VID karjera

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir liela iestāde, kurā strādā ap 4000 darbinieku un kurai ir struktūrvienības gan Rīgā, gan ārpus Rīgas. Lai iestāde veiktu tai noteiktos uzdevumus, nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki. VID ir pievilcīgs darba devējs un aicina darbā profesionālus, kvalificētus, kompetentus, motivētus, godīgus, atbildīgus, ar savu darbu apmierinātus un uz izaugsmi vērstus darbiniekus. Lai piesaistītu šādus darbiniekus, VID ir viens no lielākajiem mācību prakses (turpmāk – prakse) vietu nodrošinātājiem Latvijā. Vidēji gadā VID nodrošina prakses vietas gandrīz 250 augstākās izglītības iestāžu studentiem tādās jomās kā muita, nodokļi un nodevas, sociālās zinātnes, tiesību zinātnes, dokumentu pārvaldība, informācijas tehnoloģijas u.c.

Šai informācijai pievienoti prakses uzsākšanai nepieciešamie dokumentu paraugi.


Prakses vietas nodrošināšanas process VID notiek šādā kārtībā:

  1. Studenta prakses organizēšanu VID uzsāk, kad uz VID e-pasta adresi VID@vid.gov.lv tiek atsūtīta izglītības iestādes vai studenta vēstule par prakses nepieciešamību (vēlams trīs līdz četras nedēļas pirms prakses sākuma). Vēstulē norāda izglītības iestādes nosaukumu, studiju novirzienu, mācību kursu un precīzu paredzētās prakses laiku, kā arī vēlamo prakses vietu un pievieno prakses programmu un prakses uzdevumus.
  2. VID izvērtē saņemto informāciju un nosūta izglītības iestādei vai studentam informāciju par prakses iespēju, norādot prakses vietas adresi, prakses vadītāju un prakses vadītāja kontaktinformāciju.
  3. Students aizpilda iesniegumu par praksi VID un iesniedz to kopā ar prakses līgumu.
  4. Izglītības iestāde sagatavo prakses līgumu. Ja izglītības iestāde neizmanto VID izstrādāto līguma paraugu, prakses līgumā jābūt iekļautai prasībai par konfidenciālas informācijas neizpaušanu.
  5. Prakses līgumu un iesniegumu var iesniegt papīra veidā vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu:
    1. students no izglītības iestādes puses papīra veidā parakstīto prakses līgumu (trīs eksemplārus) kopā ar iesniegumu iesniedz sev tuvākajā VID struktūrvienībā. VID nodrošina prakses līguma parakstīšanu un parakstītā prakses līguma divus eksemplārus nodod praktikantam;
    2. līgumu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināts ar laika zīmogu, nosūta VID uz elektroniskā pasta adresi vid@vid.gov.lv.
  6. Students sazinās ar prakses vadītāju un precizē ar prakses norisi saistītos jautājumus, lai uzsāktu praksi VID.

Saistītās datnes: