Jaunumi

 Publicēts: 20.07.2018. 10.03


Apakšsadaļu izvēlne

Atvērtas tarifu kvotas tērauda ražojumu (72. un 73. preču grupa) importam ar nosacījumiem par papildu nodokļa piemērošanu


2018.gada 18.jūlijā ir publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1013 (2018. gada 17. jūlijs), ar ko nosaka pagaidu aizsargpasākumus attiecībā uz konkrētu tērauda ražojumu importu (turpmāk – Regula 2018/1013). Konkrētie tērauda ražojumi noteikti regulas I pielikumā.

Savienības tarifu kvotas tērauda ražojumiem (72. un 73. preču grupa), kas noteiktas Regulas 2018/1013 V pielikumā, ir piemērojamas no 2018.gada 19.jūlija.

Saskaņā ar Regulas 2018/1013 1.pantu uz 200 dienām no šīs regulas stāšanās spēkā tiek atvērtas tarifa kvotas, kuras norādītas minētās regulas V pielikumā. Ja attiecīgā tarifa kvota ir izsmelta vai ja uz Regulā 2018/1013 minētajām ražojumu kategorijām neattiecas attiecīgā tarifa kvota, iekasē papildu nodokli ar likmi 25 % no preces muitas vērtības.

Saskaņā ar Regulas 2018/1013 4.pantu, Regulas 1.pantā minēto tādu ražojumu kategoriju importu, kuras dienā, kad stājas spēkā šī regula, jau ir ceļā uz Savienību un kuru galamērķi nevar mainīt, neattiecina uz tarifa kvotām, tām nepiemēro 1. pantā paredzēto papildu nodokli un tās var laist brīvā apgrozībā. Tas nozīmē, ja deklarētā prece bija eksportēta līdz 19.jūlijam (ieskaitot), tai nepiemēro tarifa kvotu un neaprēķina papildu nodokli.


Atvērta jauna tarifu kvota Islandes izcelsmes mājputnu gaļai


2018.gada 17.maija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2018.gada 16.maija Īstenošanas regula (ES) Nr.2018/720, ar ko atver papildu tarifa kvotu mājputnu gaļai, kuru izcelsme ir Islande, laišanai brīvā apgrozībā Savienībā (turpmāk – regula Nr.2018/720).

Savienības tarifu kvota 090830 Čīles izcelsmes mājputnu gaļai, kas noteikta Regulas Nr.2018/720 pielikumā, ir piemērojama no 2018.gada 1.maija.


Atvērta papildu tarifa kvota Čīles izcelsmes lauksaimniecības produktiem


2018.gada 17.aprīļa Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2018.gada 16.aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr.2018/579, ar ko atver papildu tarifa kvotu dažu lauksaimniecības produktu, kuru izcelsme ir Čīlē, laišanai brīvā apgrozībā Savienībā (turpmāk – regula Nr.2018/579).

Savienības tarifu kvota 091944 Čīles izcelsmes produktiem, kas noteikta Regulas Nr.2018/579 pielikumā, ir piemērojama no 2013.gada 1.jūlija.


Atvērtas jaunas tarifu kvotas Islandes izcelsmes desām un cūkgaļai


2018.gada 13.aprīļa Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2018.gada 12.aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr.2018/567, ar ko atver Islandes izcelsmes desu un cūkgaļas importa tarifa kvotas un paredz minēto kvotu pārvaldību (turpmāk – regula Nr.2018/567).

Savienības tarifu kvotas Islandes izcelsmes cūkgaļai ar KN kodu 0203 un desām ar KN kodu ex 1601, kas noteiktas Regulas Nr.2018/567 pielikumā, ir piemērojamas no 2018.gada 1.maija.


Atvērtas tarifu kvotas konkrētiem Kanādas lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivsaimniecības produktiem


2017.gada 29.septembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2017.gada 28.septembra Īstenošanas regula (ES) 2017/1772, ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Kanādas lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivsaimniecības produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību (turpmāk – regula Nr.2017/1772).

Savienības tarifu kvotas Kanādas izcelsmes precēm, kas minētas regulas Nr.2017/1772 pielikumā, ir piemērojamas no 2017.gada 21.septembra.

Regulā Nr.2017/1772 noteiktās tarifu kvotas var izmantot, ja attiecīgās preces, kas uzskaitītas pielikumā, atbilst izcelsmes noteikumiem, kas ietverti Protokola par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām, kas pievienots “Visaptverošam ekonomikas un tirdzniecības nolīgumam (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses”, 5. pielikumā, un ja tām ir pievienota derīga izcelsmes deklarācija, kā noteikts minētā protokola 2. pielikumā.

 • Ministru kabineta noteikumi par tarifu kvotām
  • Informējam, ka 2016.gada 25.novembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumi Nr.734 “Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanas un administrēšanas noteikumi”, kas aizstāj Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumus Nr.876 “Noteikumi par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu”.

   Jaunie noteikumi paredz izmaiņas tarifu kvotu pieteikšanā pēc preču izlaišanas, nosakot, ka, lai pieteiktu tarifu kvotu pēc preču laišanas brīvā apgrozībā, deklarētājs veic vienu no šādām darbībām:

   • iesniedz Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa kontroles sistēmā (turpmāk – EMDAS IKS) pieteikumu par muitas deklarācijas grozīšanu pēc preču izlaišanas un grozījumus muitas deklarācijā;
   • iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstiski vai elektroniski tarifu kvotas pieteikumu, norādot pieteiktās tarifu kvotas kārtas numuru, pieteikto kvotas apjomu un muitas deklarācijā deklarētās preces kodu, kurai piesaka tarifu kvotu, kā arī sniedz informāciju atbilstoši Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, A pielikumā noteiktajām datu prasībām.


   Valsts ieņēmumu dienests aicina, piesakot tarifu kvotas pēc preču izlaišanas, izmantot EMDAS IKS pēcmuitošanas funkcionalitāti, ar kuru viegli un ātri var elektroniski pieteikt grozījumus importa muitas deklarācijās un iesniegt pieteikumu par importa deklarācijas grozīšanu pēc preču izlaišanas, tai skaitā pieprasīt muitas maksājumu atmaksāšanu vai atbrīvojumu no tiem. Pieteikums par muitas maksājumu atmaksāšanu vai atbrīvojumu no tiem tiek veidots automātiski, ņemot vērā muitas deklarācijā un pieteikumā par importa deklarācijas grozīšanu norādītās ziņas.

 • Par izcelsmes apliecinājumu, piesakot tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes precēm
  • Informējam, ka saskaņā ar Komisijas 2015.gada 18.decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/2405, ar ko atver ES tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību (turpmāk – regula 2015/2405), no 2016.gada 1.janvāra ir piemērojamas tarifu kvotas, kas ļauj ievest noteiktas Ukrainas izcelsmes preces ar nulles tarifa likmēm.

   Atbilstoši regulas 2015/2405 3.punkta nosacījumiem, pieprasot šīs kvotas, ir nepieciešams iesniegt preču izcelsmes apliecinājumu, kā izklāstīts Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), I protokola III pielikumā, t.i. sertifikātu EUR.1.

   Savukārt Nolīguma I Protokolā paredzēts, ka preču izcelsmi apliecina ar:

   • sertifikātu EUR.1;
   • atzītā eksportētāja sagatavotu rēķindeklarāciju (AED);
   • jebkura eksportētāja sagatavotu rēķindeklarāciju sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 6000 EUR (ED).


   Tādējādi Nolīgums preferenču piemērošanai paredz izmantot gan sertifikātus EUR.1, gan rēķindeklarācijas, un tikai attiecībā uz kvotām izcelsmes apliecināšana ierobežota, atļaujot izmantot tikai EUR.1 sertifikātu atbilstoši Regulas 2015/2405 3.pantā noteiktajam.

   Ņemot vērā minēto neatbilstību izcelsmes noteikumos Nolīgumā un regulā 2015/2405 un atsaucoties uz Eiropas Komisijas (EK) norādījumiem par regulas 2015/2405 3.panta piemērošanu, informējam, ka, piesakot Ukrainas izcelsmes precēm atvērtas preferenciālās tarifu kvotas, var iesniegt ne tikai sertifikātu EUR.1, bet arī rēķindeklarāciju kā alternatīvu izcelsmes apliecinājumu EUR.1 sertifikātam.

 • Jaunas tarifu kvotas Islandes un Norvēģijas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktiem
  • Ar 2016.gada 21.aprīļa Lēmumu (ES) 2016/837 Padome atļāva Eiropas Savienības vārdā parakstīt un provizoriski piemērot Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014.gada līdz 2021.gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014.gada līdz 2021.gadam, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi (dokumenti š.g. 28.maijā publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr.L141).

   Padomes Lēmumam (ES) Nr.2016/837 pievienotajā papildprotokolā Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi paredzēta trīs beznodokļu tarifu kvotu, kuru piemērošanas termiņš beidzās 2014.gada 30.aprīlī, atjaunošana un viena jauna beznodokļu tarifu kvota konkrētu Islandes izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu laišanai brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā.

   Papildprotokolā Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti paredzēta septiņu beznodokļu tarifu kvotu, kuru piemērošanas termiņš beidzās 2014.gada 30.aprīlī, atjaunošana un trīs jaunas beznodokļu tarifu kvotas konkrētu Norvēģijas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu laišanai brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā.

   Tarifu kvotas būtu jāpiemēro no dienas, kad sākas papildprotokola provizoriska piemērošana, līdz 2021.gada 30.aprīlim.

   Tādējādi no 2016.gada 1.augusta ir pieejamas četras jaunas beznodokļu tarifu kvotas šādu Islandes izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu laišanai brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā:

   • saldēti Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus), preces kods: 03061590 (kvotas kārtas numurs ir 090810);
   • svaigas vai atdzesētas sarkanasaru (Sebastes spp.) filejas, preces kods: 03044950 (kvotas kārtas numurs ir 090811);
   • Clupea harengus un Clupea pallasii sugas siļķes, saldētas, izņemot aknas, ikrus un pieņus, preces kods: 03035100 (kvotas kārtas numurs ir 090812);
   • citi zivju izstrādājumi, preces kods: 16042090 (kvotas kārtas numurs ir 090700).


   Savukārt no 2016.gada 1.septembra būs pieejamas desmit jaunas beznodokļu tarifu kvotas šādu Norvēģijas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu laišanai brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā:

   • citādas saldētas lašu dzimtas zivis (Salmonidae), preces kods: 03031900 (kvotas kārtas numurs ir 090702);
   • Clupea harengus un Clupea pallasii sugas siļķes, saldētas, izņemot aknas, ikrus un pieņus, preces kods: 03035100 (kvotas kārtas numurs ir 090710);
   • Scomber scombrus un Scomber japonicus sugas skumbrijas, saldētas, izņemot aknas, ikrus un pieņus, preces kods: 03035410 (kvotas kārtas numurs ir 090712);
   • stavridas (Trachurus murphyi), kobijas (Rachycentron canadum), rajas (Rajidae), zeltainās jūraskarūsas (Sparus aurata) un citas saldētas zivis, kuras klasificējamas ar preču kodiem: 03035530, 0303559090, 03035600, 03036990, 03038200, 03038955, 03038990 (kvotas kārtas numurs ir 090713);
   • saldētas Clupea harengus un Clupea pallasii sugas siļķu filejas un plētnes, preču kodi: 03048600, 03049923* (kvotas kārtas numurs ir 090714);
   • garneles un ziemeļgarneles, lobītas un saldētas, sagatavotas vai konservētas, preču kodi: 16052110*, 16052190*, 16052900* (kvotas kārtas numurs ir 090749);
   • siļķes, ar garšvielām un/vai konservētas ar etiķi, sālījumā, preču kodi: 16041291*, 16041299* (kvotas kārtas numurs ir 090750);
   • skumbrijas, saldētas filejas un plētnes, preču kodi: 03048949*, 0304999911 (kvotas kārtas numurs ir 090818);
   • svaigas vai dzēsinatas Clupea harengus un Clupea pallasii sugas siļķu filejas un plētnes, preču kodi: 0304499010, 03045950 (kvotas kārtas numurs ir 090819);
   • zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā, preces kods: 03051000 (kvotas kārtas numurs ir 090820).


   * Precīzus preču TARIC kodus lūdzam meklēt regulās par tarifu kvotu atvēršanu pēc to publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

   Aktuālā informācija par tarifu kvotām, tai skaitā jaunajām regulām, ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS), sadaļā “Tarifu kvotas” – “INFO”.

 • Pieejamas jaunas tarifu kvotas, kas ļauj no trešajām valstīm ievest preces ar nulles tarifa likmi
  • No 2016.gada 1.jūlija jaunās tarifu kvotas pieejamas šādām precēm:

   • 1-(1-Hlorciklopropil) etanons (CAS RN 63141-09-3), preces kods 2914700045 (kvotas kārtas numurs ir 092691, kvotas apjoms – 400 tonnas);
   • 2-Hlor-1-(1-hlorciklopropil) etanons (CAS RN 120983-72-4), preces kods 2914700055 (kvotas kārtas numurs ir 092692, kvotas apjoms – 1200 tonnas);
   • flubendiamīds (ISO) (CAS RN 272451-65-7), preces kods 2930909928 (kvotas kārtas numurs ir 092693, kvotas apjoms – 100 tonnas);
   • dekān-5-olīds (CAS RN 705-86-2), preces kods 2932209025 (kvotas kārtas numurs ir 092696, kvotas apjoms – 2430 kg);
   • dodekān-5-olīds (CAS RN 713-95-1), preces kods 2932209030 (kvotas kārtas numurs ir 092697, kvotas apjoms – 2080 kg);
   • krāsviela C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 4 saturu 60 % vai vairāk no masas, preces kods 3204170030 (kvotas kārtas numurs ir 092698, kvotas apjoms – 75 tonnas);
   • savilcējapskavas, korpusi, dakšas tilti un spailes no alumīnija sakausējuma, kādus izmanto motocikliem, preces kods 8714109030 (kvotas kārtas numurs ir 092694, kvotas apjoms – 500 000 gabali);
   • stūres amortizatoru virzuļi no pulvertērauda (sintered steel) saskaņā ar standartu ISO P2054, kādus izmanto motocikliem, preces kods 8714109040 (kvotas kārtas numurs ir 092695, kvotas apjoms – 1 000 000 gabali);
   • integrēts audio modulis (IAM) ar digitālā videoatskaņotāja izeju, ko paredzēts savienot ar LCD skārienjutīgo monitoru, savienots ar MOST (Media Oriented Systems Transport) tīklu un izmanto MOST augsto protokolu, ar (vai bez):
    - iespiedshēmas plati (PCB), kas ietver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju, žiroskopu un TMC (Traffic Message Channel) atskaņotāju;
    - cieto disku, kas atbalsta dažādas kartes; augstas izšķirtspējas radio; balss atpazīšanas sistēmu;
    - CD un DVD diskdzini, un ietver Bluetooth, MP3 un USB ievades savienojamību, spriegumu no 10V līdz 16V, lietošanai 87. nodaļā minēto transportlīdzekļu ražošanā, preču kodi 8526912080 un 8527290010 (kvotas kārtas numurs ir 092699, kvotas apjoms – 500 000 gabali).


   Pieprasot šo kvotu, ir nepieciešams iesniegt atļauju, lai izmantotu galapatēriņa procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013 254.pantu.

 • Atvērtas tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes precēm 2016.gadam
  • 2015.gada 19.decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Komisijas 2015.gada 18.decembra  Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/2405, ar ko atver ES tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību (turpmāk – regula Nr.2015/2405).

   Jaunas tarifu kvotas, kas ļauj ievest noteiktas preces no Ukrainas ar nulles tarifa likmēm, ir piemērojamas no 2016.gada 1.janvāra un ir atvērtas tādā pašā apjomā un tādām pašām precēm, kurām līdz 2016.gadam jau bija atvērtas kvotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulu (ES) Nr.374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm.  

   Pieprasot šīs kvotas, ir nepieciešams iesniegt preču izcelsmes apliecinājumu, kā izklāstīts Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, I protokola III pielikumā.

   Lūdzam ņemt vērā, ka jaunajām kvotām ir mainījušies kārtas numuri. Piemēram, kvotas Ukrainas izcelsmes dabīgajam medum kārtas numurs 2014.gadā un 2015.gadā bija 093051, sākot ar 2016.gadu tas ir 096701.

   Turklāt, atbilstoši regulas Nr.2015/2405 nosacījumiem, paredzēts atsevišķu kvotu apjoma palielinājums, sākot ar 2017.gada 1.janvāri līdz 2021.gada 1.janvārim. Detalizēta informācija ir atrodama regulas pielikumā.

 • Atvērtas tarifu kvotas zvejas produktiem laikposmam no 2016.gada līdz 2018.gadam 
  • Atbilstoši Padomes 2015.gada 7.decembra regulā (ES) Nr.2015/2265, ar ko laikposmam no 2016.gada līdz 2018.gadam atver autonomas Savienības tarifa kvotas konkrētiem zvejas produktiem un paredz šo kvotu pārvaldību, noteiktajam ir paredzētas vairākas izmaiņas kvotu piemērošanā:

   • jauna tarifu kvota ar 0 % muitas nodokļa likmi piemērojama anšoviem (Engraulis anchoita un Engraulis capensis), saldētiem, apstrādei (preces kods 0303894510) saskaņā ar īpašo izlietošanu (kvotas kārtas numurs ir 092754, gada apjoms – 1 000 tonnas);
   • jauna tarifu kvota ar 2,6 % muitas nodokļa likmi piemērojama pikšai (Melanogrammus aeglefinus), svaigai, atdzesētai vai saldētai, bez galvas un žaunām, ķidātai, apstrādei (preču kodi 0302520010 un 0303640010) saskaņā ar īpašo izlietošanu (kvotas kārtas numurs ir 092824, gada apjoms – 5 000 tonnas);
   • jauna tarifu kvota ar 4,2 % muitas nodokļa likmi piemērojama garnelēm un ziemeļgarnelēm (Pleoticus muelleri), čaulā vai bez tās, svaigām, atdzesētām vai saldētām, apstrādei (preču kodi 0306179910 un 0306279920) saskaņā ar īpašo izlietošanu (kvotas kārtas numurs ir 092826, gada apjoms – 10 000 tonnas);
   • vairākām tarifu kvotām ir palielināts vai samazināts apjoms;
   • kvota ar kārtas numuru 092748 zivju ikriem, svaigiem, atdzesētiem vai saldētiem, sālītiem vai sālījumā, apstrādei, sākot ar 2016.gadu piemērojama saskaņā ar īpašo izlietošanu. Kvotas apjoms samazināts no 11 000 līdz 7 000 tonnām gadā;
   • kvotai ar kārtas numuru 092750 zivju ikriem, mazgātiem, attīrītiem no blakusesošajiem orgāniem un vienkārši sālītiem vai sālījumā, kaviāra aizstājēju gatavošanai, saskaņā ar īpašo izlietošanu papildus pievienots nosacījums ar apstrādes darbībām;
   • veiktas izmaiņas tādu preču apstrādes darbību sarakstā, kuru veikšana tiek uzskatīta par nepietiekamu, lai piemērotu tarifu kvotu.


   Minētās tarifu kvotas attiecas uz importu no trešajām valstīm neatkarīgi no preču izcelsmes.


   Regulu teksti ar tarifu kvotu kārtas numuriem, preču kodiem un aprakstiem, kvotu apjomiem un piemērošanas nosacījumiem ir pieejami Eiropas Savienības tiesību aktu datubāzē EUR-Lex, ievadot dokumenta (regulas) numuru.

   Ar informāciju par tarifu kvotu piešķiršanas kārtību var iepazīties VID mājaslapas sadaļā Tarifu kvotas un to piešķiršanas kārtība. Tarifu kvotu piešķiršanas procedūra ir vienkārša un neprasa no uzņēmējiem nekādu papildu formalitāšu kārtošanu vai papildu izmaksas.

   Informācija par pieejamām kvotām un muitas nodokļu atvieglojumiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS). Pieteikto tarifu kvotu piešķiršanas rezultātus ir iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā “Tarifu kvotas” – “Meklēšana” – “Tarifu kvotu pieteikumi”, ievadot muitas deklarācijas numuru.


   Atbildes uz jautājumiem par kvotu pieteikšanu var saņemt, zvanot pa tālruni: 67121015.