Muitas nodokli piemēro saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenkla­tūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma ikgadējiem grozījumiem.

No 2023.gada 1.janvāra spēkā ir Komisijas 2022.gada 20.septembra Īstenošanas regula (ES) 2022/1998, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OJ L 282, 31.10.2022.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 8.jūnija Regula (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 8.jūnija Regula (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra lēmums Nr. 70/2008/EK par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Regula (EK) Nr. 1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Regula (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem

Komisijas 2000.gada 19.decembra Regula (EK) Nr. 2870/2000, ar ko nosaka Kopienas etalonmetodes alkoholisko dzērienu analīzei

Komisijas 1999.gada 27.jūlija direktīva 1999/79/EK, ar kuru groza Komisijas 1972.gada 27.aprīļa Trešo direktīvu 72/199/EEK, kas nosaka Kopienas analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (dokuments attiecas uz EEZ)

Komisijas 1995.gada 29.jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1766/92 attiecībā uz labības eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic, labības tirgū rodoties traucējumiem

Komisijas 1993.gada 10.marta Regula (EEK) Nr. 558/93 par refraktometrijas pielietošanu sausā šķīstošā atlikuma noteikšanai augļu un dārzeņu pārstrādes produktos, ar kuru atceļ Regulu (EEK) Nr. 543/86 un groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu

Komisijas 1991.gada 11.jūlija Regula (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu atlikumu eļļu īpašībām un attiecīgām analīzes metodēm)

Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu konsolidēts teksts

Komisijas 1971.gada 18.novembra Otrā Direktīva 71/393/EEC, kas nosaka Kopienas analīžu metodes barības oficiālajai kontrolei