Sadarbība ar starptautiskām organizācijām

 Publicēts: 01.07.2016. 10.21


Apakšsadaļu izvēlne
Institūcija/ organizācija  Institūcijas / organizācijas un savstarpējās sadarbības apraksts

Eiropas Komisija

(European Commission)

Eiropas Komisija ir Eiropas Savienības institūcija, kas ir politiski neatkarīga un kas pārstāv un aizstāv ES kā vienota veseluma intereses. Tā ir vadošais spēks ES institucionālajā sistēmā. Eiropas Komisija izstrādā tiesību aktu priekšlikumus, politiku un rīcības programmas, kā arī ir atbildīga par Eiropas Parlamenta un ES Padomes lēmumu īstenošanu. Eiropas Komisijai ir dažādas struktūrvienības un dienesti. Komisijas lielākās struktūrvienības sauc par ģenerāldirektorātiem.

Visciešāk VID sadarbojas ar Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorātu (DG TAXUD – Directorate-General for Taxation and the Customs Union).

Pasaules Muitas organizācija

(World Customs Organisation)

Pasaules Muitas organizācija (PMO) ir dibināta 1952.gadā kā Muitas sadarbības padome, kuras uzdevums ir uzlabot muitas administrāciju darba efektivitāti, kā arī nodrošināt sabiedrības aizsardzību un veicināt starptautisko tirdzniecību.

PMO sastāvā ir 180 muitas administrācijas no visas pasaules, kas kopā nodrošina 98% no visas pasaules tirdzniecības apjoma. Latvija iestājās PMO 1992.gadā.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)

(OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development)

ESAO sastāvā ietilpst 34 pasaules valstis ar attīstītu demokrātiju un tirgus ekonomiku, tai skaitā arī 21 ES dalībvalsts. ESAO mērķis ir demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšana, kā arī valstu ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības sekmēšana globalizācijas kontekstā.  

Eiropas nodokļu administrāciju organizācija

(IOTA – Intra-European Organisation of Tax Administrations)

IOTA dibināta 1996.gadā. Tās sastāvā ietilpst 46 pilntiesīgas dalībvalstis. Latvija iestājās IOTA 1995.gadā.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(European Anti-Fraud Office)

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai nodibināts 1999.gadā. Tā galvenais mērķis ir aizsargāt ES dalībvalstu finansiālās intereses un apkarot nelegālās darbības, kurām ir finansiāla ietekme uz ES dalībvalstu budžetu, kā arī izmeklēt krāpšanos ar ES budžetu, korupciju un nopietnus pārkāpumus ES iestādēs. Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai  izstrādā krāpniecības apkarošanas politiku.  Tāpat, izmantojot uzkrātās zināšanas un pieredzi, tas palīdz iestādēm, kuras pārvalda ES līdzekļus (gan ES, gan ārpus ES), izprast krāpniecības veidus, tendences, draudus un riskus, lai novērstu visu veidu krāpniecību.

Eiropas policijas birojs

(EUROPOL – the European Police Office)

Eiropas Policijas birojs (Eiropols) ir ES tiesībaizsardzības aģentūra, kas dibināts 1992.gadā un kuras uzdevums ir gādāt par lielāku drošību Eiropā, palīdzot tiesībaizsardzības iestādēm ES dalībvalstīs cīnīties pret smagiem starptautiskiem noziegumiem un terorismu.

Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība

(Eurojust – the European Union's Judicial Cooperation Unit)

Eirojusts ir Eiropas Savienības  aģentūra, kas tika nodibināta 2002.gadā. Tās uzdevums ir atbalstīt un stiprināt nacionālo kompetento iestāžu rīcības koordināciju un sadarbību tādu smagu pārrobežu noziegumu apkarošanā, kuri apdraud ES. Eirojusta uzdevums ir uzlabot dalībvalstu izmeklēšanas un prokuratūras iestāžu darbības efektivitāti darbā ar nopietniem pārrobežu noziegumiem un ar organizēto noziedzību saistītās lietās, kā arī panākt, lai noziedznieki tiek iespējami ātri saukti pie atbildības. Eirojusta mērķis ir kļūt par vadošo institūciju un ekspertīzes centru tiesu līmenī, efektīvi apkarojot organizēto pārrobežu noziedzību ES.

Eiropas policijas akadēmija

(CEPOL – European Police College)

CEPOL ir Eiropas Savienības aģentūra, kas izveidota, lai nodrošinātu apmācību un mācīšanās iespējas tiesībaizsardzības amatpersonām par jautājumiem, kas vitāli svarīgi ES un tās iedzīvotāju drošībai. Apmācībās ir ietverti temati no vadības līdz tiesībaizsardzības metodēm, kā arī no ES sadarbības līdz ekonomiskiem noziegumiem. CEPOL darbība ir orientēta uz zināšanu un labākās prakses apmaiņu, kā arī uz kopīgas Eiropas tiesībaizsardzības kultūras attīstības veicināšanu.

Eiropas savienības aģentūra operatīvās sadarbības vadībai uz Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

(FRONTEX – The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union)

Eiropas Savienības aģentūra operatīvās sadarbības vadībai uz ES dalībvalstu ārējām robežām. Tā koordinē operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm ārējo robežu pārvaldības jomā, palīdz dalībvalstīm īstenot valsts robežsargu apmācību, tostarp noteikt kopējus apmācības standartus, veic riska analīzi, seko līdzi attīstībai pētījumos, kas ir būtiski ārējo robežu kontrolei un uzraudzībai, palīdz dalībvalstīm gadījumos, kad nepieciešama pastiprināta tehniska un operatīva palīdzība uz/pie ārējām robežām, kā arī nodrošina dalībvalstīm nepieciešamo atbalstu kopīgu atgriešanās operāciju organizēšanā.