PVN pārmaksas atmaksa

 Publicēts: 08.07.2021. 09.00


Apakšsadaļu izvēlne
 • PVN atmaksa Latvijā reģistrētiem PVN maksātājiem
  • Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 109.panta pirmajai daļai VID, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, 30 dienu laikā pēc likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas vai no dienas, kurā ir iesniegta precizēta vai novēlota nodokļa deklarācija, atmaksā apstiprināto pārmaksāto nodokļa summu par taksācijas periodu uz nodokļa maksātāja norādīto bankas kontu.

   Lēmuma pārsūdzēšana

   Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu iesnieguma iesniedzējam ir tiesības viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot: Valsts ieņēmumu dienestā Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, Latvija.

 • PVN atmaksa citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam
  • PVN atmaksas kārtība Latvijā citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam


   Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 113.panta otrajai daļai Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā VID saņem un izskata citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikumu nodokļa atmaksāšanai, atmaksā nodokli, un gadījumus, kad VID pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikumā nodokļa atmaksāšanai iekšzemē norādīto nodokļa summu.

   Minētie nosacījumi iekļauti Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1514 “Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam”  III un IV daļā.


   Kas var pieprasīt PVN atmaksu Latvijā?


   PVN atmaksu Latvijā var pieprasīt citas ES dalībvalsts teritorijā reģistrēts nodokļu maksātājs, kurš neveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu saimniecisko darbību Latvijā, par PVN, kas aprēķināts attiecībā uz Latvijas Republikā iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai ES teritorijā.

   Ārvalstu nodokļu maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību Latvijas Republikā, adresē elektronisku PVN atmaksas pieteikumu Latvijai, iesniedzot to dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību, izmantojot elektronisku portālu, ko izveidojusi šī dalībvalsts.


   PVN neatmaksā:


   • par nodokļa summu, kura norādīta nodokļa rēķinā, kas neatbilst likuma prasībām; par darījumu, kas nav noticis;
   • par nelietota nekustamā īpašuma iegādi iekšzemē un par iekšzemē saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma būvniecību, rekonstrukciju, renovāciju, restaurāciju vai remontu;
   • par personīgai lietošanai iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (piemēram, vieglā automobiļa noma, apkope, remonts, vieglajam automobilim paredzētās degvielas, smērvielu un rezerves daļu iegāde, atpūtas, ēdināšanas (arī restorāna), veselības uzlabošanas un izklaides pasākumu izmaksas);
   • citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam, kas darbojas saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību tūrisma operatoriem un izmanto preču piegādes un pakalpojumus iekšzemē sniegtā tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai;
   • ja citas dalībvalsts pieteikums neatbilst kaut vienam nosacījumam, kas jāievēro, iesniedzot citas dalībvalsts PVN atmaksas pieteikumu.

    

   Latvijā PVN atmaksas ārvalstu nodokļu maksātājiem veic VID Nodokļu pārvaldes Nerezidentu nodokļu datu ticamības novērtējuma daļa (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978). 

   Kontaktpersonas Tālrunis Epasts
   Ilona Bogomola 67121984
   (LV, RUS, ENG)
   ilona.bogomola [at] vid.gov.lv
   Kristīne Košinska 67121990
   (LV, RUS, ENG)
   kristine.kosinska [at] vid.gov.lv
   Iveta Daukste 67121985
   (LV, RUS)
   iveta.daukste [at] vid.gov.lv
   Kerija Stalmane 67121994
   (LV, RUS)
   kerija.stalmane [at] vid.gov.lv

    

   Lēmuma pārsūdzēšana

   Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu iesnieguma iesniedzējam ir tiesības viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot: Valsts ieņēmumu dienestā Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, Latvija. 

 • PVN atmaksa Apvienotās Karalistes nodokļu maksātājiem Brexit scenārija gadījumā
  • Pēc 2021.gada 31.marta Direktīvas 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (turpmāk – Direktīva 2008/9/EK) normas saistībā ar PVN atmaksas kārtību vairs netiks piemērotas attiecībā uz Apvienoto Karalisti (turpmāk – AK). Ņemot vērā, ka AK kļūs par trešo valsti, uz kuru attieksies Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitā direktīva 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā (turpmāk – Trīspadsmitā Direktīva 86/560/EEK), visi PVN atmaksas pieprasījumi, kuri adresēti no AK Latvijai, tiks uzskatīti par PVN atmaksas pieteikumiem no trešās valsts.

   Tādējādi no AK vairs nebūs iespējams elektroniski iesniegt PVN atmaksas pieteikumu, lai pieprasītu Latvijai samaksātā PVN atmaksu skat. sadaļu PVN atmaksa trešās valsts nodokļu maksātājam.


   1. Par PVN, kas samaksāts līdz 2020.gada 31.decembrim un par kuru līdz 2021.gada 31.martam ir iesniegts PVN atmaksas pieteikums Latvijā

   Pēc AK faktiskā izstāšanās brīža nodokļu maksātājiem ir tiesības iesniegt PVN atmaksas pieteikumu Latvijai saskaņā ar Direktīvu 2008/9/EK tikai līdz 2021.gada 31.martam.

   Visi PVN atmaksas pieteikumi no AK, kas tiks saņemti Latvijā līdz 2021.gada 31.martam, tiks apstrādāti atbilstoši Direktīvai 2008/9/EK.


   2. Par PVN, kas samaksāts līdz 2020.gada 31.decembrim un par kuru līdz 2021.gada 31.martam nav iesniegts un pārsūtīts PVN atmaksas pieteikums Latvijai

   Pēc 2021.gada 31.marta AK nodokļu maksātājiem nebūs tiesību saņemt PVN atmaksu no Latvijas par samaksāto PVN par 2020.gadu.
   Pēc 2021.gada 31.marta AK nodokļu maksātāji nevarēs iesniegt PVN atmaksas pieteikumus par 2020.gadu ne elektroniski, ne arī papīra formātā.
    

   3. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksa Apvienotās Karalistes nodokļu maksātājiem (kopsavilkums)

   PVN atmaksa pieteikuma iesniegšanas datums

   PVN atmaksas pieteikuma periods

   PVN atmaksas pieteikuma iesniegšanas iesniegšana

   Saziņa un lēmuma

    paziņošana

   līdz 31.03.2021.

    

   Līdz 31.12.2020.

   Elektroniski PVN atmaksu sistēmā

   Apvienotās Karalistes nodokļu administrācijā

   līdz 31.03.2021. PVN atmaksu sistēmā;

    

   pēc 31.03.2021. pa tiešo ar nodokļu maksātāju e- pastā vai uz juridisko adresi.

   Pēc 31.03.2021.

   Līdz 31.12.2020.

   Nav iespējama ne elektroniski, ne papīra formātā

   saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas 

    

   pa tiešo ar nodokļu maksātāju e-pastā vai uz juridisko adresi.

    

   Apvienotā Karaliste kā trešā valsts

    

   Pēc 31.12.2020. (pamatojoties uz paritātes principu, par ko ir vienojušās Latvija un AK)

   No 01.01.2021.

   Papīra formātā atbilstoši Trīspadsmitajai Direktīvai 86/560/EEK, skat. sadaļu PVN atmaksa trešās valsts nodokļu maksātājam

    

    

    

   Šajā materiālā sniegtā informācija jebkurā brīdī var mainīties atkarībā no ES, AK un Latvijas pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, ieteikumiem, vadlīnijām u. c. dokumentiem. Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai VID mājas lapā.

   4.   Eiropas Komisijas informatīvie materiāli
    

 • PVN atmaksa trešās valsts nodokļu maksātājam
  • PVN atmaksas kārtība Latvijā trešās valsts un trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam


   PVN atmaksas kārtību personām, kas reģistrētas ārpus ES teritorijas, nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 112.pantu un Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1507 “Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam”.


   Kas ir tiesīgs saņemt PVN atmaksu Latvijā?


   PVN atmaksu Latvijā, ievērojot paritātes principu, var pieprasīt trešās valsts un trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš neveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu saimniecisko darbību Latvijā, par PVN, kas aprēķināts attiecībā uz Latvijas Republikā iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai ārpus ES teritorijas. Šobrīd atmaksa tiek veikta Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Monako un Apvienotajā Karalistē (par periodu, sākot no 2021.gada 1.janvāra) reģistrētiem nodokļa maksātājiem.


   Kādi dokumenti jāiesniedz, lai varētu saņemt PVN atmaksu?


   Lai saņemtu PVN atmaksu, jāiesniedz PVN atmaksas iesnieguma veidlapa.

   Iesniegumam pievieno:

   • rēķinu oriģinālus (par atmaksas periodā iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, par kuriem tiek pieprasīta nodokļa atmaksa);
   • importa dokumentu oriģinālus (dokumentus, kas apliecina atmaksas periodā iekšzemē veikto preču importu, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa);
   • samaksas dokumentus (dokumentus, kas apliecina atmaksai pieprasītās nodokļa summas samaksu (kases čeks, bankas maksājumu uzdevums));
   • PVN sertifikātu (attiecīgās valsts nodokļu administrācijas izsniegtu izziņu (oriģinālu), kas derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas un apliecina, ka iesniegumā norādītajā atmaksas periodā persona, kas iekšzemē ir iegādājusies preces vai saņēmusi pakalpojumus, vai veikusi preču importu, ir bijusi reģistrēta kā nodokļa maksātāja ārpus Eiropas Savienības teritorijas);
   • pilnvaras oriģinālu (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, pilnvarai ir jāatbilst šo noteikumu 9.punktā minētajiem nosacījumiem).

   PVN atmaksas iesniegums kopā ar dokumentiem iesniedzams VID Nodokļu pārvaldes Nerezidentu nodokļu datu ticamības novērtējuma daļā Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.”


   Par ko netiek atmaksāts PVN?


   PVN netiek atmaksāts:

   • par nodokļa summu, kura norādīta nodokļa rēķinā, kas neatbilst PVN likuma prasībām;
   • par darījumu, kas nav noticis;
   • par nelietota nekustamā īpašuma iegādi iekšzemē un par iekšzemē saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma būvniecību, rekonstrukciju, renovāciju, restaurāciju vai remontu;
   • par personīgai lietošanai iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (piemēram, vieglā automobiļa noma, apkope, remonts, vieglajam automobilim paredzētās degvielas, smērvielu un rezerves daļu iegāde, atpūtas, ēdināšanas (arī restorāna), veselības uzlabošanas un izklaides pasākumu izmaksas);
   • trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam, kas darbojas saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību tūrisma operatoriem un izmanto preču piegādes un pakalpojumus iekšzemē sniegtā tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai;
   • ja trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja iesniegums neatbilst kaut vienam nosacījumam, kas jāievēro, iesniedzot iesniegumu PVN atmaksāšanai trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam.

    

   Latvijā PVN atmaksas ārvalstu nodokļa maksātājiem veic VID Nodokļu pārvaldes Nerezidentu nodokļu datu ticamības novērtējuma daļa (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978).

   Kontaktpersonas Tālrunis Epasts
   Ilona Bogomola 67121984
   (LV, RUS, ENG)
   ilona.bogomola [at] vid.gov.lv
   Kristīne Košinska 67121990
   (LV, RUS, ENG)
   kristine.kosinska [at] vid.gov.lv
   Iveta Daukste 67121985
   (LV, RUS)
   iveta.daukste [at] vid.gov.lv
   Kerija Stalmane 67121994
   (LV, RUS)
   kerija.stalmane [at] vid.gov.lv


   Lēmuma pārsūdzēšana

   Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu iesnieguma iesniedzējam ir tiesības viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot: Valsts ieņēmumu dienestā Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, Latvija.

 • PVN atgūšana citās ES dalībvalstīs Latvijas Republikas nodokļu maksātājiem
  • PVN atmaksas kārtība ES noteikta Padomes 2008.gada 12.februāra direktīvā 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

   Latvijas reģistrēta nodokļa maksātāja pieteikuma iesniegšanas kārtība nodokļa atmaksai citā dalībvalstī noteikta Pievienotās vērtības nodokļa likuma 114.pantā un Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1514 “Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam”  II daļā (noteikumi piemērojami ar 2014.gada 1.janvāri).

   Pieteikt PVN atmaksu citām ES dalībvalstīm var VID PVN maksātāju reģistrā reģistrēts nodokļa maksātājs, ja:

   • tam atmaksas periodā atmaksas dalībvalstī nav bijusi ne saimnieciskās darbības mītnesvieta, ne pastāvīgā iestāde, no kuras veikta saimnieciskā darbība, ne arī deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta;
   • tas atmaksas periodā nav piegādājis preces vai nav sniedzis pakalpojumus, ko varētu uzskatīt par atmaksas dalībvalstī veikto preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu (izņemot preču transporta pakalpojumus ES teritorijā un ar preču transportēšanu ES teritorijā saistītos pakalpojumus, ja par šiem pakalpojumiem nav jāmaksā nodoklis saskaņā ar atmaksas dalībvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šā nodokļa jomā, kā arī preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras ir atbildīgas par nodokļa samaksu saskaņā ar atmaksas dalībvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šā nodokļa jomā).

    

   PVN atmaksas pieteikumu, kas adresēts citas dalībvalsts kompetentajai iestādei, iesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.


   Nodokļa maksātāja informēšana


   Reģistrēts nodokļa maksātājs tiek informēts par PVN atmaksas pieteikuma saņemšanu citā dalībvalstī, kā arī par pieņemto lēmumu un par papildinformācijas nepieciešamību.

   Ir divi veidi, kā citas dalībvalsts nodokļu administrācija sazinās ar reģistrētiem nodokļa maksātājiem:

   • pa tiešo ar nodokļu maksātāju;
   • ar VID starpniecību (t.i. izmantojot PVN atmaksas sistēmu).

    

   Ja citas valsts nodokļu administrācija komunicē ar reģistrētu nodokļa maksātāju pa tiešo, informācija varētu tikt saņemta uz pieteikumā norādīto e-pastu vai pasta sūtījuma veidā.

   Ja citas valsts nodokļu administrācija komunicē ar reģistrētu nodokļa maksātāju ar VID starpniecību, tad PVN atmaksas pieteikuma saņemšanas apliecinājumu un lēmumu reģistrēts nodokļa maksātājs saņems EDS.

   Plašāka informācija par PVN atmaksas pieteikuma aizpildīšanu ir atrodama VID mājas lapas sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) » Informatīvie un metodiskie materiāli » PVN atmaksas iesniegumu un lēmumu apstrāde” un EDS, izmantojot EDS interaktīvo rīku “Palīgs”, kas atrodas EDS lapas labajā augšējā stūrī.” Sagatavojot jaunu PVN atmaksas pieteikumu un nospiežot uz interaktīvo rīku “Palīgs” tiek sniegta informācija par katru PVN atmaksas pieteikumā iekļauto lauku un tajā norādāmo informāciju.

   Gadījumā, ja reģistrētam nodokļa maksātājam, PVN atmaksas pieteikuma iesniedzējam, ir jautājumi par citai ES dalībvalstij iesniegtā PVN atmaksas pieteikuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas gaitu, tam ir jāsazinās ar tās ES dalībvalsts nodokļu administrāciju, kurai PVN atmaksas pieteikums ir adresēts. Citu ES dalībvalstu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.

   Aktuālās izmaiņas Eiropas Savienības dalībvalstīs saistībā ar pārmaksātā PVN atgūšanu lūdzam skatīt šeit.

 • Jautājumi un atbildes
  • Jautājums Atbilde

   Kādi ir noteiktie limiti PVN atmaksai mēnesī/ceturksnī

   Normatīvajos aktos nav noteikti PVN atmaksu limiti par taksācijas periodu.

   Kādi ir noteikumi attiecībā uz proporcionālo taksāciju;

   Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, savukārt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 115.panta nosacījumiem, atsevišķos gadījumos taksācijas periods var būt viens ceturksnis.

   Vai uzņēmums, kas pieprasa PVN atmaksu, var izmantot trešās personas pakalpojumu, lai pieprasītu PVN atmaksu:
   Ja, tā, kādi papildus dokumenti ir jānorāda, jāiesniedz;
   Vai PVN atmaksu var veikt uz trešās personas kontu

   PVN pārmaksa tiek atmaksāta tikai pašam nodokļu maksātājam, trešajām personām atmaksa netiek veikta. Izņēmumi ir PVN grupas (PVN likuma 109. panta trešajā daļā noteikts, ka pārmaksāto nodokļa summu, kas radusies PVN grupai, atmaksā galvenajam uzņēmumam) un pēc ārvalstu filiāļu, kuras Latvijā tiek atvērtas tikai PVN vajadzībām, likvidācijas atlikusī pārmaksa tiek atmaksāta galvenajam uzņēmumam.

   Kāda informācija būtu jāiekļauj deklarācijā, pieprasot PVN atmaksu;

   Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 117. pantā noteikto, PVN maksātājs iesniedz VID nodokļa deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem. Savukārt Pievienotās vērtības nodokļa likuma 108. pants noteic, ka pārmaksātā PVN summa ir maksāšanai valsts budžetā aprēķinātās nodokļa summas un atskaitāmā priekšnodokļa starpība. Tādējādi deklarācijā tiek norādīta informācija par taksācijas periodā  veiktajiem darījumiem.

   Vai ir noteikts limits, cik reizes ikgadēji iespējams pieteikt PVN atmaksu;

   Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta sestajā daļā noteiktajam, nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarācijas precizējumu triju gadu laikā pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par attiecīgo taksācijas periodu nav uzsākts vai veikts audits. Taču normatīvajos aktos precizēto deklarāciju iesniegšanas limits nav noteikts.

   Vai, pieprasot PVN atmaksu, nepieciešams norādīt rēķinu kopijas;

   Pārmaksātās PVN summas izvērtēšanas laikā VID ir tiesības pieprasīt nodokļu maksātājam iesniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos par pārmaksātās PVN summas pamatotību un vai nodokļu maksātājs ir tiesīgs atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem un vai šīm precēm ir tieša un tūlītēja saikne ar vienu vai vairākiem turpmākajiem ar PVN apliekamiem darījumiem.

   Kādā veidā VID sazināsies ar PVN atmaksas pieteicēju (kāds kanāls tiks izmantots)

   Pamatojoties uz likuma ''Par nodokļiem un nodevām'' 7.2.pantā noteikto, Valsts ieņēmumu dienests izdoto dokumentu un informācijas paziņošanai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja nodokļu maksātājs nav EDS lietotājs, tad informācija tiek nosūtīta pa pastu

   Vai iesniedzēja kļūdas, sagatavojot atmaksas pieprasījumu, iespējams labot procesa gaitā (LV)

   PVN atmaksa Latvijā reģistrētiem PVN maksātājiem - Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta sestajā daļā noteiktajam, nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarācijas precizējumu triju gadu laikā pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par attiecīgo taksācijas periodu nav uzsākts vai veikts audits.

   PVN atgūšana citās ES dalībvalstīs Latvijas Republikas nodokļu maksātājiem - Kļūdas iespējams labot piecu dienu laikā. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka PVN atmaksas pieprasījuma iesniegšanas datums paliek nemainīgs. Līdz tā kalendāra gada 30.septembrim, kas seko atmaksas periodam

   Kādiem nosacījumiem jāizpildās, lai pieprasītāja pārstāvētā valsts nenosūtītu PVN atmaksas pieprasījumu citai ES valstij (LV)

   Gadījumos, ja sistēmā ir neparedzētas tehniskas problēmas vai nodokļu maksātājs nav reģistrēts PVN maksātāju reģistrā, PVN pārmaksas pieprasījums netiek nosūtīts citai ES valstij.
   VID citām ES dalībvalstīm pārsūta visus iesniegtos PVN atmaksas pieprasījumus. Atsevišķi nosacījumi vai kontroles, kas liegtu iesniedzējam sagatavot un nosūtīt dokumentu ES dalībvalstīm nav. Iesniedzēja un rēķinu/dokumentu pārbaudi veic saņēmējvalsts.