Uzglabāšana muitas noliktavā

 Publicēts: 11.02.2021. 11.29


Apakšsadaļu izvēlne
Muitas noliktava ir muitas uzraudzībā esoša vieta (telpas, teritorija), kuras darbībai tiek izsniegta atļauja.

Muitas noliktavā var uzglabāt:

1)  ārpussavienības preces, piemērojot tām muitas noliktavas procedūru.

Uzglabāšanas laikā ārpussavienības precēm nepiemēro:

 • ievedmuitas nodokli;
 • citus maksājumus (PVN, akcīzes nodoklis);
 • tirdzniecības politikas pasākumus (atļaujas, licences, kvotas u.c.).

2)  Savienības preces, ja ir ekonomiska vajadzība un netiek traucēta muitas uzraudzība.

Savienības preču uzglabāšanai nepieciešama muitas atļauja (norāde muitas noliktavas darbības atļaujā), tām nepiemēro muitas noliktavas procedūru.

(SMK 237.pants)


Muitas noliktavas veidi:

1)  Publiska muitas noliktava:

 • I tipa publiskā muitas noliktava – SMK 242.panta 1.punktā minētie pienākumi attiecas uz atļaujas turētāju un procedūras izmantotāju (ex A tips)
 • II tipa publiskā muitas noliktava  - SMK 242.panta 2.punktā minētie pienākumi attiecas uz procedūras izmantotāju (ex B tips)

2)  Privāta muitas noliktava (ex C, D, E tips)

(DA 1.pants)

Publiskā noliktavā jebkura persona var novietot preces, piemērojot muitas noliktavas procedūru. Persona, kas piemēro muitas noliktavas procedūru un novieto preces, ir procedūras izmantotājs  (ex glabātājs/ glabājuma devējs).

Privātā muitas noliktavā preces var novietot tikai pats muitas noliktavas turētājs (atļaujas turētājs un procedūras izmantotājs ir viena un tā pati persona).


Preču uzglabāšanas termiņš

Muitas noliktavas procedūrā preces var atrasties neierobežoti ilgu laiku.

(SMK 238.panta 1.punkts)


Muitas noliktavas darbības atļauja

Muitas noliktavas darbībai ir jāsaņem muitas atļauja.

Gadījumā, ja muitas noliktavas noliktavu plānots izmantot arī kā preču pagaidu uzglabāšanas vietu, jāsaņem atsevišķa pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanas atļauja.


Muitas noliktavas procedūras pieteikšana

Procedūras izmantotājs vai tā pārstāvis, piesakot precēm muitas noliktavas procedūru, iesniedz muitas deklarāciju muitas noliktavas turēšanas atļaujā norādītajā piemērošanas muitas iestādē, precēm atrodoties vai nu šajā muitas iestādē, vai muitas dienestu apstiprinātā vietā, vai arī muitas noliktavas telpās, ja prece nogādāta muitas noliktavā ar tranzīta procedūru, kura noslēgta, izmantojot atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzītam.

 • Atļauja
  • Atļauju izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID  informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

 • Noliktavas turētāja pienākumi
  • - nodrošināt, lai  preces, kam piemēro muitas noliktavas procedūru, netiktu izņemtas no muitas uzraudzības;
   - izpildīt pienākumus, kas izriet no preču glabāšanas saskaņā ar muitas noliktavas procedūru, t.sk. preču uzskaiti;
   - nodrošināt, ka preču uzskaite satur aktuālu informāciju par uzglabātajām precēm;
   - nodrošināt preču uzskaites un preču pieejamību muitas uzraudzības un kontroles vajadzībām;
   - ievērot muitas noliktavas turēšanas atļaujā paredzētos īpašos nosacījumus;
   - informēt uzraudzības muitas iestādi, ja  preču uzglabāšana laikā tiek konstatēti preču pārpalikumi vai zudumi, kas nav dabiskie zudumi vai pārsniedz dabisko zudumu normas;
   - sniegt galvojumu (t.sk. uzskaitīt galvojuma apjoma izmantošanu) par muitas parādu, kas var rasties noliktavā novietotajām ārpussavienības precēm;
   - informēt par visām izmaiņām, kas saistītas ar atļaujas izsniegšanu un darbību. 
 • Procedūras izmantotāja pienākumi
  • - pirms procedūras piemērošanas pārliecināties, vai muitas noliktavā drīkst uzglabāt konkrētā veida preces;
   - nodrošināt, ka muitas deklarācija muitas noliktavas procedūrai satur korektu informāciju par precēm;
   - nodrošināt, ka preces pēc muitas deklarācijas noformēšanas bez kavēšanās tiek novietotas muitas noliktavā;
   - sniegt muitas noliktavas turētājam visu nepieciešamo informāciju (muitas deklarācija) saistībā ar preču novietošanu vai izvešanu no muitas noliktavas;
   - nodrošināt, lai preces, kam piemēro muitas noliktavas procedūru, netiktu izņemtas no muitas uzraudzības;
   - izpildīt pienākumus, kas izriet no preču glabāšanas saskaņā ar muitas noliktavas procedūru.
 • Ārpussavienības preču nogādāšana muitas noliktavā, piemērojot “vienkāršoto” pārvietošanu
  • Ārpussavienības preces no uzrādīšanas vietas muitas iestādē uz robežas uz muitas noliktavu  nogādā, izmantojot Savienības tranzīta  procedūru. Ārpussavienības preču nogādāšanu uz muitas noliktavu var veikt arī muitas procedūras – uzglabāšana muitas noliktavā ietvaros, t.i.  veicot “vienkāršotu” preču pārvietošanu bez tranzīta procedūras piemērošanas, ja tiek ievēroti atbilstoši nosacījumi.

   Atbilstoši SMK 219.pantā, DA 179.pantā un IA 267.pantā noteiktajam ir atļauta “vienkāršota” preču pārvietošana gadījumos, kad precēm tiek piemērota īpašā procedūra, t.sk., uzglabāšana muitas noliktavā, pārvietojot šīs preces bez papildu muitas formalitāšu kārtošanas (bez T1 vai TIR) no uzrādīšanas/piemērošanas muitas iestādes līdz uzglabāšanas vietai (piemēram, no Terehovas MKP līdz muitas noliktavai Rīgā).


   “Vienkāršotās” preču pārvietošanas pamatnosacījumi

   Šāda preču pārvietošana atļauta gadījumos, kad muitas noliktavai, kurā paredzēts uzglabāt šīs preces:
   1) ir izdota muitas noliktavas turēšanas atļauja saskaņā ar SMK 211.panta nosacījumiem (jaunās – pēc 01.05.2016. izdotās vai pārreģistrētās atļaujas) un
   2) šajā atļaujā norādīta attiecīgā piemērošanas muitas iestāde, kurā preces tiek uzrādītas un pieteiktas muitas procedūrai un no kuras tās pārvieto uz muitas noliktavu.

   Piemēram, muitas noliktavas procedūrai deklarētu preču, kas atrodas Terehovas MKP, pārvietošanu uz muitas noliktavu Rīgā var piemērot tad, ja muitas noliktavas turēšanas atļaujā kā piemērošanas muitas iestāde ir norādīts arī Terehovas MKP.


   Deklarēšana  procedūrai - uzglabāšana muitas noliktavā, piemērojot “vienkāršoto” pārvietošanu

   Deklarāciju par preču nodošanu muitas procedūrai – uzglabāšana muitas noliktavā, piemērojot “vienkāršoto” pārvietošanu procedūras ietvaros, var iesniegt gan muitas noliktavas atļaujas turētājs, gan tā klients (procedūras izmantotājs). Muitas deklarāciju iesniegšanai muitas noliktavas turētājs vai tā klients (procedūras izmantotājs) var iecelt pārstāvi atbilstoši SMK 18. un 170.panta nosacījumiem. Informācija par deklarētāju un pārstāvi muitā atrodama sadaļā “Preču deklarēšana”.
   Preču pārvietošana no piemērošanas muitas iestādes uz preču uzglabāšanas vietu – muitas noliktavu attiecas uz gadījumiem, ja tiek noformēta standarta muitas deklarācija vai vienkāršotā deklarācija, kas minēta SMK 166.panta 2.punktā (vienkāršotā deklarācija ar atļauju).

   Muitas vienkāršojumu – ieraksts deklarētāja reģistros (EIDR) SMK 219.pantā minētās pārvietošanas gadījumā izmantot nav atļauts, ņemot vērā šī vienkāršojuma specifiku.

   Muitas deklarācija jāaizpilda atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām un pavaddokumentos ietvertajai informācijai. Lai izvairītos no pārpratumiem, aicinām īpaši pievērst uzmanību, muitas deklarācijā norādot procedūrā iesaistītās personas – procedūras izmantotāju un muitas noliktavas atļaujas turētāju (sk. atvērumā “Nosacījumi muitas deklarācijas aizpildīšanai”).

    

   Gadījumā, ja preces muitas procedūrai – uzglabāšana muitas noliktavā deklarē persona (klients vai tā pārstāvis), kas nav muitas noliktavas atļaujas turētājs vai muitas noliktavas atļaujas turētājs nav norādīts muitas deklarācijā (datu elementā 3/15 un 3/16 “Importētājs”), muitas noliktavas atļaujas turētājam, pirms muitas deklarācija tiek pieņemta Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), jāsniedz apliecinājums (“poga” sistēmā), ka tas piekrīt procedūras piemērošanai, t.i.  muitas noliktavas atļaujas turētājs šādā veidā tiek informēts par to, ka viņa muitas noliktavā tiks novietotas deklarācijā norādītās preces.
    


   Preču atrašanās vieta un uzrādīšana

   Piesakot preces muitas procedūrai – uzglabāšana muitas noliktavā, piemērojot “vienkāršoto” pārvietošanu, preču uzrādīšanas muitas iestāde ir vienlaikus arī piemērošanas muitas iestāde. Gadījumā, ja muitas deklarācija tiks iesniegta piemērošanas muitas iestādē, bet preces faktiski tiks uzrādītas citā muitas iestādē, netiks atļauts uzsākt šādu preču pārvietošanu, līdz netiks novērsta neatbilstība.

   Piemērs: Transportlīdzeklis ar kravu, iebraucot Savienības muitas teritorijā, tiek uzrādīts Terehovas MKP. Muitas noliktava atrodas Rīgā. Šajā gadījumā muitas deklarācija jāiesniedz Terehovas MKP (datu elementā 5/26 “Uzrādīšanas muitas iestāde” izvēlas Terehovas MKP) , kas vienlaikus ir gan uzrādīšanas, gan piemērošanas muitas iestāde. Ja muitas deklarācija tiks iesniegta un noformēta kādā no Rīgas MKP, preču pārvietošanu uzsākt nevarēs, jo deklarācija netika iesniegta pareizi, proti, uzrādīšanas/piemērošanas muitas iestādē – Terehovas MKP. 

   Pārvietošanu varēs uzsākt tikai pēc neatbilstības novēršanas – anulējot noformēto deklarāciju un noformējot jaunu, atbilstoši normatīvajam regulējumam, vai iesniedzot tranzīta deklarāciju preču pārvietošanai.


   Informācija muitas noliktavas atļaujas turētājam

   Gadījumos, ja precēm piemēro muitas procedūru - uzglabāšana muitas noliktavā, pārvietojot tās no uzrādīšanas/ piemērošanas muitas iestādes uz uzglabāšanas vietu, muitas noliktavas turētāja pienākums ir nekavējoties – uzreiz pēc muitas deklarācijas noformēšanas (preču izlaišanas) ņemt šīs preces muitas noliktavas uzskaitē, cita starpā, norādot informāciju par preču atrašanās vietu un pārvietošanu (SMK 214.pants, DA 178.pants).

    

   Piemērs:  Transportlīdzeklis ar kravu atrodas Terehovas MKP. Muitas noliktava atrodas Rīgā. Muitas noliktavas atļaujas turētājs EMDAS ir sniedzis apliecinājumu, ka tas piekrīt procedūras piemērošanai. Terehovas MKP preces ir izlaistas muitas procedūrai - uzglabāšana muitas noliktavā. Muitas noliktavas atļaujas turētājam uzreiz pēc preču izlaišanas procedūrai ir jāņem tās muitas noliktavas uzskaitē, norādot preču atrašanās vietu - Terehovas MKP, un pēc preču nogādāšanas muitas noliktavā jāveic izmaiņas muitas noliktavas uzskaitē, kā preču atrašanās vietu norādot atbilstošo vietu muitas noliktavā.


   Iesaistīto personu atbildība

   Muitas noliktavas atļaujas turētājam un procedūras izmantotājam ir jānodrošina, lai preces, kam piemēro muitas procedūru – uzglabāšana muitas noliktavā, netiktu izņemtas no muitas uzraudzības, savukārt procedūras izmantotājs ir atbildīgs par to pienākumu izpildi, kas izriet no procedūras piemērošanas precēm (skatīt atvērumus “Noliktavas turētāja pienākumi” un “Procedūras izmantotāja pienākumi”). Līdz ar to  gadījumā, ja “vienkāršotas” preču pārvietošanas laikā no uzrādīšanas/piemērošanas muitas iestādes līdz uzglabāšanas vietai preces tiek izņemtas no muitas uzraudzības (piemēram, pazūd, tiek nozagtas, iet bojā dažādu apstākļu dēļ u.c.), atbildīgs par preču nenogādāšanu muitas noliktavā ir procedūras izmantotājs, bet gadījumos, kad procedūras izmantotājs nepilda savas saistības (piemēram, neveic aprēķinātā muitas maksājumu parāda samaksu), par maksājumu parāda samaksu atbildīgs kļūst muitas noliktavas atļaujas turētājs, kurš sniedzis galvojumu muitas parāda, kas var rasties, segšanai, saņemot muitas noliktavas turēšanas atļauju saskaņā ar SMK 211.pantu.


   Informācija par galvojumu izmantošanu “vienkāršotajā” preču pārvietošanā

   Visos gadījumos, piemērojot muitas procedūru – uzglabāšana muitas noliktavā, t.sk. vienkāršotas pārvietošanas gadījumā no uzrādīšanas/ piemērošanas muitas iestādes uz uzglabāšanas vietu muitas noliktavā, muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai tiek  izmantots muitas noliktavas atļaujas turētāja galvojums, kas sniegts, piesakoties muitas noliktavas turēšanas atļaujas saņemšanai (SMK 211.pants). Šis nosacījums attiecas gan uz standarta deklarāciju, gan vienkāršoto deklarāciju par preču nodošanu muitas procedūrā – uzglabāšana muitas noliktavā.


   CITI pārvietošanas gadījumi

   Muitas noliktavas procedūras ietvaros var veikt pārvietošanu no piemērošanas muitas iestādes līdz muitas noliktavai.

   Tas nozīmē, ka, noformējot muitas deklarāciju muitas noliktavas procedūrai, var pārvietot preces, piemēram:

   1. no pagaidu uzglabāšanas vietas uz muitas noliktavu;
   2. no brīvās zonas uz muitas noliktavu (procedūras kods 7178);
   3. no viena muitas noliktavas turētāja muitas noliktavas uz cita muitas noliktavas turētāja muitas noliktavu; šajā gadījumā sākotnējo muitas noliktavas procedūru noslēdz ar jaunu muitas noliktavas procedūru, kuras ietvaros preces pārvieto starp muitas noliktavām (jaunās deklarācijas procedūras kods 7171).
     

   Svarīgi!

   Uz pārvietošanu muitas noliktavas procedūras ietvaros attiecināmi visi atvērumā “Ārpussavienības preču nogādāšana muitas noliktavā, piemērojot “vienkāršoto” pārvietošanu” minētie pamatnosacījumi.

    

   Gadījumā, ja pārvietošana ir saistīta ar preču pirmreizēju ievešanu Savienības muitas teritorijā (t.i. robežas šķērsošanu, piemēram, no brīvās zonas vai pagaidu uzglabāšanas vietas Rīgas brīvostas teritorijā uz muitas noliktavu, kas atrodas ārpus Rīgas brīvostas teritorijas), pirms nogādāšanas muitas noliktavā jāizpilda veterinārās, fitosanitārās un citas normatīvajos aktos paredzētās kontroles prasības.[1],[2]


 • Ārpussavienības preču “vienkāršota” pārvietošana uz izvešanas muitas iestādi (reeksports)
  • Ārpussavienības preču izvešanai no muitas noliktavas ar mērķi izvest preces no Savienības muitas teritorijas piemēro reeksportu. Reeksporta deklarāciju iesniedz muitas noliktavas turēšanas atļaujā norādītajā noslēgšanas muitas iestādē. Preču pārvietošana uz izvešanas muitas iestādi notiek:

   1. ar ārējā tranzīta procedūru - precēm pēc reeksporta deklarācijas noformēšanas piemēro ārējā tranzīta procedūru, noformējot tranzīta deklarāciju (Savienības ārējā tranzīta procedūra - T1 vai TIR procedūra). Reeksporta deklarāciju noslēdz tajā pašā muitas iestādē, kur tā tika iesniegta un kurā secīgi iesniedz tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Preces līdz izvešanas (galamērķa) muitas iestādei uz robežas pārvieto tranzīta procedūrā ar tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Muitas noliktavas procedūru noslēdz, kad precēm piemērota tranzīta procedūra (nevis reeksports!);
   2. ar reeksportu – precēm noformē reeksportu un ar reeksporta deklarāciju tās pārvieto līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas. Atsevišķa atļauja nav nepieciešama. Muitas noliktavas procedūru noslēdz, kad preces ir izvestas no Savienības muitas teritorijas (un noslēgts reeksports). Transporta līdzeklim ar reeksporta kravu nav jāuzliek  muitas plomba. Preces atrodas muitas noliktavas procedūrā līdz to izvešanai no Savienības muitas teritorijas!

   Ja komersants vēlas, lai kravai tiktu uzlikta plomba, deklarācijā EMDAS jāatzīmē pazīme “Nepieciešama plombēšana”. Šajā gadījumā:

   • transportlīdzeklis un preces jāuzrāda eksporta muitas iestādē;
   • muitas plombu noņem (piemēram, ja pārvietošanas laikā plānots iekraut papildu preces) tikai ar muitas iestādes atļauju.


   Preču izvešanas termiņš:

   1. Gadījumos, ja preces uz izvešanas muitas iestādi pārvieto tranzīta procedūrā, preču nogādāšanas termiņš līdz izvešanas (galamērķa) muitas iestādei uz robežas ir tranzīta deklarācijā norādītais procedūras izpildes termiņš.
   2. Gadījumos, ja preces uz izvešanas muitas iestādi pārvieto “vienkāršotajā” kārtībā - ar reeksporta deklarāciju, precēm atrodoties muitas noliktavas procedūrā, preču nogādāšanas termiņš līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas ir 30 dienas no izvešanas dienas no muitas noliktavas.

    

   Ja minēto termiņu nepieciešams pagarināt, procedūras izmantotājs VID Muitas pārvaldē (izmantojot EDS) iesniedz iesniegumu, norādot iemeslu un paredzamo preču izvešanas termiņu.

   Vēršam uzmanību uz vairākiem nosacījumiem, kas attiecas uz “vienkāršoto” pārvietošanu:

   • preču pārvietošanas “vienkāršojumu” var izmantot visām preču grupām, veicot pārvadājumus ar autotransportu vai dzelzceļa transportu;  
   • ārpussavienības precēm, kuras pārvadā ar dzelzceļa transportu, var piemērot “vienkāršoto” pārvietošanu – ar reeksporta deklarāciju līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas, jo dzelzceļa pārvadājuma gadījumā reeksportam nepiemēro IA 329.panta 7.punktā minēto nosacījumu (vienotais pārvadājuma līgums) (t.i., reeksporta deklarāciju nenoslēdz vietā, kur preces pārņem dzelzceļa pārvadājumam). Šādā gadījumā reeksporta deklarāciju noslēdz izvešanas muitas iestādē uz robežas (Daugavpils, Rēzekne) pēc analoģijas ar tranzīta procedūru. Reeksporta deklarācijas atpazīšanai dzelzceļa pavadzīmes 28.ailē  (Atzīmes muitas un citu administratīvo formalitāšu izpildīšanai) blakus deklarācijas numuram norāda atzīmi “EX3”. Gadījumos, ja komersants vēlas, lai reeksporta deklarācija, piemēram, tiktu noslēgta Šķirotavas MKP (0207), tad precēm jāpiemēro secīgā - tranzīta procedūra, ar ko tās tiks pārvietotas uz izvešanas muitas iestādi uz robežas;
   • preces, kurām piemērots reeksports, nav atļauts atkārtoti novietot muitas noliktavā vai pagaidu uzglabāšanas vietā ar reeksporta deklarāciju;
   • ja nepieciešams reeksportam noformēto kravu ievest brīvajā zonā, lai iekrautu kuģī, reeksporta deklarāciju noslēdz pēc preču iekraušanas kuģī, kad kuģis pamet iekraušanas ostu;
   • krava ar noformētu reeksporta deklarāciju (bez tranzīta deklarācijas) var tikt nosūtīta uz Latvijas vai citas dalībvalsts izvešanas muitas iestādi izvešanai uz trešo valsti;
   • ja ārpussavienības preces, kurām noformēta reeksporta deklarācija, iekrauj kuģī vai gaisa kuģī, lai pārvestu uz citu dalībvalsti izvešanai no Savienības muitas teritorijas, reeksporta deklarāciju noslēdz muitas iestādē, kuras kompetencē ir vieta, kurā preces tiek iekrautas kuģī vai gaisa kuģī (piemēram, reeksporta deklarāciju noslēdz Rīgas brīvostas MKP (0210), ja preces iekrauj kuģī, lai nogādātu Vācijā, kur veiks pārkraušanu citā kuģī, ar ko preces izvedīs no Savienības muitas teritorijas). Ārpussavienības preču pārvietošanai ar kuģi, saskaņā ar Regulārās kuģu satiksmes atļauju, vai ar gaisa kuģi piemēro tranzīta procedūru (t.sk. vienkāršoto, ja persona ir saņēmusi atbilstošu atļauju).
     

   Informācija muitas noliktavas atļaujas turētājam

   Uzskaite

   Gadījumos, ja precēm, tās izvedot no muitas noliktavas, pēc reeksporta noformēšanas piemēro ārējā tranzīta procedūru (T1 vai TIR), muitas noliktavas turētājs preču  uzskaitē norāda informāciju par izvestajām precēm (reeksporta deklarācijas numurs, datums, preču daudzums, svars u.c.) un tranzīta deklarācijas (T1 vai TIR karnetes un TIR MRN) numuru, ar kuru preces tiks izvestas no Savienības muitas teritorijas.

   Gadījumos, ja preces no muitas noliktavas uz izvešanas muitas iestādi pārvieto ar reeksporta deklarāciju, precēm atrodoties muitas noliktavas procedūrā, muitas noliktavas turētājs preču uzskaitē (papildus informācijai par izvestajām precēm - reeksporta deklarācijas numurs, datums, preču daudzums, svars u.c.) norāda informāciju par preču pārvietošanu, piemēram, “pārvietošanā”, un 100 dienu laikā norāda datumu, kad pārvietošana pabeigta un preces izvestas no Savienības muitas teritorijas (reeksporta deklarācija noslēgta).

   Galvojums

   Visos preču pārvietošanas gadījumos, kas tiek veikti muitas noliktavas procedūras ietvaros, t.sk. preču pārvietošanai no muitas noliktavas uz izvešanas muitas iestādi ar reeksporta deklarāciju (bez tranzīta procedūras), muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai tiek izmantots muitas noliktavas atļaujas turētāja galvojums, kas sniegts, piesakoties muitas noliktavas turēšanas atļaujas saņemšanai.

   Gadījumos, ja preču pārvietošanu uz izvešanas muitas iestādi veic ar reeksporta deklarāciju, precēm joprojām atrodoties muitas noliktavas procedūrā, muitas noliktavas turētājam jānodrošina (aprēķins, uzskaite, uzraudzība), ka vispārējā galvojuma apjoms ir pietiekošs, ņemot vērā to, ka muitas noliktavas procedūru noslēdz, kad preces ir izvestas no Savienības muitas teritorijas (noslēgta reeksporta deklarācija).

   Svarīgi!

   • Publiskās muitas noliktavas gadījumā reeksporta deklarāciju var iesniegt jebkura persona, kura spēj nodrošināt visu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu piemērot reeksportu un uzrādīt preces. Tas nozīmē, ka reeksporta deklarāciju var iesniegt gan preču īpašnieks / valdītājs, gan tā pilnvarota persona vai muitas noliktavas turētājs, ņemot vērā šo personu savstarpēju vienošanos un atbilstošu pilnvarojumu.
   • Eksporta kontroles sistēma neparedz muitas noliktavas turētāja informēšanu par reeksporta deklarācijas iesniegšanu gadījumos, ja deklarāciju iesniedz preču īpašnieks / valdītājs vai tā pilnvarota persona. Tāpēc muitas noliktavas turētāja pienākums ir kontrolēt, lai no muitas noliktavas netiktu izvestas preces bez atbilstošas reeksporta deklarācijas noformēšanas.
   • Gadījumos, ja noliktavas turētājs nav preču īpašnieks vai valdītājs, bet piekrīt preču “vienkāršotai” pārvietošanai no muitas noliktavas līdz izvešanas muitas iestādei, tā pienākums ir informēt preču īpašnieku / valdītāju vai tā pilnvarotu personu par preču izvešanas (“vienkāršotās” pārvietošanas) kārtību no muitas noliktavas, kā arī savlaicīgi iegūt informāciju par preču izvešanu no Savienības muitas teritorijas un reeksporta deklarācijas noslēgšanu. Muitas noliktavas procedūra ir noslēgta un tai rezervētais galvojums var tikt atbrīvots tikai pēc tam, kad muitas noliktavas turētājs muitas noliktavas uzskaitē ir veicis ierakstu par reeksporta deklarācijas noslēgšanas datumu. 
   • Piemērojot “vienkāršoto” pārvietošanu, aicinām izvērtēt ne tikai muitas likumdošanā noteiktās prasības, bet arī pārvadātāju sniegtās iespējas.
   • Nosūtīšana uz EBTA valstīm (Šveice, Norvēģija, Lihtenšteina, Islande) 
    Pārvietojot ārpussavienības preces uz valstīm, uz kurām attiecas , viens no nosacījumiem ir iespēja preces Kopīgā tranzīta procedūrā nogādāt līdz galamērķa muitas iestādei attiecīgajā valstī. Tādēļ, reeksportējot preces uz EBTA valstīm,  jāņem vērā noteiktās muitas iestāžu atrašanās vietas un kompetences (SMK 159.pants) specifika, kuras dēļ, lai nerastos problēmas ar reeksporta noslēgšanu uz Savienības robežas ar EBTA valstīm, ārpussavienības preču pārvietošanai ieteicams izmantot ārējā tranzīta procedūru - precēm pēc reeksporta deklarācijas noformēšanas piemēro ārējā tranzīta procedūru, noformējot tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR).


   Iesaistīto personu atbildība

   /preces uz izvešanas muitas iestādi pārvieto ar reeksporta deklarāciju, precēm atrodoties muitas noliktavas procedūrā/

   Muitas noliktavas atļaujas turētājs un procedūras izmantotājs nodrošina, lai preces, kas atrodas muitas noliktavas procedūrā, netiktu izņemtas no muitas uzraudzības, savukārt procedūras izmantotājs ir atbildīgs par to pienākumu izpildi, kas izriet no procedūras piemērošanas precēm (skatīt atvērumus “Noliktavas turētāja pienākumi” un “Procedūras izmantotāja pienākumi”).

   Gadījumā, ja preču pārvietošanas laikā no muitas noliktavas līdz izvešanas muitas iestādei preces tiek izņemtas no muitas uzraudzības (piemēram, pazūd, tiek nozagtas, iet bojā dažādu apstākļu dēļ u.c.), atbildīgs par preču nenogādāšanu izvešanas muitas iestādē ir procedūras izmantotājs, bet gadījumos, kad procedūras izmantotājs nepilda savas saistības (piemēram, neveic aprēķinātā muitas maksājumu parāda samaksu), par maksājumu parāda samaksu atbildīgs kļūst muitas noliktavas atļaujas turētājs, kurš sniedzis galvojumu muitas parāda, kas var rasties, segšanai, saņemot muitas noliktavas turēšanas atļauju saskaņā ar SMK 211.pantu.

 • Preču uzglabāšana un darbības ar precēm muitas noliktavā
  • Dažāda muitas statusa preču kopēja glabāšana

   Vienā muitas noliktavā uzglabājot Savienības preces kopā ar ārpussavienības precēm, kam piemērota muitas noliktavas procedūra, šīm precēm jābūt identificējamām.

   Atsevišķos gadījumos muita noliktavas turēšanas atļaujā ietver nosacījumu, ka ikviens preču veids, muitas statuss un attiecīgajā gadījumā - ikviena preču izcelsme ir jānošķir preču uzskaitē.

   (DA 177.pants)


   Parastie apstrādes veidi

   Preces muitas noliktavas procedūrā var pakļaut parastiem apstrādes veidiem, kas paredzēti šo preču izskata vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai atkalpārdošanai

   Atļautie parastie apstrādes veidi norādīti DA 71-03.pielikumā (ex Reg.2454/93 72.pielikums). Parasto preču apstrādes veidu izmantošanai ir jāsaņem atļauja (norāde muitas noliktavas darbības atļaujā).

   (SMK 220.pants. DA 71-03.pielikums)


   Līdzvērtīgu preču izmantošana

   Muitas noliktavas procedūrā ir iespējama līdzvērtīgu preču izmantošana. Līdzvērtīgas preces ir Savienības preces, ko uzglabā to preču vietā, kurām piemērota īpaša procedūra (t.sk. muitas noliktavas procedūra). Līdzvērtīgām precēm ir tāds pats astoņciparu Kombinētās nomenklatūras kods, tāda pati tirdznieciskā kvalitāte un tādas pašas tehniskās īpašības, kā precēm, ko tās aizstāj. Līdzvērtīgu preču izmantošanai muitas noliktavas procedūrā ir jāsaņem atļauja (norāde muitas noliktavas darbības atļaujā).

   (SMK 223.pants, DA 169.pants)


   Mazumtirdzniecība

   Muitas noliktavā nav atļauta preču mazumtirdzniecība, izņemot gadījumus, kad preces pārdod mazumtirdzniecībā:
   - ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa personām, kas ceļo uz vai no valstīm ārpus Savienības muitas teritorijas;
   - ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa starptautisku organizāciju dalībniekiem;
   - ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa NATO spēkiem;
    -ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa diplomātisko vai konsulāro režīmu ietvaros;
   - no attāluma, tostarp internetā.

   (DA 201.pants)

 • Muitas noliktavas procedūru noslēgšana
  • - piemērojot nākošo muitas procedūru (piemēram, laišana brīvā apgrozībā, ievešana pārstrādei, tranzīts u.c.);
   - izvedot ārpus Savienības muitas teritorijas – reeksports (t.i. “secīgo” procedūru piemērošana: reeksports, iesniedzot reeksporta deklarāciju, ko noslēdz ar tranzīta procedūru, iesniedzot tranzīta deklarāciju preču izvešanai no Savienības muitas teritorijas);
   - iznīcinot;
   - atsakoties par labu valstij.

   (SMK 215.panta 1.punkts)
 • Deklarēšana muitas noliktavas procedūrai
  • Muitas deklarācijas veidi muitas noliktavas procedūrai:

   • standarta muitas deklarācija, ko iesniedz Elektroniskās muitas deklarēšanas sistēmas importa funkcionalitātē;
   • vienkāršota muitas deklarācija (elektroniska C tipa deklarācija, nepieciešama muitas atļauja);
   • ieraksts deklarētāja reģistros (muitas deklarācija ir ieraksts deklarētāja elektroniskā uzskaitē, nepieciešama muitas atļauja).
 • Galvojums
  • Novietojot preces muitas noliktavā, kurai atļauja izsniegta līdz 30.04.2016. (saskaņā ar Regulas Nr.2913/92 un Nr.2454/93 nosacījumiem) galvojumu muitas parādam, kas var rasties (ievedmuitas nodoklim un akcīzes nodoklim), sniedz muitas noliktavas turētājs vai procedūras izmantotājs. Jāņem vērā, ka persona, kura sniedz galvojumu, ir muitas deklarācijas 8. vai 14.ailē norādītā persona.

   Novietojot preces muitas noliktavā, kurai atļauja izsniegta pēc 01.05.2016. (saskaņā ar SMK nosacījumiem), procedūras izmantotājam, noformējot muitas deklarāciju, galvojums nav jāsniedz, to nodrošina muitas noliktavas turētājs, sniedzot pieteikumu muitas noliktavas turēšanas darbībai.

 • Nosacījumi muitas deklarācijas aizpildīšanai
  • Informācija par preču deklarēšanas pamatnosacījumiem atrodama sadaļā Preču deklarēšana.

   Muitas deklarācijas ailes aizpilda saskaņā ar DA B un IA B pielikuma un Ministru kabineta 29.11.2016. noteikumu Nr.754 “Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība” (turpmāk - MK noteikumi Nr.754), kā arī citos ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nosacījumiem.

   DA un IA B pielikumu var atrast sadaļā “Savienības Muitas kodekss”, tabulā sameklējot saiti uz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (DA) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 (IA).

   Cita starpā sniedzam skaidrojumu par personas norādīšanu muitas deklarācijas datu elementā (d.e.) 3/15 un 3/16 (Importētājs/ Importētāja identifikācijas numurs) (ex 8.aile): d.e.3/15 un 3/16 norāda personas, kura sagatavo vai kuras vārdā tiek sagatavota importa deklarācija, vārdu, uzvārdu/ nosaukumu, adresi un EORI numuru.

   Deklarējot preces uzglabāšanai muitas noliktavā, d.e.3/15 un 3.16 norāda procedūras izmantotāju (persona, kas iesniedz muitas deklarāciju vai kuras uzdevumā minētā deklarācija ir iesniegta, vai persona, kurai ir nodotas tiesības un pienākumi attiecībā uz muitas procedūru (SMK 5.panta 35) punkts)). Tikai gadījumā, ja noliktavas turētājs vienlaikus ir arī procedūras izmantotājs, d.e.3/15 un 3/16 norāda noliktavas turētāja EORI numuru, nosaukumu un adresi.

   Pienākumu pildīšana saistībā ar preču nodošanu muitas noliktavas procedūrai ietver arī šo preču deklarēšanu (t.sk. muitas deklarācijas aizpildīšanu). Līdz ar to ir jāievēro SMK 170.panta 2.punkta nosacījums, ka deklarētājam jāveic uzņēmējdarbība (jābūt reģistrētam) Savienības muitas teritorijā. Tādā gadījumā procedūras izmantotājam ir jābūt Savienībā reģistrētai personai. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja preču valdītājs ir ārpus Savienības muitas teritorijas reģistrēta persona, kā procedūras izmantotājs d.e.3/15 un 3/16 ir norādāma Savienībā reģistrēta persona, kura atbilstoši pilnvarai/ līgumam pārstāv preču īpašnieku vai valdītāju, vienlaikus arī uzņemoties procedūras izmantotāja pienākumus, piemērojot uzglabāšanu muitas noliktavā.

   /SMK un ar to saistītajos ES normatīvajos aktos ir nelielas atšķirības muitas terminoloģijas lietošanā salīdzinājumā ar iepriekšējiem normatīvajiem aktiem. SMK termins “imports” un “importētājs” attiecas uz plašāku izmantojumu, to attiecinot ne tikai uz muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā, bet uz ievešanas procedūrām kopumā. Termins “importētājs” ir attiecināms uz saņēmēju importa procedūrās./

 • Muitas noliktavu un procedūras normatīvais regulējums
  • Muitas noliktavu un procedūras normatīvais regulējums

   SMK panti

   (Reg.952/2013)

   DA panti

   (Reg.2015/2446)

   IA panti

   (Reg.2015/2447)

   5.

   210.-225.

   237.-242.

    

   1.

   166.

   169.

   171.-172.

   177.-180.

   182.

   201.-203.

   A pielikums

   71-03.pielikums

   71-04. pielikums

   90.pielikums

   266.-269.

   A pielikums

   Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr.500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”.

   Eiropas Komisija ir sagatavojusi un publicējusi TAXUD mājaslapā vadlīnijas “Īpašas procedūras” (20.11.2017. TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev 10-EN). Šobrīd vadlīnijas pieejamas angļu valodā. Pēc iztulkošanas tās tiks ievietotas VID mājaslapā latviešu valodā.

 • Preču, ar kurām, iespējams, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, novietošana muitas noliktavā

  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem” 7.panta nosacījumiem ārpussavienības preces, kuru izlaišana ir apturēta vai kuras ir aizturētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regulas (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (turpmāk – Regula 608/2013) 17. panta 1.punktu vai 18.panta 1.punktu, Regulas 608/2013 3.pantā minētās personas uzglabā muitas noliktavā, brīvajā zonā vai muitas apstiprinātā pagaidu uzglabāšanas vietā.

   Šādu preču uzglabāšana muitas noliktavā nerada tiesiskas sekas, kuras izriet no regulējuma attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, un administratīvā atbildība par šādu preču uzglabāšanu neiestājas.

   Aizturētās preces muitas noliktavā tiek novietotas un ņemtas uzskaitē, pamatojoties uz līgumu starp Regulas 608/2013 3.pantā minēto personu (intelektuālā īpašuma tiesību subjektu vai tā pārstāvi) un attiecīgo muitas noliktavas atļaujas turētāju.

   Uzskaitē norāda VID Muitas pārvaldes lēmuma par preču nodošanu glabāšanā intelektuālā īpašuma tiesību subjektam datumu un numuru.

   Galvojums iespējamā muitas maksājumu parāda segšanai par minētajām precēm nav jāsniedz.

   Preces tiek izvestas no muitas noliktavas ar mērķi tās iznīcināt, pamatojoties uz VID Muitas pārvaldes lēmumu par preču nodošanu iznīcināšanai vai lēmumu par preču konfiskāciju, un noņemtas no preču uzskaites ar preču iznīcināšanas aktu.

   Savukārt, ja veikto kontroles pasākumu rezultātā tiek konstatēts, ka uz aizturēto preču pārvietošanu neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi, preces tiek izvestas no muitas noliktavas un noņemtas no preču uzskaites, pamatojoties uz noformēto muitas deklarāciju.