Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 134.panta 2.punktu, muitas uzraudzībā esošu preču valdītājs ar muitas dienestu atļauju var jebkurā laikā preces pārbaudīt vai ņemt paraugus, jo īpaši, lai noteiktu šo preču tarifa klasifikāciju, muitas vērtību vai muitas statusu.

Komersantiem, Rīgas brīvostas, Ventspils brīvostas, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Liepājas ostas teritorijās, autoceļu muitas kontroles punktos uz Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežām, kā arī dzelzceļa bāzes stacijās Rēzeknē un Daugavpilī piesakot preču pārbaudi pirms muitas procedūras piemērošanas, ar muitas virsuzraugam adresētu iesniegumu jāvēršas MKP, iesniegumā norādot šādu informāciju:

 • pieprasījuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru;
 • nepieciešamās pārbaudes pamatojumu, norādot iespējamās neatbilstības;
 • preču atrašanās vietu (adresi);
 • informāciju par preci saskaņā ar pavaddokumentiem (preces aprakstu, iepakojumu skaitu, svaru);
 • paredzētās darbības ar preci (ja ņem preču paraugu, norāda paraugam ņemamo preču daudzumu);
 • paredzēto preču pārbaudes laiku un vietu (adresi);
 • atsauci uz šādiem dokumentiem: 
  • ievešanas kopsavilkuma deklarāciju;
  • transporta pavaddokumentu (kuģa konosamentu, dzelzceļa pavadzīmi, CMR vai Airway bill).

Regulas Nr.952/2013 189.panta 1.punktā noteikts, ka preču nogādāšanu vietās, kur tās paredzēts pārbaudīt un ņemt preču paraugus, kā arī visas saistībā ar šādu pārbaudi vai paraugu ņemšanu vajadzīgās darbības ar precēm veic deklarētājs, vai arī to veic viņa atbildībā. Radušos izdevumus sedz deklarētājs.

Veicot pārbaudi, preču valdītājs nodrošina, ka:

 • par pārbaudē konstatēto un pārbaudes rezultātiem tiek informēts uzraudzības MKP;
 • pārbaudes ietvaros izņemto preču paraugi ir identificējami atbilstoši MKP iesniegtajiem kravas pavaddokumentiem.

Lai saskaņotu preču pārbaudi, komersanti iesniegumu var iesniegt EDS, papīra formā MKP vai elektroniski nosūtīt to uz MKP elektroniskā pasta adresēm:

Muitas dienests, izskatot rakstisko iesniegumu, atbildi var sniegt mutiski, rezolūcijas veidā uz iesnieguma vai nosūtot informāciju uz komersanta iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.