Preču muitošanā muitas maksājumu parādu, kas radies vai kas var rasties, nodrošina ar galvojumu.

Galvojumu muitas maksājumu parādam, kas radies, iesniedz šādu procedūru piemērošanai:

 • laišana brīvā apgrozībā,
 • pagaidu ievešana ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa,
 • galapatēriņš.

Galvojumu muitas maksājumu parādam, kas var rasties, iesniedz šādu darbību un procedūru piemērošanai:

 • pagaidu uzglabāšana,
 • tranzīts,
 • uzglabāšana muitas noliktavā,
 • pagaidu ievešana,
 • ieviešana pārstrādei,
 • galapatēriņš.

Muitas maksājumu parādā atkarībā no piemērojamās muitas procedūras vai no izvēlēta galvojuma veida ietver:

 • ievedmuitas nodokļa parādu (jeb muitas parādu);
 • akcīzes nodokļa parādu;
 • pievienotās vērtības nodokļa parādu.

Nosacījumi, kādos gadījumos un tieši kādu nodokļu parādu ietver muitas maksājumu parādā, ir noteikti Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” (sk. 6.-11.punktu).

Noteiktajos gadījumos galvojums muitas maksājumu parādam nav jāsniedz:

 • par muitas parādu;
 • par akcīzes nodokli;
 • par pievienotās vērtības nodokli.

Regulas Nr.952/2013 89.panta 9.punktā noteiktajos gadījumos piemēro atbrīvojumu no prasības sniegt galvojumu.

Nosacījumi, kad galvojums muitas maksājumu parādam nav jāsniedz un kad piemēro Regulas Nr.952/2013 89.panta 9.punktā minēto atbrīvojumu, ir noteikti Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” (sk. 12.-16.punktu).

Akcīzes nodokli muitas maksājumu parādā ietver šādu darbību un procedūru piemērošanai:

 • pagaidu uzglabāšana,
 • tranzīts,
 • uzglabāšana muitas noliktavā,
 • ieviešana pārstrādei,
 • galapatēriņš,
 • kad par galvojumu izmanto drošības naudas iemaksu.

Noteiktajos gadījumos akcīzes nodokļa parāda summu, ko ietver muitas maksājumu parādā, var samazināt 30 %, 50 % un 80 % apmērā.

Nosacījumi akcīzes nodaļa parāda samazināšanai ir noteikti Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” (sk. 3.4.apakšnodaļu “Akcīzes nodokļa parāda summas samazināšana, aprēķinot galvojuma atsauces summu”).

Galvojumu veidi noteikti Regulas (ES)  Nr.952/2013 92.panta 1.punktā, un persona var izvēlēties galvojuma veidu.

Latvijas Republikā galvojumu var sniegt:

 • ar skaidras naudas iemaksu (jeb drošības naudas iemaksu)

vai

 • ar galvinieka saistībām.


Galvojumu, izmantojot galvinieka saistības, sniedz ar:

vai

 

Lai preču muitošanā izmantotu vispārējo galvojumu, personai ir jāsaņem vispārējā galvojuma atļauja.

Galvinieka saistības stājas spēkā dienā, kad tās apstiprina VID Muitas pārvalde (datums ir norādīts vispārējā galvojuma atļaujā jeb lēmumā, kas reģistrēts Muitas lēmumu sistēmā – CGU atļaujas sadaļas “Atļaujas vispārēja informācija” datu laukā “Muitas lēmuma derīguma periods”, datu elements “Atļaujas derīguma sākuma datums”).

Galvinieka saistības ir spēkā līdz brīdim, kad šīs saistības tiek atceltas (sk. Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 32-03.pielikuma 3.punktu). Tiesību aktos muitas jomā noteiktajā veidlapā “Galvinieka saistības – vispārējais galvojums”, kuras izmantošana ir obligāta, nav paredzēts, lai galvinieki norādītu kādu konkrēto datumu, kad stājās spēkā, nedz arī datumu, līdz kuram ir spēkā muitas parāda nodrošināšanai sniegtās attiecīgā galvinieka saistības.

Galvinieka saistību derīguma termiņš tiesību aktos muitas jomā nav ierobežots. Līdz ar to galvinieki (bankas un apdrošināšanas kompānijas) saviem klientiem izsniedzamajā dokumentā “Galvinieka saistības – vispārējais galvojums” var nenorādīt savu saistību derīguma termiņu.

Galvinieks savas galvinieka saistības var atcelt, paziņojot VID Muitas pārvaldei. Galvinieka saistību atcelšana stājas spēkā 16. dienā (sk. Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 82.panta 3.punktu).

Galvinieka statuss ir personām, kuras ir saņēmušas atļauju kredītiestādes darbībai vai licenci apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības darbībai Eiropas Savienībā. Savukārt, ja galvinieka statusu vēlas iegūt cita persona, tad šai personai jāatbilst speciālajiem Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” (sk. 2.nodaļu “Galvinieka statusa piešķiršana, apturēšana un anulēšana un galvinieka atbildība“) paredzētajiem nosacījumiem.

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” 3.1.apakšnodaļā “Drošības nauda” noteikta kārtība, kādā drošības naudu iemaksā, atmaksā un pārskaita valsts budžetā.

Drošības naudas apmērs atbilst 100% no aprēķinātā muitas maksājumu parāda, kas var rasties.

Drošības naudu iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā, maksājuma dokumentā norādot muitas deklarācijas numuru, par kuru veikts maksājums.


Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta rekvizīti:

Saņēmējs:

Valsts ieņēmumu dienests
reģ. Nr. 90000069281
konta Nr. LV24TREL8135390000000
Valsts kase, kods TRELLV22


Piesakot muitas procedūru, persona, kura iemaksājusi drošības naudu, iesniedz muitas iestādē iesniegumu par drošības naudas atmaksāšanu, norādot maksājuma saņēmēja rekvizītus un kredītiestādes kontu, uz kuru pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas atmaksājama drošības nauda. Iesniegumu par drošības naudas atmaksāšanu var aizpildīt arī krievu vai angļu valodā.

Drošības naudas atmaksāšanu vai daļēju atmaksāšanu Valsts ieņēmumu dienests veic 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iemaksātās drošības naudas atmaksāšanu vai daļēju atmaksāšanu.

Vienreizējo galvojumu izmanto, lai vienu reizi piemērotu vienu muitas procedūru vai vienu pagaidu uzglabāšanu.

Vienreizējo galvojumu nevar izmantot gadījumos, kad muitas procedūru vai pagaidu uzglabāšanas piemērošanai ir nepieciešama Regulas Nr.952/2013 148.pantā vai 211.pantā noteiktā atļauja.

Nosacījumi vienreizējo galvojumu izmantošanai ir noteikti Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” (sk. 3.2.apakšnodaļu “Vienreizējais galvojums, kas sniegts kā galvinieka saistības”).

Vienreizējo galvojumu tranzīta procedūras noformēšanai reģistrē EMDAS Tranzīta kontroles sistēmā (TKS2) šādi:

 1. galvojuma reģistrēšanai persona (galvojuma ņēmējs) galvinieka izsniegto vienreizējo galvojuma dokumentu (divos eksemplāros) iesniedz jebkurā muitas kontroles punktā;
 2. muitas kontroles punktā reģistrē vienreizējo galvojumu EMDAS Tranzīta kontroles sistēmā (TKS2) un informē galvojuma ņēmēju par minētās sistēmas konkrētajam vienreizējam galvojumam piešķirto reģistrācijas numuru (jeb EMDAS tranzīta vienreizējā galvojuma reģistrācijas numurs);
 3. EMDAS tranzīta vienreizējā galvojuma reģistrācijas numurs tiek norādīts uz abiem muitas kontroles punktā iesniegtajiem vienreizējā galvojuma dokumenta eksemplāriem, viens no kuriem paliek muitas kontroles punktā, savukārt otrs – galvojuma ņēmējam tranzīta procedūras noformēšanai (ja tranzīta procedūru nenoformē vienlaicīgi ar vienreizējā galvojuma reģistrēšanu).

Vienreizējais galvojums importa procedūru noformēšanai jāreģistrē EMDAS Automatizētajā importa sistēmā šādi:

 • galvojuma reģistrēšanai persona (galvojuma ņēmējs), kurai ir izsniegts galvinieka galvojums, savu spēkā esošā vienreizējā galvojuma dokumentu (divos eksemplāros) iesniedz jebkurā muitas kontroles punktā;
 • muitas kontroles punktā reģistrē vienreizējo galvojumu EMDAS Automatizētajā importa sistēmā un informē galvojuma ņēmēju par konkrētajam vienreizējam galvojumam sistēmas piešķirto reģistrācijas numuru (jeb EMDAS importa vienreizējā galvojuma reģistrācijas numuru).
 • EMDAS importa vienreizējā galvojuma reģistrācijas numurs tiek norādīts uz abiem muitas kontroles punktā iesniegtajiem vienreizējā galvojuma dokumenta eksemplāriem, no kuriem viens paliek muitas kontroles punktā, bet otrs tiek atdots galvojuma ņēmējam importa procedūras noformēšanai (ja importa procedūru nenoformē vienlaicīgi ar vienreizējā galvojuma reģistrēšanu).

Valsts ieņēmumu dienests izsniedz:

 1. atļauju izmantot vispārējo galvojumu, ja izpildīti šādi kritēriji un nosacījumi –  
 2. atļauju izmantot vispārējo galvojumu 50 % apmērā, ja izpildīti šādi kritēriji un nosacījumi – 
 3. atļauju izmantot vispārējo galvojumu 30 % apmērā, ja izpildīti šādi kritēriji un nosacījumi – 
 4. atļauju izmantot atbrīvojumu no galvojuma, ja izpildīti šādi kritēriji un nosacījumi – 

Lai saņemtu vispārējā galvojuma atļauju, persona (pieteikuma iesniedzējs) Eiropas Muitas lēmumu sistēmas Uzņēmēju portālā (CDS - EU Trader portal) iesniedz pieteikumu – atļaujai, lai sniegtu vispārējo galvojumu, ieskaitot iespējamo samazinājumu vai atbrīvojumu. Portālam pieslēdzas no Elektroniskās deklarēšanas sistēmas, nospiežot pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.

Detalizētu informāciju par Eiropas Muitas lēmumu sistēmu aicinām skatīt sadaļā Muitas atļaujas – Atļauju informācijas sistēmas – Eiropas Muitas lēmumu sistēma

Lai atliktu maksājamo nodokļu (muitas nodoklis un PVN) samaksu, personai, kura ir saņēmusi vispārējā galvojuma atļauju muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā un galapatēriņš – nodrošināšanai, papildus jāsaņem atļauja muitas maksājumu atlikšanai.

Lai saņemtu atļauju muitas maksājumu atlikšanai, persona (pieteikuma iesniedzējs) iesniedz pieteikumu Eiropas Muitas lēmumu sistēmas Uzņēmēju portālā (CDS - EU Trader portal).

Eiropas Muitas lēmumu sistēmā:

 • pieteikuma, lai atliktu maksājumu, datu (datu elementu) prasības atbilst  Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 A pielikumā “Kopējās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem” I un VII sadaļā noteiktajām prasībām un
 • pieteikuma, lai atliktu maksājumu, datu formāti un kodi atbilst  Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 A pielikumā “Kopējo datu prasību formāti un kodi pieteikumiem un lēmumiem” noteiktajiem datu formātiem un kodiem.

Detalizētāku informāciju par sistēmas lietotāju tiesību pieprasīšanu un pieslēgšanos tai aicinām skatīt sadaļā Eiropas Muitas lēmumu sistēma.

Vēršam uzmanību, ka pieteikuma sadaļā “Vispārējā informācija par pieteikumu”, pielikumā "Papildu ziņas" norāda Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi”:

 • 60.punktā noteikto informāciju –  

- vēlamo laikposmu, par kuru apkopot muitas deklarācijās aprēķinātās nodokļu summas (attiecīgi par kalendāra nedēļu vai kalendāra mēnesi),
- ziņas par personu, kurai tiks piešķirtas lietotāja tiesības Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā “Muitas klientu darījumi"(vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs);

 • 67.punktā noteikto – e-pasta adresi, uz kuru vispārējā galvojuma atļaujas turētājam tiks nosūtīti rēķini.

Lēmumu par vispārējo galvojumu atļauju saskaņā ar Regulas Nr.952/2013 22.panta 3.punktu pieņem 120 dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas dienas. Ja vispārējā galvojuma atļaujas saņemšanai galvinieka saistības ir sniegtas 100 % apmērā no atsauces summas, tad lēmumu pieņem 30 dienu laikā. 

Pieteikumu pieņem izskatīšanai, ja ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 11.pantā. Šos nosacījumus pārbauda 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, izņemot gadījumus, kad galvinieka saistības ir sniegtas 100 % apmērā.

Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts.

Veidlapas “Galvinieka saistības – vispārējais galvojums” aizpildītu un parakstītu oriģinālu iesniedz:

 • klātienē Valsts ieņēmumu dienestā, Talejas iela 1, Rīga,

vai

 • pa pastu - VID Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

Veidlapu “Galvinieka saistības – vispārējais galvojums”, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz Eiropas Muitas lēmumu sistēmas Uzņēmēju portālā (CDS – EU Trader portal), pievienojot pieteikumam atļaujas saņemšanai.

Detalizētāku informāciju par vispārējā galvojuma atļaujas kritērijiem un nosacījumiem, kā arī vispārējā galvojuma atļaujas pieteikuma aizpildīšanu Muitas lēmumu sistēmā var saņemt VID Muitas pārvaldē, zvanot uz tālruni +371 67120864, +371 67120867 vai +371 67123303.

Interesentiem ir iespēja apgūt Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta izveidotu e-mācību kursu “Galvojums”.

Kursa apguvei nepieciešamais laiks – 60 minūtes. 

Galvojuma atsauces summas (apmēra) noteikšana


Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 155.panta 4.punktu galvojuma atsauces summu nosaka, pamatojoties uz informāciju par precēm, kurām piemērotas attiecīgās muitas procedūras vai kuras ir bijušas pagaidu uzglabāšanā iepriekšējos 12 mēnešos, un uz plānoto darbību apjoma aplēsi.

Galvojuma apmēru muitas procedūras – tranzīts, uzglabāšana muitas noliktavā vai pagaidu uzglabāšanas nodrošināšanai nosaka:

 1. sasummē muitas maksājumu parādu (muitas parāds + akcīzes nodokļa parāds (tranzīta procedūras gadījumā arī + pievienotās vērtības nodokļa parāds)), kas var rasties, par kopējo preču apjomu, kam piemērota attiecīgā muitas procedūra vai pagaidu uzglabāšana iepriekšējos 12 mēnešos, un aprēķināto summu dala ar 365;
 2. aprēķināto vidējo muitas maksājumu parāda summu vienai dienai reizina ar pēdējos 12 mēnešos attiecīgās procedūras vai pagaidu uzglabāšanas piemērošanas vidējo dienu skaitu (dienu skaits no procedūras vai pagaidu uzglabāšanas piemērošanas līdz šīs procedūras vai pagaidu uzglabāšanas noslēgšanai).

Galvojuma apmēru muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā nodrošināšanai nosaka:

 1. sasummē muitas maksājumu parādu (muitas parāds + pievienotās vērtības nodokļa parāds), kas radies, par kopējo preču apjomu, kas izlaists brīvam apgrozījumam iepriekšējos 12 mēnešos, un aprēķināto summu dala ar 12.

Ja pieteikuma iesniedzējs līdz šim galvojumu nav izmantojis muitas procedūru vai pagaidu uzglabāšanas nodrošināšanai, galvojuma apmērs tiek noteikts, balstoties uz pieteikuma iesniedzēja plānoto darbību apjoma aplēsi un veiktajiem aprēķiniem.

Termiņi

Atļaujas turētājs:

 • nodrošina, lai muitas maksājumu parāds (atsauces summa), kas var rasties, nepārsniedz atļaujā norādīto atsauces summu, reģistrējot katru gadījumu, kad galvojums izmantots attiecīgā muitas maksājuma segšanai (izņemot muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas gadījumus) un
 • informē VID Muitas pārvaldi, ja atsauces summa samazinās līdz apmēram, kas vairs nav pietiekams kārtējā muitas maksājuma segšanai.

Atļaujas turētājs pēc atļaujas stāšanās spēkā nodrošina, lai tiktu izpildīti visi atļaujas piešķiršanas nosacījumi.

Atļaujas turētājs nekavējoties informē muitas iestādi par jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc atļaujas stāšanās spēkā un kas var ietekmēt tās turpmāko derīgumu un saturu, vai par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem. Šim nolūkam jāizmanto Eiropas Muitas lēmumu sistēmas Uzņēmēju portāls (CDS - EU Trader portal).

Atļauju var apturēt, ja atļaujas turētājs neizpilda visus galvojuma piešķiršanas nosacījumus.

Ja atļaujas turētājs pēc atļaujas apturēšanas neveic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu visus galvojuma piešķiršanas nosacījumus, atļauju atceļ.

Normatīvajos aktos muitas jomā noteiktos gadījumos:

 • atļauju atceļ, nepiemērojot apturēšanu;
 • atkārtoti izvērtē atļaujas turētāja atbilstību galvojuma piešķiršanas nosacījumiem.

Ja atļauja ir apturēta vai atcelta, var tikt apturētas vai atceltas citas tādas muitas atļaujas, kuras izsniedz, pamatojoties uz atļauju izmantot vispārējo galvojumu (t.sk. atbrīvojumu no galvojuma).

Savienības Muitas kodekss (SMK)

(Regula Nr.952/2013*)

SMK Deleģētā regula (DA)

(Regula Nr.2015/2446**)

SMK Īstenošanas regula (IA)

(Regula Nr.2015/2447***)

89.-100.pants

81.-84.pants

A pielikums

“Kopējās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem” I un VI sadaļa.

147.-158.pants

A pielikums

“Kopējo datu prasību formāti un kodējumi pieteikumiem un lēmumiem”.

32-01.pielikums

32-03.pielikums

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumi Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi”.


* Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

** Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

*** Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu