Muitas formalitāšu kārtošana prasa zināšanas šajā jomā, un importētājs var izvēlēties izmantot kvalificētu muitošanas speciālistu pakalpojumus. Ja zināšanas vēlaties apgūt patstāvīgi, pirms uzsākt standarta importa muitas deklarācijas aizpildīšanu, aicinām iepazīties ar VID tīmekļvietnes sadaļā “Muita” ievietoto informāciju un materiāliem, tostarp Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas lietotāja rokasgrāmatu.

Lai aizpildītu standarta Importa muitas deklarāciju, no VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) jāpieslēdzas Elektroniskajai muitas datu apstrādes sistēmai (EMDAS). Lai to izdarītu, vispirms sānu izvēlnē ekrāna kreisajā pusē jāizvēlas “CITAS SISTĒMAS”, pēc tam – “Muitas datu apstrāde. EMDAS”.

Darba virsma

Sadaļas “Ārējās sistēmas” kolonnā “Nosaukums” jāizvēlas “Importa muitas deklarācija” un tad augšpusē – “Importa muitas iestāde”:

Importa muitas iestāde

Kreisās puses izvēlnē jāizvēlas funkcija “Izveidot deklarāciju”.

Pirms deklarācijas formas aizpildīšanas ir jāaizpilda obligātie lauki “Deklarācijas pamatnostādnes”:

 • laukā 1/1, 1/2 “Deklarācijas veids un tips” jāizvēlas IM A (Tirdzniecība ar valstīm un teritorijām, kas atrodas ārpus Kopienas muitas teritorijas; Standarta (pilna) importa deklarācija, kuru iesniedz, kad preces ir pieejamas uzrādīšanai muitas iestādē),
 • laukā 5/26 “Uzrādīšanas muitas iestāde”, nospiežot uz palielināma stikla attēla, jāizvēlas LV000240 (Lidostas muitas kontroles punkts),
 • laukā “Procedūra” – 40 (Preču vienlaicīga laišana brīvā apgrozībā un izlaišana patēriņam).  
Importa muitas iestāde

Pēc pogas [Izveidot deklarāciju] nospiešanas tiks atvērta deklarācijas forma.

Deklarācijas obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar *. Pelēkās krāsas laukus sistēma aizpildīs automātiski.

Deklarācijas aizpildīšanas laikā ieteicams periodiski saglabāt ievadīto informāciju, nospiežot pogu [Saglabāt].

Ar pogu [Pārbaudīt] notiek ievadītās informācijas pārbaude:

 • par kļūdām sistēma attēlo paziņojumus sarkanā krāsā un kļūdainajos laukos būs sarkana izsaukuma zīme;
 • brīdinājumus oranžā krāsā;
 • informatīvos paziņojumus zilā krāsā.  

(!) Svarīgi

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet sistēmas attēlotos paziņojumus! Sistēma attēlo informāciju par kļūdaini aizpildītajiem laukiem vai laukiem, kuri vēl ir jāaizpilda.


Dažu deklarācijas lauku aizpildes skaidrojums

Deklarācijā ir jāaizpilda lauki šķirkļos “Pamatdati”, “Dati par transportēšanu”, “Apkopojošā Informācija” un “Preces”.

Deklarācijas šķirklis“Pamatdati”

Sadaļas “Iesaistītās puses” laukā 3/21 “Pārstāvja statusa kods”, ja Jūs pats deklarējat savu sūtījumu, jāizvēlas – Nav pārstāvības.

Laukā 3/2“Eksportētājs, Eksportētāja identifikācijas numurs” jānorāda dati par preces pārdēvēju/nosūtītāju. Informāciju var ievadīt, nospiežot uz palielināmā stikla attēla .           

Ja vēlaties, lai deklarācija būtu pieejama pakalpojuma sniedzējam/piegādātājam (DHL Latvia, DPD Latvija, EKL/LS (kompānijas UPS pilnvarotais pārstāvis), TNT Latvia, Greencarrier Latvia, Federal Express Corporation filiāle Latvijā), sadaļā “Informējamās personas” norādiet šīs informējamās personas reģistrācijas numuru. Deklarācijas datu elektroniskā pieejamība atvieglo un vienkāršo informācijas apmaiņu starp pakalpojuma sniedzēju un sūtījuma saņēmēju, piemēram, deklarāciju nav jāpārsūta e-pastā.

Sadaļā “Deklarēšanas informācija” norādiet tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai nepieciešamības gadījumā muitas amatpersona varētu ar Jums sazināties.

Deklarācijas šķirklis“Dati par transportēšanu”                                                                

Laukā 4/1 “Piegādes noteikumi”, atbilstoši preču piegādes nosacījumiem, ir jāizvēlas piegādes noteikumu kods (Incoterms 2010), piemēram, ja preču piegādes izdevumi rēķinā nav norādīti atsevišķi no preces cenas un par preču piegādi nav izrakstīts atsevišķs rēķins, var izmantot kodu DAP.

Ja rēķinā transporta izmaksas ir norādītas atsevišķi no preces cenas vai par preču piegādi ir izrakstīts atsevišķs rēķins, var izmantot kodu EXW.

Ja sūtījums tiek piegādāts pa pastu, “Dati par transportēšanu” sadaļā “Transportēšana” laukos 7/5 “Iekšzemes transporta veids” un 7/4 “Transporta veids pie robežas” ir jānorāda – “5 Pasts”. Pārējie lauki nav jāaizpilda.

Lauku 5/23 “Preču atrašanās vieta” būs iespējams aizpildīt pēc tam, kad ir aizpildīta informācija par preci šķirklī “Preces”. Jāizvēlas viena no sistēmas piedāvātajām adresēm, un sistēma pēc tās automātiski uzģenerēs un aizpildīs lauka 5/23 vērtību “Vietas kods”.

Deklarācijas šķirklis “Apkopojošā informācija”

Laukā 8/5 “Darījuma raksturs” jānorāda kods 11, ja sūtījumā esošās preces ir pirkums. Ja preces tiek saņemtas kā dāvana, jānorāda kods 99.

Ja rēķinā papildus preces cenai atsevišķi ir norādītas piegādes vai apdrošināšanas izmaksas vai par preču piegādi ir izrakstīts atsevišķs rēķins, to vērtība un valūta ir jānorāda sadaļas “Statistiskās vērtības aprēķins” laukā 4/9 “Pieskaitāmās izmaksas”, izvēloties kodu AK.

Deklarācijas šķirklis “Preces”

Lai ievadītu informāciju par preci, jānospiež poga [Ievadīt].

Laukā 6/14, 6/15 “Preču kods (KN un TARIC)” ir jānorāda preces kods atbilstoši vienotajai Kombinētai nomenklatūrai (KN). No preces klasifikācijas ir atkarīgas muitas nodokļa likmes, kā arī citu tarifu un netarifu pasākumu piemērošana.

Preču tarifa klasifikācija Eiropas Savienībā (ES) tiek veikta saskaņā ar KN un tās ikgadējiem grozījumiem, skat. Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS)

sadaļā TARIC  – Nomenklatūra – Pārlūkot. Klasificējot preces, tiek ņemtas vērā attiecīgo preču objektīvās pazīmes un īpašības, tādas kā preču apraksts, uzbūve, fizikāli-ķīmiskās īpašības, paredzētais pielietojums un citi rādītāji, kā arī HS un KN skaidrojumi, Eiropas Komisijas pieņemtās regulas par atsevišķu preču klasifikāciju, ES Tiesas spriedumi un Pasaules Muitas organizācijas pieņemtie lēmumi.

Piemēram, pārtikas izstrādājumi, ko paredzēts izmantot kā uztura bagātinātājus, kas fasēti nomērītās devās un izgatavoti no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kuri minēti KN pozīcijā 1901, vai no precēm, kuras minētas pozīcijā 0401 līdz 0404, ir jāklasificē pozīcijā 2106, jo to īpašais fasēšanas veids liecina par to uztura bagātinātāja funkciju.

Precīzai preču koda noteikšanai ir nepieciešamas profesionālas zināšanas, līdz ar to jautājumos par preču klasifikāciju aicinām vērsties pie Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Preču klasifikācijas nodaļas ekspertiem.

Informācija par noteiktu preču, t.sk. medikamentu, pārtikas produktu, uztura bagātinātāju u.c. importēšanas nosacījumiem un ierobežojumiem ir pieejama VID mājaslapā.

Lauks 1/11 “Papildprocedūra” pēc noklusējuma ir aizpildīts ar kodu 000 (bez atbrīvojumiem, uz preci attiecas visi nodokļi un ierobežojumi). Ja precēm ir piemērojami atvieglojumi, ar pogu [Pievienot] jāizvēlas atbilstošs papildprocedūras kods, piem., C07, ja preču sūtījuma patiesā vērtība nepārsniedz 150.00 EUR.

Laukā 4/17 “Preference”, ja par preci nav izdoti preferenciāli izcelsmes sertifikāti un nav piemērojama tarifu preferenciālā likme vai tml., jānorāda kods “100 (trešo valstu nodokļa likme)”.

Laukā 4/16 “Vērtības noteikšanas metode”, ja sūtījumā esošās preces ir pirkums, jāizvēlas kods 1 (ievesto preču darījuma vērtība). Ja preces tiek saņemtas kā dāvana, jāizvēlas kods 6 (vērtība, kuru nosaka pēc pieejamo datu metodes).

Laukā 2/3 “Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” ar atbilstošiem pavaddokumentu kodiem ir jāpievieno dokumentu faili (poga [Pievienot failu]) saistībā ar preču pirkumu/saņemšanu.

Visbiežāk izmantojamie dokumentu kodi:

 • N380 – rēķins;
 • N935 - rēķins, uz kura pamata deklarē preču muitas vērtību (pasūtījuma orderis, kvīts, paypal, rēķins-proforma u.c.);
 • 0340 -rēķins par transporta un citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar preču piegādi;
 • N750 -pasta sūtījuma izsekošanas numurs, ka arī aviopārvadājumu pavadzīmes numurs (waybill);
 • 5999 - universālais dokumenta kods, kuru var izmantot, pievienojot jebkura cita veida pavaddokumentu, piem., paskaidrojumu, preču attēlus, specifikāciju, zāļu recepti u.c.

Pirms deklarācijas iesniegšanas laukā 2/3 ar dokumentu 5012 (muitas maksājumu apliecinoši dokumenti) ir jānorāda informācija par veidu, kādā tiks apmaksāti muitas nodokļi. Muitas nodokļus ir iespējams apmaksāt:

- ar bankas pārskaitījumu; tad laukā 2/3 jāpievieno maksājuma uzdevums vai pārskaitījuma izdruka;

- maksājot ar norēķinu karti muitas kontroles punktā POS terminālī vai attiecīgajā pasta nodaļā (Latvijas Pasta sūtījumu gadījumā);

- maksājot tiešsaistē - portālā latvija.lv.

Lai sistēma aprēķinātu muitas nodokļus, atkarībā no preces koda laukā 2/3, iespējams, būs jāievada attiecīgi dokumentu kodi, ar kuriem ir noteikti ES kopējā muitas tarifa (TARIC)pasākumi, skat. Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS), izmantojot pogu [Skatīt TARIC nosacījumus].

ITVS var apskatīt TARIC pasākumu nosacījumus par dokumentu norādīšanu, nospiežot uz ierakstiem kolonnā „Nosacījumi”:

nosacījumi

Piemēram, deklarācijā jānorāda dokumenta kods Y929, ja preces nav sertificēti bioloģiskie produkti:

Pasākums

Laukā 6/9 “Iepakojuma veids” jānorāda kods “PC” (pasta paka), laukā 6/11 “Kravas marķējums” informāciju par kravas marķējumu (ja informācija nav zināma var rakstīt “–”), laukā 6/10 “Iepakojumu skaits” jānorāda preču iepakojuma skaits.

Laukā 2/1 “Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti” ir jānorāda Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numurs (piemēram, 19LV000240014098U4), ko ir piešķīris pakalpojuma sniedzējs sūtījumam, un Jūsu sūtījuma preces kārtas numurs pagaidu uzglabāšanas deklarācijā.

Zemāk dots importa muitas deklarācijas aizpildīšanas piemērs ar ilustratīviem datiem par uztura bagātinātāju deklarēšanu, saņemot sūtījumu no ASV uzņēmuma iHerb. Parasti uzņēmuma iHerb rēķinos noradītie KN kodi sakrīt ar ES TARIC preču klasifikāciju. 
 

Informācija par importa muitas deklarācijas apstrādes procesu

Pēc visu nepieciešamo importa muitas deklarācijas lauku aizpildīšanas un veiksmīgas datu pārbaudes, nospiežot pogu[Iesniegt]deklarācija tiek iesniegta importa muitas kontroles punktā (MKP), tai tiek piešķirts sistēmas reģistrācijas numurs MRN un tā nonāk statusā “Pieņemta”.

Ja pārbaudes procesā muitas amatpersona konstatē, ka deklarācijas datos ir nepieciešams veikt labojumus, muitas amatpersona lūdz veikt izmaiņas - deklarācijas statuss mainās uz “Kontrole (Izmaiņas pieprasītas)”. Nospiežot uz pogas [Skatīt izmaiņu pieprasījumu], var apskatīt izmaiņu pieprasījuma pamatojumu, bet ar pogām [Veikt izmaiņas] vai [Rediģēt] var veikt nepieciešamās izmaiņas. Kad labojumi veikti, nospiežot pogu [Iesniegt], deklarācija vēlreiz ir jāiesniedz MKP. Kamēr muitas amatpersona nav apstiprinājusi iesniegtos deklarācijas labojumus, lietotājs redz sākotnējo - “nelaboto” deklarācijas versiju.

Kad deklarācija būs statusā “Gaida maksājumu”, būs iespējams veikt nodokļu apmaksu.

Deklarācija statusā “Preces izlaistas” nozīmē, ka preču deklarēšanas process ir pabeigts un deklarācija ir noformēta. Tad par preču piegādes jautājumiem ir jāsazinās ar pakalpojuma sniedzēju/piegādātāju (kurjerpastu vai Latvijas pastu).