Jaunumi

 Publicēts: 01.07.2020. 15.56


Apakšsadaļu izvēlne

Par tarifu kvotu piemērošanu tērauda ražojumiem no 2021.gada 1.jūlija


Ar 2021.gada 25.jūniju stājās spēkā Komisijas 2021.gada 24.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2021/1029, ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, lai pagarinātu konkrētu tērauda ražojumu importam noteikto aizsardzības pasākumu (turpmāk – Regula 2021/1029), ko piemēro no 2021.gada 1.jūlija.

Tā kā Komisija konstatēja, ka ES aizsardzības pasākums tērauda nozarē joprojām ir nepieciešams, lai novērstu nopietnu kaitējumu, un ka ir pierādījumi par to, ka ES ražošanas nozare turpina īstenot pasākumus, lai pielāgotos tirgus situācijai, ko raksturo lielāks importa spiediens, konkrētu tērauda ražojumu importam aizsardzības pasākumus ir nolemts pagarināt vēl uz trim gadiem, t.i., līdz 2024.gada 30.jūnijam.

Tomēr, lai garantētu, ka pagarinājums joprojām ir ierobežots līdz stingri nepieciešamajam minimumam, tas var būt pārskatīts, lai noteiktu, vai aizsardzības pasākumu nevajadzētu izbeigt priekšlaikus, t.i., līdz 2023. gada 30.jūnijam, pēc divu gadu pagarinājuma.

Aizsardzības pasākums Regulā 2021/1029 ir liberalizēts, palielinot tarifa kvotu apjomus par 3 %.

Aktuālo informāciju par tērauda ražojumiem piemērojamiem maksājumiem, tarifu kvotām un to izmaiņām var atrast Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) sadaļā TARIC > Pasākumi > Preces kodam.


Jaunas tarifu kvotas un izmaiņas kvotu piemērošanā lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem no 2021.gada 1.jūlija


No  2021. gada 1. jūlija piemērojama  Padomes 2021. gada 18.jūnija Regula (ES) 2021/1051, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību.

Ar regulu noteiktas šādas izmaiņas tarifu kvotu piemērošanā:

 • atvērtas jaunas tarifu kvotas 09.2587 (preces kods 2710 19 81 20 un 2710 19 99 40), 09.2567 (preces kods 2903 22 00 10), 09.2568 (preces kods 3824 99 96 91), 09.2569 (preces kods 8414 90 00 80) un 09.2570 (preces kods 8482 91 90 10), kas ļauj no trešajām valstīm ievest preces ar nulles tarifa likmi;
 • palielināti kvotu apjomi - 09.2589 (preces kods 8714 91 10 23, 8714 91 10 33, 8714 91 10 70), 09.2668 (preces kods 8714 91 10 21, 8714 91 10 31, 8714 91 10 75), 09.2683 (preces kods 2914 19 90 50) un 09.2872 (preces kods 2833 29 80 40);
 • samazināts kvotas apjoms – 09.2581 (preces kods 2929 10 00 25);
 • ar 2021. gada 1. jūliju tiek slēgtas kvotas – 09.2584 (preces kods 8528 59 00 40), 09.2631 (preces kods 9001 90 00 80)  un 09.2624 (preces kods 2912 42 00).

 • Jaunas tarifu kvotas atsevišķiem Vjetnamas izcelsmes ražojumiem
  • 2020.gada 18.jūlijā stājās spēkā Komisijas 2020.gada 14.jūlija Īstenošanas regula (ES) 2020/1024, ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Vjetnamas Sociālistiskās Republikas izcelsmes ražojumiem un paredz šo kvotu pārvaldību.

   Regulas pielikumā minētās tarifu kvotas Vjetnamas izcelsmes ražojumiem  – 09.8200 (putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi); 09.8201 (ķiploki), 09.8202 (cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata), kuras vālītes diametrā nav 8 mm vai vairāk, bet nepārsniedz 12 mm);  09.8203 (manioka ciete); 09.8204 (tunzivis, svītrainās tunzivis, pelamīdas un citādas mazās tunzivis); 09.8205 (izstrādājumi no surimi); 09.8206 (cukurs un citi produkti ar augstu cukura saturu); 09.8207 (citāds cukurs); 09.8208 (sēnes); 09.8209 (etanols); 09.8210 (mannīts, sorbīts, dekstrīni un citādas modificētās cietes) – piemērojamas no 2020.gada 1.augusta.

 • Par izmaiņām tarifu kvotu piemērošanā tērauda ražojumiem
  • Ar  2020. gada 1. jūliju stājas spēkā  Komisijas 2020. gada 29. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2020/894, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgos aizsardzības pasākumus pret konkrētu tērauda ražojumu importu (turpmāk – Regula Nr.2020/894).

   Ar Regulas Nr.2020/894 1.panta 2., 3. un 5.punktu tiek noteiktas šādas izmaiņas tarifu kvotu tērauda ražojumiem piemērošanā:

   • kvotu apjomu sadalījuma izmaiņas IV pielikumā 1. (Neleģēta un cita leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas), 8. (Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas) un 25.A (Lielas metinātas caurules) ražojumu kategorijā;  
   • katras tarifa kvotas atlikusī daļa un tarifa kvota 8. (Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas) un 25. (Lielas metinātas caurules) ražojumu kategorijai tiek piešķirta rindas kārtībā, pamatojoties uz tarifa kvotu, kas noteikta visos īstenošanas ceturkšņos vienādi;
   • mainīta kvotu piešķiršanas kārtība pēc kvotas izsmelšanas konkrētajai valstij katra galīgās tarifa kvotas piemērošanas gada pēdējā ceturksnī;
   • Komisijas 2019. gada 31. janvāra Īstenošanas regulas (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgos aizsardzības pasākumus pret konkrētu tērauda ražojumu importu, III.2. pielikumu aizstāj ar Regulas Nr.2020/894 I pielikumu, bet IV pielikumu aizstāj ar II pielikumu.

   Aktuālo informāciju par tērauda ražojumiem piemērojamiem maksājumiem, tarifu kvotām un to izmaiņām var atrast Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) sadaļā TARIC > Pasākumi > Preces kodam.
 • Jaunas tarifu kvotas un izmaiņas kvotu piemērošanā lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem
  • No  2020. gada 1. jūlija piemērojama Padomes 2020. gada 15. jūnija Regula (ES) 2020/875, ar kuru groza Regulu (ES) 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību.

   Ar minēto regulu noteiktas šādas izmaiņas tarifu kvotu piemērošanā:
   • atvērtas jaunas tarifu kvotas 09.2580 (preces kods 2931 90 00 75), 09.2581 (preces kods 2929 10 00 25) un 09.2583 (preces kods 2926 10 00 20), kas ļauj no trešajām valstīm ievest preces ar nulles tarifa likmi;
   • no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ir atvērta jauna tarifu kvota 09.2582 (preces kods 2921 43 00 80) ar līgto nodokļa likmi 2 %;
   • palielināti kvotu apjomi - 09.2634 (preces kods 2917 19 80 40) un 09.2668 (preču kodi 8714 91 10 21, 8714 91 10 31, 8714 91 10 75);
   • grozīts ražojuma apraksts, uz kuru attiecas tarifa kvota 09.2652 (preču kodi 7409 11 00 30, 7410 11 00 40);
   • attiecībā uz tarifa kvotu 09.2588 (preces kods 8529 90 92 56) – pagarināts kvotas periods līdz 2020. gada 31. decembrim;
   • tarifu kvotas 09.2648 (preces kods 2920 90 10 75) un 09.2730 (preces kods 2921 59 90 85) no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim piemēro ar līgto nodokļa likmi 2%;
   • ar 2020. gada 1. jūliju tiek slēgta tarifu kvota 09.2590 (preces kods 2921 43 00 75).
 • Izmaiņas atsevišķu tarifu kvotu piemērošanā Moldovas izcelsmes lauksaimniecības produktiem
  • No 2020.gada 23.janvāra ir piemērojama Komisijas 2020.gada 22.aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2020/557, ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr.988/2014 groza attiecībā uz Savienības tarifu kvotām konkrētiem Moldovas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem.

   Ar Regulu Nr.2020/557 ir noteiktas šādas izmaiņas tarifu kvotu piemērošanā:

   • palielināts tarifa kvotas Nr.096802 apjoms (20 000 tonnas katru kalendāro gadu) svaigām galda vīnogām (KN kods 0806 10 10);
   • palielināts tarifa kvotas Nr.096804 apjoms (15 000 tonnas katru kalendāro gadu) svaigām plūmēm (KN kods 0809 40 05);
   • ieviesta jauna tarifa kvota Nr.096806 (1500 tonnas katru kalendāro gadu) svaigiem ķiršiem (KN kods 0809 29 00).
 • Izmaiņas atsevišķu tarifu kvotu piemērošanā, sākot ar 2020.gada 1.janvāri
  • No 2020.gada 1.janvāra ir piemērojama Padomes 2019.gada 19.decembra Regula (ES) 2019/2220, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību.

   Ar minēto regulu noteiktas šādas izmaiņas tarifu kvotu piemērošanā:

   • atvērtas jaunas tarifu kvotas 09.2586 līdz 09.2593 (preču kodiem 2710 19 81 20, 2710 19 99 40,  8529 90 92 56, 8714 91 10 23, 8714 91 10 33,  8714 91 10 70, 2921 43 00 75, 2922 41 00 10, 2922 50 00 25, 2934 99 90 67), kas ļauj no trešajām valstīm ievest preces ar nulles tarifa likmi;
   • tiek palielināti kvotu apjomi un periodi (atsevišķām kvotām) no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam - 09.2594 (preces kods 6909 19 00 55), 09.2595 (preces kods 2933 99 80 49), 09.2596 (preces kods 2930 90 98 96), 09.2597 (preces kods 2930 90 98 94), 09.2598 (preces kods 2921 19 99 75), 09.2599 (preces kods  2917 11 00 40), 09.2722 (preces kods 8104 11 00), 09.2738 (preces kods 8482 99 00 30), 09.2742 (preces kods 2926 10 00 10), 09.2872 (preces kods 2833 29 80 40, apjoms tiek palielināts ar atpakaļejošu spēku no 01.01.2019.);
   • tiek slēgtas tarifu kvotas 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929, 09.2932;
   • attiecībā uz tarifa kvotu ar kārtas numuru 09.2828 (preces kods 2712 20 90) – saīsināts kvotas periods (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) un samazināts kvotas apjoms no 120 000 tonnu uz 60 000 tonnu.
 • Atvērtas tarifu kvotas tērauda ražojumu (72. un 73. preču grupa) importam ar nosacījumiem par papildu nodokļa piemērošanu
  • 2018.gada 18.jūlijā ir publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1013 (2018. gada 17. jūlijs), ar ko nosaka pagaidu aizsargpasākumus attiecībā uz konkrētu tērauda ražojumu importu (turpmāk – Regula 2018/1013). Konkrētie tērauda ražojumi noteikti regulas I pielikumā.
   Savienības tarifu kvotas tērauda ražojumiem (72. un 73. preču grupa), kas noteiktas Regulas 2018/1013 V pielikumā, ir piemērojamas no 2018.gada 19.jūlija.
   Saskaņā ar Regulas 2018/1013 1.pantu uz 200 dienām no šīs regulas stāšanās spēkā tiek atvērtas tarifa kvotas, kuras norādītas minētās regulas V pielikumā. Ja attiecīgā tarifa kvota ir izsmelta vai ja uz Regulā 2018/1013 minētajām ražojumu kategorijām neattiecas attiecīgā tarifa kvota, iekasē papildu nodokli ar likmi 25 % no preces muitas vērtības.
   Saskaņā ar Regulas 2018/1013 4.pantu, Regulas 1.pantā minēto tādu ražojumu kategoriju importu, kuras dienā, kad stājas spēkā šī regula, jau ir ceļā uz Savienību un kuru galamērķi nevar mainīt, neattiecina uz tarifa kvotām, tām nepiemēro 1. pantā paredzēto papildu nodokli un tās var laist brīvā apgrozībā. Tas nozīmē, ja deklarētā prece bija eksportēta līdz 19.jūlijam (ieskaitot), tai nepiemēro tarifa kvotu un neaprēķina papildu nodokli.
 • Atvērta jauna tarifu kvota Islandes izcelsmes mājputnu gaļai
  • 2018.gada 17.maija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2018.gada 16.maija Īstenošanas regula (ES) Nr.2018/720, ar ko atver papildu tarifa kvotu mājputnu gaļai, kuru izcelsme ir Islande, laišanai brīvā apgrozībā Savienībā (turpmāk – regula Nr.2018/720).
   Savienības tarifu kvota 090830 Islandes izcelsmes mājputnu gaļai, kas noteikta Regulas Nr.2018/720 pielikumā, ir piemērojama no 2018.gada 1.maija.
 • Atvērta papildu tarifa kvota Čīles izcelsmes lauksaimniecības produktiem
  • 2018.gada 17.aprīļa Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2018.gada 16.aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr.2018/579, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 312/2003 attiecībā uz Savienības papildu tarifa kvotu dažiem Čīles izcelsmes lauksaimniecības produktiem (turpmāk – regula Nr.2018/579).

   Savienības tarifu kvota 091944 Čīles izcelsmes produktiem, kas noteikta Regulas Nr.2018/579 pielikumā (svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa; desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas u.c.), ir piemērojama no 2013.gada 1.jūlija.
 • Atvērtas jaunas tarifu kvotas Islandes izcelsmes desām un cūkgaļai
  • 2018.gada 13.aprīļa Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2018.gada 12.aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr.2018/567, ar ko atver Islandes izcelsmes desu un cūkgaļas importa tarifa kvotas un paredz minēto kvotu pārvaldību (turpmāk – regula Nr.2018/567).
   Savienības tarifu kvotas Islandes izcelsmes cūkgaļai ar KN kodu 0203 un desām ar KN kodu ex 1601, kas noteiktas Regulas Nr.2018/567 pielikumā, ir piemērojamas no 2018.gada 1.maija.
 • Atvērtas tarifu kvotas konkrētiem Kanādas lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivsaimniecības produktiem
  • 2017.gada 29.septembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2017.gada 28.septembra Īstenošanas regula (ES) 2017/1772, ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Kanādas lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivsaimniecības produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību (turpmāk – regula Nr.2017/1772).

   Savienības tarifu kvotas Kanādas izcelsmes precēm, kas minētas regulas Nr.2017/1772 pielikumā, ir piemērojamas no 2017.gada 21.septembra.

   Regulā Nr.2017/1772 noteiktās tarifu kvotas var izmantot, ja attiecīgās preces, kas uzskaitītas pielikumā, atbilst izcelsmes noteikumiem, kas ietverti Protokola par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām, kas pievienots “Visaptverošam ekonomikas un tirdzniecības nolīgumam (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses”, 5. pielikumā, un ja tām ir pievienota derīga izcelsmes deklarācija, kā noteikts minētā protokola 2. pielikumā.
 • Ministru kabineta noteikumi par tarifu kvotām
  • Informējam, ka 2016.gada 25.novembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumi Nr.734 “Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanas un administrēšanas noteikumi”, kas aizstāj Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumus Nr.876 “Noteikumi par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu”.

   Jaunie noteikumi paredz izmaiņas tarifu kvotu pieteikšanā pēc preču izlaišanas, nosakot, ka, lai pieteiktu tarifu kvotu pēc preču laišanas brīvā apgrozībā, deklarētājs veic vienu no šādām darbībām:

   • iesniedz Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa kontroles sistēmā (turpmāk – EMDAS IKS) pieteikumu par muitas deklarācijas grozīšanu pēc preču izlaišanas un grozījumus muitas deklarācijā;
   • iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstiski vai elektroniski tarifu kvotas pieteikumu, norādot pieteiktās tarifu kvotas kārtas numuru, pieteikto kvotas apjomu un muitas deklarācijā deklarētās preces kodu, kurai piesaka tarifu kvotu, kā arī sniedz informāciju atbilstoši Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, A pielikumā noteiktajām datu prasībām.


   Valsts ieņēmumu dienests aicina, piesakot tarifu kvotas pēc preču izlaišanas, izmantot EMDAS IKS pēcmuitošanas funkcionalitāti, ar kuru viegli un ātri var elektroniski pieteikt grozījumus importa muitas deklarācijās un iesniegt pieteikumu par importa deklarācijas grozīšanu pēc preču izlaišanas, tai skaitā pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai atbrīvojumu no tiem. Pieteikums par muitas maksājumu atmaksāšanu vai atbrīvojumu no tiem tiek veidots automātiski, ņemot vērā muitas deklarācijā un pieteikumā par importa deklarācijas grozīšanu norādītās ziņas.

 • Par izcelsmes apliecinājumu, piesakot tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes precēm
  • Informējam, ka saskaņā ar Komisijas 2015.gada 18.decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/2405, ar ko atver ES tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību (turpmāk – regula 2015/2405), no 2016.gada 1.janvāra ir piemērojamas tarifu kvotas, kas ļauj ievest noteiktas Ukrainas izcelsmes preces ar nulles tarifa likmēm.

   Atbilstoši regulas 2015/2405 3.punkta nosacījumiem, pieprasot šīs kvotas, ir nepieciešams iesniegt preču izcelsmes apliecinājumu, kā izklāstīts Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), I protokola III pielikumā, t.i. sertifikātu EUR.1.

   Savukārt Nolīguma I Protokolā paredzēts, ka preču izcelsmi apliecina ar:

   • sertifikātu EUR.1;
   • atzītā eksportētāja sagatavotu rēķindeklarāciju (AED);
   • jebkura eksportētāja sagatavotu rēķindeklarāciju sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 6000 EUR (ED).


   Tādējādi Nolīgums preferenču piemērošanai paredz izmantot gan sertifikātus EUR.1, gan rēķindeklarācijas, un tikai attiecībā uz kvotām izcelsmes apliecināšana ierobežota, atļaujot izmantot tikai EUR.1 sertifikātu atbilstoši Regulas 2015/2405 3.pantā noteiktajam.

   Ņemot vērā minēto neatbilstību izcelsmes noteikumos Nolīgumā un regulā 2015/2405 un atsaucoties uz Eiropas Komisijas (EK) norādījumiem par regulas 2015/2405 3.panta piemērošanu, informējam, ka, piesakot Ukrainas izcelsmes precēm atvērtas preferenciālās tarifu kvotas, var iesniegt ne tikai sertifikātu EUR.1, bet arī rēķindeklarāciju kā alternatīvu izcelsmes apliecinājumu EUR.1 sertifikātam.

 • Jaunas tarifu kvotas Islandes un Norvēģijas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktiem
  • Ar 2016.gada 21.aprīļa Lēmumu (ES) 2016/837 Padome atļāva Eiropas Savienības vārdā parakstīt un provizoriski piemērot Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014.gada līdz 2021.gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014.gada līdz 2021.gadam, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi (dokumenti š.g. 28.maijā publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr.L141).

   Padomes Lēmumam (ES) Nr.2016/837 pievienotajā papildprotokolā Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi paredzēta trīs beznodokļu tarifu kvotu, kuru piemērošanas termiņš beidzās 2014.gada 30.aprīlī, atjaunošana un viena jauna beznodokļu tarifu kvota konkrētu Islandes izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu laišanai brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā.

   Papildprotokolā Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti paredzēta septiņu beznodokļu tarifu kvotu, kuru piemērošanas termiņš beidzās 2014.gada 30.aprīlī, atjaunošana un trīs jaunas beznodokļu tarifu kvotas konkrētu Norvēģijas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu laišanai brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā.

   Tarifu kvotas būtu jāpiemēro no dienas, kad sākas papildprotokola provizoriska piemērošana, līdz 2021.gada 30.aprīlim.

   Tādējādi no 2016.gada 1.augusta ir pieejamas četras jaunas beznodokļu tarifu kvotas šādu Islandes izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu laišanai brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā:

   • saldēti Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus), preces kods: 03061590 (kvotas kārtas numurs ir 090810);
   • svaigas vai atdzesētas sarkanasaru (Sebastes spp.) filejas, preces kods: 03044950 (kvotas kārtas numurs ir 090811);
   • Clupea harengus un Clupea pallasii sugas siļķes, saldētas, izņemot aknas, ikrus un pieņus, preces kods: 03035100 (kvotas kārtas numurs ir 090812);
   • citi zivju izstrādājumi, preces kods: 16042090 (kvotas kārtas numurs ir 090700).


   Savukārt no 2016.gada 1.septembra būs pieejamas desmit jaunas beznodokļu tarifu kvotas šādu Norvēģijas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu laišanai brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā:

   • citādas saldētas lašu dzimtas zivis (Salmonidae), preces kods: 03031900 (kvotas kārtas numurs ir 090702);
   • Clupea harengus un Clupea pallasii sugas siļķes, saldētas, izņemot aknas, ikrus un pieņus, preces kods: 03035100 (kvotas kārtas numurs ir 090710);
   • Scomber scombrus un Scomber japonicus sugas skumbrijas, saldētas, izņemot aknas, ikrus un pieņus, preces kods: 03035410 (kvotas kārtas numurs ir 090712);
   • stavridas (Trachurus murphyi), kobijas (Rachycentron canadum), rajas (Rajidae), zeltainās jūraskarūsas (Sparus aurata) un citas saldētas zivis, kuras klasificējamas ar preču kodiem: 03035530, 0303559090, 03035600, 03036990, 03038200, 03038955, 03038990 (kvotas kārtas numurs ir 090713);
   • saldētas Clupea harengus un Clupea pallasii sugas siļķu filejas un plētnes, preču kodi: 03048600, 03049923* (kvotas kārtas numurs ir 090714);
   • garneles un ziemeļgarneles, lobītas un saldētas, sagatavotas vai konservētas, preču kodi: 16052110*, 16052190*, 16052900* (kvotas kārtas numurs ir 090749);
   • siļķes, ar garšvielām un/vai konservētas ar etiķi, sālījumā, preču kodi: 16041291*, 16041299* (kvotas kārtas numurs ir 090750);
   • skumbrijas, saldētas filejas un plētnes, preču kodi: 03048949*, 0304999911 (kvotas kārtas numurs ir 090818);
   • svaigas vai dzēsinatas Clupea harengus un Clupea pallasii sugas siļķu filejas un plētnes, preču kodi: 0304499010, 03045950 (kvotas kārtas numurs ir 090819);
   • zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā, preces kods: 03051000 (kvotas kārtas numurs ir 090820).


   * Precīzus preču TARIC kodus lūdzam meklēt regulās par tarifu kvotu atvēršanu pēc to publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

   Aktuālā informācija par tarifu kvotām, tai skaitā jaunajām regulām, ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS), sadaļā “Tarifu kvotas” – “INFO”.

 • Atvērtas tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes precēm 2016.gadam
  • 2015.gada 19.decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2015.gada 18.decembra  Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/2405, ar ko atver ES tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību (turpmāk – regula Nr.2015/2405).
   Jaunas tarifu kvotas, kas ļauj ievest noteiktas preces no Ukrainas ar nulles tarifa likmēm, ir piemērojamas no 2016.gada 1.janvāra un ir atvērtas tādā pašā apjomā un tādām pašām precēm, kurām līdz 2016.gadam jau bija atvērtas kvotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulu (ES) Nr.374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm.  
   Pieprasot šīs kvotas, ir nepieciešams iesniegt preču izcelsmes apliecinājumu, kā izklāstīts Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, I protokola III pielikumā.
   Lūdzam ņemt vērā, ka jaunajām kvotām ir mainījušies kārtas numuri. Piemēram, kvotas Ukrainas izcelsmes dabīgajam medum kārtas numurs 2014.gadā un 2015.gadā bija 093051, sākot ar 2016.gadu tas ir 096701.
   Turklāt, atbilstoši regulas Nr.2015/2405 nosacījumiem, paredzēts atsevišķu kvotu apjoma palielinājums, sākot ar 2017.gada 1.janvāri līdz 2021.gada 1.janvārim. Detalizēta informācija ir atrodama regulas pielikumā.
 • Par izmaiņām tarifu kvotu piemērošanā tērauda ražojumiem
  • No 2019.gada 1.oktobra ir piemērojama Komisijas 2019.gada 26.septembra Īstenošanas regula (ES) 2019/1590, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgos aizsardzības pasākumus pret konkrētu tērauda ražojumu importu (turpmāk – Regula 2019/1590).

   Ar Regulu 2019/1590 ir noteiktas šādas izmaiņas tarifu kvotu tērauda ražojumiem piemērošanā:

   • Attiecībā uz 1.kategoriju (Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas) nevienai valstij nav atļauts izmantot vairāk par 30 % no katrā ceturksnī pieejamās tarifa kvotas. Līdz ar to papildus ir atvērtas atsevišķas kvotas Turcijas, Krievijas, Indijas, Serbijas, Korejas un Taivānas precēm, lai nodrošinātu kvotas daudzuma izmantošanas kontroli.
   • 4.B kategorijas ražojumiem (Ar metālu pārklātas loksnes) piemēro galapatēriņa procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013 254.pantu, lai pierādītu, ka tos izmantos automobiļu detaļu  izgatavošanai.
   • Attiecībā uz  13. (Stiegras) un 16. (Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi) ražojumu kategoriju nevienai eksportētājvalstij nav atļauts vienai pašai izmantot vairāk par 30 % no katra pasākumu piemērošanas gada pēdējā ceturkšņa atlikušās tarifa kvotas. Ņemot vērā minēto, ir noteiktas atsevišķas tarifu kvotas noteiktām valstīm tarifu kvotu piemērošanas gada pēdējā ceturksnī (no 1.aprīļa līdz 30.jūlijam), lai nodrošinātu minētā regulas nosacījuma kontroli.
   • 25.kategorijas (Lielas metinātas caurules) ražojumiem tiek slēgtas atsevišķas kvotas Krievijas, Turcijas un Ķīnas precēm, tām piemērojot citām valstīm paredzēto kvotu.
   • Veiktas izmaiņas ražojumu kategoriju sarakstā, kuru izcelsme ir jaunattīstības valstīs, kam piemēro galīgos pasākumus. Piemēram, Ukrainas izcelsmes 1.kategorijas ražojumiem vairs netiek noteikts papildu maksājums 25% apmērā un attiecīgā tarifu kvota.
   • Veiktas izmaiņas tarifu kvotu sākotnējos daudzumos.
   • Neizmantotās tarifu kvotas, kas bija atvērtas atsevišķām konkrētām valstīm, uz kurām vairs netiek attiecināti Regulas 2019/1590 aizsardzības pasākumi, paredzēts izbeigt izmantot un pārnest uz atlikušajām tarifu kvotām attiecīgajās ražojumu kategorijās 2019.gada 4.novembrī.
     

   Papildus vēršam uzmanību, ka no 2019.gada 4.septembra ir spēkā Komisijas 2019.gada 2.septembra Īstenošanas regula (ES) 2019/1382, ar ko groza dažas regulas, ar kurām piemēro antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumus attiecībā uz konkrētiem tērauda ražojumiem, uz kuriem attiecas aizsardzības pasākumi (turpmāk – Regula 2019/1382).

   Ar Regulu 2019/1382 ir mainīta antidempinga/antisubsidēšanas maksājumu piemērošana Regulas 2019/159 noteikto tarifu kvotu pārsniegšanas maksājuma piemērošanas laikposmā. Tas nozīmē, ka attiecīgo tarifu kvotu tērauda ražojumiem izsmelšanas un papildu maksājuma 25% apmērā piemērošanas gadījumos piemēro antidempinga/antisubsidēšanas maksājumu samazinātās likmes atbilstoši Regula 2019/1382 2.pielikumā noteiktajam.

    

   Aktuālo informāciju par tērauda ražojumiem piemērojamiem maksājumiem, tarifu kvotām un to izmaiņām var atrast Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) sadaļā TARIC > Pasākumi > Preces kodam.

   Informācija par atkārtoti atvērtajām (pēc izsmelšanas) tarifu kvotām ir pieejama ITVS sadaļā Tarifu kvotas > Meklēšana > Kvotu statusa izmaiņas. Aicinām sekot līdzi informācijai un nepieciešamības gadījumā laikus pieteikt tarifu kvotas pēc preču izlaišanas.

 • Papildu iespējas pieteikt tarifa kvotas tērauda ražojumiem
  • Aicinām iepazīties ar nosacījumiem un iespējām, piesakot tarifa kvotas tērauda ražojumiem, kas paredz atbrīvojumu no papildu nodokļa 25% apmērā.

   Saskaņā ar Komisijas 2019.gada 31.janvāra Īstenošanas regulas (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgos aizsardzības pasākumus pret konkrētu tērauda ražojumu importu (turpmāk – Regula 2019/159), 1.panta 2.punktu katrā attiecīgajā ražojumu kategorijā, izņemot 1. ražojumu kategoriju, daļa no katras tarifa kvotas tiek piešķirta IV pielikumā norādītajām valstīm.

   Saskaņā ar Regulas 2019/159 1.panta 5.punktu, ja attiecīgā kvota kādai valstij ir izsmelta, importu no šīs valsts var veikt atbilstīgi tās pašas ražojumu kategorijas tarifa kvotas atlikušajai daļai. Šo noteikumu piemēro tikai katra galīgās tarifa kvotas piemērošanas gada pēdējā ceturksnī.

   Regulas 2019/159 izpratnē kvotu piemērošanas gada pēdējais ceturksnis ir no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam.

   Tas nozīmē, ja kāda konkrēta tarifa kvota attiecīgai valstij ir izsmelta, tad ir iespējams piemērot citu  kvotu piemērošanas gada pēdējā ceturkšņa tarifu kvotu, kas  atvērta “citām valstīm” un ir vēl pieejama (ir atlikums).

   Piemērs:

   Atbilstoši Regulas 2019/159 IV pielikumā noteiktajam 28.ražojumu kategorijai “Neleģēta tērauda stieples” ir atsevišķi atvērtas tarifu kvotas preču importam no Baltkrievijas, Ķīnas, Krievijas, Turcijas, Ukrainas un “Citām valstīm”.

   Tarifu kvota ar kārtas Nr.098963 par periodu no 2019.gada 2.februāra līdz 2019.gada 30.jūnijam, kas bija atvērta konkrēto preču importam no Krievijas, aprīlī tika izsmelta. Minētās kvotas izsmelšanas datums ir 2019.gada 9.aprīlis, kas ir pēdējais importa deklarāciju pieņemšanas datums, kas saņēma pozitīvo kvotas piešķiršanas atbildi.

   Saskaņā ar Regulas 2019/159 1.panta 5.punkta nosacījumiem konkrēto preču importam no Krievijas, sākot ar 2019.gada 9.aprīli, kas ir Krievijas precēm atvērtās tarifu kvotas izsmelšanas datums, ir piemērojama kvotu piemērošanas gada pēdējā ceturkšņa tarifu kvota ar kārtas Nr.098656, kas atvērta “Citām valstīm” un ir vēl pieejama (ir atlikums).

   Ņemot vērā minēto, konkrēto preču importam no 2019.gada 9.aprīļa var pieteikt tarifu kvotu Nr.098656, tai skaitā pēc preču izlaišanas, iesniedzot muitas deklarācijas labojumus Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS).

    

   Saskaņā ar Regulas 2019/159 1.panta 4.punktu katras ceturkšņa kvotas izsmelšana tiek apturēta Komisijas divdesmitajā darba dienā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām. Katra ceturkšņa beigās tarifa kvotas atlikumi tiek automātiski pārnesti uz nākamo ceturksni. Galīgās tarifa kvotas piemērošanas gada pēdējā ceturkšņa beigās atlikušo apjomu nepārnes.

   Tas nozīmē, ka aprīļa beigās-maija sākumā tiks pārnesti iepriekšējā ceturkšņa (kas noslēdzās 2019.gada 31.martā) tarifu kvotu atlikumi tekošā ceturkšņa periodiem.

   Aicinām sekot līdzi tērauda ražojumiem atvērto kvotu izmaiņām Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) sadaļā TARIC > Pasākumi > Preces kodam vai Tarifu kvotas > Meklēšana > Kvotu statusa izmaiņas un savlaicīgi pieteikt tarifu kvotas pēc preču izlaišanas.

   Ar informāciju par tarifu kvotu piešķiršanas kārtību var iepazīties VID mājaslapas sadaļā Tarifu kvotu piešķiršanas kārtība.

 • Par tarifu kvotām tērauda ražojumiem
 • Pieejamas jaunas tarifu kvotas, kas ļauj no trešajām valstīm ievest preces ar nulles tarifa likmi
  • No 2019.gada 1.janvāra jaunās tarifu kvotas pieejamas šādām precēm:

   • Jēlparafīns (CAS RN 64742-61-6), preces kods 2712 90 39 10  (kvotas kārtas numurs ir 092600, kvotas apjoms – 100 000 tonnas);
   • 4-Fluor-N-(1-metiletil) benzolamīns (CAS RN 70441-63-3), preces kods 2921 42 00 89 (kvotas kārtas numurs ir 092617, kvotas apjoms – 500 tonnas);
   • Sūkņa galva divcilindru augstspiediena sūknim, kas izgatavota no kalta tērauda, ar:
   • frēzētiem savienotājelementiem ar iegrieztu vītni, kuru diametrs ir 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36,8 mm, un
   • izurbtiem degvielas kanāliem, kuru diametrs ir 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm

   izmantošanai dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmu ražošanā, preces kods 8413 91 00 50 (kvotas kārtas numurs ir 092720, kvotas apjoms – 65 000 gabali);

   • Misiņa separatori
    • ražoti ar nepārtrauktas liešanas vai centrbēdzes liešanas metodi,
    • pagriezti,
    • kas satur 35 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 38 masas % alvas,
    • kas satur 0,75 masas %, bet ne vairāk kā 1,25 masas % svina,
    • kas satur 1,0 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,4 masas % alumīnija, un
    • ar stiepes izturību 415 Pa vai vairāk,

   izmantošanai lodīšu gultņu ražošanā, preces kods 8482 99 00 20 (kvotas kārtas numurs ir 092738, kvotas apjoms – 35 000 gabali);

   Sojas pupu proteīna koncentrāts, kas satur:
   • 60 masas % (± 10 masas %) kopproteīna,
   • 5 masas % (± 3 masas %) kopšķiedras,
   • 5 masas % (± 3 masas %) koppelnu un
   • 3 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,9 masas % cietes,

   izmantošanai dzīvnieku barības produktu ražošanā (2),preces kods 2309909697 (kvotas kārtas numurs ir 092740, kvotas apjoms – 30 000 tonnas);

   • Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā (2), preces kods 2926 10 00 10 (kvotas kārtas numurs ir 092742, kvotas apjoms – 500 000 tonnas).
     

   Pieprasot tarifu kvotu 092740 un 092742, ir nepieciešams iesniegt atļauju, lai izmantotu galapatēriņa procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013 254.pantu.

   Visas minētās tarifu kvotas ir atvērtas ar Padomes 2018. gada 20. decembra Regulu (ES) 2018/2070, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību.

    

Regulu teksti ar tarifu kvotu kārtas numuriem, preču kodiem un aprakstiem, kvotu apjomiem un piemērošanas nosacījumiem ir pieejami Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzē EUR-Lex, ievadot dokumenta (regulas) numuru.

Ar informāciju par tarifu kvotu piešķiršanas kārtību var iepazīties VID mājaslapas sadaļā Tarifu kvotas un to piešķiršanas kārtība. Tarifu kvotu piešķiršanas procedūra ir vienkārša un neprasa no uzņēmējiem nekādu papildu formalitāšu kārtošanu vai papildu izmaksas.

Informācija par pieejamām kvotām un muitas nodokļu atvieglojumiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS). Pieteikto tarifu kvotu piešķiršanas rezultātus ir iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā “Tarifu kvotas” – “Meklēšana” – “Tarifu kvotu pieteikumi”, ievadot muitas deklarācijas numuru.


Atbildes uz jautājumiem par kvotu pieteikšanu var saņemt, zvanot pa tālruni: 67121015.