Muitas atļauju veidi un izmantošana

Atļauja izmantot ierakstu deklarētāja reģistros


Atļaujas izmantot ierakstu deklarētāja reģistros dod iespēju atļaujas turētājam iesniegt deklarāciju kā ierakstu atļaujas turētāja (deklarētāja) uzskaites reģistros,  precēm atrodoties muitas apstiprinātā (atļaujā norādītā) vietā, ar nosacījumu, ka, uzrādot preces, tiek iesniegts preču uzrādīšanas paziņojums vai muitas iestādei tiek nodrošināta piekļuve deklarētāja uzskaites sistēmai.

Plašāka informācija par preču vienkāršoto procedūru – ieraksts deklarētāja reģistros – ir pieejama sadaļā Ieraksts deklarētāja reģistros, kā arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja izmantot ierakstu deklarētāja reģistros”. 

Sadaļā “Eiropas Muitas lēmumu sistēma” jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu atļaujas, lai noformētu muitas deklarāciju kā ierakstu deklarētāja reģistros, saņemšanai.


Atļauja izmantot vienkāršotu deklarāciju


Atļauja izmantot vienkāršotu deklarāciju dod iespēju atļaujas turētājam regulāri izlaist preces muitas procedūrai vai reeksportam,  iesniedzot deklarāciju, kurā nav dažu standarta muitas deklarācijas datu vai nav pievienoti daži pavaddokumenti, kas vajadzīgi muitas procedūras piemērošanai, un atļaujā noteiktajā termiņā iesniegt papildu deklarāciju, kas satur visus standarta deklarācijas datus un kam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti.

Plašāka informācija par muitas vienkāršojumu veidu – vienkāršoto deklarāciju –  ir pieejama sadaļā Vienkāršotā deklarācija un pakalpojuma aprakstā “Atļauja vienkāršotas deklarācijas izmantošanai”.

Šeit  jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu atļaujas, lai izmantotu vienkāršotu deklarāciju, saņemšanai.


Pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja


Pagaidu uzglabāšanas vietas ir muitas apstiprinātas vietas, kur muitas uzraudzībā ne ilgāk kā 90 dienas var tikt uzglabātas ārpussavienības preces līdz brīdim, kad tām tiek piemērota muitas procedūra vai reeksports.

Preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai ir jāsaņem atļauja.

Plašāka informācija ir pieejama sadaļā Pagaidu uzglabāšana, kā arī pakalpojuma aprakstā “Pagaidu uzglabāšanas deklarācija preču novietošanai pagaidu uzglabāšanas vietā”.  

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu pagaidu uzglabāšanas vietas darbības atļaujas saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja veikt pagaidu uzglabāšanas vietu darbību”.

Muitas noliktavas atļauja


Muitas noliktavas atļauja dod iespēju atļaujas turētājam (privāta muitas noliktava) vai muitas noliktavas procedūras izmantotājam (publiska muitas noliktava) uzglabāt ārpussavienības preces neierobežotu laiku, kā arī pakļaut preces parastiem apstrādes veidiem, kas paredzēti šo preču saglabāšanai, izskata vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai atkalpārdošanai. Preces var uzglabāt tikai muitas noliktavas atļaujā norādītajās vietās.

Plašāka informācija par muitas procedūru ir pieejama sadaļā Uzglabāšana muitas noliktavā un pakalpojuma aprakstā “Muitas procedūra - uzglabāšana muitas noliktavā”.

Sadaļā “Eiropas Muitas lēmumu sistēma” jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu muitas noliktavas atļaujas saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja uzglabāšanas vietu darbībai preču uzglabāšanai muitas noliktavā”.


Atļauja izmantot ievešanas pārstrādei procedūru


Atļauja izmantot ievešanas pārstrādei procedūru ļauj atļaujas turētājam ievest pārstrādei, pārveidošanai, remontēšanai vai iznīcināšanai ārpussavienības preces Savienības muitas teritorijā, nemaksājot par tām ievedmuitas nodokli un citus maksājumus. Pārstrādes atļaujas izmantošanai atļaujas turētājam ir jāiesniedz galvojums muitas maksājumu parādam, kas var rasties. Pārstrādes rezultātā iegūtos produktus var izvest no Savienības muitas teritorijas vai laist brīvā apgrozībā. Pēc pārstrādes procedūras pabeigšanas atļaujas turētājam ir jāiesniedz muitai izpildes dokuments.

Plašāka informācija par muitas procedūru ir pieejama sadaļā “Ievešana pārstrādei” un pakalpojuma aprakstā “Muitas procedūra – ievešana pārstrādei”.

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu ievešanas pārstrādei atļaujas saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja izmantot ievešanas pārstrādei procedūru”.


Atļauja izmantot izvešanas pārstrādei procedūru


Atļauja izmantot izvešanas pārstrādei procedūru ļauj atļaujas turētājam Savienības preces uz laiku izvest no Savienības muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības vai remontu, un pārstrādes darbībās iegūtos pārstrādes produktus atpakaļievest Savienības muitas teritorijā ar pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem.

Plašāka informācija par muitas procedūru ir pieejama sadaļā “Izvešana pārstrādei” un pakalpojumu aprakstā “Muitas procedūra – izvešana pārstrādei”.  

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu izvešanas pārstrādei atļaujas saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja izmantot izvešanas pārstrādei procedūru”.


Atļauja izmantot galapatēriņa procedūru


Atļauja izmantot galapatēriņa procedūru ļauj atļaujas turētājam piemērot labvēlīgu tarifa likmi precēm, kuras tas ir izlaidis brīvā apgrozībā, ar nosacījumu, ka tās tiks izmantotas kādam īpašam mērķim. Preces, kurām var piemērot galapatēriņa procedūru, identificē saskaņā ar tarifu klasifikāciju, kas noteikta ar Regulu Nr.2658/87 – sadaļas “Īpašie noteikumi” A un B daļā vai atsevišķās tarifa pozīcijās saskaņā ar zemsvītras piezīmi. Labvēlīga tarifa likme tiek piešķirta, izlaižot brīvā apgrozībā, bet preces paliek muitas uzraudzībā, līdz tās tiek izmantotas atļaujā paredzētajam izmantošanas mērķim/galapatēriņam. Galapatēriņa atļaujas izmantošanai atļaujas turētājam ir jāiesniedz galvojums muitas maksājumu parādam, kas var rasties.

Plašāka informācija par muitas procedūru ir pieejama sadaļā “Galapatēriņš” un pakalpojuma aprakstā “Muitas procedūra – galapatēriņš”.

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu galapatēriņa atļaujas saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja izmantot galapatēriņa procedūru”.


Atļauja izmantot pagaidu ievešanas procedūru


Atļauja izmantot pagaidu ievešanas procedūru ļauj atļaujas turētājam ievest ārpussavienības preces Savienības muitas teritorijā, lai izmantotu tās atļaujā noteiktiem mērķiem, tām piemērojot pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem. Pēc atļaujā noteiktās preču izmantošanas precēm jāpaliek neizmainītā veidā, izņemot parastā nolietojuma izmaiņas, kuras radušās, tās lietojot. Pagaidu ievešanas atļaujas izmantošanai atļaujas turētājam ir jāiesniedz galvojums muitas maksājumu parādam, kas var rasties.

Plašāka informācija par muitas procedūru ir pieejama sadaļā “Pagaidu ievešana” un pakalpojuma aprakstā “Muitas procedūra – pagaidu ievešana”.

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu pagaidu ievešanas ar pilnīgu atbrīvojumu no muitas maksājumiem atļaujas saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja izmantot pagaidu ievešanas procedūru”.

Atļaujas izmantot atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzītam un TIR procedūrai


Atzītā saņēmēja statuss nodrošina atļaujas turētājam iespēju Savienības tranzīta procedūras  (atzītā saņēmēja statuss Savienības tranzītam) vai TIR procedūras (atzītā saņēmēja statuss TIR operācijām) ietvaros saņemt preces atļaujā noteiktajās vietās un reģistrēt tranzīta procedūras pabeigšanu elektroniskā veidā Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Tranzīta kontroles sistēmā (TKS), saņemot atbilstošu EMDAS TKS paziņojumu – izkraut un pārbaudīt preces patstāvīgi (neuzrādot preces un tranzīta deklarāciju galamērķa muitas iestādē), ja muitas iestāde atļaujas turētājam nav paziņojusi par nepieciešamību veikt muitas kontroli. Atzītā saņēmēja statusa atļaujas TIR operācijām turētājam atļaujā noteiktajā termiņā jāiesniedz TIR karnete galamērķa muitas iestādei, kas veic atzīmes par TIR procedūras pabeigšanu.

Plašāka informācija par muitas procedūru ir pieejama sadaļā “Tranzīts” un pakalpojuma aprakstā “Muitas procedūra – tranzīts”.

Sadaļā “Eiropas Muitas lēmumu sistēma” jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu atzītā saņēmēja status saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojumu aprakstos “Atļauja izmantot atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzīta procedūrai” un “Atļauja izmantot atzītā saņēmēja statusu TIR operācijai”.


Atļauja izmantot atzītā nosūtītāja statusu un atļauja īpaša veida plombas izmantošanai


Atzītā nosūtītāja statuss nodrošina atļaujas turētājam iespēju pieteikt preces Savienības tranzīta procedūrai atļaujā noteiktajās vietās, iesniedzot muitas deklarāciju Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Tranzīta kontroles sistēmā (TKS), un izlaist preces tranzīta procedūrai elektroniski, neuzrādot preces un tranzīta deklarāciju nosūtītāja muitas iestādē, ja muitas iestāde atļaujas turētājam nav paziņojusi par nepieciešamību veikt muitas kontroli.

Lai saņemtu atļauju izmantot atzītā nosūtītāja statusu, uzņēmumam ir jābūt vispārējā galvojuma atļaujai tranzīta procedūras piemērošanai.

Atļauja īpaša veida plombas izmantošanai nodrošina atļaujas turētājam iespēju izmantot ar šo atļauju apstiprinātās plombas tādu preču identificēšanai, kas tiek deklarētas Savienības tranzīta procedūras piemērošanai, izmantojot uzņēmumam piešķirto atzītā nosūtītāja statusu.

Plombai jāatbilst starptautiskajiem kravas nodrošinājumu (plombu) standartiem (piemēram, ISO 17712:2013 “Freight containers – Mechanical seals”)  vai Regulas Nr.2015/2447 301.pantā noteiktajiem parametriem un tehniskajai specifikācijai. Plombas atbilstību apstiprina muita.

Plašāka informācija par muitas procedūru ir pieejama sadaļā “Tranzīts” un pakalpojuma aprakstā “Muitas procedūra – tranzīts”.

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu atzītā nosūtītāja statusu saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojumu aprakstos “Atļauja izmantot atzītā nosūtītāja statusu Savienības tranzīta procedūrā” un “Atļauja īpaša veida plombu izmantošanai”.


Atļauja, lai par muitas deklarāciju izmantotu elektronisku transporta dokumentu


Atļauja izmantot elektronisku transporta dokumentu nodrošina atļaujas turētājam iespēju izmantot elektronisku transporta dokumentu kā tranzīta deklarāciju, lai precēm piemērotu Savienības tranzīta procedūru. Atļauju izsniedz aviokompānijai vai kuģniecības uzņēmumam, kas veic ievērojamu skaitu lidojumu vai kuģu reisu starp izlidošanas vietām/galamērķa ostām Eiropas Savienībā. Atļaujā ir norādītas lidostas vai ostas, uz kurām preces var pārsūtīt saskaņā ar tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks kravas saraksts.

Sadaļā “Eiropas Muitas lēmumu sistēma” jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu atļaujas izmantot elektronisku transporta dokumentu saņemšanai.

Atļauja izveidot regulāru kuģu satiksmi


Atļauja izveidot regulāru kuģu satiksmi ļauj pārvietot preces starp ostām Savienības muitas teritorijā, uz laiku izvedot preces no šīs teritorijas, nemainot Savienības preču muitas statusu. Ārpussavienības preces, kas atrodas uz regulārās satiksmes kuģa, ir jāpārvieto, tām piemērojot tranzīta procedūru. Atļaujā ir norādīti kuģu nosaukumi, kas pārvietojas regulārajā satiksmē, to piestāšanas ostas un maršruti.

Sadaļā “Eiropas Muitas lēmumu sistēma” jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu atļaujas izmantot regulāru kuģu satiksmi saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja izveidot regulāru kuģu satiksmi”.


Atļauja izmantot atzītā izdevēja statusu


Atzītā izdevēja statuss nodrošina atļaujas turētājam iespēju apstiprināt preču Savienības statusu, izsniedzot T2L vai T2LF dokumentu, rēķinu, transporta dokumentu vai preču manifestu, neprasot pierādījumu apstiprināšanu no muitas.

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu atzītā izdevēja statusu saņemšanai.

ES Muitas lēmumu sistēmas jauna versija no 2024.gada 11.marta


2024. gada 11. martā ES Muitas lēmumu sistēmas esošo versiju (CDS 1.31) nomainīs jauna – CDS 1.32. Izmaiņas jaunajā ES Muitas lēmumu sistēmas versijā skars galvenokārt vispārējā galvojuma atļaujas un atļauju pieteikumus, t.sk. pieprasot grozījumus vispārējā galvojuma atļaujā. Tomēr izmaiņas, kaut arī nebūtiski, skars arī tās muitas atļaujas, kurās jānorāda informācija par galvojumu.

Atšķirībā no pašreizējā vispārējā galvojuma atļaujas formāta, kurā atsevišķu datu norādīšanai ir iespējams izmantot brīvā teksta laukus, sniedzot informāciju nestrukturēti, jaunajā ES Muitas lēmumu sistēmas versijā dati par atsauces summām, galvojuma apmēru, galvinieka saistībām u.c. būs jānorada ļoti labi strukturētā un pārskatāmā veidā par katru muitas procedūru un pagaidu uzglabāšanu atsevišķi. Paredzēts, ka datu aizpildīšana tiks kontrolēta galvenokārt automātiski, attēlojot kļūdu paziņojumus un norādot iespējamo risinājumu.

Svarīgi zināt, ka pēc jaunās ES Muitas lēmumu sistēmas versijas ieviešanas:

  • visas atļaujas no 11.03.2024. tiks izsniegtas jaunajā formātā;
  • visas atļaujas, kas izsniegtas līdz 10.03.2024. (ieskaitot) un ir iepriekšējā formātā, arī pēc 11.03.2024. būs spēkā un uzņēmējiem nav jāveic nekādas darbības to pārveidošanai jaunajā formātā. Atļaujas formāts neietekmēs šo atļauju datu izmantošanu preču deklarēšanā;
  • visi pieteikumi, kas iesniegti līdz 10.03.2024. (ieskaitot) un būs iepriekšējā formātā, tiks izskatīti un iesniegt tos jaunajā formātā nebūs nepieciešams;
  • visi atļauju grozījumi, kas pieteikti līdz 10.03.2024. (ieskaitot) un būs iepriekšējā formātā, tiks izskatīti un iesniegt tos jaunajā formātā nebūs nepieciešams;
  • visas atļaujas, kas izsniegtas līdz 10.03.2024. (ieskaitot) un ir iepriekšējā formātā, muitas elektronisko sistēmu korektai darbībai nākotnē pakāpeniski pēc 11.03.2024. tiks pārveidotas, neiesaistot uzņēmējus. Atļaujas turētājs Muitas lēmumu sistēmā saņems paziņojumu par tā spēkā esošās atļaujas grozījumiem.

Vispārējā galvojuma atļauja


Atļauja nodrošina iespēju segt muitas maksājumu parādu, regulāri piemērojot muitas procedūras vai pagaidu uzglabāšanu, un tādējādi optimālāk izmantot uzņēmuma rīcībā esošos apgrozāmos līdzekļus. Šis parāds atkarībā no piemērojamās muitas procedūras ietver muitas nodokļa, akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa parādu. Uzņēmējiem, kas atbilst speciālajām prasībām muitas jomā, vispārējā galvojuma apmērs var tikt samazināts, vai arī piešķirts atbrīvojums no galvojuma.

Ja uzņēmējs muitas procedūras vai pagaidu uzglabāšanu piemēro neregulāri, tad katrā šādā reizē ir iespēja samaksāt visus muitas maksājumus uzreiz, vai arī muitas maksājumu parāda segšanai izmantot vienreizējo galvojumu vai drošības naudas iemaksu, un šajā gadījumā nekāds muitas maksājumu parāda samazinājums vai atbrīvojums no galvojuma nav paredzēts.

Plašāka informācija par vispārējā galvojuma atļauju sadaļā “Muitas galvojumi”. 

Sadaļā “Eiropas Muitas lēmumu sistēma” jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu vispārējā galvojuma atļaujas saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojumu aprakstos “Atļauja izmantot vispārējo galvojumu”“Atļauja izmantot vispārējo galvojumu ar samazināto summu” un “Atļauja izmantot atbrīvojumu no vispārējā galvojuma”.


Atļauja, lai atliktu maksājumu


Atļauja, lai atliktu maksājumu, ļauj atļaujas turētājam, kurš ir saņēmis vispārējā galvojuma atļauju muitas procedūru - laišana brīvā apgrozībā un galapatēriņš – nodrošināšanai, atlikt maksājamo nodokļu (muitas nodokļa un PVN) samaksas termiņu.

Plašāka informācija par atļauju, lai atliktu maksājumu, ir pieejama sadaļā “Muitas galvojumi” (tēma “Pieteikums, lai atliktu maksājumu”).

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu atļaujas, lai atliktu maksājumu saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja muitas maksājumu atlikšanai”.


Atļauja sagatavot banānu svēršanas sertifikātus


Atļauja sagatavot banānu svēršanas sertifikātus var piešķirt uzņēmumam, kas importē, pārvadā, uzglabā vai apstrādā svaigus banānus, ko klasificē ar KN kodu 0803 90 10 un kam piemērojams ievedmuitas nodoklis. Uzņēmumam ir tiesības svērt svaigus banānus savās telpās bez muitas klātbūtnes.

Šeit jūs atradīsiet informāciju par pieteikuma iesniegšanu atļaujas sagatavot banānu svēršanas sertifikātus saņemšanai. Papildu informācija lasāma arī pakalpojuma aprakstā “Atļauja sagatavot banānu svēršanas sertifikātus”.


Atļauja preču ievešanai labdarībai vai filantropiskai darbībai, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa


Atļauja preču ievešanai labdarībai vai filantropiskai darbībai, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, ļauj sabiedriskā labuma organizācijām un iestādēm ievest ārpussavienības preces, nemaksājot par tām ievedmuitas un pievienotās vērtības nodokli, ja tās tiek ievestas, lai tās par velti izdalītu trūkumcietējiem, izmantotu līdzekļu vākšanai īpaši organizētos labdarības pasākumos vai izmantotu savas darbības vajadzībām vai labdarības un filantropijas mērķu īstenošanai.

Informācija par pieteikuma iesniegšanu atļaujas preču ievešanai labdarībai vai filantropiskai darbībai, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, saņemšanai un papildu informācija lasāma pakalpojuma aprakstā “Atļauja preču ievešanai labdarībai vai filantropiskai darbībai, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa”.