Pirkumi (komerciāli sūtījumi)

 Publicēts: 05.03.2021. 12.28


Apakšsadaļu izvēlne

Nelielas vērtības preču sūtījumi


Nelielas vērtības preču sūtījumi – komerciāli sūtījumi, ko no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, sūta saņēmējam Latvijā – tiek atbrīvoti no nodokļu maksājumiem:

  • no muitas nodokļa – ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 150 EUR;
  • no pievienotās vērtības nodokļa – ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 22 EUR.

Piemēram, ja saņēmējs Latvijā saņem nelielas vērtības komerciālu preču sūtījumu – vienu preci no Krievijas 60 EUR vērtībā, muitas nodoklis par šo sūtījumu nav jāmaksā, bet  jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis.


Nelielas vērtības sūtījumi ir sūtījumi, ko komersanti veic savā starpā, ko komersants sūta privātpersonai vai privātpersona par atlīdzību sūta citai privātpersonai. Minētais attiecas arī uz preču iegādi interneta veikalos (saņemot preces no trešajām valstīm).

Neatkarīgi no preču daudzuma un vērtības atbrīvojumi no ievedmuitas nodokļiem netiek piemēroti šādām sūtījumos esošajām precēm:

  • alkoholam;
  • smaržām un tualetes ūdeņiem;
  • tabakas izstrādājumiem (Ievērībai! Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ka tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus aizliegts pārdot un iegādāties ar distances līguma palīdzību, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas. Distances līgums saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi. Tas nozīmē, ka interneta veikalos iegādāties tabakas izstrādājumus ir aizliegts.)

 

(!) Ievērībai

Iepērkoties dažādos interneta veikalos, pastāv risks neapzināti iegādāties pazīstamu zīmolu pakaļdarinājumus. Tas galvenokārt attiecas uz mobilajiem tālruņiem un to aksesuāriem, rokassomiņām, apģērbiem, dažādām elektroprecēm, medikamentiem. Viltotas preces parasti ir zemākas kvalitātes un krietni lētākas nekā oriģinālie izstrādājumi, tās dažos gadījumos var apdraudēt patērētāju veselību un drošību.

Šādas preces, ja tās tiek sūtītas no trešajām valstīm, muitas kontroles gaitā tiek aizturētas un tiek veiktas pārbaudes, vai ar tām nav pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. Ja preces izrādās viltotas, tās tiek iznīcinātas. Par tādu preču, kurām noteikti aizliegumi un ierobežojumi, vai par viltotu vai pirātisku preču deklarēšanu muitas procedūrai "laišana brīvā apgrozībā" deklarētājam — fiziskajai personai — piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām (līdz 2000 EUR), bet deklarētājam — juridiskajai personai — brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņsimt naudas soda vienībām (līdz 4 000 EUR).  /Muitas likums, 29.panta 15.daļa/


Normatīvie akti, kas nosaka atbrīvojumus no nodokļu nomaksas nelielas vērtības sūtījumiem


Atbrīvojumus no muitas nodokļa visā Kopienas teritorijā nosaka Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, savukārt atbrīvojumus no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un akcīzes nodokļa – attiecīgi „Pievienotās vērtības nodokļa likums” un likums „Par akcīzes nodokli”. Nosakot  to, vai nelielas vērtības sūtījumam ir piemērojami paredzētie atbrīvojumi,  tiek ņemta vērā  tikai paša sūtījuma vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos, piemēram, rēķinā, pasta deklarācijā vai citā dokumentā.

Piemēram:
ja dokumentos norādīta sūtījuma vērtība ir 21 EUR, tad tiek piemērots atbrīvojums gan no muitas nodokļa, gan no PVN nomaksas. Savukārt, ja sūtījuma vērtība ir lielāka par 22 EUR, piemēram, 25 EUR, tad sūtījums ir atbrīvots no muitas nodokļa, bet tiek aplikts ar PVN, ievērojot likumā „Pievienotās vērtības nodokļa likums” noteikto PVN aprēķināšanas kārtību.


Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas Regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 139.pants paredz, ka pasta maksājumus, ko saistībā ar precēm, kuras sūta pa pastu, iekasē līdz galamērķa vietai, iekļauj šo preču muitas vērtībā, izņemot Savienības muitas teritorijā iekasētus papildu pasta maksājumus. Tas nozīmē, ka aprēķinot PVN par pasta sūtījumu, tiek ņemta vērā gan paša sūtījuma vērtība, gan piegādes, apdrošināšanas un citas izmaksas, kas saistītas ar konkrēto sūtījumu un uzskaitītas gan likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 36.panta pirmajā daļā, gan arī normatīvajos aktos par preču muitas vērtības noteikšanu (kā arī ņemts vērā tas, ka ar pievienotās vērtības nodokli ir apliekams arī muitas nodoklis).

 


Konti nodokļu samaksai par pasta sūtījumos saņemtām precēm


Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ, noformējot deklarāciju, nav iespējams samaksāt muitas maksājumus tiešsaistē, aprēķinātie nodokļi ir jāieskaita atbilstošajos muitas maksājumu kontos.
 

LV32TREL1060000611000

Ievedmuitas nodoklis

LV66TREL1060000513000

Pievienotās vērtības nodoklis

Konti akcīzes nodokļa ieskaitīšanai:

LV65TREL1060000533000

  • kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem

LV02TREL1060000532000

  • alum

LV36TREL1060000531000

  • pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem