Ceļojot ar lolojumdzīvniekiem (suni, kaķi, sesku) ārpus Eiropas Savienības, jāievēro konkrētās trešās valsts noteiktās prasības. Personai, kas pavada savu lolojumdzīvnieku, ir laikus jānoskaidro ievešanas prasības galamērķa valsts kompetentajā iestādē vai šīs valsts vēstniecībā.

Lai izvestu suni, kaķi vai sesku uz kādu trešo valsti jeb valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un atgrieztos atpakaļ Eiropas Savienības teritorijā, ir nepieciešama:

 • identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums, kas uzlikts pirms 2011.gada 3.jūlija);
 • Eiropas Savienības lolojumdzīvnieka pase;

Ar 2014.gada 29.decembri ir noteikts jauns ES lolojumdzīvnieka pases paraugs. Ja Jūsu sunim, kaķim vai seskam ir ES parauga pase, kas izsniegta pirms 2014.gada 29.decembra, Jums nav jāiegūst jaunā parauga pase. Iepriekš izsniegtā pase ir derīga līdz dzīvnieka dzīves beigām vai līdz tajā nav vietas ierakstiem par veiktajām vakcinācijām u.c. veterinārajām apstrādēm.


 • derīga vakcinācija pret trakumsērgu;
 • ja Jūs plānojat izceļot ar savu lolojumdzīvnieku (suni, kaķi vai sesku) uz valstīm ārpus ES, kurām nav piešķirts labvēlīgas valsts statuss attiecībā uz trakumsērgu (piemēram, Ukrainu, Izraēlu, Turciju, Gruziju, Uzbekistānu, Ēģipti, Moldāviju u.c.), un vēlaties atgriezties atpakaļ ES, tad jau pirms izbraukšanas uz trešo valsti atzītā laboratorijā ir jāveic antivielu līmeņa noteikšanas tests. Identifikācijas dokumentā (lolojumdzīvnieka pasē) ir jābūt apliecinātam, ka pirms pārvietošanas dienas ir veikts trakumsērgas antivielu titrēšanas tests un tā rezultāti bijuši labvēlīgi (antivielu līmenim jābūt vismaz ≥ 0.5 SV/ml). Nav vajadzīgs 3 mēnešu nogaidīšanas periods  pēc analīzes veikšanas;
 • papildus ir jāizpilda konkrētās trešās valsts prasības, uz kuru Jūs izceļojat ar savu dzīvnieku, piemēram, papildus varētu būt nepieciešams veterinārais sertifikāts, papildus izmeklējumi uz infekcijas slimībām, parazītiem, veterinārās apstrādes, taču tas ir laikus jānoskaidro.


Lai saņemtu informāciju par aktuālajiem nosacījumiem, kā arī veterināro sertifikātu izvešanai, Jums jāvēršas Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

Ja lolojumdzīvniekus ieved no Andoras, Fēru salām, Gibraltāra, Grenlandes, Islandes, Lihtenšteinas, Monako, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna Pilsētvalsts, jāievēro tādas pašas prasības, kā ceļojot pa Eiropas Savienību. Pārvietojoties no šīm valstīm, līdzi jābūt atbilstoši aizpildītai lolojumdzīvnieka pasei.

Nekomerciāli Eiropas Savienībā no trešām valstīm/teritorijām atļauts ievest līdz pieciem lolojumdzīvniekiem (suņiem, kaķiem, seskiem), izņemot, ja pārvietošanas mērķis ir piedalīties sacensībās, izstādēs, sporta pasākumos ar nosacījumu, ka:

 • īpašnieks vai pilnvarotā persona var uzrādīt rakstisku pierādījumu tam, ka lolojumdzīvnieki ir reģistrēti, lai apmeklētu minētos pasākumus vai biedrībā, kura organizē šādus pasākumus;
 • lolojumdzīvnieki ir vecāki par sešiem mēnešiem.


Lolojumdzīvnieka pārvietošana var notikt līdz 5 dienām pirms vai pēc īpašnieka pārvietošanās. Ja pavadiet lolojumdzīvnieku, kuram neesat īpašnieks, ir nepieciešama īpašnieka izdota rakstveida pilnvara. 

Ja vienā reizē ievesto lolojumdzīvnieku skaits pārsniedz piecus un nav izpildīti izņēmuma nosacījumi, tad piemērojama veterinārās robežkontroles procedūra atbilstoši atzītā Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles punktā, kuru veic veterinārārsts. Latvijā to var veikt tikai kontroles punktos Terehova un Pāternieki.

Lolojumdzīvnieku nekomerciālas ievešanas nosacījumu kontroli uz ārējās robežas veic muitas amatpersonas. Muitas amatpersonas katram dzīvniekam nodrošina identitātes un dokumentu kontroli.

Dzīvnieku drīkst pārvietot no trešajām valstīm/teritorijām tikai tad, ja tas ir atbilstoši sagatavots:

 • identificēts;
 • vakcinēts pret trakumsērgu;
 • ar dokumentiem:
  • dzīvnieka veterināro sertifikātu,
  • pasi (no ES izvesta dzīvnieka ievešanai atpakaļ ES),
  • īpašnieka deklarāciju, ka dzīvnieka pārvietošana nav ar komerciālu mērķi,
  • trakumsērgas antivielu testu (tikai no riska valstīm),
  • īpašnieka deklarāciju tranzīta gadījumā. 

Tiesību akti, kas nosaka prasības lolojumdzīvnieku pārvietošanai Eiropas Savienībā un ievešanai no trešajām valstīm: 

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regula (ES) Nr.576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr.998/2003 atcelšanu;
 2. Komisijas 2013.gada 28.jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr.577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem.

Papildu informāciju par prasībām lolojumdzīvnieku pārvietošanai var iegūt Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnes sadaļā Lolojumdzīvnieku pārvietošana pāri robežai.

1. Dzīvnieks ir identificēts – nepieciešama mikroshēma (tetovējums pieļaujams tikai tad, ja tas veikts līdz 2011.gada 3.jūlijam un ierakstīts veterinārajā sertifikātā/pasē).

Ja mikroshēma neatbilst ISO Standartam 11784 vai 11785, īpašniekam vai dzīvnieku pavadošajai personai jānodrošina ar līdzekli mikroshēmas uztveršanai. Dzīvnieks ir jāidentificē, pirms tas tiek vakcinēts pret trakumsērgu. Ja dzīvnieks pret trakumsērgu ir vakcinēts pirms identifikācijas, tad vakcināciju pret trakumsērgu veic atkārtoti pēc identifikācijas.

2. Vakcinācija pret trakumsērgu.

Informācijai par derīgu vakcināciju ir jābūt norādītai veterinārajā sertifikātā vai ES lolojumdzīvnieka pasē.

Vakcinācijas dienā dzīvniekam jābūt vismaz 12 nedēļu vecam, vakcinētam vismaz 21 dienu pirms ieceļošanas gadījumā, ja vakcinācija dzīvniekam veikta pirmo reizi mūžā un arī tad, ja nav ievērots revakcinācijas režīms atbilstoši vakcīnas ražotāja norādījumiem. Ja potēšana ir veikta atkārtoti (regulāri veterinārārsta noteiktajos termiņos), tad ceļā var doties uzreiz. Ja dzīvnieks pret trakumsērgu ir vakcinēts pirms identifikācijas, tad vakcināciju pret trakumsērgu veic atkārtoti pēc identifikācijas.

ES dalībvalstis uz savu teritoriju var noteikt atkāpi atļaut/aizliegt nekomerciāli pārvietot starp dalībvalstīm vai no trešās valsts/teritorijas nevakcinētus suņus, kaķus un seskus, kuri ir jaunāki par 3 mēnešiem, tādēļ, plānojot ceļojumu, ir jānoskaidro, vai konkrētā ES dalībvalsts šo atkāpi piemēro.

Latvijā nav atļauts ievest pret trakumsērgu neaizsargātus dzīvniekus, t.sk., suņus, kaķus un seskus, kuri ir jaunāki par 12 nedēļām un nav vakcinēti pret trakumsērgu vai ir 12-16 nedēļas veci un ir vakcinēti pret trakumsērgu, bet vēl neatbilst noteiktajām derīguma prasībām.

3. Veterinārais sertifikāts - oficiālā veterinārārsta pienācīgi aizpildīts un izdots dokuments lolojumdzīvnieka ievešanai Eiropas Savienībā saskaņā ar noteikto paraugu: 

Veterinārajam sertifikātam jābūt sagatavotam saņēmējvalsts valodā un angļu valodā. Arī tad, ja lolojumdzīvniekam ir izdota ārpussavienības lolojumdzīvnieka pase, tikai veterinārais sertifikāts un tajā norādītās ziņas būs par pamatu lolojumdzīvnieka ielaišanai Eiropas Savienībā.

4. Eiropas Savienības lolojumdzīvnieka pase.

Ja dodaties uz trešo valsti ar ES reģistrētu dzīvnieku, paredzot, ka ar šo pašu dzīvnieku atgriezīsieties atpakaļ, tad, atgriežoties no trešās valsts atpakaļ Eiropas Savienības teritorijā, nepieciešams uzrādīt tikai pasi.

5. Deklarācija lolojumdzīvnieka nekomerciālai pārvietošanai.

Veterinārajam sertifikātam pievieno rakstisku deklarāciju, ko parakstījis īpašnieks vai pilnvarotā persona, apliecinot, ka dzīvnieka pārvietošana uz Eiropas Savienību ir nekomerciāla.

Deklarācija nav nepieciešama, ja no trešās valsts atpakaļ tiek ievests ES dzīvnieks ar ES lolojumdzīvnieka pasi. Deklarācija ir muitas kontrolei obligāti uzrādāms dokuments kopā ar citiem dzīvnieka identitāti un veselības stāvokli apliecinošiem pavaddokumentiem.

6. Antivielu līmeņa noteikšanas tests - tikai, ja ceļojat no valstīm*, kurām nav piešķirts labvēlīgas valsts statuss attiecībā uz trakumsērgu.

Informācijai par trakumsērgas antivielu noteikšanas testa rezultātu ir jābūt norādītai veterinārajā sertifikātā vai ES lolojumdzīvnieka pasē (ES lolojumdzīvniekam atgriežoties ES). Eiropas Savienības atzītās laboratorijas izsniegtais dokuments par seroloģiskā testa rezultātu attiecīgajam lolojumdzīvniekam ir pievienojams veterinārajam sertifikātam.

Pilnvarots veterinārārsts asins paraugu noņem vismaz 30 dienas pēc vakcinācijas un trīs mēnešus pirms pārvietošanas. Analīzi atļauts veikt tikai Eiropas Savienības atzītā laboratorijā. Antivielu titrs, kas vienāds vismaz ar 0.5 vai > 0.5 SV/ml, ir apmierinošs, lai dzīvniekam izsniegtu eksporta veterināro sertifikātu uz Eiropas Savienību. Ja antivielu titrs < 0.5, tas liecina, ka nav pietiekošs antivielu līmenis, kāds nepieciešams eksportam.


* Tests antivielu līmeņa noteikšanai neattiecas uz šādām valstīm un teritorijām

Amerikas Savienotās Valstis (tostarp, Austrumsamoa, Guama, Ziemeļu Marianas salas, Puertoriko un ASV Virdžīnas), Antigva un Barbuda, Apvienotā Karaliste,  Apvienotie Arābu Emirāti, Argentīna, Aruba, Austrālija, Bahreina, Baltkrievija, Barbadosa, Bermudu salas, Bonaire, Sintēstatiusa un Saba, Bosnija un Hercegovina, Britu Virdžīnu salas, Čīle, Debesbraukšanas sala, Džērsija, Fidži, Folklenda (Malvinu) salas, Franču Polinēzija, Gērnsija, Honkonga, Jamaika, Japāna, Jaunkaledonija, Jaunzēlande, Kaimanu salas, Kanāda, Kirasao, Krievija, Malaizija, Maurīcija, Meksika, Menas Sala, Montserrata, Sentkitsa un Nevisa, Senpjēra un Mikelona, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Singapūra, Sv. Helēnas sala, Sintmārtena, Taivāna, Trinidāda un Tobāgo, Vanuatu, Volisa un Futunas salas, Ziemeļmaķedonija.


Ja dodaties no Latvijas uz kādu no valstīm, kas nav minētas atzīto valstu sarakstā (piemēram, Ukrainu, Izraēlu, Turciju, Gruziju, Uzbekistānu, Ēģipti, Moldāviju u.c.), vai arī  tranzītā caur šīm valstīm vēlaties atgriezties atpakaļ Eiropas Savienībā, tests jāveic pirms izbraukšanas uz trešo valsti. Nav vajadzīgs 3 mēnešu nogaidīšanas periods pēc analīzes veikšanas.

7. Īpašnieka deklarācija tranzīta gadījumā

Tiesību aktos ir noteikta atkāpe no prasības par antivielu testu tranzīta gadījumā, kas veikts caur sarakstā neiekļautu valsti - tests nav vajadzīgs, ja īpašnieks vai pilnvarotā  persona iesniedz deklarāciju, ka šāda tranzīta laikā dzīvnieki nav bijuši saskarē ar trakumsērgas uzņēmīgo sugu dzīvniekiem, un ka tie ir palikuši neapdraudēti transportlīdzeklī vai starptautiskas lidostas teritorijā.

Ja no trešās valsts ievestais lolojumdzīvnieks neatbilst minētajām prasībām, tad kontrolējošā iestāde (Latvijā – muita), apspriedusies ar oficiālo veterinārārstu un attiecīgā gadījumā - arī ar īpašnieku vai pilnvaroto personu, ir tiesīga:

 • dzīvnieku nosūtīt atpakaļ uz izcelsmes valsti;
 • dzīvnieku izolēt noteiktos apstākļos, kamēr tiek pieņemts lēmums (izdevumus sedz dzīvnieka īpašnieks vai atbildīgā persona);
 • dzīvnieku iemidzināt, gadījumā, ja tas rada draudus sabiebrībai un dzīvnieku nav iespējams izolēt vai atgriezt atpakaļ uz izcelsmes valsti.


Izdevumi, kas radušies saistībā ar pieņemtajiem lēmumiem, ir jāsedz dzīvnieka īpašniekam vai atbildīgajai personai. Dzīvnieka īpašnieks vai atbildīgā persona nevar saņemt finansiālu kompensāciju par darbībām neatbilstību gadījumā.

Importa nosacījumi lolojumputniem no Andoras, Fēru salām, Grenlandes, Islandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, San Marino, Šveices un Vatikāna ir tādi paši kā ES valstīm.

Imports uzskatāms par nekomerciālu, ja:

 • putns ir kopā ar īpašnieku vai personu, kura īpašnieka vārdā ir atbildīga par putnu tā pārvietošanas laikā;
 • to nepārvieto ar mērķi pārdot vai nodot citam īpašniekam, un to skaits nav vairāk par pieciem.

Arī situācija, kad putns tiek pārvietots lidmašīnas kravas nodalījumā un tā īpašnieks atrodas salonā, ir uzskatāma par nekomerciālu pārvietošanu.

Lolojumputnu (papagaiļu, kanārijputniņu u.c.) nekomerciālas ievešanas nosacījumu kontroli uz ārējās robežas veic muitas amatpersonas. Muitas amatpersonas katram dzīvniekam nodrošina identitātes un dokumentu kontroli.

Savvaļā vai nebrīvē turēto putnu (medību piekūnu, vanagu) dokumentu un identitātes kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests Pāternieku un Terehovas robežkontroles punktos.


Nosacījumi putnu ievešanai:

Eiropas Savienība ir noteikusi stingrus lolojumputnu pārvietošanas ierobežojumus no trešajām valstīm saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu.


Lolojumputnu var ievest:

1. Ja tas tiek pārvietots no Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (The World Organisation for Animal Health (OIE)) atļautas valsts un

2. Ja tas atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

 • 30 dienu pirms izvešanas tie ir izolēti izvešanas vietā trešā valstī vai
 • putni pēdējo sešu mēnešu laikā un ne vēlāk kā 60 dienas pirms to nosūtīšanas no trešās valsts ir vakcinēti un vismaz vienu reizi revakcinēti pret putnu gripu ar vakcīnu H5, kas apstiprināta attiecīgajai sugai, atbilstīgi ražotāja norādījumiem, vai
 • putni vismaz 10 dienas pirms izvešanas ir bijuši izolēti un tiem veikti testi uz H5N1 antigēnu vai genomu, un

3. Ja putns ir identificējams - jābūt individuālam numuram, kas ļauj noteikt tā izcelsmi, kā arī jānorāda identifikācijas sistēma (piemēram, saspiedne, gredzens, mikroshēma, transponderis, krotālija); jāidentificē tādā veidā, lai tiktu nodrošināta saikne starp lolojumdzīvnieku un tā identifikācijas dokumentu, un

4. Ja līdzi ir atbilstoši noformēts Eiropas Savienības noteiktā parauga veterinārais sertifikātsun

5. Ja veterinārajam sertifikātam ir pievienota rakstiska īpašnieka deklarācija, ka lolojumputna pārvietošana uz Eiropas Savienību ir ar nekomerciālu nolūku.


(!) Ievērībai!

Lūdzam savlaicīgi pārliecināties, vai trešā valsts, no kuras plānojat ievest Latvijā lolojumputnu, ir iekļauta atļauto valstu sarakstā!

Ja lolojumputns neatbilst prasībām, tas var tikt nosūtīts atpakaļ uz izcelsmes valsti, vai izolēts oficiālā uzraudzībā līdz brīdim, kamēr tiks nodrošinātas veselības prasības. Neatbilstību gadījumā izolēšanas izdevumi ir jāsedz īpašniekam, tādēļ, pirms ceļojat, pārbaudiet prasību atbilstību!

Ja dzīvnieku nevar nosūtīt atpakaļ vai izolēt, to var iemidzināt bez finansiālas kompensācijas.

Jāatceras, ja pavadiet lolojumputnu, kuram neesat īpašnieks, ir nepieciešama īpašnieka izdota rakstveida pilnvara!

Papildu informāciju par prasībām lolojumputnu pārvietošanai varat iegūt, vēršoties tuvākajā Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā vai veterinārajā klīnikā, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnes sadaļā Lolojumdzīvnieku pārvietošana pāri robežai.