Starptautiskie nolīgumi, kas paredz preču preferenciālo izcelsmi apliecināt ar izcelsmi apliecinošiem sertifikātiem, nosaka, ka eksportētājiem, kuri bieži eksportē izcelsmes preces, muitas iestāde var piešķirt pilnvaru pašiem deklarēt preču izcelsmi par jebkuru summu. Tas nozīmē, ka komersantam nav nepieciešams katram sūtījumam muitas iestādē formēt preču izcelsmi apliecinošo sertifikātu, bet ir iespēja sagatavot izcelsmes deklarāciju uz rēķina. 

Pamatojoties uz tirdzniecības nolīgumiem, kurus Eiropas Savienība (turpmāk – ES) noslēgusi ar dažām valstīm vai teritorijām, kuras atrodas ārpus ES muitas teritorijas, vai tiesību aktiem, kurus ES ir pieņēmusi vienpusēji attiecībā uz minētajām valstīm vai teritorijām, un Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumiem  Nr.499 “Muitas atļauju noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.499), komersantam ir iespēja saņemt atzītā eksportētāja atļauju patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.499 72.punktu atļauju patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi piešķir personām, kuras atbilst Regulas Nr.2015/2447 67.panta 3.punktā noteiktajiem kritērijiem – nosacījumiem, kas izklāstīti izcelsmes noteikumos, kuri iekļauti vai nu nolīgumos, kurus ES noslēgusi ar dažām valstīm vai teritorijām, kuras atrodas ārpus ES muitas teritorijas, vai tiesību aktos, kurus ES ir pieņēmusi vienpusēji attiecībā uz minētajām valstīm vai teritorijām.

Persona, kura vēlas saņemt atļauju patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē iesniegumu (papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, vai izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu – EDS). 

Papildu informāciju iespējams saņemt VID Muitas pārvaldes Tarifu daļas Preču klasifikācijas un izcelsmes nodaļā, zvanot pa tālruņiem +37167123273 vai +37167121007.