Lai nodrošinātu starptautiskajās tirdzniecības vienošanās noteiktos nosacījumus, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde (turpmāk – VID MP) ir pilnvarota apstiprināt šādus preferenciālos preču izcelsmi/statusu apliecinošos dokumentus:

 • preču aprites sertifikātus EUR.1 un EUR.MED;
 • preču pārvadājumu apliecības A.TR;
 • INF4 izziņu.


Lai varētu saņemt apstiprinātus preču izcelsmi/statusu apliecinošos sertifikātus (turpmāk – sertifikātus), uzņēmumu pārstāvjiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • uzņēmuma pilnvarojums;
 • aizpildīts sertifikāta pieteikums, klāt pievienojot dokumentus, pamatojoties uz kuriem precēm iespējams noteikt izcelsmi/statusu atbilstoši nosacījumiem, kas izklāstīti konkrētajā nolīgumā vai tiesību aktā (piemēram, preču ražošanā izmantojamo izejvielu saraksts, kam pievienoti atbilstoši preferenciālo vai nepreferenciālo izcelsmi apliecinošie dokumenti, piegādātāja deklarācijas, INF4 izziņas, ražošanas procesa tehnoloģiskie apraksti, ražošanas izmaksu kalkulācijas u.c.).


Iesniedzamo dokumentu klāsts ir atkarīgs no apstiprināšanai iesniegto sertifikātu veidiem, izvedamo preču Harmonizētās sistēmas (HS) kodiem, tirdzniecības vienošanās norādītajiem izcelsmes kritērijiem. Precīzu informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un citiem ar izcelsmes jomu saistītiem jautājumiem var iegūt, zvanot pa zemāk norādītajiem tālruņiem.

Apstiprināt sertifikātus klātienē un saņemt veidlapas var VID MP Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Izcelsmes noteikumu piemērošanas nodaļā, iepriekš telefoniski vienojoties par vizītes laiku:

 • Rīgā, Talejas ielā 1, tālr. +371 67121010, +371 67121009 – otrdienās, ceturtdienās laikā no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00, un piektdienās no 9.00 līdz 13.00;
 • Daugavpilī, Rīgas ielā 4/6, tālr. +371 67123273 – visās darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00.

 

Parasti iesniegtie dokumenti tiek izskatīti uzreiz, un, ja iespējams, sertifikāti tiek apstiprināti nekavējoties. Ja nepieciešama iesniegto dokumentu padziļināta izpēte vai jāiesniedz papildu dokumenti, vai vienlaicīgi apstiprināšanai iesniegts liels sertifikātu skaits, notiek vienošanās ar uzņēmuma pārstāvjiem par apstiprināto sertifikātu saņemšanas laiku. Lai samazinātu laiku, kas nepieciešams dokumentu izskatīšanai, ir iespējams pirms dokumentu iesniegšanas nosūtīt tos izvērtēšanai ieskenētā veidā uz e-pasta adresi: izcelsme@vid.gov.lv.

Dokumentu elektroniskā saskaņošana un apstiprināšana VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punktos

Lai uzlabotu sertifikātu apstiprināšanas pakalpojuma pieejamību, vienlaikus mazinot klientu laika un finansiālo resursu patēriņu, no 2018.gada 1.janvāra  sertifikātu apstiprināšana tiek veikta arī šādos VID MP muitas kontroles punktos (turpmāk - MKP):

- Rīgas MKP daļas:

 • Šķirotavas MKP 0207 - Krustpils ielā 38b, Rīgā;
 • Jelgavas MKP 0512 - Atmodas ielā 19, Jelgavā;
 • Valmieras MKP 0626 - Beātes ielā 49, Valmierā;


- Kurzemes MKP daļas:

 • Ventspils ostas MKP 0311 -   Sarkanmuižas dambī 25a, Ventspilī;
 • Liepājas ostas MKP 0411- Cukura ielā 8/16, Liepājā;


- Latgales MKP daļas:

 • Rēzeknes II MKP 0742 - Atbrīvošanas alejā 160c, Rēzeknē;
 • Daugavpils preču stacijas MKP 0816 - Piekrastes ielā 32, Daugavpilī.

 

Sertifikātu apstiprināšana MKP notiek, dokumentus iepriekš elektroniski saskaņojot ar VID MP Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Izcelsmes noteikumu piemērošanas nodaļas amatpersonām:

 • klients elektroniski nosūta uz e-pasta adresi izcelsme@vid.gov.lv  aizpildītu sertifikāta  veidlapu un tā apstiprināšanai nepieciešamos pavaddokumentus, kā arī informāciju, kurā MKP plānots apstiprināt attiecīgo sertifikātu;
 • VID MP Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Izcelsmes noteikumu piemērošanas nodaļas atbildīgā amatpersona izskata iesūtītos dokumentus un, ja nepieciešams, sazinās ar klientu par papildu informācijas sniegšanu. Pēc dokumentu izvērtēšanas atbildīgā amatpersona elektroniski no e-pasta adreses izcelsme@vid.gov.lv nosūta attiecīgajam MKP informāciju par sertifikāta apstiprināšanas akceptēšanu, vienlaicīgi informējot klientu par dokumentu izskatīšanas rezultātiem;
 • MKP atbildīgā amatpersona, saņemot no klienta aizpildītu sertifikāta veidlapu un pievienotos dokumentus, pārliecinās par iesniegtās informācijas atbilstību no e-pasta adreses izcelsme@vid.gov.lv saņemtajai informācijai un atbilstības gadījumā sertifikāts tiek apstiprināts.


Dokumenti, kas iesūtīti pēc plkst.15.00, iespējams, tiks izskatīti nākamajā darba dienā, ņemot vērā apstiprināšanai iesūtīto sertifikātu daudzumu.