Jautājumu kategorija
PVN

Atbilde:

CESOP ziņojumu iesniegšanai un validācijas ziņojumu saņemšanai tiks izmantota Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) https://eds.vid.gov.lv/login/.

Atbilde:

Lai ārvalstu maksājumu pakalpojumu sniedzējs varētu EDS iesniegt CESOP ziņojumu par pārrobežu maksājumiem, ārvalstu uzņēmumam ir nepieciešams iesniegt:

 • dokumentu, kas apliecina maksājumu pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju ārvalstīs;
 • pilnvaru vai citu dokumentu, kas nosaka Iesniedzēja (pārstāvja) tiesības pārstāvēt savu uzņēmumu un nokārtot tiesības EDS lietošanai;
 • informāciju par pārstāvja identifikācijas datiem (ja dokumenti ir iesniegti ar drošo elektronisko parakstu) vai klātienē jāuzrāda personas identifikācijas dokuments (pase vai ID karte);
 • aizpildītu iesniegumu par VID informācijas sistēmas lietotāju (- iem), norādot šādu informāciju:
  • EDS klients – juridiska persona, par kuru tiks iesniegti dokumenti;
  • tiesību pārvaldnieks – lietotājs, kurš varēs gan strādāt sistēmā patstāvīgi, gan rediģēt savas un citu lietotāju tiesības un iestatījumus (ir iespējami vairāki tiesību pārvaldnieki);
  • EDS lietotājs fiziska persona, kura strādās sistēmā tiesību pārvaldnieka piešķirto tiesību ietvaros;
  • IP adrese – neobligāts lauks, kurā norāda IP adresi vai IP adreses masku, ja ir nepieciešamība ierobežot konkrēta lietotāja pieeju EDS tikai no viena datora vai viena tīkla datoriem.

Minētos dokumentus, kas apliecināti ar atbildīgās personas drošo elektronisko parakstu, var iesniegt elektroniski, e-pasta adrese vid.gov.lv, norādot mērķi – CESOP ziņojumu iesniegšanai, vai klātienē VID klientu apkalpošanas vietās https://www.vid.gov.lv/lv/klientu-apkalposana.

Atbilde:

Valsts ieņēmumu dienests EDS lietotāju reģistrē piecu darbdienu laikā un uz iesniegumā norādīto lietotāja e-pasta adresi nosūta lietotājvārdu un sākotnējo paroli. Pēc lietotājvārda un sākotnējās paroles saņemšanas būs iespējams sākt darbu EDS.

Atbilde:

Jau tagad ir iespējams reģistrēties kā EDS lietotājam, bet CESOP ziņojumu iesniegšana būs pieejama no 2024. gada 1. aprīļa.

Atbilde:

Uzskata, ka maksātāja atrašanās vieta ir tajā dalībvalstī, kura atbilst:

 • maksātāja maksājumu konta IBAN vai jebkādam citam identifikatoram, kas nepārprotami identificē maksātāju un sniedz tā atrašanās vietu,

vai, ja šādu identifikatoru nav,

 • BIC vai jebkādam citam uzņēmuma identifikācijas kodam, kas nepārprotami identificē maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kurš rīkojas maksātāja vārdā, un sniedz tā atrašanās vietu.

Maksājuma saņēmēja atrašanās vieta ir tajā dalībvalstī, trešā teritorijā vai trešā valstī, kura atbilst:

 • maksājuma saņēmēja maksājumu konta IBAN vai jebkādam citam identifikatoram, kas nepārprotami identificē maksājuma saņēmēju un sniedz tā atrašanās vietu,

vai, ja šādu identifikatoru nav,

 • BIC vai jebkādam citam uzņēmuma identifikācijas kodam, kas nepārprotami identificē maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kurš rīkojas maksājuma saņēmēja vārdā, un sniedz tā atrašanās vietu.

Tas nozīmē, ka gan maksātāja, gan saņēmēja atrašanas vietu nosaka pēc IBAN vai jebkāda cita identifikatora. Ņemot vērā, ka par dažādiem darījumu veidiem ir pieejama atšķirīga informācija, aicinām izmantot Eiropas Komisijas izstrādātās Pamatnostādnes darījumu skaita aprēķināšanai. Informējam, ka maksājumu saņēmējs var būt arī fiziskā persona.

Papildu informāciju var iegūt Eiropas Komisijas tīmekļvietnē publicētajās Pamatnostādnēs par maksājumu pakalpojumu sniedzēju maksājumu datu ziņošanu un informācijas nosūtīšanu uz centralizēto maksājumu informācijas elektronisko sistēmu (CESOP).

Jautājums:

Vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmuma Latvijas filiālei ir jāziņo Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam par visiem Latvijas filiāles klientiem, kas saņēmuši vairāk nekā 25 pārrobežu maksājumus ceturksnī, vai visi šie darījumi ir jāpaziņo savas valsts nodokļu administrācijai (vai abiem)?

Atbilde:

Aprēķins jāveic par maksājumu pakalpojumiem, kas sniegti katrā dalībvalstī. Tas nozīmē, ka, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir iestādes vairākās dalībvalstīs, katrai no šīm iestādēm aprēķins jāveic atsevišķi, nevis jākonsolidē visi darījumi grupas līmenī. Tāds pats noteikums ir piemērojams, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz maksājumu pakalpojumus dažādās dalībvalstīs ar tirdzniecības pārstāvju starpniecību vai tiešā veidā. Tas nozīmē, kā citas Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmuma Latvijas filiālei jāziņo Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam, bet mātesuzņēmumam savas valsts nodokļu administrācijai.

 

Atbilde:

Jā, Latvija prasības ieviesīs saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto informāciju, ņemot vērā mūsu sistēmas specifikāciju, jo ziņojumu saņemšanai tiks izmantota pašreizējā sistēma.

Atbilde:

CESOP ziņojumu iesniegšanai tiks izmantots API pakalpojums. Datnes XML formātā jāsagatavo saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto XSD lietotāja rokasgrāmatu Central Electronic System of Payment information (CESOP) - European Commission (europa.eu)

Atbilde:

Drošības nolūkos piekļuve būs no personalizēta EDS lietotāja, kas identificēs sūtītāja uzņēmumu.

Atbilde: 

Datnes jāsagatavo XML formātā saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto XSD lietotāja rokasgrāmatu Central Electronic System of Payment information (CESOP) - European Commission (europa.eu). Tiek izstrādāts API serviss dokumentu iesniegšanai.

Atbilde:

Atbilstoši Eiropas Komisijas publicētai XSD lietotāja rokasgrāmatai ziņojumu līdz 1 GB var iesniegt vienā datnē. Ja iesniedzamo datu apjoms ir lielāks, CESOP ziņojums jādala atbilstoši minētajā dokumenta noteiktajam.

Atbilde:

Atbilde par ziņojuma pieņemšanu/noraidīšanu tiks sniegta līdzīgi kā attiecībā uz citiem EDS dokumentiem. Tas ir, mainīsies iesniegtā ziņojuma statuss (“Pieņemts” vai “Noraidīts”). Noraidīta dokumenta gadījumā būs iespējams lejupielādēt kļūdu sarakstu.

Atbilde:

Ņemot vērā dokumenta apjomu, tiks veikta asinhrona validācija (var ilgt dažas dienas) pirms nosūtīšanas CESOP. Neveiksmīgas validācijas rezultāts tiks paziņots, mainot iesniegtā dokumenta statusu uz “Noraidīts”. Statusam varēs sekot līdzi EDS līdzīgi, kā tas ir šobrīd EDS.

Veiksmīgas validācijas gadījumā dokuments tiks nosūtīts CESOP. Pēc atbildes saņemšanas no CESOP dokumentam tiks mainīts statuss uz “Pieņemts” vai “Noraidīts” un būs iespējams lejupielādēt kļūdu sarakstu. Kļūdu kodi būs identiski XSD lietotāja rokasgrāmatā publicētajiem Central Electronic System of Payment information (CESOP) - European Commission (europa.eu).

Atbilde:

Atbilstoši Eiropas Komisijas XSD lietotāja rokasgrāmatā publicētajiem norādījumiem – labotu informāciju var iesniegt tikai par kļūdainajiem datiem (ierakstu rindām). Vēlreiz nosūtīt pilnu koriģētu datni var tikai pēc Eiropas Komisijas prasību norādēm. Labojumu var iesniegt, tikai izmantojot API servisu.

Atbilde:

Termiņš ir noteikts Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 39 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests saņem un sniedz informāciju par pārrobežu maksājumiem un maksājumu saņēmējiem”. Tas nedrīkst pārsniegt 15 darbdienas, sākot no datuma, kad dalībvalsts nosūtījusi noraidīšanas ziņojumu maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

Atbilde:

Jā, būs iespējams iesniegt nulles ziņojumu, taču šis ziņojums nebūs obligāts.

Atbilde:

Testa vide būs pieejama ierobežotam maksājumu pakalpojumu sniedzēju skaitam.

Atbilde:

Attiecībā uz CESOP ziņojumu iesniegšanu kontaktpersonas Latvijā ir Ludmila Ivanova un Jekaterina Prokopenko (e-pasta adrese dati@vid.gov.lv).

Jautājumos par EDS lietotāja reģistrāciju lūdzam vērsties pie VID klientu apkalpošanas speciālistiem, rakstot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni +37167120000.