Ikviens cilvēks, par kura ienākumiem tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem.

Lai saņemtu nodokļa atmaksu, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un tajā jāpievieno attaisnotos izdevumus apliecinoši maksājuma dokumenti (čeki, kvītis). 

Pārliecinies, vai Tev deklarācija nav jāiesniedz obligāti.

Par kuriem izdevumiem var saņemt nodokļu atmaksu

Attaisnotos izdevumus, par kuriem var saņemt nodokļa atmaksu, nosaka MK noteikumi, un šie izdevumi ir:

Deklarācijā drīkst iesniegt attaisnotos izdevumus par dažādiem ārstniecības un medicīnas pakalpojumiem, tai skaitā:

 • par zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu)
 • par olšūnu punkciju
 • par endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi
 • par vakcinēšanos, ietverot arī izdevumus par vienreizlietojamās šļirces un vakcīnas iegādi

Attaisnotajos izdevumos nevar ieskaitīt izdevumus par:

 • redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādi
 • ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu) iegādi, izņemot, ja tos izmanto  veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai un par tiem nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem
 • medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot, ja tās izmanto veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai un par tām nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem

Ja ārstniecības iestādē saņemat e-kvīti un ļaujat šai iestādei nodot datus VID, konkrētie izdevumi automātiski parādīsies Jūsu deklarācijā un nebūs patstāvīgi jāievada. Savukārt ārstniecības iestādē saņemto e-kvīts izdruku jāsaglabā, lai, ja nepieciešams, varētu uzrādīt VID.

Deklarācijā drīkst iesniegt šādus attaisnotos izdevumus par izglītību:

 • par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas (ieskaitot arī izdevumus par mācībām sagatavošanas nodaļās
 • par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas
 • par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai
 • izdevumus par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu.

Deklarācijā drīkst iesniegt attaisnotos izdevumus par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma definīcija) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam:

 • no reģistrētām izglītības iestādēm. Izglītības iestāžu reģistrs pieejams https://www.viis.gov.lv/registri/iestades
 • no citām iestādēm, uzņēmumiem un fiziskām personām, kas saņēmušas pašvaldības licenci. Ar informāciju par pašvaldību licencētajām interešu izglītības programmām aicinām iepazīties pašvaldību mājas lapās vai sazinoties ar pašām pašvaldībām.

Cik lielus ziedojumus un dāvinājumus var deklarēt

Vienā gadā deklarējamo ziedojumu un dāvinājumu summa kopā ar pārējiem attaisnotajiem izdevumiem nevar pārsniegt 600 eiro un nevar pārsniegt 50% no cilvēka kopējiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem. Ziedojumu un dāvinājumu summas tiek atskaitītas primāri, pirms pārējiem attaisnotajiem izdevumiem, un daļa, kas pārsniedz 600 eiro, netiek pārcelta uz nākamajiem gadiem.

Šos izdevumus nevar iesniegt par saviem ģimenes locekļiem.

Ziedojumi un dāvinājumi, ko var deklarēt

Deklarēt var ziedojumus un dāvinājumus:

 • Budžeta iestādei
 • Latvijā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Latvijā reģistrētās sabiedriskā labuma organizācijas (meklējot jāizmanto pilns organizācijas nosaukums vai reģistrācijas numurs)
 • Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā
 • Latvijā reģistrētai politiskajai partijai

Ziedojumu un dāvinājumu nevar iekļaut attaisnotajos izdevumos, ja ziedojuma mērķī ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu personu kā ziedoto līdzekļu saņēmēju, ja tā ir ar ziedotāju saistīta persona vai ziedotāja darbinieks, vai ziedotāja darbinieka ģimenes loceklis.

Kā deklarēt ziedojumus un dāvinājumus

Dokumentus (piemēram, maksājuma izrakstu), kas apliecina veikto ziedojumu vai dāvinājumu, norāda gada ienākumu deklarācijas D4 sadaļā.

Attaisnotajos izdevumos cilvēks var iekļaut gada laikā veiktās iemaksas pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus līdz 10% no viņa gada apliekamā ienākuma, nepārsniedzot 4000 eiro gadā.

Šos izdevumus nevar iesniegt par saviem ģimenes locekļiem.

Kuras iemaksas var deklarēt

Dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus attaisnotajos izdevumos var iekļaut, ja:

 • dzīvības apdrošināšanas līguma, kas noslēgts, sākot ar 2018.gadu, darbības termiņš ir vismaz 10 gadi
 • dzīvības apdrošināšanas līguma, kas noslēgts līdz 2017.gada beigām, darbības termiņš ir vismaz 5 gadi
 • maksājumi veikti apdrošināšanas sabiedrībā, kas reģistrēta Latvijā vai citās ES dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

Privātajos pensiju fondos iemaksātās prēmiju summas attaisnotajos izdevumos var iekļaut, ja:

Kā deklarēt šīs iemaksas

Ja iemaksas veicat Latvijā reģistrētām kompānijām, tad šie ienākumi automātiski ielasīsies gada ienākumu deklarācijā.

Savukārt, ja kompānija nav reģistrēta Latvijā, tad iemaksas jāieraksta deklarācijas D21 sadaļas ailē “Apliekamā ienākuma palielinājums” un tās automātiski parādīsies 7.ailē. Jāņem vērā, ka 7.ailē tiks atspoguļota veikto iemaksu summa, kas nevar pārsniegt 10% no kopējiem gada laikā gūtajiem apliekamajiem ienākumiem.

Papildu informācijai – metodiskais materiāls 

 

Nodokli var atgūt arī par gada laikā nepiemērotajiem atvieglojumiem

Nodokļa atmaksu var saņemt arī par gada laikā nepiemērotiem nodokļa atvieglojumiem, vai lielākas progresīvās likmes piemērošanas dēļ. Šīs atmaksas atgūšanai nav nepieciešams pievienot attaisnojuma dokumentus, pārrēķins tiek veikts automātiski no cilvēka deklarētajiem ieņēmumiem.

  Iedzīvotāji Latvijā saņem šādus nodokļu atvieglojumus:

  • par apgādībā esošām personām - 250 eiro mēnesī (3000 eiro gadā)
  • papildu atvieglojumi cilvēkiem ar invaliditāti, politiski represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem:
   • 1848 eiro gadā vai 154 eiro mēnesī cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu
   • 1440 eiro  gadā vai 120 eiro  mēnesī cilvēkam ar III invaliditātes grupu
   • 1848 eiro gadā vai 154 eiro mēnesī politiski represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
  • gada diferencētais neapliekamais minimums jeb noteikta ienākumu daļa, no kuras netiek atskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
    

  Šos atvieglojumus iedzīvotāji saņem saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju (tā norādīta algas nodokļu grāmatiņā EDS). Savukārt ar iesniegto gada ienākumu deklarāciju persona veic kopējo piemēroto atvieglojumu un neapliekamā minimuma pārrēķinu.

  Šī iespēja ir būtiska diferencētā gada neapliekamā minimuma dēļ – mainoties kopējiem ienākumiem, mainās arī tā algas daļa, no kuras tiek atskaitīts nodoklis.

  Kā tiek noteikts neapliekamais minimums

  Darba algām līdz 500 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi 350 eiro (no 01.07.2022. – 500 eiro). Ienākumiem līdz 1800 eiro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs 1800 eiro mēnesī netiek piemērots vispār.

  Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums līdz 5100 eiro 2022.gadā.

  Diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro ar nodokli neapliekamiem ienākumiem, kā arī saimnieciskās darbības ieņēmumiem, par kuriem maksā samazināto patentmaksu, ienākumam, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli un ienākumiem no autoratlīdzību speciālā režīma.

  Pensionāriem piemēro pensionāra neapliekamo minimumu 5 100 eiro 2022.gadā (no 01.01.2022. līdz 30.06.2022. 350 eiro mēnesī, bet no 01.07.2022. – 500 eiro).

  Cik lielu atmaksu var saņemt

  Par attaisnotajiem izdevumiem

  Ikviens cilvēks, kurš guvis ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, var atgūt 20% no:

  • saviem attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem (arī politiskai partijai), kuru kopsumma nepārsniedz 50% no cilvēka gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro gada laikā, kā arī nevar pārsniegt konkrētajā gadā samaksāto nodokli.
  • savām iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas kopā nedrīkst nepārsniedz 10% no cilvēka gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā  4000 eiro gadā.
  • ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kuru kopsumma nepārsniedz 600 eiro gada laikā par katru ģimenes locekli.

  Ja attaisnotie izdevumi (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) pārsniedz 600 eiro, tie vienalga jāpievieno deklarācijai – daļa, kas pārsniedz 600 eiro slieksni, tiks automātiski pārcelta uz nākamo trīs gadu deklarācijām.

  Atmaksājamai summai nav apmēra ierobežojuma.

  Cik ātri var saņemt atmaksu

  Saskaņā ar likumu atmaksa VID ir jāveic trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas, taču iestādes speciālisti dara visu iespējamo, lai šis process notiktu iespējami ātrāk.

  Iedzīvotājiem, kuri savas deklarācijas iesnieguši vienā un tajā pašā dienā, nodokļa atmaksa var notikt dažādos laikos atkarībā no deklarācijas pārbaudes norises.

  VID rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu, tāpēc nedrīkst atmaksāt naudu bez pārbaudes..

  Kad atmaksu var saņemt ģimenes locekļu vietā

  Attaisnotos izdevumus par medicīnu, zobārstniecību, izglītību un bērnu interešu izglītību ir iespējams deklarēt arī par šādiem saviem ģimenes locekļiem:

  • vecāki, vecvecāki
  • bērni, mazbērni
  • laulātais
  • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus) (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)
  • nepilngadīgs brālis un māsa, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)
  • brālis un māsa ar 1.vai 2.grupas invaliditāti
  • apgādībā esošu personu apgādājamie
  • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona

  Katram ģimenes loceklim vienā gadā ir iespējams saņemt nodokļa atmaksu no līdz pat 600 eiro lieliem attaisnotajiem izdevumiem  par izglītību un ārstniecību.

  Ja attaisnotie izdevumi cilvēkam pārsniedz 600 eiro, tie vienalga jāpievieno deklarācijai – daļa, kas pārsniedz 600 eiro slieksni, tiks automātiski pārcelta uz nākamo trīs gadu deklarācijām.