Citi Eiropas Savienības normatīvie akti

 Publicēts: 22.01.2021. 11.31


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas nodokli piemēro saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenkla­tūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma ikgadējiem grozījumiem.

 

No 2021.gada 1.janvāra spēkā ir Komisijas 2020. gada 21. septembra Īstenošanas regula (ES) 2020/1577, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 361/1, 30.10.2020.), un Komisijas 2020.gada 16.decembra Īstenošanas regula (ES) 2020/2159, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 431/34, 21.12.2020.).