Pārstāvniecības

 Publicēts: 01.08.2016. 12.29


Apakšsadaļu izvēlne

Nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā visu nodokļu likumu piemērošanai uzskata par atsevišķu iekšzemes nodokļu maksātāju. Ja nerezidentam (ārvalsts komersantam) ir pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, to reģistrē kā nodokļu maksātāju VID likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.1panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

Uzskata, ka nerezidentam (ārvalsts komersantam) ir pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, ja vienlaikus ir ievēroti visi šādi noteikumi:

  • nerezidents (ārvalsts komersants) Latvijā izmanto noteiktu darbības vietu;
  • darbības vietu izmanto pastāvīgi vai tā ir izveidota nolūkā to izmantot pastāvīgi;
  • darbības vietu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai.

Neatkarīgi no minētajiem noteikumiem uzskata, ka nerezidentam (ārvalsts komersantam) ir pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, ja nerezidents (ārvalsts komersants) Latvijā veic vismaz vienu no šādām darbībām:

  • izmanto būvlaukumu vai veic celtniecības, montāžas vai instalācijas darbus, vai veic ar būvlaukumu vai minētajiem darbiem saistītu uzraudzības vai konsultatīvo darbību;
  • izmanto dabas resursu pētīšanai vai iegūšanai paredzēto aprīkojumu vai iekārtas, urbšanas platformas un speciālos kuģus vai veic ar tiem saistīto pārraudzības vai konsultatīvo darbību;
  • laika posmā vai laika posmos, kas kopumā pārsniedz 30 dienas jebkurā sešu mēnešu periodā, sniedz pakalpojumus, to skaitā konsultatīvos, vadības un tehniskos pakalpojumus, izmantojot savus darbiniekus vai piesaistīto personālu;
  • izmanto fiziskās, juridiskās vai citas personas darbību savas saimnieciskās darbības vajadzībām, ja minētajai personai ir piešķirtas un tā regulāri (vairāk nekā vienu reizi taksācijas periodā) izmanto pilnvaras noslēgt līgumus nerezidenta (ārvalsts komersanta) vārdā.

Par nodokļu maksātāju uzskata personu, kurai ir piešķirtas un kura regulāri (vairāk nekā vienu reizi taksācijas periodā) izmanto pilnvaras noslēgt līgumus tās juridiskās, fiziskās vai citas personas vārdā, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta kādā no:

  • normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām minētajām valstīm vai teritorijām;
  • valstīm, ar kuru Latvijas Republikai nav noslēgts un nav stājies spēkā starptautisks līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstis.

Nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā maksā nodokļus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par Latvijas Republikā, tās teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un gaisa telpā gūto ienākumu, par ārvalstīs gūto ienākumu, kas attiecināms uz šo pārstāvniecību, kā arī citus nodokļus atbilstoši konkrēto nodokļu likumiem.

Saskaņā ar Komerclikuma 25.panta astoto daļu ārvalsts komersantam ir tiesības atvērt Latvijā savas pārstāvniecības, bet pārstāvniecība nav juridiskā persona, un tai nav tiesību veikt komercdarbību Latvijā.