Uzņēmumu reorganizācija

 Publicēts: 08.08.2016. 09.36


Apakšsadaļu izvēlne

Uzņēmumus (komersantus) var reorganizēt apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā. 

 1. Uzņēmumu apvienošana:
 • saplūšana – divas vai vairākas sabiedrības (pievienojamās sabiedrības) nodod visu savu mantu jaundibināmai sabiedrībai (iegūstošajai sabiedrībai);
 • pievienošana – sabiedrība (pievienojamā sabiedrība) nodod visu savu mantu citai sabiedrībai (iegūstošajai sabiedrībai). 

Sabiedrību apvienošanas gadījumā pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrība, un pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

 1. Uzņēmumu sadalīšana:
 • sašķelšana – sadalāmā sabiedrība nodod visu savu mantu divām vai vairākām iegūstošajām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa;
 • nodalīšanās – sadalāmā sabiedrība nodod daļu savas mantas vienai iegūstošajai sabiedrībai vai vairākām šādām sabiedrībām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība turpina pastāvēt.
 1. Uzņēmumu pārveidošana – viena veida sabiedrību (pārveidojamo sabiedrību) pārveido par cita veida sabiedrību (iegūstošo sabiedrību). Pārveidošanas gadījumā visas pārveidojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai, un pārveidojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.
 • Reorganizācijas kārtība
  • Sagatavo reorganizācijas līguma projektu, kurā iekļauj Komerclikumā (338.pantā) noteikto informāciju. Ja reorganizācijas procesā ir iesaistīti divi vai vairāki jau pastāvoši uzņēmumi, tie slēdz reorganizācijas līgumu. 

   Katrs uzņēmums, kas ir iesaistīts reorganizācijā, iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā paziņojumu par reorganizāciju, pievienojot reorganizācijas līguma projektu. Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina ziņas par reorganizācijas līguma projektu. 

   Ne agrāk kā mēnesi pēc tam, kad ir publicētas ziņas par reorganizācijas līguma projekta iesniegšanu, katras reorganizācijā iesaistītās sabiedrības dalībnieku sapulce izskata reorganizācijas līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Pamatojoties uz lēmumu par reorganizāciju, attiecīgā sabiedrība noslēdz līgumu.

   Par lēmumu veikt uzņēmuma reorganizāciju uzņēmums 10 dienu laikā informē VID.

   Reorganizācijā iesaistītie uzņēmumi, kam tas ir paredzēts normatīvajos aktos, iesniedz slēguma finanšu pārskatu, kuru sagatavo saskaņā ar likuma prasībām par gada pārskata sagatavošanu.

 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana  
  • Ja uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā beidz maksāt nodokli reorganizācijas dēļ, uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc slēguma vai likvidācijas finanšu pārskata bilances apstiprināšanas. Piemērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 22.panta pirmo daļu, ievēro Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumus Nr.548 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu”.

   Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 22.panta pirmā daļa paredz, ka nodokļa maksātājs patstāvīgi sastāda nodokļa taksācijas gada deklarāciju un to iesniedz VID vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu. 

   Tādējādi reorganizācijā iesaistītie uzņēmumi, kam jāsagatavo slēguma finanšu pārskati, tos kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju iesniedz VID ne vēlāk kā mēnesi pēc slēguma finanšu pārskata apstiprināšanas.