Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 22.09.2015. 14.38


Apakšsadaļu izvēlne
 • Nodokļa maksātāji
  • Uzņēmumu ienākuma nodokli maksā:

   • iekšzemes sabiedrības – rezidenti;
   • nerezidenti;
   • nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, kuras veic saimniecisko darbību.


   Sabiedrība ir uzskatāma par Latvijas rezidentu, ja tā ir reģistrēta Latvijā atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem.

 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts
  • Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliek peļņu vai zaudējumus, kuri noteikti atbilstoši nodokļa maksātāja finanšu grāmatvedības datiem un kuri tiek koriģēti saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām. Vispārīgā gadījumā visi ienākumu veidi tiek iekļauti ar nodokli apliekamajā ienākumā, ko veido:

   • rezidentiem – Latvijā un ārvalstīs gūtais ienākums;
   • nerezidentiem – atsevišķi ienākumu veidi, kuri gūti Latvijā un uzskaitīti likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”;
   • nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām – Latvijā gūtie ieņēmumi no komercdarbības.
 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme
  • Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 15 % no apliekamā ienākuma.

   Nerezidenta gūtajiem ieņēmumiem Latvijā ir piemērojamas likmes no 2 līdz 30 %, kas noteiktas likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” atsevišķiem ienākumu veidiem.

 • Dividenžu aplikšana ar uzņēmumu ienākuma nodokli
  • Dividenžu izmaksa iekšzemes sabiedrību starpā netiek aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Sākot ar 2013.gadu, dividendes, kuras izmaksā juridiskai personai – citas valsts rezidentam, izņemot zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrētai personai –, ir atbrīvotas no nodokļa ieturēšanas Latvijā.

 • Nerezidentu ienākumu aplikšana ar uzņēmumu ienākuma nodokli
  • Ar uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijā apliek šādus maksājumus juridiskām personām – nerezidentiem, ja tiem nav pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā –, piemērojot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļa likmes:

   • vadības un konsultatīvie pakalpojumi – 10 %;
   • ienākums no līdzdalības personālsabiedrībā – 15 %;
   • atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu – 5 %;
   • atlīdzība par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu – 2 %;
   • sākot ar 2014.gadu, nerezidentam, no kura ieņēmumiem no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas ieturēts nodoklis 2 % apmērā, ir tiesības iesniegt pārskatu par nodokļa aprēķinu un dokumentus, kas pierāda ar gūto ieņēmumu saistīto izdevumu apmēru, un aprēķinātajam ienākumam piemērot 15 % uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi;
   • izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās – 5–30 %.
 • Deklarācijas iesniegšana
  • Nodokļa maksātājs, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), aizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par taksācijas gada rezultātiem un iesniedz to VID. Deklarāciju iesniedz vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu.

   Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju ir pienākums iesniegt visiem nodokļa maksātājiem, tai skaitā nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām.

 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa samaksas termiņš
  • Nodokļa maksātājs 15 dienu laikā pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanas pārskaita valsts budžetā uzņēmumu ienākuma nodokļa summu, kura aprēķināta minētajā deklarācijā. Aprēķinot maksājamo uzņēmumu ienākuma nodokļa summu, ņem vērā gada laikā avansā samaksātās summas.

   No nerezidenta ienākuma ieturētās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas ienākuma izmaksātājs iemaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam.

   Taksācijas gada laikā nodokļa maksātājs katru mēnesi maksā uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus. Avansa maksājumu aprēķināšana un maksāšana ir noteikta likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 23.pantā.

 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides un atvieglojumi
  • Aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, nodokļa maksātājam ir piemērojami šādas atlaides un atvieglojumus:
    
   1. Atvieglojumi investīciju veicināšanai:
     
    • pamatlīdzekļu paātrinātās amortizācijas norakstīšanas iespēja (atkarīgā no pamatlīdzekļu kategorijas nolietojums tiek norakstīts no 10 līdz 70% gadā no pamatlīdzekļu atlikušās vērtības);
    • atvieglojums ražošanas veicināšanai, iegādājoties jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas;
    • atlaide investīciju veikšanai brīvostās vai speciālajās ekonomiskajās zonās;
    • atvieglojums pamatlīdzekļu aizstāšanas gadījumā;
    • atvieglojums, realizējot atbalstāmo investīciju projektus.
      
   2. Atvieglojums pētniecībai un attīstībai:
     
    • īpaša izdevumu atzīšanas kārtība pētniecības un attīstības izmaksām;
    • atvieglojums zinātnisko institūciju ieņēmumiem no pētniecības.
      
   3. Atvieglojumi  nozarēm:
    • kuģošanas nozarei – atvieglots nodokļu režīms par kuģu pārvadājumiem iekšzemes komercsabiedrībām;
    • atlaide lauksaimniecībai;
    • nodokļa atlaide lauksaimniecībai;
    • nodokļa atlaide gaisa transporta sabiedrībām;
    • nodokļa atvieglojums par ienākumiem, kas gūti no bankām izsniegto aizdevumu kapitalizācijas rezultātā iegūto akciju atsavināšanas;
    • atvieglojums augstskolām un koledžām.
      
   4. Atlaides sociāla rakstura mērķiem:
     
    • nodokļa atlaide  ziedotājiem, kuri ziedo sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm;
    • nodokļa atlaide 100% apmērā invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām;
    • nodokļa atvieglojums par izveidotām darba vietām invalīdiem;
    • nodokļa atvieglojums par nodarbinātajiem zemessargiem.
      
   5. Iespēja pārnest zaudējumus:

    Nodokļa maksātājs var pārnest iepriekšējo gadu zaudējumus neierobežotā laika periodā, samazinot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu turpmākajos gados.

 

Pārskata/deklarācijas nosaukums Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

Sabiedrības, kuras ir mikrosabiedrības un mazas sabiedrības, saskaņā ar  Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteikto sabiedrību iedalījumu kategorijās
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)

Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām 15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas
LV08TREL1060000121000
Sabiedrības, kuras ir vidējas un lielas sabiedrības, saskaņā ar  Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteikto sabiedrību iedalījumu kategorijās kā arī koncerna mātes sabiedrības
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)
Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām 15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas
Koncerna mātes sabiedrības
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)
Ne vēlāk kā mēnesi pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā sapulcē un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām 15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas
Kredītiestādes
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)
10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas kredītiestādes akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām 15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas
Apdrošināšanas sabiedrības
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)
15 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā, bet grupas mātes sabiedrība konsolidēto gada pārskatu - ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām 15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas
Krājaizdevu sabiedrības
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikums)
10 dienu laikā pēc biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces), kurā gada pārskats apstiprināts, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām 15 dienu laikā pēc gada pārskata un nodokļu deklarācijas iesniegšanas dienas
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinātie avansa maksājumi
(MK 29.09.2015. not. Nr.548 4.pielikums) 
Kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju Līdz katra mēneša 15.datumam vai līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam
Tonnāžas nodokļa deklarācija
(MK 25.06.2002. not. Nr.256 Pielikums)
Vienlaikus ar gada pārskatu 15 dienu laikā pēc gada pārskata un abu deklarāciju iesniegšanas dienas
Tonnāžas nodokļa aprēķinātie avansa maksājumi Kopā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa un tonnāžas nodokļa deklarāciju Līdz katra mēneša 15.datumam 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR
(MK 04.07.2006. not. Nr.556 18.pielikums
Līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam Ne vēlāk kā līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam
Uzņēmumu ienākuma nodokļa izziņa par izmaksām saistītiem uzņēmumiem (MK 04.07.2006. not. Nr.556 17.pielikums) Līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam Ne vēlāk kā līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam
Personālsabiedrības biedru saraksts (MK 29.09.2015. not. Nr.548 1.pielikuma 3.pielikums) Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām x
SEZ (Speciālo ekonomisko zonu) un brīvostu kapitālsabiedrības  Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu
(MK 24.02.2015. not. Nr.106 1.pielikums)
Līdz pēctaksācijas gada 1.martam x