Ievešana pārstrādei

 Publicēts: 07.02.2020. 14.36


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas procedūra – ievešana pārstrādei


Ar 2016.gada 1.maiju ir piemērojams Savienības Muitas kodekss (Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu; turpmāk – SMK), SMK Deleģētā regula (Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem; turpmāk – DA) un Īstenošanas regula (Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko  paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu; turpmāk – IA).

Muitas procedūra – ievešana pārstrādei – ļauj ārpussavienības preces Savienības muitas teritorijā izmantot vienā vai vairākās pārstrādes darbībās, nepiemērojot šīm precēm:

 • ievedmuitas nodokli;
 • citus maksājumus saskaņā ar citiem attiecīgiem spēkā esošiem noteikumiem;
 • tirdzniecības politikas pasākumus, ciktāl ar tiem nav aizliegta preču ievešana Savienības muitas teritorijā vai izvešana no tās (SMK 256.pants);

kā arī ievešanas pārstrādei procedūru var izmantot:

 • precēm, ko paredzēts pakļaut darbībām, ar kurām nodrošina to atbilstību tehniskām prasībām, lai tās laistu brīvā apgrozībā;
 • precēm, kas jāpakļauj parastajiem apstrādes veidiem (DA 71-03.pielikums), kas paredzēti šo preču saglabāšanai, izskata vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai atkalpārdošanai (SMK 256.pants).

Ievešanas pārstrādei procedūru var izmantot gadījumos, kas nav preču labošana vai iznīcināšana, neskarot ražošanas piederumu izmantošanu, tikai tad, ja preces, kurām procedūru piemēro, ir identificējamas pārstrādes produktos (SMK 256.pants).

 • Nosacījumi
  • Lai precēm piemērotu muitas procedūru – ievešana pārstrādei:

   1. Preces ievešanas mērķis – nodot preces kādā no pārstrādes darbībām:

   • darbības ar precēm, ietverot to uzstādīšanu, montāžu vai to piestiprināšanu citām precēm;
   • preču pārstrāde;
   • preču iznīcināšana;
   • preču labošana, arī to atjaunošana un sakārtošana;
   • tādu preču izmantošana, kuru nav pārstrādes produktos, bet kuras vajadzīgas šādu produktu ražošanai vai atvieglo to, pat ja tās šajā procesā tiek pilnībā vai daļēji izlietotas (ražošanas piederumi) (SMK 5.pants).

    

   2. Preču nodošanai pārstrādei jāsaņem atļauja (SMK 211.pants) no muitas iestādēm:

   vienkāršotā kārtībā – muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā. Šo kārtību piemēro gadījumos, kad preces (izņemot DA 71-02.pielikumā minētās preces) ieved ar mērķi:

   • labot (remonts), atjaunot, sakārtot;
   • iznīcināt.


   Piemērojot ievešanu pārstrādei vienkāršotā kārtībā, muitas deklarācijā datu elementā 2/2 “Papildu ziņas” ir jāaizpilda pieteikums atļaujas saņemšanai, kas satur šādas ziņas: 

   preču labošana (remonts), atjaunošana, sakārtošana:

   • papildu informācijas veida kods – izvēlas kodu 00100 - pieteikums īpašas procedūras, kas nav tranzīts, izmantošanas atļaujas saņemšanai, pamatojoties uz muitas deklarāciju;
   • informācija par ievedamo preču īpašnieku;
   • pārstrādes vieta – vieta, kur tiek veiktas pārstrādes/remonta darbības;
   • procedūras noslēgšanas  muitas iestāde – muitas iestāde, kurā tiek slēgta pārstrādes procedūra, t.i., pārstrādes produktiem tiek piemērota nākamā procedūra;
   • paredzamais slēgšanas datums – datums, līdz kuram jāpabeidz pārstrādes darbības, jāpiemēro nākamā procedūra;
   • ieguves norma – norāda ieguves normu 100 %; pārstrādes produkti – norāda pārstrādei/remontam ievedamo preču kodu un aprakstu (detalizēts preču komercapraksts un tehniskais apraksts);
   • pārstrādes produkti – norāda pārstrādei/remontam ievedamo preču kodu un aprakstu (detalizēts preču komercapraksts un tehniskais apraksts);
   • preču identifikācija – izvēlas preču identifikācijas veidu no klasifikatora un paskaidro to apraksta sadaļā;
   • ekonomiskie nosacījumi – izvēlas klasifikatora piedāvāto ekonomisko nosacījumu aprakstu – labošana;
   • sīka informācija par plānotajām darbībām – norāda informāciju par plānoto remonta apjomu un veicamajām darbībām;
   • ievedmuitas nodokļu summas aprēķināšana saskaņā ar Kodeksa 86.panta 3.punktu – izvēlas variantu “Jā”, kas nozīmē, ka remontētās preces tiks izlaistas brīvā apgrozībā ar muitas maksājumiem, kas piemērojami pārstrādes procedūrā ievestajām precēm (SMK 86.panta 3.punkts);

    

   preču iznīcināšana:

   • papildu informācijas veida kods – izvēlas kodu 00100 - pieteikums īpašas procedūras, kas nav tranzīts, izmantošanas atļaujas saņemšanai, pamatojoties uz muitas deklarāciju; 
   • preču īpašnieks - informācija par iznīcināmo preču īpašnieku;
   • pārstrādes vieta – norāda atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma nosaukumu un  vietas adresi, kur tiks veikta preču iznīcināšana;
   • procedūras noslēgšanas  muitas iestāde – muitas iestāde, kurā tiek slēgta pārstrādes procedūra, t.i., pārstrādes produktiem tiek piemērota nākamā procedūra vai, pilnīgas (bez pārpalikumu) iznīcināšanas gadījumā, iesniegts akts par preču iznīcināšanu;
   • paredzamais slēgšanas datums – datums, līdz kuram jāpabeidz pārstrādes/iznīcināšanas darbības, jāpiemēro nākamā procedūra (ja rodas atlikumi) un jāiesniedz akts par preču iznīcināšanu;
   • ieguves norma – pēc konsultēšanās ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu jānorāda paredzamais preču iznīcināšanas rezultātā iegūtais preču veids un daudzums vai informācija par to, ka preces tiks iznīcinātas bez atlikumiem;
   • pārstrādes produkti – norāda pārstrādes/iznīcināšanas rezultātā radušos atlikumu kodu un aprakstu (detalizēts preču komercapraksts un tehniskais apraksts) vai pilnīgas/bezatlikuma iznīcināšanas rezultātā norāda ievedamo preču kodu un preces aprakstā – iznīcināts bez atlikumiem;
   • preču identifikācija – izvēlas klasifikatora piedāvāto preču identifikācijas veidu – citi identifikācijas līdzekļi un apraksta sadaļā norāda iznīcināšanas rezultātā radušos atlikumu tehnisko aprakstu vai bezatlikumu iznīcināšanas gadījumā – iznīcināts bez atlikumiem;
   • ekonomiskie nosacījumi – izvēlas klasifikatora piedāvāto ekonomisko nosacījumu aprakstu – pārstrāde atkritumos un lūžņos, iznīcināšana, daļu vai komponentu atjaunošana;
   • sīka informācija par plānotajām darbībām – norāda informāciju par preču/atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma plānoto preču iznīcināšanas veidu (piemēram, prece tiks apglabāta sadzīves atkritumu poligonā; prece tiks iznīcināta, mehāniski saspiežot vai sagriežot; prece tiks sadalīta komponentēs);
   • ievedmuitas nodokļu summas aprēķināšana saskaņā ar Kodeksa 86.panta 3.punktu – izvēlas variantu “Nē”, kas nozīmē, ka pārstrādes produkti (iznīcināšanas rezultātā iegūtie atlikumi) tiks izlaisti brīvā apgrozībā ar muitas maksājumiem, kas piemērojami pārstrādes rezultātā iegūtajiem galaproduktiem/atlikumiem (SMK 85.pants).

    

   vispārējā kārtībā – atļauju uz pieteikuma pamata izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID  informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

   Detalizēta informācija par pieteikuma iesniegšanu atļaujas saņemšanai atrodama sadaļas Muitas atļaujas apakšsadaļā “Pieteikumu iesniegšana”.  

   Papildus informācijas iegūšanai par pieteikuma iesniegšanu lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecāko muitas eksperti Spodru Stepulāni pa tālruni 67120873 vai elektroniski spodra.stepulane [at] vid.gov.lv vai VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecāko muitas eksperti Ingu Mirzu-Jakovļevu pa tālruni 67120872 vai elektroniski inga.mirza-jakovleva [at] vid.gov.lv.

    

   3. Galvojums

   Jāiesniedz galvojums muitas maksājumu parādam, kas var rasties (SMK 211.pants). Muitas maksājumu parāda, kas var rasties, nodrošināšanai var izmantot vispārējo galvojumu, vienreizējo galvojumu, drošības naudas iemaksu.

   Muitas maksājuma parāds, kas var rasties, ietver:

   • muitas parādu;
   • akcīzes nodokļa parādu.

   Ja par galvojumu muitas maksājumu parādam, kas var rasties, izmanto drošības naudas iemaksu, muitas maksājumu parāds, kas var rasties, ietver:

   • muitas parādu;
   • akcīzes nodokļa parādu;
   • pievienotās vērtības nodokļa parādu.

   Drošības naudu iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Nr. LV24TREL8135390000000.

   Piesakot muitas procedūru, atļaujas turētājs iesniedz muitas iestādē iesniegumu par drošības naudas atmaksāšanu (Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.86).

   Pēc muitas procedūras pabeigšanas VID pieņem lēmumu par drošības naudas atmaksāšanu.

   Galvojums muitas parādam, kas var rasties, nav jāsniedz:

   • ja kopējā nodrošināmā muitas maksājumu parāda summa (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un PVN) visām precēm, kas vienlaicīgi deklarētas pagaidu ievešanas procedūrai, visā laikposmā, kamēr muitas maksājumu parāds var rasties (t.i., laika posmā, kamēr preces ir pakļautas pagaidu ievešanas procedūrai, un līdz nākamās muitas procedūras piemērošanai), nepārsniedz 1000 EUR (MK noteikumu Nr.86 12.pants);
   • valsts, reģionālām un vietējām pašvaldības iestādēm vai citām struktūrām, kuras reglamentē publiskās tiesības, attiecībā uz darbībām, kurās tās iesaistās kā valsts iestādes.

   Detalizēta informācija par galvojumiem pieejama sadaļā “Muitas galvojumi”.

   4. Deklarētājs, pārstāvība

   Tiesības deklarēt preces muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - ir tikai atļaujas turētājam. Ja atļaujas turētājs ieceļ sev pārstāvi muitā, tad šāda pārstāvība var būt tikai tieša, t.i., pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā.

   Detalizēta informācija par deklarētāju un pārstāvi atrodama sadaļas “Preču deklarēšana” atvērumos “Kas ir deklarētājs”, “Kas ir pārstāvis muitā” un “Muitas deklarācijas iesniegšana”, kā arī EK vadlīnijās - Special Procedures  Title VII UCC/ “Guidance for MSs and Trade”.

 • Iznīcināšanas piemērošana
  • Pirms preču pieteikšanas iznīcināšanai jānoskaidro izdevīgākā preču iznīcināšanas vieta un komersants, kuram ir atbilstoša piesārņojošas darbības atļauja. Informāciju par uzņēmumiem, kam piešķirtas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, var iegūt, rakstot e-pastu Valsts vides dienestam: vvd [at] vvd.gov.lv (vvd [at] vvd.gov.lv).

   Lai piemērotu pārstrādes procedūru – iznīcināšana, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) ir jāiesniedz muitas deklarācija, kurā jānorāda:

   • datu elementā 1/10 “Procedūra” – muitas procedūras kods “51”;
   • datu elementā 1/11 “Papildprocedūra”  – papildprocedūras kods “10N”;
   • datu elementā 2/2 “Papildu ziņas” – pieteikumā atļaujas saņemšanai norādāmā informācija.

    

   Pēc preču izlaišanas iznīcināšanai jāsazinās ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas amatpersonām pa tālruni: 67120893 vai 67120896, lai saskaņotu preču iznīcināšanas laiku.

   Ja muitas amatpersonas nav piedalījušās preču iznīcināšanas procesā, 30 dienu laikā pēc preču iznīcināšanas Valsts ieņēmumu dienestā  ir jāiesniedz izpildes dokuments un atkritumu pārstrādes uzņēmuma izziņa par preču iznīcināšanas pabeigšanu, un fotogrāfijas, kurās redzama preču iznīcināšana. Izpildes dokumentā norāda:

   • deklarācijas, ar kuru preces deklarētas pārstrādei/iznīcināšanai, numuru;
   • pārstrādei/iznīcināšanai deklarēto preču aprakstu, daudzumu un vērtību;
   • pārstrādes/iznīcināšanas rezultātā radušos atlikumu veidu, daudzumu un vērtību (norāda, ja atlikumi ir radušies);
   • deklarācijas, ar kuru pārstrādes/iznīcināšanas rezultātā iegūtiem atlikumiem piemērota nākamā muitas procedūra, numuru (norāda, ja atlikumi ir radušies).

    

   Izpildes dokumentu un  atkritumu pārstrādes uzņēmuma izziņu var iesniegt:

   • personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 vai
   • elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai
   • elektroniski (skenētā veidā) uz elektroniskā pasta adresi: MP.lietvediba [at] vid.gov.lv

    

   Gadījumā, ja 30 dienu laikā netiks iesniegti minētie dokumenti, muitas iestādē tiks uzskatīts, ka iznīcināšana nav pabeigta atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajai kārtībai un par precēm būs radies muitas parāds.

 • Termiņš
  • Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā ievešanas pārstrādei procedūra ir jāpabeidz. Nosakot termiņu, muitas iestāde ņem vērā laiku, kāds vajadzīgs pārstrādes darbību veikšanai un procedūras pabeigšanai (SMK 257.pants).

   Termiņu, kādā preces var atrasties muitas procedūrā – ievešana pārstrādei, var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams, lai procedūru pabeigtu. Lai pagarinātu minēto termiņu:

   vienkāršotā veidā izsniegtajai atļaujai - Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) iesniedz pieteikumu grozījumu izdarīšanai muitas deklarācijā (atļaujā), norādot vēlamo muitas procedūras slēgšanas termiņu un pamatojumu slēgšanas termiņa pagarināšanai;

   vispārējā kārtībā izsniegtajai atļaujai - Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā piesaka grozījumus, atļaujā norādot vēlamo slēgšanas termiņu (mēnešos).

   Jaunu muitas deklarāciju šajā gadījumā neformē.
 • Procedūras pabeigšana
  • Procedūra ir pabeigta, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, vai pārstrādes produktiem tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tie ir izvesti no Savienības muitas teritorijas vai iznīcināti, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tiem atsakās par labu valstij (SMK 215.pants).

 • Normatīvie akti
  • Noteikumi par muitas procedūras – ievešana pārstrādei – piemērošanu atrodami:

   SMK panti DA panti un pielikumi IA panti TDA panti

   210.–225.,

   255.,

   258.

   161.,

   183.,

   240.–243.,

   71-02.pielikums, 71-03.pielikums, 71-06.pielikums

   259.–271.,

   324.,

   325.

   8.,

   55.

    

   Eiropas Komisija ir sagatavojusi un publicējusi TAXUD mājaslapā vadlīnijas “Īpašas procedūras” (20.11.2017. TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev 10-EN). Šobrīd vadlīnijas pieejamas angļu valodā. Pēc iztulkošanas tās tiks ievietotas VID mājaslapā latviešu valodā.