Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļo visus uzņēmuma saimnieciskos darījumus, kā arī katru faktu vai notikumu, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.

Grāmatvedības reģistrus kārto divkāršā ieraksta sistēmā. Vienkāršā ieraksta sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā grāmatvedību var kārtot:

  • individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 euro, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību;
  • biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 100 000 euro.

Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Grāmatvedības sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem.

Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.

! Sākot ar 2021. gada 1. jūliju ārpakalpojuma grāmatvežu pakalpojumus drīkst sniegt tikai licencēti pakalpojumu sniedzēji. Detalizēta informācija sadaļā “Par ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu”.

Par grāmatvedības kārtošanu biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem ir pieejamas sadaļā “Jautājumi un atbildes”, kā arī “Informatīvie un metodiskie materiāli”. 

Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmata mikrosabiedrībām un mazām sabiedrībām


Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavojusi vadlīnijas grāmatvedības organizāciju dokumentu sagatavošanai - “Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmata” (turpmāk – rokasgrāmata), kas paredzēta mazām sabiedrībām Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē, lai atvieglotu darbu uzņēmumu vadītājam un grāmatvedības kārtošanas veicējam (grāmatvedim vai ārpakalpojumu grāmatvedim).

Rokasgrāmatai un tajā lietotajiem grāmatvedības kontējumiem un paraugiem ir ieteikuma raksturs.

Rokasgrāmata izstrādāta 2017.gadā, kad spēkā bija likums “Par grāmatvedību” un uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tāpēc, izstrādājot grāmatvedības organizācijas dokumentus atbilstoši rokasgrāmatas ieteikumiem, būtiski atsaukties uz grāmatvedības normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā no 2022.gada 1.janvāra:

  • Grāmatvedības likums (aizstāj likumu “Par grāmatvedību”);
  • Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumi Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” (aizstāj  Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”);
  • Ministru kabineta 2021.gada 14.septembra noteikumi Nr.625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai” (aizstāj Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”).

Saistītās tēmas: