaistes režīmā ar atbilstošajām ES sistēmām.

   VID darbā ievieš datorizēto audita objektu atlases sistēmu ESKORT.

   Darbu uzsāk VID informatīvā tālruņa līnija nodokļu administrēšanas jautājumos.

 • VID galvenie notikumi 2003.gadā
  • VID Personāla pārvaldi apvieno ar Mācību organizācijas daļu, izveidojot VID Personāla vadības pārvaldi.

   VID Galvenajā nodokļu pārvaldē izveido Nodokļu maksātāju konsultāciju koordinācijas daļu nodokļu normatīvo aktu vienveidīgas piemērošanas nodrošināšanai.

 • VID galvenie notikumi 2002.gadā
  • Pabeidz pāreju uz trīs līmeņu organizatorisko struktūru, izveidojot sešas VID teritoriālās iestādes.

   Izveido VID Muitas kriminālpārvaldi, kas nodarbojas ar kontrabandas lietām un veic likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus muitas jomā.

   Pārveido VID Finanšu policijas pārvaldes organizatorisko struktūru, izveidojot teritoriālās nodaļas.

   Pabeidz Muitas deklarāciju automatizētās apstrādes sistēmas (ASYCUDA) ieviešanu visos Latvijas muitas kontroles punktos.

 • VID galvenie notikumi 2001.gadā
  • Izveido VID Vidzemes reģionālo iestādi un paplašina VID Zemgales reģionālo iestādi.

   Ekspluatācijā nodod Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kur sākotnēji vienlaikus ar elektroniski iesniegtajiem dokumentiem tos iesniedza arī papīra formā.

 • VID galvenie notikumi 2000.gadā
  • VID no Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārņem sociālā nodokļa administrēšanu un visas ar to saistītās funkcijas.

   Darbu uzsāk Latvijas–Igaunijas kopējie muitas kontroles punkti "Veclaicene– Murati" un "Ainaži–Ikla".

   Darbu sāk pirmais labiekārtotais muitas kontroles punkts uz Latvijas–Krievijas robežas – Ludzas rajona muitas nodaļas muitas kontroles punkts “Terehova”.

   Konvenciju ietvaros un divpusējo attiecību līmenī starp Latvijas un vairāku citu valstu nodokļu administrācijām noslēdz līgumus par savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu nodokļu konvenciju ietvaros, kā arī par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

   Pirmo reizi VID vēsturē godina gada lielākos nodokļu maksātājus.

 • VID galvenie notikumi 1999.gadā
  • VID no Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārņem sociālā nodokļa administrēšanu un visas ar to saistītās funkcijas.

   Darbu uzsāk Latvijas–Igaunijas kopējie muitas kontroles punkti "Veclaicene– Murati" un "Ainaži–Ikla".

   Darbu sāk pirmais labiekārtotais muitas kontroles punkts uz Latvijas–Krievijas robežas – Ludzas rajona muitas nodaļas muitas kontroles punkts “Terehova”.

   Konvenciju ietvaros un divpusējo attiecību līmenī starp Latvijas un vairāku citu valstu nodokļu administrācijām noslēdz līgumus par savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu nodokļu konvenciju ietvaros, kā arī par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

   Pirmo reizi VID vēsturē godina gada lielākos nodokļu maksātājus.

 • VID galvenie notikumi 1998.gadā
  • VID no Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārņem sociālā nodokļa administrēšanu un visas ar to saistītās funkcijas.

   Darbu uzsāk Latvijas–Igaunijas kopējie muitas kontroles punkti "Veclaicene– Murati" un "Ainaži–Ikla".

   Darbu sāk pirmais labiekārtotais muitas kontroles punkts uz Latvijas–Krievijas robežas – Ludzas rajona muitas nodaļas muitas kontroles punkts “Terehova”.

   Konvenciju ietvaros un divpusējo attiecību līmenī starp Latvijas un vairāku citu valstu nodokļu administrācijām noslēdz līgumus par savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu nodokļu konvenciju ietvaros, kā arī par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

   Pirmo reizi VID vēsturē godina gada lielākos nodokļu maksātājus.

 • VID galvenie notikumi 1997.gadā
  • Darbu uzsāk Latvijas–Lietuvas kopējais muitas kontroles punkts "Grenctāle– Saločai".

   Izveido Muitas un uzņēmēju konsultatīvo padomi.

 • VID galvenie notikumi 1996.gadā
  • Finansu izziņas departaments kļūst par VID Finansu policijas pārvaldi (finanšu policiju).

   Nodokļu kontroles departaments kļūst par VID Galveno nodokļu pārvaldi.

   Izveido VID Informātikas pārvaldi. Sāk VID Informatizācijas projekta īstenošanu.

 • VID galvenie notikumi 1995.gadā
  • Ministru kabinets izdod noteikumus “Par nodokļu maksātāju reģistru", un tiek izveidota vienota visu nodokļu maksātāju datubāze.

   VID izveido Lielo nodokļu maksātāju pārvaldi, kuras pārraudzībā tiek nodoti 20 tobrīd lielākie Latvijas nodokļu maksātāji.

   Latvijas Republikas valdība ar vairākām Eiropas valstīm noslēdz līgumus par sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas jautājumos.

 • VID galvenie notikumi 1994.gadā
  • Saeima pieņem likumu “Par muitas nodokli (tarifiem)”.

   Ministru kabinets ar rīkojumu nodod muitas robežkontroles un caurlaides punktu celtniecību, paplašināšanu un labiekārtošanu VID pārziņā.

   Finanšu izziņas un operatīvās rīcības nodokļu administrēšanas jomā funkciju nodrošināšanai izveido VID Finansu izziņas departamentu.