Muitas procedūra – galapatēriņš

Muitas procedūra – galapatēriņš – ļauj ārpussavienības precēm piemērot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa vai samazinātu ievedmuitas nodokļa likmi sakarā ar preču īpašo izmantojumu.

Preces, kurām var piemērot galapatēriņa procedūru, identificē saskaņā ar tarifu klasifikāciju, kas noteikta ar regulu Nr.2658/87 – sadaļas “Īpašie noteikumi” A un B daļā vai atsevišķās tarifa pozīcijās saskaņā ar zemsvītras piezīmi.

Piemēri:

 • Prece - olīvas, kas klasificējamas ar Kombinētās nomenklatūras kodu 0711 20 10 (olīvas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai), var tikt pakļauta galapatēriņa procedūrai un tai var piemērot atbrīvojumu no muitas nodokļa vai samazinātu ievedmuitas nodokļa likmi, ja prece tiek izmantota paredzētajai īpašajai izlietošanai (zemsvītras piezīme).
 • Ārpussavienības dzinēju ievešana Savienības muitas teritorijā, lai tos iebūvētu civilajā gaisa kuģī (regulas Nr.2658/87 II sadaļas “Īpašie noteikumi” B daļa).
 • Ārpussavienības preces iekļaušanai noteiktu kategoriju liellaivās, laivās vai citos kuģos un urbšanas vai cita veida ražošanas platformās (regulas Nr.2658/87 II sadaļas “Īpašie noteikumi” A daļa).

Galapatēriņa procedūrai nodotās preces paliek muitas uzraudzībā, līdz tās tiek izmantotas mērķiem, kas noteikti, lai precēm piemērotu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa vai samazinātu ievedmuitas nodokļa likmi.

Ja preces netiek izmantotas paredzētajiem mērķiem, precēm nevar tikt piemērots atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa vai samazināta ievedmuitas nodokļa likme sakarā ar galapatēriņu. Šajā gadījumā par preci ir maksājami muitas maksājumi pilnā apmērā, kā paredz muitas procedūra laišana brīvā apgrozībā.

Preču nodošanai galapatēriņam jāsaņem atļauja no muitas iestādes (SMK 211. pants). Atļauju var saņemt vienkāršotā kārtībā vai vispārējā kārtībā.

 1. Vienkāršotā kārtībā – muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā (izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS)). Šo kārtību piemēro gadījumos, kad preces:
 • nodod galapatēriņam kuģiem un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas uzskaitīti Regulas Nr. 2658/87 pirmās daļas II sadaļas “Īpašie noteikumi” A daļā;
  un
 •  pieteikuma iesniedzējs ir paredzējis tās pilnībā izmantot paredzētajam galapatēriņam, nododot tās tieši pavaddokumentos norādītajam galapatēriņa izmantotājam.

Piemērs:

Jūras zvejas kuģis “Banga” vēlas piemērot galapatēriņu kuģa rezerves daļām. Kuģis “Banga” tiek klasificēts ar kombinētās nomenklatūras kodu 8902 00 10. Tātad kuģis atbilst regulas Nr.2658/87 A daļas nosacījumiem, lai tam piegādājamām rezerves daļām piemērotu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa. Rezerves daļu saņēmējs gan muitas deklarācijā, gan preces pavaddokumentos, ir kuģis “Banga”, kas preci izmanto paredzētajam galapatēriņa mērķim.

Piemērojot galapatēriņu vienkāršotā kārtībā, muitas deklarācijā datu elementā  12 02 000 000 “Papildu informācija” norāda kodu “00100 – Pieteikums īpašas procedūras, kas nav tranzīts, izmantošanai” un aizpilda pieteikumu atļaujas saņemšanai. Informāciju, kas norādāma pieteikumā atļaujas saņemšanai, var atrast šeit:

 1. Vispārējā kārtībā – atļauju uz pieteikuma pamata izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Savienības Muitas lēmumu sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve ES Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) piedāvātajām autentificēšanas iespējām. Detalizēta informācija par pieteikuma iesniegšanu atļaujas saņemšanai atrodama sadaļā Atļauju informācijas sistēmas.

Papildu informācijas iegūšanai par pieteikuma iesniegšanu ES Muitas lēmumu sistēmā lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldes muitas amatpersonu pa tālruni 67120873.

Detalizēta informācija par pieteikuma iesniegšanu atļaujas saņemšanai atrodama sadaļā Atļauju informācijas sistēmas.

Papildu informācijas iegūšanai par pieteikuma iesniegšanu EK Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldes muitas amatpersonām pa tālruni +37167120873 vai +37167120882.

Jāiesniedz galvojums muitas maksājumu parādam, kas var rasties (SMK 211. pants, MK noteikumi Nr. 86).

Muitas maksājumu parāda, kas var rasties, nodrošināšanai var izmantot vispārējo galvojumu, vienreizējo galvojumu, drošības naudas iemaksu.

Muitas maksājuma parāds, kas var rasties, ietver:

 • muitas parādu;
 • akcīzes nodokļa parādu.

Ja par galvojumu muitas maksājumu parādam, kas var rasties, izmanto drošības naudas iemaksu, muitas maksājumu parāds, kas var rasties, ietver:

 • muitas parādu;
 • akcīzes nodokļa parādu;
 • pievienotās vērtības nodokļa parādu.

Drošības naudu iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Nr. LV24TREL8135390000000.

Pēc paredzētās preču izmantošanas atļaujas turētājs iesniedz muitas iestādē iesniegumu par drošības naudas atmaksāšanu (MK noteikumu Nr. 86 42. punkts).

Pēc muitas procedūras pabeigšanas Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par drošības naudas atmaksāšanu.

Galvojums muitas parādam, kas var rasties, nav jāsniedz:

 • ja kopējā nodrošināmā muitas maksājumu parāda summa (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un PVN) visām precēm, kas vienlaicīgi deklarētas galapatēriņa procedūrai, visā laikposmā, kamēr muitas maksājumu parāds var rasties (t.i., laika posmā, kamēr preces ir pakļautas galapatēriņa procedūrai, un līdz nākamās muitas procedūras piemērošanai), nepārsniedz 1000 EUR (MK noteikumu Nr. 86 12. pants);
 • valsts, reģionālām un vietējām pašvaldības iestādēm vai citām struktūrām, kuras reglamentē publiskās tiesības, attiecībā uz darbībām, kurās tās iesaistās kā valsts iestādes.

Detalizēta informācija par galvojumiem pieejama sadaļā “Muitas galvojumi”.

Tiesības deklarēt preces muitas procedūrai – galapatēriņš – ir tikai atļaujas turētājam. Ja atļaujas turētājs ieceļ sev pārstāvi muitā, tad šāda pārstāvība var būt tikai tieša, t.i., pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā. Tas nozīmē, ka, piemērojot muitas procedūru – galapatēriņš, atļaujas turētājs vienlaicīgi ir deklarētājs un procedūras izmantotājs.

Detalizēta informācija par deklarētāju un pārstāvi atrodama sadaļas “Preču deklarēšana” atvērumos “Kas ir deklarētājs”, “Kas ir pārstāvis muitā” un “Muitas deklarācijas iesniegšana”, kā arī Eiropas Komisijas vadlīnijās - Special Procedures  Title VII UCC/ “Guidance for MSs and Trade”.

Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā precēm jābūt nodotām galapatēriņam. Nosakot termiņu, muitas iestāde ņem vērā laiku, kāds vajadzīgs, lai preci nodotu galapatēriņam un pabeigtu procedūru (SMK 215. pants).

Termiņu, kādā preces var atrasties muitas procedūrā – galapatēriņš, var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams, lai preci nodotu paredzētajai izlietošanai un pabeigtu procedūru.

Lai pagarinātu minēto termiņu:

 • vienkāršotā kārtībā izsniegtajai atļaujai – VID Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) iesniedz pieteikumu grozījumu izdarīšanai muitas deklarācijā (atļaujā), pievienojot atļaujas turētāja iesniegumu, kurā norādīts vēlamais muitas procedūras slēgšanas termiņš un pamatojums slēgšanas termiņa pagarināšanai;
 • vispārējā kārtībā izsniegtajai atļaujai – Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā piesaka grozījumus, atļaujā norādot vēlamo slēgšanas termiņu (mēnešos).

Jaunu muitas deklarāciju šajā gadījumā neformē.

Procedūra ir pabeigta (SMK 254. panta 4.punkts):

 • ja preces ir izmantotas mērķiem, kas noteikti, lai piemērotu atbrīvojumu no nodokļa vai samazinātu nodokļa likmi;
 • ja preces ir tikušas izvestas no Savienības muitas teritorijas, tās iznīcina vai ja no tām atsakās par labu valstij;
 • ja preces ir izmantotas citiem mērķiem nekā tie, kas noteikti, lai piemērotu atbrīvojumu no nodokļa vai samazinātu nodokļa likmi, un piemērojamais ievedmuitas nodoklis ir samaksāts.

30 dienu laikā no procedūras noslēgšanas termiņa beigām, iesniedzams izpildes dokuments. Izpildes dokumentā norāda DA 71-06. pielikumā noteikto informāciju.

Ja atļauja izsniegta vienkāršotā kārtībā, izpildes dokumentu iesniedz pēc muitas iestādes pieprasījuma.

Ja atļauja izsniegta vispārējā kārtībā, informāciju par nepieciešamību iesniegt izpildes dokumentu norāda atļaujā.

Izpildes dokumentu var iesniegt:

 • elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) – Sarakste ar VID, izvēloties kategoriju Muitas atļauju izsniegšana un uzraudzība, vai
 • personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

Noteikumi par muitas procedūras – galapatēriņš – piemērošanu atrodami:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulā Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (SMK)

Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (DA)

Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko  paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (IA)

Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (regula Nr.2658/87)

Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” (MK noteikumi Nr. 86)

SMK panti

DA panti un pielikumi

IA panti

Regulas Nr.2658/87 panti

MK noteikumu Nr.86 punkti

5.panta 35) punkts,

210.–225.,

254.

161.-183.,

239.,

71-06.pielikums

259.–271.

Pirmās daļas II sadaļas “Īpašie noteikumi” A un B daļa

2.–12.,

42.

Eiropas Komisija ir sagatavojusi un Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) mājaslapā publicējusi vadlīnijas Special Procedures Title VII UCC/ “Guidance for MSs and Trade” (angļu valodā).