Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

 Publicēts: 23.11.2020. 09.40


Apakšsadaļu izvēlne

Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā ir vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Iegūstot sabiedriskā labuma organizācijas statusu, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas apņemas veikt sabiedriskā labuma darbību, ievērojot Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un citus šo jomu regulējošos normatīvos aktus.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo un otro daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteiktās tiesības, savukārt personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.


Pieslēgties Sabiedriskā labuma organizāciju reģistram