Ievešana pārstrādei

 Publicēts: 16.07.2021. 09.24


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas procedūra – ievešana pārstrādei


Muitas procedūra – ievešana pārstrādei – ļauj ārpussavienības preces Savienības muitas teritorijā izmantot vienā vai vairākās pārstrādes darbībās:

 • darbības ar precēm, ietverot to uzstādīšanu, montāžu vai to piestiprināšanu citām precēm;
 • preču pārstrāde;
 • preču iznīcināšana;
 • preču labošana, arī to atjaunošana un sakārtošana;
 • tādu preču izmantošana, kuru nav pārstrādes produktos, bet kuras vajadzīgas šādu produktu ražošanai vai atvieglo to, pat ja tās šajā procesā tiek pilnībā vai daļēji izlietotas (ražošanas piederumi) (SMK 5. pants).

Ievešanas pārstrādei procedūru var izmantot arī:

 • precēm, ko paredzēts pakļaut darbībām, ar kurām nodrošina to atbilstību tehniskām prasībām, lai tās laistu brīvā apgrozībā;
 • precēm, kas jāpakļauj parastajiem apstrādes veidiem (DA 71-03. pielikums), kas paredzēti šo preču saglabāšanai, izskata vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai atkalpārdošanai.

Ievešanas pārstrādei procedūru var izmantot tikai tad, ja preces, kurām procedūru piemēro, ir identificējamas pārstrādes produktos. Šo nosacījumu neattiecina uz preču labošanu vai iznīcināšanu, kā arī ražošanas piederumu izmantošanu.

Pārstrādes procedūrai nodotajām precēm nepiemēro:

 • ievedmuitas nodokli;
 • citus maksājumus saskaņā ar citiem attiecīgiem spēkā esošiem noteikumiem;
 • tirdzniecības politikas pasākumus, ciktāl ar tiem nav aizliegta preču ievešana Savienības muitas teritorijā vai izvešana no tās.
 • Atļauja
  • Preču nodošanai pārstrādei jāsaņem atļauja no muitas iestādes (SMK 211. pants):

   vienkāršotā kārtībā – muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā. Šo kārtību piemēro gadījumos, kad preces (izņemot DA 71-02. pielikumā minētās preces) ieved ar mērķi:

   • labot (remonts), atjaunot, sakārtot;
   • iznīcināt.

   Piemērojot ievešanu pārstrādei vienkāršotā kārtībā, muitas deklarācijā datu elementā 2/2 “Papildu ziņas” ir jāaizpilda pieteikums atļaujas saņemšanai. Informāciju, kāda norādāma pieteikumā atļaujas saņemšanai, var atrast šeit.

   vispārējā kārtībā – atļauju uz pieteikuma pamata izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā iesniegtu pieteikumu. Piekļuve Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmai, līdzīgi kā Valsts ieņēmumu dienesta  informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

   Detalizēta informācija par pieteikuma iesniegšanu atļaujas saņemšanai atrodama sadaļā Atļauju informācijas sistēmas.

   Papildu informācijas iegūšanai par pieteikuma iesniegšanu Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā lūdzam sazināties ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonām pa tālruni 67120873 vai 67120872.

 • Galvojums
  • Jāiesniedz galvojums muitas maksājumu parādam, kas var rasties (SMK 211. pants, Ministru kabineta 13.02.2018.noteikumi Nr. 86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi”

   (turpmāk – MK noteikumi Nr. 86)). Muitas maksājumu parāda, kas var rasties, nodrošināšanai var izmantot vispārējo galvojumu, vienreizējo galvojumu, drošības naudas iemaksu.

   Muitas maksājuma parāds, kas var rasties, ietver:

   • muitas parādu;
   • akcīzes nodokļa parādu.

   Ja par galvojumu muitas maksājumu parādam, kas var rasties, izmanto drošības naudas iemaksu, muitas maksājumu parāds, kas var rasties, ietver:

   • muitas parādu;
   • akcīzes nodokļa parādu;
   • pievienotās vērtības nodokļa parādu.

   Drošības naudu iemaksā Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā Nr. LV24TREL8135390000000.

   Pēc preču izvešanas/iznīcināšanas atļaujas turētājs muitas iestādē iesniedz iesniegumu par drošības naudas atmaksāšanu (MK noteikumi Nr. 86 42. punkts).

   Pēc muitas procedūras pabeigšanas Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par drošības naudas atmaksāšanu.

   Galvojums muitas parādam, kas var rasties, nav jāsniedz:

   • ja kopējā nodrošināmā muitas maksājumu parāda summa (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un PVN) visām precēm, kas vienlaicīgi deklarētas ievešanas pārstrādei procedūrai, visā laikposmā, kamēr muitas maksājumu parāds var rasties (t.i., laika posmā, kamēr preces ir pakļautas ievešanas pārstrādei procedūrai, un līdz nākamās muitas procedūras piemērošanai), nepārsniedz 1000 EUR (MK noteikumu Nr. 86 12. pants);
   • valsts, reģionālām un vietējām pašvaldības iestādēm vai citām struktūrām, kuras reglamentē publiskās tiesības, attiecībā uz darbībām, kurās tās iesaistās kā valsts iestādes.

   Detalizēta informācija par galvojumiem pieejama sadaļā “Muitas galvojumi”.

 • Deklarētājs, pārstāvība
  • Tiesības deklarēt preces muitas procedūrai - ievešana pārstrādei - ir tikai atļaujas turētājam. Ja atļaujas turētājs ieceļ sev pārstāvi muitā, tad šāda pārstāvība var būt tikai tieša, t.i., pārstāvis muitā rīkojas citas personas vārdā un tās uzdevumā. Tas nozīmē, ka, piemērojot muitas procedūru – ievešana pārstrādei, atļaujas turētājs vienlaicīgi ir deklarētājs un procedūras izmantotājs.

   Detalizēta informācija par deklarētāju un pārstāvi atrodama sadaļas “Preču deklarēšana” atvērumos “Kas ir deklarētājs”, “Kas ir pārstāvis muitā” un “Muitas deklarācijas iesniegšana”, kā arī EK vadlīnijās - Special Procedures  Title VII UCC/ “Guidance for MSs and Trade”.

 • Iznīcināšanas piemērošana
  • Pirms preču pieteikšanas iznīcināšanai jānoskaidro izdevīgākā preču iznīcināšanas vieta un komersants, kuram ir atbilstoša piesārņojošas darbības atļauja. Informāciju par uzņēmumiem, kam piešķirtas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, var iegūt, rakstot e-pastu Valsts vides dienestam: pasts [at] vvd.gov.lv

   Lai precēm piemērotu iznīcināšanu, kas pieteikta kā pārstrādes darbība, Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) jāiesniedz muitas deklarācija atļaujas saņemšanai (izņemot DA 71-02. pielikumā minētās preces).

   Lai piemērotu iznīcināšanu precēm, kas minētas DA 71-02. pielikumā Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), ir jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai. Pēc atļaujas saņemšanas EMDAS jāiesniedz muitas deklarācija.

   Muitas deklarācijā jānorāda:

   • datu elementā 1/10 “Procedūra” – muitas procedūras kods “51”;
   • datu elementā 1/11 “Papildprocedūra”  – papildprocedūras kods “10N”;
   • datu elementā 2/2 “Papildu ziņas” – pieteikumā atļaujas saņemšanai norādāmā informācija.
     

   Ja pēc preču izlaišanas iznīcināšanai muitas iestāde ir paziņojusi, ka preci atļauts iznīcināt tikai muitas amatpersonas klātbūtnē, jāsazinās ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas amatpersonām pa tālruni 67120889 vai 67120882, lai saskaņotu preču iznīcināšanas laiku.

   Ja pēc preču izlaišanas iznīcināšanai muitas iestāde nav paziņojusi, ka preci atļauts iznīcināt tikai muitas amatpersonas klātbūtnē, preču iznīcināšanu var uzsākt patstāvīgi.

   30 dienu laikā pēc noteiktā atļaujas slēgšanas termiņa Valsts ieņēmumu dienestā  ir jāiesniedz izpildes dokuments un atkritumu pārstrādes uzņēmuma izziņa par preču iznīcināšanas pabeigšanu, un fotogrāfijas/video, kurās redzams, kā un kāda prece iznīcināta. Izpildes dokumentā norāda:

   • deklarācijas, ar kuru preces deklarētas pārstrādei/iznīcināšanai, numuru;
   • pārstrādei/iznīcināšanai deklarēto preču aprakstu, daudzumu un vērtību;
   • pārstrādes/iznīcināšanas rezultātā radušos atlikumu veidu, daudzumu un vērtību (norāda, ja atlikumi ir radušies);
   • deklarācijas, ar kuru pārstrādes/iznīcināšanas rezultātā iegūtiem atlikumiem piemērota nākamā muitas procedūra, numuru (norāda, ja atlikumi ir radušies).

   Izpildes dokumentu un  atkritumu pārstrādes uzņēmuma izziņu var iesniegt:

   • elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS),

   vai

   • personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.

   Preču iznīcināšana ir pabeigta, ja preces muitas iestādes noteiktajā termiņā ir iznīcinātas, atkritumiem un lūžņiem (ja tādi radušies) piemērota nākamā muitas procedūra un 30 dienu laikā pēc atļaujā noteiktā slēgšanas termiņa ir iesniegts izpildes dokuments.

   Gadījumā, ja 30 dienu laikā pēc atļaujā noteiktā slēgšanas termiņa netiks iesniegti minētie dokumenti, muitas iestādē tiks uzskatīts, ka iznīcināšana nav pabeigta atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajai kārtībai un par precēm būs radies muitas parāds (SMK 79. pants).

 • Termiņš
  • Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā ievešanas pārstrādei procedūra ir jāpabeidz. Nosakot termiņu, muitas iestāde ņem vērā laiku, kāds vajadzīgs pārstrādes darbību veikšanai un procedūras pabeigšanai (SMK 257. pants).
    

   Termiņu, kādā preces var atrasties muitas procedūrā – ievešana pārstrādei, var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams, lai procedūru pabeigtu. Lai pagarinātu minēto termiņu:

   vienkāršotā kārtībā izsniegtajai atļaujai - Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) iesniedz pieteikumu grozījumu izdarīšanai muitas deklarācijā (atļaujā), pievienojot atļaujas turētāja iesniegumu, kurā norādīts vēlamais muitas procedūras slēgšanas termiņš un pamatojums slēgšanas termiņa pagarināšanai;

   vispārējā kārtībā izsniegtajai atļaujai - Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā piesaka grozījumus, atļaujā norādot vēlamo slēgšanas termiņu (mēnešos).

   Jaunu muitas deklarāciju šajā gadījumā neformē.

 • Procedūras pabeigšana/izpildes dokuments
  • Procedūra ir pabeigta, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, vai pārstrādes produktiem tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tie ir izvesti no Savienības muitas teritorijas vai iznīcināti, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tiem atsakās par labu valstij (SMK 215. pants).
   30 dienu laikā no procedūras noslēgšanas termiņa beigām, iesniedzams izpildes dokuments. Izpildes dokumentā norāda DA 71-06. pielikumā noteikto informāciju.
    

   Ja atļauja izsniegta vienkāršotā kārtībā, izpildes dokumentu iesniedz:

   • pēc muitas iestādes pieprasījuma;
   • pēc preču iznīcināšanas.
     

   Ja atļauja izsniegta vispārējā kārtībā, informāciju par nepieciešamību iesniegt izpildes dokumentu, norāda atļaujā.

   Izpildes dokumentu var iesniegt:

   • elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai
   • personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.
 • Preču pārvietošana
  • Ārpussavienības preču pārvietošanu (reeksports) uz izvešanas muitas iestādi (Latvijā vai citā dalībvalstī) pēc ievešanas pārstrādei procedūras pabeigšanas, var veikt:
   ar ārējā tranzīta procedūru - precēm pēc reeksporta deklarācijas noformēšanas uzreiz piemēro ārējā tranzīta procedūru, noformējot tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Reeksporta deklarāciju noslēdz tajā pašā muitas iestādē, kur tā tika iesniegta un kurā secīgi iesniedz tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas preces pārvieto tranzīta procedūrā ar tranzīta deklarāciju (T1 vai TIR). Muitas procedūru – ievešana pārstrādei noslēdz, kad precēm piemērota tranzīta procedūra,
   vai
   ar reeksportu – precēm piemēro reeksportu un ar reeksporta deklarāciju tās pārvieto līdz izvešanas muitas iestādei uz robežas. Atsevišķa atļauja nav nepieciešama. Muitas procedūru – ievešana pārstrādei noslēdz, kad preces ir izvestas no Savienības muitas teritorijas (un noslēgts reeksports). Preces atrodas ievešanas pārstrādei procedūrā līdz to izvešanai no Savienības muitas teritorijas (SMK  219. pants, DA  179. pants un IA  267. pants)

   Detalizēta informācija par preču reeksportu ir atrodama sadaļā “Reeksports”.
 • Normatīvie akti