Obligāti iesniedzamā gada ienākumu deklarācija

 Publicēts: 02.02.2018. 09.42


Apakšsadaļu izvēlne
 • Kam obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?
  • Gada ienākumu deklarācija par 2017.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

   • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
   • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
   • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza 4000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
   • ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
   • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 • Kāds ir gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš?
  • Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 1.jūnijam.


   1.piemērs

   Fiziskā persona ir guvusi ienākumus 1500 euro no kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai. Nodoklis ienākuma izmaksas vietā nav ieturēts. Gūtais ienākums ir apliekams ar nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Aprēķinot nodokli, ņem vērā izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (kokmateriālu pārdošanas izdevumu norma – 50 % no ieņēmumiem). 


   2.piemērs

   Fiziskā persona ir guvusi ienākumu 6500 euro no personiskā transporta līdzekļa pārdošanas. Gūto ienākumu no personiskā īpašuma pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek, bet, ņemot vērā, ka gūtais neapliekamais ienākums pārsniedz 4000 euro, gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.


   3.piemērs

   Fiziskā persona – Latvijas Republikas rezidente – ir guvusi ienākumus ārvalstīs. Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izņemot, ja Latvijas rezidentiem algota darba ienākumi gūti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli, - tad tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā.

   Piemēram, fiziskajai personai, kas 2017.gadā strādāja Francijā un no algas Francijā maksāja ienākuma nodokli, nav jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija par Francijā  saņemto algu.


   Fiziskajai personai – Latvijas rezidentei – par ienākumiem, kas kalendāra gadā saņemti, strādājot darba devēja – ārvalsts nodokļu maksātāja – labā ārpus Eiropas Savienības, ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijā arī turpmāk ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija.

   Nodokļa piemaksa no ārvalstīs gūtā ienākuma ir atkarīga no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamiem atvieglojumiem (neapliekamā minimuma, atvieglojumiem par apgādājamām personām un papildu atvieglojuma).

   Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz visiem ārpus Latvijas strādājošiem Latvijas rezidentiem, kas guvuši cita veida ienākumus, piemēram, procentu ienākumus vai ienākumus no saimnieciskās darbības, kapitāla aktīviem, dividendēm u.c.

 • Kāda ir aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība?
  • Aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli budžetā iemaksā līdz 16.jūnijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, to var iemaksāt valsts budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.


   Piemērs

   Ja deklarāciju iesniedz 20.maijā un nodokļa summa ir 690 euro, tad nodokļu maksātājs var iemaksāt visu summu 690 euro līdz 16.jūnijam vai arī sadalīt nodokļa summu trijās daļās un līdz 16.jūnijam iemaksāt 230 euro, līdz 16.jūlijam – 230 euro un līdz 16.augustam – 230 euro.


   Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā ir jānorāda visi ienākumi no saimnieciskās darbības (1.rinda un 9.rinda) un ar nodokli neapliekamie ienākumi, atbilstoši noteiktajam apmēram (4.rinda un 8.rinda).

   Ja nodokļu maksātājs, kurš veic saimniecisko darbību, taksācijas gadā nav guvis ar nodokli apliekamu ienākumu no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro, tad nodokļu maksātājs - saimnieciskās darbības veicējs aizpilda gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumu un norāda minimālo nodokli no saimnieciskās darbības.

   Šajā gadījumā nodokļu maksātājs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā minimālo nodokli 50 euro.


   Piemērs

   Ja apliekamais ienākums no saimnieciskās darbības ir 150 euro, aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šī ienākuma – 34,50 euro (23 % no 150), tad valsts budžetā iemaksājamā summa ir nevis 34,50, bet gan 50 euro.


   Minimālā nodokļa (50 euro) maksāšana nav attiecināma uz nodokļu maksātājiem, kuri taksācijas gadā ir veikuši:

   • iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem;
   • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu.


   Minimālais nodoklis (50 euro) nav jāmaksā par:

   • pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu;
   • gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

    


   Piemērs

   Ja saimnieciskās darbības veicējs 2017.gadā nav guvis ar nodokli apliekamus ienākumus un ir izbeidzis saimniecisko darbību, viņam par 2017.gadu minimālais nodoklis (50 euro) nav jāmaksā.

   Minimālo nodokli (50 euro) nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās nodokļa maksātājs atradies bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām nodokļa maksātājam – fiziskajai personai – ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.


   Piemērs

   Ja saimnieciskās darbības veicējs 166 dienas bija bērna kopšanas atvaļinājumā, tad par 2017.gadu maksājamais minimālais nodoklis ir 27,40 euro = 50 euro (minimālais nodoklis) / 365 (dienu skaits 2017.gadā) x 200 (dienas, kad nebija bērna kopšanas atvaļinājumā).


   Informācija par kontiem, kuros iemaksā nodokli – “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konti”.

 • Kur ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?
  • Lai nodrošinātu ērtāku gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

   Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējām – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus (to kopijas) nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā) vai arī kā ieskenētus dokumentus, iesniedz personīgi VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūta pa pastu.

   EDS gada ienākumu deklarācijā ir nodrošināts automātisks minimālā nodokļa aprēķins, un nodokļa maksātājam tiks sniegta informācija par aprēķināto minimālo nodokli 2017.gadā.

   Izmantojot EDS, gada ienākumu deklarācijas elektroniskajā formā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Deklarācijā automātiski tiek atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

   Nereti, pienākot gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņam, atklājas, ka attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis u.c.) ir pazuduši vai izbalojuši. Ar mobilo lietotni iespējams nofotografēt maksājuma dokumentu tā saņemšanas brīdī un aizsūtīt attēlu glabāšanai uz EDS.

   Čekus līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt bezmaksas Mobilajā aplikācijā “Attaisnotie izdevumi”. Čeku jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un jānospiež izvēli “saglabāt”. Visi ar mobilās lietotnes “Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto izdevumu dati nonāk VID EDS) un ir pieejami apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.

   Gatavojot kārtējo Gada ienākumu deklarāciju un izvēloties tajā aizpildīt D4 pielikumu (“Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”), laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti deklarācijā attiecīgajās ailēs.

 • Kādos gadījumos ir iespējams saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli?
  • Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir iespējams saņemt atpakaļ šādos gadījumos:

   1. Ja taksācijas gada laikā Jums nav piemērots:

   • viss likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada neapliekamais minimums (minimālais neapliekamais minimums 2017.gadā – 720 euro un maksimālais neapliekamais minimums – 1380 euro).

    

   Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar īpašu formulu un piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju VID EDS, diferencētais neapliekamais minimums tiks aprēķināts automātiski.

   Ja 2017.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks vai vienāds ar 4800 euro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, t.i., 1380 euro.

   Ja 2017.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir robežās no 4800 eiro līdz 13 200 euro, pieaugot ienākumam, piemērojamais gada diferencētais neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās.

   Ja 2017.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs pārsniedz 13 200 euro, piemēro tikai minimālo mēneša neapliekamo minimumu, t.i., 60 euro mēnesī jeb 720 euro gadā.

   • visi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām (2017.gadā – 2100 euro par katru apgādājamo personu) vai papildu atvieglojums personām, kurām noteikta invaliditāte (1848 euro gadā personām ar  I un II grupas invaliditāti un 1440 euro gadā personām ar III grupas invaliditāti) un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (1848 euro gadā).

    

   2. Ja taksācijas gada laikā Jums ir bijuši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pantā noteiktie:

   • attaisnotie izdevumi par izglītību, tostarp par bērnu interešu izglītību (pulciņiem, sporta skolu, mūzikas skolu utt.)  un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
   • veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
   • ziedojumi un dāvinājumi LV politiskajām partijām;
   • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
   • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

    

   Informāciju par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2017.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem skatīt sadaļā "Attaisnotie izdevumi".

 • Kādas gada ienākumu deklarācijas veidlapas ir jāaizpilda?
  • Gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un tās pielikumiem:

   • D1 pielikums “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;
   • D11pielikums “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus”;
   • D2 pielikums “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   • D21 pielikums “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   • D3 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības”;
   • D31 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;
   • D4 pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

     

   Gada ienākumu deklarācijas veidlapas paraugs.

   Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.568 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.

   Neskaidrību gadījumā VID klientu apkalpošanas centros vai pa VID konsultatīvo tālruni 67120000 sniedz kvalificētas konsultācijas par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.

 • Kā ir jāaizpilda vienkāršotā gada ienākumu deklarācija?
  • Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 euro, drīkst aizpildīt:

   • deklarācijas D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem;
   • tikai deklarācijas D 04.rindu “Neapliekamie ienākumi".


   Ja 2017.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks par 4800 euro, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, t.i., 1380 euro, ja kopējais ienākumu apjoms ir no 4800 euro līdz 13200 euro, tad diferencētais neapliekamais minimums variējas no 720 euro līdz 1380 euro, bet summām lielākām par 13200, diferencētais neapliekamais minimums ir 720 euro gadā.

   Diferencētajā gada neapliekamajā minimumā ietilpst ik mēnesi piemēroto neapliekamo minimumu summa (720 euro).

   Neapliekamais minimums, ko piemēro ik mēnesi darba devējs, 2017.gadā ir 720 (60 x 12) euro.

   Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums no 720 euro līdz 1380 euro. Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar īpašu formulu un piemēro iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju VID EDS, diferencētais neapliekamais minimums tiks aprēķināts automātiski.


   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo pilnu gadu nav guvis ienākumus un nav izmantojis visu gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus, drīkst aizpildīt:

   • tikai to deklarācijas D 11.–17.rindu, kas atbilst konkrētajam nepiemērotajam atskaitījumam.

   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu ziedojumus un dāvinājumus, tostarp politiskajai partijai, iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus, drīkst aizpildīt:

   • tikai deklarācijas D 08., 08.1 vai 09.rindu.

   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem:

   • aizpilda deklarācijas D4 pielikumu;
   • drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 06.rindu “izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" un 07.rindu “ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā”.
 • Kādi gada ienākumu deklarācijas pielikumi ir jāaizpilda?
  • Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli.


   1.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu, un viņam ir bijuši neapliekamie ienākumi, kas pārsniedz 4000 euro. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 04.rindu un D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem.


   2.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu, un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 06.rindu un D4 pielikumu.


   3.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu, un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajā pensiju fondā. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 09.rindu.


   4.piemērs

   Nodokļu maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D3 un D4 pielikumu.


   5.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir guvis ienākumus ārvalstīs. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D2 pielikumu.


   6.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir guvis ienākumus no algota darba un ienākumus no saimnieciskās darbības. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D1 un D3 pielikumu.


   7.piemērs

   Nodokļu maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī viņš ir guvis procentu ienākumu no aizdevuma fiziskajai personai, kurš nav aplikts ar nodokli ienākuma izmaksas vietā. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D11, D3 un D4 pielikumu.

 • Gada ienākumu deklarācija par 2017., 2016. un 2015.gadā gūtajiem ienākumiem
 • Tiesību akti