1. Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFN likums) prasību pārkāpumiem nodokļu maksātājiem var tikt piemērotas sankcijas:
  • Ja NILLTPFN likuma subjekts atbilstoši NILLTPFN likumā noteiktajam:
   • nav sniedzis VID likumā paredzēto informāciju noteiktajā termiņā;
   • nav iecēlis vienu vai vairākus darbiniekus, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par NILLTPFN likuma prasību ievērošanu;
   • nav ieviesis iekšējās kontroles sistēmu;
   • nav veicis klienta izpēti, darījumu attiecību un darījumu uzraudzību;
   • nav nodrošinājis darbiniekiem apmācības;
   • nav ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgu finanšu darījumu,
  par katru no šādiem pārkāpumiem var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar NILLTPFN likuma 78.panta pirmo daļu.
 2. Par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) prasību pārkāpumiem var tikt piemērotas sankcijas:
  • Ja  NILLTPFN likuma subjekts atbilstoši Sankciju likumā noteiktajam:
   • nav veicis un dokumentējis starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu;
   • atbilstoši riska novērtējumam nav izveidojis sankciju riska iekšējās kontroles sistēmu;
   • nav veicis un dokumentējis klientu pārbaudi sankciju sarakstos,
  par katru no šādiem pārkāpumiem var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar Sankciju likuma 13.2 panta otro daļu.
 3. Ja NILLTPFN un Sankciju likumu prasību izpildes pārbaudē pārkāpumi netiek konstatēti, nodokļu maksātājs ar paziņojumu EDS tiek informēts par pārbaudes pabeigšanu un sankciju nepiemērošanu.
  • Ja konstatētais pārkāpums saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta ieteikumiem (vadlīnijām) sankciju par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārkāpumiem noteikšanai likuma subjektiem ir atzīstams par maznozīmīgu un, ja konstatētais maznozīmīgais pārkāpums novērsts, nodokļu maksātājs par sankciju nepiemērošanu tiek informēts ar vēstuli EDS.
  • Ja noteiktajā termiņā pārkāpums netiek novērsts vai pārkāpums ir atzīstams par nozīmīgu, VID izdod administratīvo aktu par sankciju piemērošanu saskaņā ar NILLTPFN likuma 82.panta ceturto daļu.