Muitas nodokli piemēro saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenkla­tūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma ikgadējiem grozījumiem.

No 2024.gada 1.janvāra ir spēkā Komisijas 2023.gada 26.septembra Īstenošanas regula (ES) 2023/2364, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OJ L sērija, 31.10.2023.)

Komisijas 2022. gada 29. jūlija Deleģētā regula (ES) 2022/2104, ar ko attiecībā uz olīveļļas tirdzniecības standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un atceļ Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2568/91 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 29/2012

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Regula (ES) 2019/1009, ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1672 par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

Komisijas 2014. gada 11. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 974/2014, ar ko nosaka refraktometrijas pielietošanu sausā šķīstošā atlikuma noteikšanai augļu un dārzeņu pārstrādes produktos, lai tos klasificētu kombinētajā nomenklatūrā

Komisijas 2010. gada 19. marta Regula (ES) Nr. 234/2010, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz labības eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic, rodoties traucējumiem labības tirgū

Padomes 2009. gada 16. novembra Regula (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem

Komisijas 2009. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Lēmums Nr. 70/2008/EK par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi 

Komisijas 2000. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 2870/2000, ar ko nosaka Kopienas etalonmetodes alkoholisko dzērienu analīzei

Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu