Lai nodrošinātu starptautiskajās tirdzniecības vienošanās noteiktos nosacījumus, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvalde ir pilnvarota apstiprināt šādus preferenciālos preču izcelsmi/statusu apliecinošos dokumentus:

  • preču aprites sertifikātus EUR.1 un EUR.MED;
  • preču pārvadājumu apliecības A.TR;
  • INF4 izziņu.

Lai varētu saņemt apstiprinātus preču izcelsmi/statusu apliecinošos sertifikātus (turpmāk – sertifikātus), uzņēmumu pārstāvjiem jāiesniedz šādi dokumenti:

  • uzņēmuma pilnvarojums;
  • aizpildīts sertifikāta pieteikums, klāt pievienojot dokumentus, pamatojoties uz kuriem precēm iespējams noteikt izcelsmi/statusu atbilstoši nosacījumiem, kas izklāstīti konkrētajā nolīgumā vai tiesību aktā (piemēram, preču ražošanā izmantojamo izejvielu saraksts, kam pievienoti atbilstoši preferenciālo vai nepreferenciālo izcelsmi apliecinošie dokumenti, piegādātāja deklarācijas, INF4 izziņas, ražošanas procesa tehnoloģiskie apraksti, ražošanas izmaksu kalkulācijas u.c.).

Iesniedzamo dokumentu klāsts ir atkarīgs no apstiprināšanai iesniegto sertifikātu veidiem, izvedamo preču Harmonizētās sistēmas (HS) kodiem, tirdzniecības vienošanās norādītajiem izcelsmes kritērijiem. Precīzu informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un citiem ar izcelsmes jomu saistītiem jautājumiem var iegūt, zvanot pa tālruņiem +371 67121010+371 67121009 un +371 67123273.

Parasti iesniegtie dokumenti tiek izskatīti uzreiz, un, ja iespējams, sertifikāti tiek apstiprināti nekavējoties. Ja nepieciešama iesniegto dokumentu padziļināta izpēte vai jāiesniedz papildu dokumenti, vai vienlaikus apstiprināšanai ir iesniegts liels sertifikātu skaits, muitas amatpersonas vienojas ar uzņēmuma pārstāvjiem par apstiprināto sertifikātu saņemšanas laiku.

Lai samazinātu laiku, kas nepieciešams dokumentu izskatīšanai, ir iespējams pirms dokumentu iesniegšanas nosūtīt tos izvērtēšanai ieskenētā veidā uz e-pasta adresi: izcelsme@vid.gov.lv.

Sertifikātu apstiprināšanas un veidlapu saņemšanas pakalpojuma pieejamība no 2023. gada 1.maija

 

Darba laiks

Pirms preču eksporta vai eksportēšanas laikā

Pēc preču eksporta – retrospektīvi vai dublikāti

Veidlapu saņemšana

Rīgā

VID Muitas pārvaldē

Talejas ielā 1

+371 67121010

Otrdien un ceturtdien

9:00-12:00

13:00-15:00

Piektdien

9:00-12:00

12:30-14:00

 

+

 

+

 

+

Daugavpilī

VID Muitas pārvaldē

Rīgas ielā 4/6

+371 67123273

Pirmdien-piektdien,

iepriekš telefoniski

vienojoties par vizītes laiku

 

+

 

+

 

+

Daugavpilī

Daugavpils preču stacijas MKP 0816

Piekrastes ielā 32

+371 67123061

Pirmdien-svētdien,

visu diennakti,

iepriekš elektroniski saskaņojot

 

+

 

-

 

-

Ventspilī

Ventspils ostas MKP 0311 

Sarkanmuižas dambī 25a

+371 67122829

Pirmdien-svētdien,

visu diennakti,

iepriekš elektroniski saskaņojot

 

+

 

-

 

-

Liepājā

Liepājas ostas MKP 0411

 Cukura ielā 8/16

+371 67123990

Pirmdien-svētdien,

visu diennakti,

iepriekš elektroniski saskaņojot

 

+

 

-

 

-

Dokumentu elektroniskā saskaņošana un apstiprināšana VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punktos

Sertifikātu apstiprināšana VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punktos (MKP) notiek, dokumentus iepriekš elektroniski saskaņojot ar VID Muitas pārvaldes Tarifu daļas Preču klasifikācijas un izcelsmes nodaļas amatpersonām (turpmāk – atbildīgā amatpersona):

  • klients elektroniski nosūta uz e-pasta adresi izcelsme@vid.gov.lv  aizpildītu sertifikāta  veidlapu un tā apstiprināšanai nepieciešamos pavaddokumentus, kā arī informāciju par to, kurā MKP plānots apstiprināt attiecīgo sertifikātu;
  • atbildīgā amatpersona izskata iesūtītos dokumentus un, ja nepieciešams, sazinās ar klientu par papildu informācijas sniegšanu;
  • pēc dokumentu izvērtēšanas atbildīgā amatpersona elektroniski no e-pasta adreses izcelsme@vid.gov.lv nosūta attiecīgajam MKP informāciju par sertifikāta apstiprināšanas akceptēšanu, vienlaikus informējot klientu par dokumentu izskatīšanas rezultātiem;
  • MKP amatpersona, saņemot no klienta aizpildītu sertifikāta veidlapu un pievienotos dokumentus, pārliecinās par iesniegtās informācijas atbilstību no atbildīgās amatpersonas saņemtajai informācijai un atbilstības gadījumā apstiprina sertifikātu.

Dokumenti, kas iesūtīti pēc plkst.15.00, iespējams, tiks izskatīti nākamajā darba dienā, ņemot vērā apstiprināšanai iesūtīto sertifikātu daudzumu.

Papildus informējam, ka pēc eksporta sagatavotos sertifikātus no Liepājas ostas MKP un Ventspils ostas MKP ir iespējams nosūtīt apstiprināšanai VID Muitas pārvaldes Tarifu daļas Preču klasifikācijas un izcelsmes nodaļai, izmantojot VID kurjerpastu.

Šādā gadījumā sūtījumā jābūt aizpildītām sertifikāta veidlapām, visiem nepieciešamajiem pavaddokumentiem, kā arī ir jāsagatavo 2 nosūtīšanas veidlapas, lai nosūtītu dokumentus apstiprināšanai un lai tos saņemtu pēc apstiprināšanas, piezīmēs norādot eksportētāja nosaukumu un attiecīgā sertifikāta veidu un numuru.

Ar VID kurjerpastu nosūtāmie dokumenti jānogādā attiecīgajā MKP, iepriekš telefoniski par to vienojoties pa tālruni tālr. +371 67121010 vai +371 67121009