Informācija ir publiski pieejama ne ilgāk kā 3 gadus no tiesību aktos noteiktās nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa iestāšanās dienas.

Informācija par nodokļu maksātāju neiesniegtajām nodokļu deklarācijām (pievienotās vērtības nodokļa deklarācija; mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija; uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija, darba devēja ziņojums, gada ienākuma deklarācija) ir pieejama, lai veicinātu savlaicīgu nodokļu deklarāciju iesniegšanu, komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu (nodevu) saistību izpildi. VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot minētās publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".

VID Publiskojamo datu bāzes lietotājiem nav aizliegta automatizētu sistēmu vai iekārtu pielāgošana  informācijas pieprasīšanai no datu bāzes, tomēr gadījumos, ja noteiktu IP adrešu paaugstinātas pieprasījumu intensitātes dēļ tiks novēroti PDB darbības vai pieejamības traucējumi, VID patur tiesības veikt tehniskus pasākumus vienveidīgu masveida pieprasījumu apjoma un intensitātes ierobežošanai no noteiktām IP adresēm.