Muitas atļaujas

 Publicēts: 18.06.2020. 16.40


Apakšsadaļu izvēlne

Par SMK Muitas lēmumu sistēmas (Customs Decision System) jaunu versiju

Ar 2020.gada 29.jūniju ES Muitas lēmumu sistēmas (Customs Decision System - CDS) sākotnējā versija (CDS 1.versija), kuru dalībvalstīs muitas atļauju (22 veidu) pieteikšanai un izsniegšanai izmanto kopš 2017.gada 2.oktobra, tiks aizstāta ar jaunu versiju (CDS 2.versiju), lai tās funkcionalitāte atbilstu spēkā esošajam ES regulējumam muitas jomā. ES Muitas lēmumu sistēma ir izveidota saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa prasībām. Izmaiņas bija nepieciešamās, jo CDS 1.versija tika izstrādāta atbilstoši nosacījumiem, kuri Savienības Muitas kodeksa piemērošanai bija paredzēti īstenošanas ES regulējuma (t.i., SMK Deleģētās un Īstenošanas regulas) projektu posmā.

CDS 2.versijas funkcionalitāte nodrošinās gan uzņēmējiem, gan muitas amatpersonām ērtāku ES Muitas lēmumu sistēmas izmantošanu, un ar to tiks ieviesti vairāki līdz šim trūkstošie vai tiks laboti nepilnīgie funkcionālie risinājumi.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju (User Interface Changes) uzņēmējiem mainīsies un kļūs draudzīgāka Uzņēmēja portāla lietotāja saskarne (User Interface). Turpmāk izvēlne būs izvietota horizontāli (sk. attēlu zemāk).
Uzņēmēja portāla lietotāja saskarne

Papildus uzņēmēji varēs reģistrēt savu e-pastu (atverot sadaļas PREFERENCES lapu Trader Prefernces Page), lai saņemtu paziņojumus par ES Muitas lēmumu sistēmā pieteikuma izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas gaitu (sk. attēlu zemāk).
e-pasta reģistrācija

Pieslēgšanas nosacījumi nemainīsies. Vēršam uzmanību, ka piekļuvei un darbam ES Muitas lēmumu sistēmas Uzņēmēja portālā varēs izmantot tikai šādus interneta pārlūkus: Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Savukārt Internet Explorer neatbalsta visas nepieciešamās funkcionalitātes un līdz ar to vairs nebūs izmantojams.

Detalizētāku informāciju par ES Muitas lēmumu sistēmu, atļauju veidiem un piekļuves iespējām aicinām skatīt sadaļā “Muitas atļaujas”, atvērumā “Pieteikumu iesniegšana”.

Kontaktinformācija ar ES Muitas lēmumu sistēmas Uzņēmēja portāla lietošanu saistītu tehnisku jautājumu risināšanai: CDMS.help [at] vid.gov.lv


No 2016.gada 1.maija ir piemērojams Savienības Muitas kodekss (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu) (turpmāk – SMK), kas aizstāja Muitas kodeksu (Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi) (turpmāk – Regula Nr.2913/92).

SMK  Deleģētā regula (Komisijas Deleģētā 2015.gada 28.jūlija regula (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem) (turpmāk – DA) un Īstenošanas regula (Komisijas Īstenošanas 2015.gada 24.novembra regula (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu) (turpmāk – IA) aizstāja Muitas kodeksa Īstenošanas noteikumus (Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi) (turpmāk – Regula Nr.2454/93).

Pārejas periodā, kamēr vēl nav ieviestas vai jauninātas SMK paredzētās muitas sistēmas, jāņem vērā arī pārejas perioda regula (Komisijas Deleģētā 2015.gada 17.decembra regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446) (turpmāk – TDA).

 • Atļauju derīgums
  • Atļaujas, kas piešķirtas, pamatojoties uz Regulu Nr.2913/92 vai Regulu Nr.2454/93, un kuras bija derīgas 2016.gada 1.maijā, saglabā derīgumu šādā veidā:

   • atļaujas, kuru derīguma termiņš ir ierobežots (ievešana/izvešana pārstrādei, ievešana uz laiku, izlaišana brīvai apgrozībai ar īpašu izlietošanu – End-use) – līdz atļaujā minētā termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.maijam;
   • atļaujas, kurām nav ierobežots derīguma termiņš (muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas, atzītais nosūtītājs/saņēmējs, vienkāršoto procedūru atļauja un AEO sertifikāts) līdz to atkārtotai izvērtēšanai/pārreģistrācijai, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 1.maijam.


   No 2016.gada 1.maija minētās atļaujas piemēro, vadoties pēc nosacījumiem SMK, DA, IA un TDA. Tas nozīmē, ka:

   • preces, kas līdz 2016.gada 30.aprīlim deklarētas ievešanai pārstrādei atlikšanas sistēmā, ievešanai pārstrādei muitas kontrolē, muitas noliktavas procedūrā (izņemot D tipa muitas noliktavas) vai izlaišanai brīvai apgrozībai ar īpašu izlietošanu – End-use un kurām līdz 2016.gada 1.maijam procedūra nav noslēgta, tā ir jānoslēdz atbilstoši SMK noteikumiem;
   • precēm, kas līdz 2016.gada 30.aprīlim deklarētas ievešanai pārstrādei atmaksāšanas sistēmā, ievešanai uz laiku vai izvešanai pārstrādei, procedūra jānoslēdz saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu;
   • pēc 2016.gada 30.aprīļa spēkā esošās atļaujas ievešanai pārstrādei atmaksāšanas sistēmā, ievešanai pārstrādei muitas kontrolē vairs nevar tikt izmantotas jaunu preču ievešanai.
 • Pieteikumu iesniegšana
  • Pieteikumi muitas atļaujām iesniedzami Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

   Lai reģistrētu sākotnējos lietotājus, kas varēs uzņēmuma vārdā piekļūt Muitas lēmumu sistēmai, personai jāiesniedz VID Iesniegums par SMK Muitas lēmumu sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu. Iesniegumā norādītajiem uzņēmuma lietotājiem pēc noklusējuma tiks piešķirtas visas sistēmā paredzētās tiesības, kuras pēc nepieciešamības var mainīt uzņēmuma nozīmētais tiesību pārvaldnieks.

   Sistēmā ir pieejamas šādas lietotāju tiesības:

   • CUST_CONSULTATIVE – lietotājs var apskatīt sistēmā ievadīto informāciju;
   • CUST_ADMINISTRATIVE – lietotājs var apskatīt un ievadīt informāciju;
   • CUST_EXECUTIVE – lietotājs var skatīt, ievadīt un iesniegt (apstiprināt) informāciju.
      

   Detalizētu informāciju par piekļuvi sistēmai un lietotāju tiesību administrēšanu lūdzam skatīt šeit

   Muitas lēmumu sistēmā var pieteikt šādas SMK paredzētās atļaujas:

   • atļauja to summu, kas ir daļa no preču muitas vērtības, noteikšanas vienkāršošanai (CVA);
   • atļauja, lai veiktu pagaidu uzglabāšanas vietu darbību (TST);
   • atļauja, lai izveidotu regulāru kuģu satiksmi (RSS);
   • atļauja, lai saņemtu atzītā izdevēja statusu (ACP);
   • atļauja vienkāršotas deklarācijas izmantošanai (SDE);
   • atļauja, lai veiktu centralizēto muitošanu (CCL);
   • atļauja, lai muitas deklarāciju noformētu kā ierakstu deklarētāja reģistros, tostarp attiecībā uz eksporta procedūru (EIR);
   • atļauja, lai veiktu pašnovērtējumu (SAS);
   • atļauja, lai saņemtu atzītā banānu svērēja statusu (AWB);
   • atļauja, lai izmantotu ievešanas pārstrādei procedūru (IPO);
   • atļauja, lai izmantotu izvešanas pārstrādei procedūru (OPO);
   • atļauja, lai izmantotu galapatēriņa procedūru (EUS);
   • atļauja, lai izmantotu pagaidu ievešanas procedūru (TEA);
   • atļauja, lai veiktu uzglabāšanas vietu darbību preču uzglabāšanai muitas noliktavā (CW1; CW2 vai CWP)
   • atļauja, lai saņemtu atzītā saņēmēja statusu TIR operācijai (ACT);
   • atļauja, lai saņemtu atzītā nosūtītāja statusu Savienības tranzītam (ACR);
   • atļauja, lai saņemtu atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzītam (ACE);
   • atļauja īpaša veida plombu izmantošanai (SSE);
   • atļauja, lai izmantotu tranzīta deklarāciju ar samazinātu datu kopu (TRD);
   • atļauja, lai par muitas deklarāciju izmantotu elektronisku pārvadājuma dokumentu (ETD);
   • atļauja, lai sniegtu vispārējo galvojumu, ieskaitot iespējamo samazinājumu vai atbrīvojumu (CGU) un atļauja, lai atliktu maksājumu (DPO).

    

   Vēršam uzmanību, ka darbam ar Muitas lēmumu sistēmu var izmantot tikai zemāk minētos interneta pārlūkus:

   1. Microsoft Edge 41
   2. Google Chrome 73
   3. Mozilla Firefox 52
   4. Apple Safari 7 MAC OSS


   Papildu informācija par Muitas lēmumu sistēmu, tostarp saite uz eMācību moduli, pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā (angļu valodā).


Muitas noliktavas


 • Atļauju izsniegšana
  • No 2016.gada 1.maija saskaņā ar SMK, DA un IA noteikto tiek izsniegtas šādas muitas noliktavu turēšanas atļaujas:

   I tipa publiskās muitas noliktavas atļauja (bijusī A tipa muitas noliktava)– muitas noliktavas var būt pieejamas preču uzglabāšanai muitā jebkurai personai (publiska muitas noliktava), SMK 242.panta 1.punktā minētie pienākumi attiecas uz atļaujas turētāju un procedūras izmantotāju;

   II tipa publiskās muitas noliktavas atļaujas (bijusī B tipa muitas noliktava)– muitas noliktavas var būt pieejamas preču uzglabāšanai muitā jebkurai personai (publiska muitas noliktava), SMK 242.panta 2.punktā minētie pienākumi attiecas uz procedūras izmantotāju;

   privāta muitas noliktava (bijusī C, D vai E tipa noliktava)muitas noliktava var būt  pieejama muitas noliktavas atļaujas turētāja preču uzglabāšanai.

   Pieteikums atļaujas saņemšanai ir jāiesniedz TDA 12.pielikumā noteiktajā formā.

    

 • Galvojums
  • Saskaņā ar SMK 211.panta 3.punkta c) apakšpunktā noteikto obligāta prasība jaunas muitas noliktavas atļaujas saņemšanai no 2016.gada 1.maija ir noliktavas turētāja vispārējais galvojums vai atbrīvojums no galvojuma gadījumos, kad var rasties muitas parāds vai citi maksājumi par precēm, kurām piemēro muitas noliktavas procedūru. Izņēmuma gadījumā ar vispārējā galvojuma atļaujas turētāja piekrišanu var tikt izmantots arī citas personas, nevis noliktavas atļaujas turētāja galvojums, tomēr šādā gadījumā galvojums ir jāizmanto visu muitas noliktavā novietoto ārpussavienības preču muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai. Citas personas atbrīvojums no galvojuma nevar tikt izmantots.

   Attiecībā uz šobrīd spēkā esošajām muitas noliktavas atļaujām šāda prasība netiks piemērota līdz muitas noliktavas atļaujas pārreģistrācijai.

    

 • Uzskaite
  • Atbilstoši SMK 214.pantā noteiktajam, atļaujas turētājs un procedūras izmantotājs veic muitas noliktavā novietoto preču uzskaiti. Muitas noliktavas uzskaites prasības un saturs ir noteikts DA 177. un 178.pantā.

   Attiecībā uz šobrīd spēkā esošajām muitas noliktavas atļaujām līdz to pārreģistrācijai uzskaites prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos  Nr.57“Muitas noliktavu darbības noteikumi”.
  •  

 • Galvenās izmaiņas
  • Muitas noliktavas procedūrā ir iespējama līdzvērtīgu preču izmantošana. Līdzvērtīgas preces ir Savienības preces, ko uzglabā to preču vietā, kurām piemērota īpaša procedūra. Līdzvērtīgām precēm ir tāds pats astoņciparu Kombinētās nomenklatūras kods, tāda pati tirdznieciskā kvalitāte un tādas pašas tehniskās īpašības, kā precēm, ko tās aizstāj. Līdzvērtīgu preču izmantošanai muitas noliktavas procedūrā ir jāsaņem atļauja.

   Saskaņā ar DA 201.pantā noteikto muitas noliktavā atļautie mazumtirdzniecības veidi ir papildināti ar iespēju veikt preču mazumtirdzniecību no attāluma, tostarp internetā.

   Lai piemērotu pagaidu uzglabāšanu muitas noliktavā, būs jāsaņem atsevišķa atļauja pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai.
    

    


Atzītā saņēmēja un/vai nosūtītāja statuss


 • SMK, DA un IA jaunie kritēriji atzītā saņēmēja un atzītā nosūtītāja statusa saņemšanai
  • Atļaujas, kas  Atbilstoši DA 191.pantā noteiktajam atzītā saņēmēja un atzītā nosūtītāja statusus piešķir, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

   • pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;
   • pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka regulāri izmantos Savienības tranzītu;
   • pieteikuma iesniedzējs izpilda Kodeksa 39.panta a), b) un d) apakšpunktā noteiktos kritērijus.


   SMK 39.pantā a), b) un d) apakšpunktos noteiktie kritēriji:

   • pieteikuma iesniedzējam nav tiesību aktu muitas jomā un nodokļu noteikumu nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu, tostarp nav smagu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību;
   • pieteikuma iesniedzējs ir demonstrējis augsta līmeņa kontroli pār savām darbībām un preču plūsmu, izmantojot komerciālās un, attiecīgos gadījumos, pārvadājumu uzskaites pārvaldības sistēmu, kas ļauj veikt pienācīgu muitas kontroli;
   • praktiski kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti, kas tieši saistīti ar veikto darbību.


   Kārtība, kādā piemēro SMK 39.panta a), b) un d) apakšpunktus, ir noteikta attiecīgi IA 24., 25. un 27.pantos. Savukārt likumprojektā “Muitas likums” (plānotais spēkā stāšanās datums – 2016.gada 1.maijs) ir noteikti kritēriji, saskaņā ar kuriem, piemērojot normatīvos aktus muitas jomā, pārkāpumi tiek kvalificēti kā smagi, nopietni vai atkārtoti muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi.

   Attiecībā uz SMK 39.panta d) apakšpunktā minētajiem praktiskas kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standartiem, kas tieši saistīti ar veikto darbību, IA 27.panta 1.punkta a) apakšpunkta pirmajā un otrajā ievilkumā noteikts, ka SMK 39.panta d) punktā noteikto kritēriju uzskata par izpildītu, ja pieteikuma iesniedzējs vai persona, kura ir atbildīga par pieteikuma iesniedzēja muitas jautājumiem, atbilst vienam no šādiem praktiskiem kompetences standartiem:

   • pierādīta vismaz trīs gadu praktiskā pieredze muitas jautājumos;
   • kvalitātes standarts muitas jautājumos, ko pieņēmusi Eiropas standartizācijas iestāde.


   Jēdziena “praktiski kompetences standarti” saturs ir atklāts IA 27.panta 1.punkta a) apakšpunkta pirmajā un otrajā ievilkumā, proti, praktiskās kompetences standarti minētās tiesību normas izpratnē ir nosacījumi, kuriem jāatbilst personai – ir jābūt pierādītai personas vismaz trīs gadu praktiskai pieredzei muitas jautājumos vai personai jāatbilst kvalitātes standartam muitas jautājumos, ko pieņēmusi Eiropas standartizācijas iestāde.

   Par kvalitātes standartu muitas jautājumos, ko pieņēmusi Eiropas standartizācijas iestāde, informējam, ka saskaņā ar VID Muitas pārvaldes rīcībā esošo informāciju šāds standarts vēl nav izstrādāts. Līdz ar to šis nosacījums šobrīd nav piemērojams.

   Tādejādi līdz ar SMK piemērošanas uzsākšanu ir noteikti daudz stingrāki kritēriji atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja sertifikāta saņemšanai. Attiecībā uz šobrīd spēkā esošajām atļaujām atzītā saņēmēja un atzītā nosūtītāja statusa izmantošanai SMK, DA un IA noteikti jaunie kritēriji netiks piemēroti līdz spēkā esošo atļauju pārreģistrācijai.

    


Pagaidu glabāšanas vietas atļauja


 • Galvojums
  • Saskaņā ar SMK 148.panta c) apakšpunktā noteikto obligāta prasība pagaidu glabāšanas vietas atļaujas saņemšanai no 2016.gada 1.maija ir pagaidu glabāšanas vietas atļaujas turētāja vispārējais galvojums vai atbrīvojums no galvojuma gadījumos, kad var rasties muitas parāds vai citi maksājumi par precēm, kurām piemēro pagaidu glabāšanu. Izņēmuma gadījumā ar vispārējā galvojuma atļaujas turētāja piekrišanu var tikt izmantots arī citas personas nevis pagaidu glabāšanas vietas atļaujas turētāja galvojums, tomēr šādā gadījumā galvojums ir jāizmanto visu pagaidu glabāšanas vietā novietoto ārpussavienības preču muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai. Citas personas atbrīvojums no galvojuma nevar tikt izmantots.

   Attiecībā uz šobrīd spēkā esošajām pagaidu glabāšanas vietas turēšanas atļaujām šāda prasība netiks piemērota līdz pagaidu glabāšanas vietas atļaujas pārreģistrācijai.

    

 • Galvenās izmaiņas
  • Atbilstoši SMK 147.panta 2.punktā noteiktajam preces pagaidu uzglabāšanā var pakļaut tādiem apstrādes veidiem, kas nodrošina to saglabāšanu nemainītā veidā, nepārveidojot to izskatu vai tehniskās īpašības.

   Saskaņā ar SMK 148.pantu 6.punktā noteikto, ja ir ekonomiska vajadzība un ja netiks traucēta muitas uzraudzība, muitas dienesti var atļaut Savienības preču uzglabāšanu pagaidu uzglabāšanas vietā. Šādas preces neuzskata par precēm pagaidu uzglabāšanā.

   Pagaidu uzglabāšanas vietu neizmanto preču mazumtirdzniecībai.

   SMK 148.panta 5.punkts deleģē tiesības dalībvalstīm piemērot vienkāršotu, pagaidu uzglabāšanā esošu preču pārvietošanu starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām, ja šāda pārvietošana nepalielina krāpšanas risku. Muitas iestādēm ir pienākums nodrošināt uzraudzību pār pagaidu uzglabāšanā esošajām precēm, kas ietver pagaidu uzglabāšanas (turpmāk – PU) termiņa ievērošanu, uzskates kontroli utt. Pašreizējās muitas likumdošanas ietvaros šāda iespēja netika paredzēta, attiecīgi tā nav iestrādāta arī Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) MAN/PU funkcionalitātē, kas nodrošina pagaidu uzglabāšanas procesa pilnu uzraudzību. Lai ieviestu šādu funkcionalitāti, VID Muitas pārvaldei ir jāveic visaptverošas izmaiņas EMDAS, lai nodrošinātu datu elementu, to struktūras, kardinalitātes un datu kopas atbilstību DA un IA B pielikumu prasībām.  Šobrīd šādas izmaiņas tiek plānots ieviest 2017.gada oktobrī.