Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

 Publicēts: 04.08.2021. 12.07


Apakšsadaļu izvēlne

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (likums) mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Par likuma prasību pārkāpumiem nodokļu maksātājiem var tikt piemērotas sankcijas.


 • 1.solis – saimnieciskās darbības atbilstības likuma prasībām izvērtēšana
  • Jums ir jāreģistrējas kā likuma subjektam, ja veicat saimniecisko vai profesionālo darbību šādās jomās:

   • ārpakalpojuma grāmatvedība;
   • nodokļu konsultēšana;
   • neatkarīgo juridisko pakalpojumu sniegšana, kad, darbojoties savu klientu vārdā, sniedzat palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalāties tajos vai veicat citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības vai apstiprināt darījumu sava klienta labā saistībā ar:

              - nekustamā īpašuma, uzņēmuma pirkšanu vai pārdošanu;  

              - klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu;

              - visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs;

              - juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiska veidojuma dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu veikšanu; 

   • juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniegšana; 
   • aģenta vai starpnieka pakalpojumi darījumos ar nekustamo īpašumu, tostarp nekustamā īpašuma nomas starpnieki attiecībā uz darījumiem, kuriem ikmēneša nomas maksa ir vismaz 10000 eur.;
   • transportlīdzekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu un cita veida preču tirdzniecība, kā arī starpniecība minētajos darījumos vai cita veida pakalpojumu sniegšana, ja maksājumu veic skaidrā naudā vai skaidru naudu par šo darījumu iemaksā kredītiestādē pārdevēja kontā 10 000 euro vai lielākā apmērā, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas;
   • kreditēšanas pakalpojumi, tai skaitā finanšu līzings, ja pakalpojumu sniegšanai nav nepieciešama licencēšana;
   • galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzlikts pienākums;
   • konsultāciju sniegšana  klientiem finansiāla rakstura jautājumos;
   • inkasāciju pakalpojumi;
   • virtuālās valūtas maiņas pakalpojumus.
 • 2.solis – ziņojumu par darbības veidu un atbildīgās personas iecelšanu iesniegšana
  • Likuma 45.panta otrajā daļā minētie likuma subjekti, izņemot šā panta otrās daļas 5.punktā minētos likuma subjektus, 10 darbdienu laikā pēc reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai VID Nodokļu maksātāju reģistrā iesniedz VID ziņojumu par savu darbības veidu.

   Likuma 45.panta otrās daļas 5.punktā minētie likuma subjekti 10 darbdienu laikā pēc darījuma attiecību uzsākšanas dienas, darījuma partneru vienošanās par darījumu, pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu iesniedz VID ziņojumu par savu darbības veidu.

   Atbilstoši likuma 10.panta pirmajai daļai juridiskām personām ir pienākums iecelt vienu vai vairākus darbiniekus, tai skaitā no augstākās vadības kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par šā likuma prasību ievērošanu un to, lai tiktu nodrošināta informācijas apmaiņa ar attiecīgo uzraudzības un kontroles institūciju. Likuma subjekts 30 dienu laikā pēc likuma subjekta statusa iegūšanas vai izmaiņām šādā struktūrvienībā vai darbinieku sastāvā paziņo par to VID, iesniedzot ziņojumu par atbildīgo personu iecelšanu.

   Likuma subjekts -

   Minētos ziņojumus var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) dokumentu grupā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas ziņojumi”.

 • 3.solis – darbinieku apmācības
  • Likuma subjekts nodrošina, ka atbildīgie darbinieki pārzina:

   • ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu saistītos riskus;
   • normatīvos aktus un to prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
 • 4.solis – iekšējās kontroles sistēmas izveidošana
  • Likuma subjekti noskaidro savai darbībai un klientam piemītošo risku un izveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.

   Pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu attiecas uz visiem likuma subjektiem.

   Iekšējās kontroles sistēmā paredz vismaz:

   • kārtību, kādā tiek veikta klienta izpēte;
   • kārtību, kādā tiek dokumentēts un pārskatīts ar klientu, tā rezidences valsti, klientu personisko vai saimniecisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā ar klienta veiktajiem darījumiem saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks;
   • kārtību, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība; 
   • aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtību un kārtību, kādā likuma subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas;
   • kārtību, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem un Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā;
   • klienta identifikācijas un izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā  iegūto datu un dokumentu glabāšanas un iznīcināšanas kārtību;
   • darbinieka tiesības, pienākumus un atbildību, pildot likuma prasības, kā arī darbinieku profesionālās kvalifikācijas un atbilstības standartus;
   • kārtību, kādā tiek nodrošināta anonīma iekšējā ziņošana par šā likuma prasību pārkāpumiem;
   • neatkarīga iekšējā audita funkciju, lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas atbilstības normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā prasībām un darbības efektivitātes izvērtēšanu, ja, ņemot vērā likuma subjekta darbinieku skaitu, šāda funkcija ir iespējama;
   • politiku un procedūru regulāras darbības pārskatīšanas prasības un kārtību atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos vai likuma subjekta darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.
 • 5.solis – klienta identifikācija un izpēte
  • Visiem likuma subjektiem ir nepieciešams identificēt klientu:

   • uzsākot darījuma attiecības;
   • pirms gadījuma rakstura darījuma ja atsevišķa darījuma apmērs ir 15 000 euro vai lielāks;
   • ja darījums rada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu;
   • ja maksājums tiek veikts skaidrā naudā vai skaidra nauda par šo darījumu iemaksāta kredītiestādē pārdevēja kontā 10000 eur vai lielākā apmērā;
   • ja rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu;
   • ja rodas aizdomas, ka iepriekš iegūtie klientu izpētes dati nav patiesi vai atbilstoši; Fizisko personu identificē, izmantojot personu apliecinošus dokumentus (pases, elektroniskās identifikācijas (eID) kartes). Nerezidentu – pēc ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta.

   Juridisko personu identificē, izmantojot dokumentus, kas apliecina juridiskās personas dibināšanu vai tiesisko reģistrāciju; noskaidro juridisko adresi, kā arī identificē fizisko personu, kurai pieder juridiskais veidojums.

   Ziņas par juridisko personu var iegūt arī no SIA “Lursoft”, VID vai cita publiska avota.

   Pirms darījuma attiecību uzsākšanas, ja ir aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai šaubas par iegūto informāciju attiecībā uz klientu, veic klienta izpēti.

   Klienta izpētē ietilpst:

   • patiesā labuma guvēja noskaidrošana;
   • darījuma attiecību mērķa un paredzamās būtības noskaidrošana;
   • iegūto dokumentu, datu un informācijas uzglabāšana un aktualizēšana;
   • klienta vai patiesā labuma guvēja piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana.
 • 6.solis – ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
 • 7.solis – atturēšanās no darījuma veikšanas
  • Ja darījums vai darījumā izmantojamie līdzekļi jebkādā veidā ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu vai ir aizdomas, ka tie ir saistīti, likuma subjekts pieņem lēmumu par atturēšanos no darījuma veikšanas un nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam.  

    

   Lai sekmētu vienotu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas procesiem, VID ir izstrādājis vadlīnijas (skatīt šeit), kurās skaidro likuma subjektiem viņu tiesības un pienākumus.