Pagaidu uzglabāšana ir ārpussavienības preču pagaidu uzglabāšana muitas uzraudzībā laikposmā starp to uzrādīšanu muitai un muitas procedūras piemērošanu tām vai reeksportu.

Ja ir ekonomiska nepieciešamība, muitas dienesti var atļaut pagaidu glabāšanas vietās glabāt Savienības preces. Šādas preces neuzskata par precēm pagaidu uzglabāšanā (t.i. par tām neiesniedz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju).

Preču pagaidu uzglabāšana var notikt tikai pagaidu uzglabāšanas vietās vai citās vietās, kuras norādījuši vai apstiprinājuši muitas dienesti.

Preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai VID izsniedz atļauju. Atļaujā nosaka preču pagaidu uzglabāšanas vietu un nosacījumus preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai.

Atļauju izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID  informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

Lai nodotu preces pagaidu uzglabāšanā, nepieciešams iesniegt pagaidu uzglabāšanas deklarāciju. Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas iesniegšana ir veids, kādā persona paziņo, ka preces ir pagaidu uzglabāšanā.

Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas tiek iesniegtas elektroniski Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Manifestu/Pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē (MAN/PU). Deklarāciju par preču nodošanu pagaidu uzglabāšanā var iesniegt viena no šādām personām:

  • persona, kas ir ievedusi preces Savienības muitas teritorijā;
  • persona, kuras vārdā vai kuras uzdevumā rīkojas persona, kas ir ievedusi preces minētajā teritorijā;
  • persona, kas ir uzņēmusies atbildību par preču pārvadāšanu pēc tam, kad tās tika ievestas Savienības muitas teritorijā;
  • persona, kurai ir uzglabāšanas vietu darbības atļauja.

Preces pagaidu uzglabāšanā var pakļaut apstrādes veidiem, kas nodrošina to saglabāšanu nemainītā veidā, nepārveidojot to izskatu vai tehniskās īpašības.

Ārpussavienības precēm, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā, jāpiemēro muitas procedūra, vai tās jāizved atpakaļ 90 dienu laikā.

Lai novietotu preces pagaidu uzglabāšanā, nepieciešams vispārējais galvojums muitas parāda, kas var rasties, segšanai. Galvojumu pirms atļaujas saņemšanas sniedz pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs, vai  izņēmuma gadījumā cita persona, kas dod galvojumu visu pagaidu uzglabāšanas vietā novietoto ārpussavienības preču muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai.

Pagaidu uzglabāšanas normatīvais regulējums:

SMK pants DA pants IA pants TDA pants
5.panta 11) punkts, 144., 145., 146., 147., 148., 149. 115., 116. 191., 192., 193., 11.
Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr.500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”.
Eiropas Komisijas vadlīnijas preču ievešanai un importam “Guidance document on Customs Formalities on Entry and Import into the European Union” (dok. Ares(2018)6352314 - 11.12.2018.)

Izmaiņas EMDAS MAN/PU funkcionalitātē no 01.05.2016.:
Uzņēmumiem, kuriem ir piešķirts AEO un/ vai Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss, sistēmā netiek automātiski piemērots atbrīvojums no galvojuma. Iesniedzot pagaidu uzglabāšanas deklarāciju pirms kravas ierašanās, uzrādīšanas paziņojuma iesniegšanas termiņš, kravai ierodoties pagaidu uzglabāšanas vietā, ir 30 dienas (7 dienu vietā). Preču uzglabāšanas termiņš ir 90 dienas (neatkarīgi no preču transportēšanas veida) bez iespējas to pagarināt.

Ir izstrādāta lietotāja rokasgrāmata darbam ar jauno sistēmas moduli, kā arī rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu. 

Kā piemērs ir aprakstīts pagaidu uzglabāšanas deklarācijas iesniegšanas un tranzīta deklarācijas slēgšanas process

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem” 7.panta nosacījumiem ārpussavienības preces, kuru izlaišana ir apturēta vai tās ir aizturētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regulas (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (turpmāk – Regula 608/2013) 17. panta 1.punktu vai 18.panta 1.punktu, Regulas 608/2013 3.pantā minētās personas uzglabā muitas noliktavā, brīvajā zonā vai muitas apstiprinātā pagaidu uzglabāšanas vietā.

Šādu preču uzglabāšana  muitas apstiprinātā pagaidu uzglabāšanas vietā nerada tiesiskas sekas, kuras izriet no regulējuma attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, un administratīvā atbildība par šādu preču uzglabāšanu neiestājas.

Aizturētās vai apturētās preces muitas apstiprinātā pagaidu uzglabāšanas vietā tiek novietotas un ņemtas uzskaitē, pamatojoties uz līgumu starp Regulas 608/2013 3.pantā minēto personu (intelektuālā īpašuma tiesību subjektu vai tā pārstāvi) un attiecīgo preču uzglabāšanas vietas atļaujas turētāju.

Uzskaitē norāda VID Muitas pārvaldes lēmuma par preču nodošanu glabāšanā intelektuālā īpašuma tiesību subjektam datumu un numuru.

Galvojums iespējamā muitas maksājumu parāda segšanai par minētajām precēm nav jāsniedz.

Preces tiek izvestas no muitas apstiprinātās pagaidu uzglabāšanas vietas ar mērķi tās iznīcināt, pamatojoties uz VID Muitas pārvaldes lēmumu par preču nodošanu iznīcināšanai vai lēmumu par preču konfiskāciju, un noņemtas no preču uzskaites ar preču iznīcināšanas aktu.

Savukārt, ja veikto kontroles pasākumu rezultātā tiek konstatēts, ka uz aizturēto preču pārvietošanu neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi, preces tiek izvestas no muitas apstiprinātās pagaidu uzglabāšanas vietas un noņemtas no preču uzskaites, pamatojoties uz noformēto muitas deklarāciju.