Citi Eiropas Savienības normatīvie akti

 Publicēts: 06.02.2020. 10.18


Apakšsadaļu izvēlne
Muitas nodokli piemēro saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenkla­tūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma ikgadējiem grozījumiem.

 

No 2020.gada 1.janvāra spēkā ir Komisijas 2019.gada 9.oktobra Īstenošanas regula (ES) 2019/1776, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OJ L 280, 31.10.2019).