Institūcija/ organizācija  Institūcijas / organizācijas un savstarpējās sadarbības apraksts

Eiropas Komisija

(European Commission)

Eiropas Komisija ir Eiropas Savienības institūcija, kas ir politiski neatkarīga un kas pārstāv un aizstāv ES kā vienota veseluma intereses. Tā ir vadošais spēks ES institucionālajā sistēmā. Eiropas Komisija izstrādā tiesību aktu priekšlikumus, politiku un rīcības programmas, kā arī ir atbildīga par Eiropas Parlamenta un ES Padomes lēmumu īstenošanu. Eiropas Komisijai ir dažādas struktūrvienības un dienesti. Komisijas lielākās struktūrvienības sauc par ģenerāldirektorātiem.

Visciešāk VID sadarbojas ar Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorātu (DG TAXUD – Directorate-General for Taxation and the Customs Union).

Pasaules Muitas organizācija

(World Customs Organisation)

PMO ir dibināta 1952.gadā kā Muitas sadarbības padome, kuras uzdevums ir uzlabot muitas administrāciju darba efektivitāti, kā arī nodrošināt sabiedrības aizsardzību un veicināt starptautisko tirdzniecību.

PMO ir neatkarīga starpvalstu institūcija, kura darbojas starptautisko standartu izstrādē, sadarbības stiprināšanā un kapacitātes veicināšanā muitas jomā. PMO tās dalībvalstīm sniedz tehnisko palīdzību un mācības starptautisko standartu ieviešanai.

PMO struktūru veido Padome, vairākas komitejas, politikas komisija un sekretariāts, kura sastāvā ietilpst ģenerālsekretāra birojs, administratīvās struktūrvienības un direktorāti.

Latvija iestājās PMO 1992.gada 22.jūnijā. Katru gadu Latvija veic dalības maksas PMO iemaksu saskaņā ar PMO Padomes lēmumā noteikto. 2024.gadā Latvija veica PMO dalības iemaksu EUR 28354,36 apmērā par  laika posmu no 2023.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)

(OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development)

ESAO sastāvā ietilpst 34 pasaules valstis ar attīstītu demokrātiju un tirgus ekonomiku, tai skaitā arī 21 ES dalībvalsts. ESAO mērķis ir demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšana, kā arī valstu ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības sekmēšana globalizācijas kontekstā.  

Eiropas nodokļu administrāciju organizācija

(IOTA – Intra-European Organisation of Tax Administrations)

IOTA dibināja 1996.gadā decembrī 7 dalībvalstis, tajā skaitā Latvija. IOTA sekretariāts uzsāka savu darbu 1997.gada 1.martā. Tās sastāvā ietilpst 44 pilntiesīgas dalībvalstis. IOTA ir bezpeļņas starpvaldību organizācija, kas saviem biedriem nodrošina platformu pieredzes un prakses apmaiņai par svarīgiem jautājumiem un pašreizējām norisēm attiecībā uz nodokļu administrēšanas praktiskajiem aspektiem. IOTA ir attīstījusi sadarbību ar dažādām starptautiskām organizācijām, kas visā pasaulē sniedz tehnisko palīdzību nodokļu administrācijām. Ar CIAT, Eiropas Komisiju un OECD ir parakstīti saprašanās memorandi.

IOTA struktūru veido ģenerālā asambleja, izpildpadome, iekšējie auditori, sekretariātrs un dalībvalstu kontaktpersonas.

Katru  gadu Latvija veic dalības maksas iemaksu saskaņā ar IOTA padomes lēmumā noteikto. 2023.gadā Latvija veica IOTA dalības iemaksu EUR 16015  apmērā par laika posmu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(European Anti-Fraud Office)

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai nodibināts 1999.gadā. Tā galvenais mērķis ir aizsargāt ES dalībvalstu finansiālās intereses un apkarot nelegālās darbības, kurām ir finansiāla ietekme uz ES dalībvalstu budžetu, kā arī izmeklēt krāpšanos ar ES budžetu, korupciju un nopietnus pārkāpumus ES iestādēs. Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai  izstrādā krāpniecības apkarošanas politiku.  Tāpat, izmantojot uzkrātās zināšanas un pieredzi, tas palīdz iestādēm, kuras pārvalda ES līdzekļus (gan ES, gan ārpus ES), izprast krāpniecības veidus, tendences, draudus un riskus, lai novērstu visu veidu krāpniecību.

Eiropas policijas birojs

(EUROPOL – the European Police Office)

Eiropas Policijas birojs (Eiropols) ir ES tiesībaizsardzības aģentūra, kas dibināts 1992.gadā un kuras uzdevums ir gādāt par lielāku drošību Eiropā, palīdzot tiesībaizsardzības iestādēm ES dalībvalstīs cīnīties pret smagiem starptautiskiem noziegumiem un terorismu.

Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība

(Eurojust – the European Union's Judicial Cooperation Unit)

Eirojusts ir Eiropas Savienības  aģentūra, kas tika nodibināta 2002.gadā. Tās uzdevums ir atbalstīt un stiprināt nacionālo kompetento iestāžu rīcības koordināciju un sadarbību tādu smagu pārrobežu noziegumu apkarošanā, kuri apdraud ES. Eirojusta uzdevums ir uzlabot dalībvalstu izmeklēšanas un prokuratūras iestāžu darbības efektivitāti darbā ar nopietniem pārrobežu noziegumiem un ar organizēto noziedzību saistītās lietās, kā arī panākt, lai noziedznieki tiek iespējami ātri saukti pie atbildības. Eirojusta mērķis ir kļūt par vadošo institūciju un ekspertīzes centru tiesu līmenī, efektīvi apkarojot organizēto pārrobežu noziedzību ES.

Eiropas policijas akadēmija

(CEPOL – European Police College)

CEPOL ir Eiropas Savienības aģentūra, kas izveidota, lai nodrošinātu apmācību un mācīšanās iespējas tiesībaizsardzības amatpersonām par jautājumiem, kas vitāli svarīgi ES un tās iedzīvotāju drošībai. Apmācībās ir ietverti temati no vadības līdz tiesībaizsardzības metodēm, kā arī no ES sadarbības līdz ekonomiskiem noziegumiem. CEPOL darbība ir orientēta uz zināšanu un labākās prakses apmaiņu, kā arī uz kopīgas Eiropas tiesībaizsardzības kultūras attīstības veicināšanu.

Eiropas savienības aģentūra operatīvās sadarbības vadībai uz Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

(FRONTEX – The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union)

Eiropas Savienības aģentūra operatīvās sadarbības vadībai uz ES dalībvalstu ārējām robežām. Tā koordinē operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm ārējo robežu pārvaldības jomā, palīdz dalībvalstīm īstenot valsts robežsargu apmācību, tostarp noteikt kopējus apmācības standartus, veic riska analīzi, seko līdzi attīstībai pētījumos, kas ir būtiski ārējo robežu kontrolei un uzraudzībai, palīdz dalībvalstīm gadījumos, kad nepieciešama pastiprināta tehniska un operatīva palīdzība uz/pie ārējām robežām, kā arī nodrošina dalībvalstīm nepieciešamo atbalstu kopīgu atgriešanās operāciju organizēšanā.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas  Nodokļu administrāciju forums (OECD FTA) – (Organisation for Economic Cooperation and Development, Forum on Tax Administrations)

OECD FTA dibināta 2002.gadā. Foruma galvenais mērķis ir uzlabot nodokļu maksātājam sniegtos pakalpojumus un nodokļu saistību izpildi, palīdzot administrācijām paaugstināt efektivitāti, godīgumu un samazināt nodokļu iekasēšanas izmaksas. Galveno pētījumu rezultāti tiek publicēti pārskatos vai vadlīniju formātā. Jaunākās FTA publikācijas var apskatīt šeit.

FTA struktūru veido Birojs, ko vada priekšsēdētājs un 13 nodokļu administrāciju ģenerāldirektori. Biroja darbu tehniskās lietās atbalsta FTA sekretariāts. Darbs notiek FTA pamatprogrammās un programmu darba grupās.

Latvija pievienojās OECD FTA 2016.gada 10.novembrī un kļuva par 47.dalībvalsti. Katru  gadu Latvija veic FTA dalības maksas iemaksu saskaņā ar FTA padomes lēmumā noteikto. 2023.gadā Latvija veica FTA dalības iemaksu EUR 30000 apmērā par laika posmu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.