Muitas un uzņēmēju konsultatīvā padome (turpmāk – Padome) tika izveidota 1997.gadā kā institūcija, kura demokrātiskā veidā spētu risināt muitas jautājumus. Padomei ir konsultatīvs statuss un šobrīd tās mērķis ir veicināt Eiropas Savienības, Latvijas Republikas Saeimas un valdības noteiktās muitas politikas realizāciju.

Padomes sastāvā ietilpst Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektora vietnieks muitas jautājumos, Muitas pārvaldes direktors vai viņa prombūtnes laikā – viņa pienākumu izpildītājs, VID Muitas pārvaldes pilnvarotie darbinieki un pa vienam pārstāvim no: Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras, Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta, Latvijas Loģistikas asociācijas, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas, valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, autopārvadātāju asociācijas "Latvijas Auto", Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta, Latvijas Aviācijas Asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, piedaloties VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonai.

Padomes galvenie uzdevumi ir izskatīt problēmas un tendences, kas saistītas ar kravu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas robežai, normatīvo aktu muitas jomā piemērošanu un muitas noteikumu pārkāpumiem; novērtēt attiecīgo normatīvo aktu un projektu ietekmi uz uzņēmējdarbību konkrētās nozarēs; sniegt priekšlikumus un ieteikumus praktiskajiem risinājumiem situācijas uzlabošanai; sekmēt tirdzniecību un godīgu konkurenci; izskatīt jautājumus, kuri importa, eksporta un tranzīta pārvadājumu operācijās ir citu valsts institūciju kompetencē; informēt uzņēmējus par plānotām organizatoriskām vai procedūru izmaiņām.

Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes

 • Prezentācija "Muitas pārvaldes darba rezultāti 2017.gadā un prioritātes 2018.gadā"
 • Prezentācija "Secīgo procedūru piemērošana, izvedot preces no ES"
 • Prezentācija "Kritēriji un nosacījumi atzītā uzņēmēja atļaujas turēšanai"
 • Prezentācija "Kompetentās iestādes, kas izlemj, vai ir pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, noteikšana"

 

 

 • Prezentācija "Automātiskā preču izlaišana eksporta procedūrā"
 • Prezentācija "E-muitas sistēmu attīstība"
 • Izmaiņas vispārējo galvojumu atļauju piešķiršanā, piemērojot Savienības Muitas kodeksu
 • Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēma un Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma
 • Plānotās izmaiņas muitas atļauju izsniegšanā pēc šā gada 1.maija un muitas atļauju pārreģistrācija 
 • Tranzīta muitas procedūras pareizas pabeigšanas pārbaude
 • Eirāzijas Ekonomiskās komisijas pārstāvja prezentācija
 • Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta pārstāvja prezentācija

 

 • Pārtikas un veterinārā dienesta prezentācija par preču un produktu kontroles jautājumiem
 • Valsts ieņēmumu dienesta prezentācija "Viena loga» attīstība – EMDAS/TRACES sasaiste" 
 • Valsts ieņēmumu dienesta prezentācija "Vienkāršotās tranzīta procedūras taimera apturēšana/iedarbināšana"

 

 • Prezentācija "Savienības Muitas kodeksa Deleģēto un Īstenošanas aktu radītās būtiskākās izmaiņas" 

 

 • Prezentācija „Savienības Muitas kodeksa deleģēto un īstenošanas aktu izstrādes gaita”
 • Prezentācija "EMDAS pieejamība no š.g. 18. līdz 20.jūnijam"

 

 • Prezentācija „Muitas informācijas sistēmu darbība 2013./2014.gadu mijā"
 • Prezentācija "Grozījumi Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"" 
 • Prezentācija "Importa deklarāciju noformēšana Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS)"
 • Prezentācija "TIR procedūras nacionālais vienkāršojums - Atzītais nosūtītājs TIR procedūrā" 

 

 • Prezentācija „VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punkts 0210”

 

 

 • Sēdes protokols
 • Prezentācija "Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma(EMDAS)– jaunā sistēma ievešanas muitas procedūru noformēšanai" 
 • Prezentācija "Pasākumi rindu mazināšanai uz valsts Austrumu robežas" 
 • Prezentācija "VID Muitas pārvaldes Muitas kontroles punktu optimizācija"

 

 

 • Prezentācija "Izmaiņas maksājumu atzīšanā par saņemtiem valsts budžetā no 01.06.2012."

 

 • Prezentācija "Izmaiņas vienkāršotajā muitošanā"
 • Prezentācija "Muitošanas standarts"

 

 • Prezentācija "Cīņa pret korupciju"
 • Prezentācija "Muitas likumdošanas aktualitātes"