Atlīdzība

 Publicēts: 13.10.2021. 09.24


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku atlīdzība 


VID ierēdņu un darbinieku mēnešalgu nosaka atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai un ierēdnim vai darbiniekam noteiktajai kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni.

Amatu saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”.

Ierēdņa vai darbinieka kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus – amata (darba) pienākumu izpildi, kuru nosaka atbilstoši ierēdņa vai darbinieka darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam, un ierēdņa vai darbinieka profesionālajai pieredzei, kas ir būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas tiek noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.

 • Atvaļinājumi
  • Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” un VID iekšējiem normatīvajiem aktiem VID ierēdņiem un darbiniekiem piešķir šādus atvaļinājumus:

   • ikgadējo atvaļinājumu;
   • papildatvaļinājumu atbilstoši nodarbinātā darbības un tās rezultātu novērtējumam iepriekšējā periodā, darba izpildes intensitātei un atbildības pakāpei – līdz 10 darbdienām;
   • vienu papildatvaļinājuma dienu, ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem;
   • trīs papildatvaļinājuma dienas, ja aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam;
   • mācību atvaļinājumu, lai iegūtu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, ja amata (dienesta, darba) apstākļi to pieļauj, – līdz 20 darbdienām. 
 • Apmaksātās brīvās dienas
  • Apmaksātas brīvas dienas piešķir atsevišķiem dzīves gadījumiem, kas noteikti VID iekšējos normatīvajos aktos:

   • vienu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4.klasē;
   • trīs brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā (līdz laulību dienai, to ieskaitot, vai pēc laulību noslēgšanas, ieskaitot laulību noslēgšanas dienu);
   • vienu brīvdienu ierēdņa vai darbinieka bērna (adoptētā) izlaiduma dienā, absolvējot pirmskolas izglītības iestādi;
   • vienu brīvdienu izlaiduma dienā, ierēdnim vai darbiniekam vai tā bērnam (adoptētajam) absolvējot izglītības (pamatizglītības, arodpamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās vidējās, augstākās izglītības) iestādi;
   • divas brīvas dienas sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) nāvi (līdz bēru dienai, to ieskaitot, vai pēc bēru dienas, ieskaitot to);
   • atpūtas dienu sakarā ar asiņu vai asins komponentu nodošanu ārstniecības iestādē (jāizmanto gada laikā pēc asiņu vai asins komponentu nodošanas un tiek apmaksātas ne vairāk kā 5 darba dienas).

 • Atlīdzība