VID uzziņas

 Publicēts: 09.10.2017. 10.02


Apakšsadaļu izvēlne

Uzziņa ir veids, kā privātpersona var uzzināt VID viedokli par nodokļu tiesību normu piemērošanu kādā konkrētā situācijā. Lai saņemtu VID uzziņu ir jāiesniedz VID atbilstoši noformēts iesniegums ar konkrētās situācijas aprakstu un noteiktu jautājumu, kuru vēlaties noskaidrot. Šajā sadaļā informatīvā nolūkā ir apkopotas dažādas uzziņas, kuras VID sniedzis atbildot uz jautājumiem, kas skar konkrētā nodokļa piemērošanas aspektus.

 

VID uzziņas
Uzziņa par nodokļu piemērošanu darbinieku ēdināšanas izdevumiem
Uzziņa par uzņēmumu ienākuma nodokļa normu piemērošanu domēna iegādes izdevumiem
Uzziņa par UIN ieturēšanu  no  nekustamā īpašuma atsavināšanas ienākuma
Par procentu ieņēmumiem

Par UIN normu piemērošana darījumos ar Seišelu salās reģistrētu uzņēmumu

Uzziņa par nodokļu piemērošanu izdevumiem darbiniekiem piešķirto akciju iegādei
Uzziņa par kārtību, kādā piemēro UIN piebraucamo ceļu atsavināšanas darījumā
Uzziņa par UIN piemērošanu finanšu pakalpojumiem, kas sniegti zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās reģistrētiem uzņēmumiem
Uzziņa par pamatkapitāla palielināšanu
Uzziņa par labiekārtošanas un ceļa seguma rekonstrukcijas izmaksu atzīšanu saimnieciskās darbības izdevumos
Uzziņa par UIN piemērošanu nomājot no Eiropas Savienības juridiskām personām kustamo īpašumu
Uzziņa "Par pārvērtētā pamatlīdzekļa pārdošanu"
Uzziņa par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu sabiedrības reorganizācijas gadījumā
Uzziņa par apliekamā ienākuma palielināšanu par dāvanām klientiem
Uzziņa par kārtību, kādā atļauts neieturēt uzņēmumu ienākuma nodokli par precēm, kas iegādātas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs
Uzziņa par kārtību, kādā piemēro nodokļa atlaidi par ārvalstīs samaksāto nodokli
Uzziņa par uzņēmumu ienākuma nodokļa koriģēšanu par līdzfinansējumu no Lauku atbalsta dienesta
Uzziņa par apliekamā ienākuma noteikšanu, ja akciju sabiedrību pārveido par sabiedrību ar ierobežotu atbildību
Uzziņa par aprēķināto un neizmaksāto dividenžu (īpašnieks no tām ir attiecies) iekļaušanu pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu postenī
Uzziņa par apliekamā ienākuma koriģēšanu par uzkrājumu summu, kas izveidota AS “Latvijas Krājbanka” kontā uzkrātajiem naudas līdzekļiem
Uzziņa par kārtību, kādā samazina apliekamo ienākumu par zaudētiem parādiem un koriģē uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju pēc audita pārbaudes
Uzziņa par apliekamā ienākuma koriģēšanu par procentu maksājumiem finanšu iestādei
Uzziņa par pamatlīdzekļa atzīšanu par jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu
Uzziņa par apliekamā ienākuma koriģēšanu par norakstīto avansa maksājumu
Uzziņa par atlaides piemērošanu par ziedotām precēm
Uzziņa par jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu īpaša nolietojuma aprēķināšanas kārtību
Uzziņa par apliekamā ienākuma samazināšanu par iepriekšējā un taksācijas gada zaudējumiem uzņēmumu reorganizācijas gadījumā
Uzziņa par uzņēmumu ienākuma nodokļa palielināšanu par izdevumiem, kas pārsniedz noteiktās klientu piesaistīšanas izmaksas
Uzziņa par pamatlīdzekļa atbilstību jaunai ražošanas tehnoloģiskajai iekārtai
Uzziņa par uzņēmumu ienākuma nodokļa normu piemērošanu, ja pamatkapitālu palielina ar nesadalīto peļņu
Uzziņa par Valsts ieņēmumu dienesta dzēstās pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atzīšanu par saimnieciskās darbības izdevumiem
Uzziņa par apliekamā ienākuma samazināšanu par zaudētiem parādiem
Uzziņa par apliekamā ienākuma palielināšanu par procentu maksājumiem komercsabiedrībām, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu
Uzziņa par izdevumu, kas radušies nepieciešamo darba apstākļu nodrošināšanai darbiniekiem, atzīšanu par saimnieciskās darbības izdevumiem
Uzziņa par degvielas izdevumu norakstīšanu saimnieciskās darbības vajadzībām, ja uzņēmums maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli
Uzziņa par kārtību, kādā ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu koriģē par meitas sabiedrības kapitāla daļu vērtības samazinājumu
Uzziņa par reprezentatīva automobiļa izmantošanu saimnieciskajā darbībā
Uzziņa par uzņēmumu ienākuma nodokļa ieturēšanu, atmaksājot aizdevuma summu ārzonā reģistrētai sabiedrībai
Uzziņa par kārtību, kādā ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu palielina par izdevumiem, kas radušies, lai nodrošinātu veselības aprūpes speciālistu dalību reklāmas un zinātniskos pasākumos
Uzziņa par uzņēmumu ienākuma nodokli, nerezidentam gūstot ienākumu no kapitāla daļām
Uzziņa par uzņēmumu ienākuma nodokļa normu piemērošanu ziedojumiem Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētai sabiedriskā labuma organizācijai
Uzziņa par derīgo izrakteņu vērtības norakstīšanu
Uzziņa par uzņēmumu ienākuma nodokļa koriģēšanu par līdzfinansējumu, kas saņemts no Lauku atbalsta dienesta
Uzziņa par kārtību, kādā nosaka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par atbalsta maksājumiem biedrībām
Uzziņa par apliekamā ienākuma palielināšanu par izslēgtā pamatlīdzekļa atlikušo vērtību finanšu grāmatvedībā tā izslēgšanas brīdī
Uzziņa par apliekamo ienākumu palielināšanu par procentu maksājumu daļu saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.4 un 12.panta normām
Uzziņa par transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem
Uzziņa par apliekamā ienākuma samazināšanu par debitoru parādu summām