Kas ir saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) konts

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (SDI konts) ir īpašs norēķinu konts bankā, ar kura palīdzību saimnieciskās darbības veicēji mikrouzņēmumu nodokļa režīmā var automatizēt nodokļa nomaksu.

Saimnieciskās darbības veicējs visus ieņēmumus no saimnieciskās darbības ieskaita šajā kontā, bet banka sadarbībā ar VID tālākās darbības veic automātiski, bez paša saimnieciskās darbības veicēja līdzdalības:

 • iesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju
 • aprēķina un samaksā nodokli

Kā uzsākt lietot SDI kontu

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izmantošana ir brīvprātīga, tas mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem nav jāizmanto obligāti.

Lai uzsāktu darbu ar SDI kontu, jāveic šādi soļi:

Lai izmantotu SDI kontu, tas jāizveido bankā, kura piedāvā šādu pakalpojumu.

Bankas (kredītiestādes), kas nodrošina SDI konta pakalpojumu:

 1. AS Industra Bank

Saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības mainīt SDI kontu un banku, kurā tas atvērts. Tāpat var izvēlēties pārtraukt lietot SDI kontu

Iesniegumu jāiesniedz, elektroniski aizpildot veidlapu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesniegumā jānorāda konta numurs un banka, kurā tas atvērts.

Iesnieguma veidlapa atrodas EDS sadaļā “Dokumenti” – ”No veidlapas” – “Citi”– “Iesniegums reģistrācijai SDI konta režīmā, konta maiņai vai izslēgšanai”.

Kad jāiesniedz iesniegums:

 • no jauna reģistrējoties mikoruzņēmuma nodokļa maksātāja statusā, iesniegumu par SDI kontu jāiesniedz vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu
 • jau reģistrēts mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms nākamā ceturkšņa sākuma un kontu sāk izmantot no nākamā ceturkšņa

SDI kontā jāiemaksā visi ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi; arī skaidrā naudā saņemtie.

SDI kontā jāiemaksā tikai ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi, tādējādi nodalot tos no personiskajiem līdzekļiem.

Tas ir būtiski, jo no kontā ieskaitītajiem līdzekļiem tiek automātiski aprēķināts un nomaksāts nodoklis.

Kad uzsākt ieņēmumus pārskaitīt uz SDI kontu:

 • Reģistrējot jaunu saimniecisko darbību mikrouzņēmuma režīmā, SDI kontu var sākt lietot ar reģistrācijas dienu. No brīža, kad iesniegt reģistrācijas iesniegums, līdz tā apstiprinājuma var paiet vairākas dienas – arī šo dienu laikā gūtos ienākumus jāieskaita SDI kontā. Tas jāizdara 10 dienu laikā no šo ienākumu gūšanas dienas.
 • Jau reģistrēts mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs SDI kontu sāk lietot nākamajā ceturksnī pēc iesnieguma iesniegšanas VID. Tātad no 1.janvāra, 1.aprīļa, 1.jūlija vai 1.oktobra

Kā notiek automatizētā nodokļa samaksa

Mikrouzņēmumu nodokļa likme 2024.gadā ir 25 %.

Ar pilnu informāciju par automātiski nomaksāto nodokli var iepazīties Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Pārskati”→ “Pārskati par nodokļu aprēķiniem un avansa maksājumiem” → “Pārskats par mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas datiem”.

Kā pārtraukt lietot SDI kontu

Lai pārtrauktu lietot SDI kontu:

 • jāiesniedz iesniegums Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms plānotās konta izmantošanas beigām.

Iesnieguma veidlapa atrodas EDS sadaļā “Dokumenti” – ”No veidlapas” – “Citi”– “Iesniegums reģistrācijai SDI konta režīmā, konta maiņai vai izslēgšanai”.

 • VID 1 darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas informē banku un nodokļu maksātāju par vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma piemērošanas izbeigšanu un norāda izbeigšanas datumu. Maksājumiem, kas kontā ienāk līdz šim datumam (šo datumu neieskaitot), nodokļi tiek aprēķināti un nomaksāti automātiski.

Ja cilvēks izbeidz saimniecisko darbību, SDI konta darbību izbeidz ar datumu, kad VID apstiprina paziņojumu par saimnieciskās darbības izbeigšanu. Arī šajā gadījumā VID informē banku.

Kad SDI kontu nedrīkst izmantot

Tiesības izmantot SDI kontu tiks pārtrauktas automātiski ar dienu, kad:

 • saimnieciskās darbības veicējs pārstāj darboties mikrouzņēmuma nodokļa režīmā un uzsāk izmantot citu nodokļu nomaksas režīmu
  vai
 • SDI konta izmantošanu neapstiprina vai aptur banka, ja izpildās vismaz viens no 3 nosacījumiem: