COVID-19

 Publicēts: 18.05.2020. 16.39


Lai operatīvi reaģētu uz COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, šī gada 20. martā ir pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Tas paredz virkni atbalsta pasākumu nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem, ko turpmāk nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests.

Likuma normas piemērojamas no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža – 12. marta.

Informācija par atbalsta iespējām:

 VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem  67120020 - VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”  VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”


Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām

 • Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana
 • Dīkstāves pabalsti uzņēmumu darbiniekiem
  • Atbalsts uzņēmumiem dīkstavē COVID-19 krīzes laikā

   Dīkstāves pabalstam darba devēji var pieteikt darbiniekus, kuri ir dīkstāvē Covid-19 dēļ.

   Vispārējā nodokļu režīmā strādājošo uzņēmumu darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek aprēķināts 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem datiem iepriekšējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

   Mikrouzņēmuma darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2019. gada trešo un ceturto ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

   Pabalstam var pieteikties krīzes skartie uzņēmumi:

   1. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30 %, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības 2019.gada 12 mēnešos vai par faktiski nostrādātajiem mēnešiem 2019. gadā
   2. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības 2019.gada 12 mēnešos vai par faktiski nostrādātajiem mēnešiem 2019. gadā, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
   • uzņēmuma eksporta un piegādes Eiropas Savienības teritorijā apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 eiro;
   • uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
   • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 eiro.
     

   Ar pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās algas kopš 14.marta, turklāt dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā darba devējs pieņem darbā jaunus darbiniekus.

   Dīkstāves pabalsta piešķiršanai darba devējam VID Elektroniskās deklarācijas sistēmā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums. To VID izskatīs piecu darba dienu laikā un, izpildoties Ministru kabineta noteikumos noteiktiem kritērijiem, dīkstāves pabalstu pārskaitīs uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieku kontiem kredītiestādēs vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

   Iesniegumu par dīkstāvi šī gada aprīlī darba devējs var iesniegt līdz šī gada 20.maijam. Savukārt par dīkstāvi maijā iesniegumu var iesniegt līdz 31.maijam, bet par jūniju – līdz 30.jūnijam.

   Par dīkstāves pabalstu izmaksu VID informēs darba devēju EDS. Savukārt darbinieku par dīkstāves pabalsta izmaksu informēs darba devējs.

   Ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba devējiem, dīkstāves pabalstu piešķir, ņemot vērā, pie kura krīzes skartās nozares darba devēja darbiniekam ir iesniegta  nodokļu grāmatiņa. Ja tā nav iesniegta nevienam darba devējam, dīkstāves pabalstu izmaksā, ņemot vērā, kurš darba devējs pirmais iesniedzis iesniegumu.

   Tiem darbiniekiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, VSAA piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums

   ! Dīkstāves palīdzības pabalstu piešķir VSAA.
   Vairāk uzzini šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91800-dikstaves-palidzibas-pabalsts-soli-pa-solim)  

   NoteikumiDarba devēju, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, saraksts.

   NoteikumiKā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums dīkstāves pabalstam”

   Noteikumi"Darba devēja ziņojumu aizpildīšana, ja darbinieks ir dīkstāvē ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID -19 pandēmiju"

   NoteikumiAtbildes uz darba devēju jautājumiem


   NoteikumiMinistru kabineta 26.03.2020. noteikumi Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem" (stājas spēkā 28.03.2020.)

 • Dīkstāves pabalsti pašnodarbinātajiem
  • Atbalsts pašnodarbinātajiem COVID-19 krīzes laikā

   Dīkstāves pabalstam var pieteikties tādas fiziskas personas, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji un ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbinātās personas vai autoratlīdzības saņēmēji vai ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji vai individuāli komersanti.

   Dīkstāves pabalsta apmērs pašnodarbinātajiem:

   • mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem – 50% apmērā no 2019. gada otrā pusgada vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī;
   • vispārējā nodokļu režīma maksātājiem – 75% apmērā no 2019. gada otrā pusgads ienākumiem pēc VSAOI nomaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.
     

   Pabalstu var saņemt cilvēki, kas dīkstāves periodā nav guvuši ienākumus no saimnieciskās darbības. Vienlaikus noteikts, ka pabalstu var saņemt arī pašnodarbinātie, kuri:

   • Saņem ienākumus no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un autoru un izpildītāju autoratlīzību par darbu lietojumu, kas veikts pirms ārkārtas situācijas noteikšanas;
   • Vienlaikus ir nepilnas slodzes darbinieki privātajā vai nevalstiskajā sektorā, bet šajā darbā vidēji mēnesī saņem mazāk par 430 eiro mēnesī;
   • Vienlaikus veic nepilnas slodzes pedagoģisko vai radošo darbu valsts vai pašvaldības iestādē vai to uzņēmumā un šajā darbā vidēji mēnesī saņem mazāk par 430 eiro;
   • Saņem vecuma vai izdienas pensiju;
   • Nodarbina darbiniekus.
     

   Dīkstāves pabalstu neizmaksā:

   • Ja nav VID iesniegtas visas nodokļu deklarācijas par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas;
   • Ja iesnieguma iesniegšanas brīdī nodokļu parāds ir lielāks par 1 000 eiro un nav piešķirti samaksas termiņa pagarinājumi vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
   • Ja lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
   • Ja 2019. gada pēdējo divu ceturkšņu periodā VSAOI deklarētas mazāk nekā vidēji 20 euro apmērā mēnesī;
   • Ja ienākumi no nepilna darba laika nodarbinātības iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vidēji mēnesī ir bijuši lielāki nekā 430 eiro;
   • Ja nav VID iesniegts pamatojums dīkstāvei Covid-19 dēļ vai VID, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka dīkstāves iestāšanās nav saistīta ar krīzes ietekmē radītajiem apstākļiem;
   • Ja saimnieciskā darbība ir reģistrēta pēc 2020. gada 1. marta;
   • Par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
   • Personām, kuras vienlaikus strādā valsts un pašvaldību budžeta iestādēs un to uzņēmumos, izņemot personas, kuras veic pedagoģisko vai radošo darbu un kuru ienākumi no šī darba vidēji mēnesī nepārsniedz 430 eiro;
   • Personām, kuras vienlaikus ir nodarbinātas pie cita darba devēja pilnu darba laiku;
   • Personām, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu pie krīzes skarta darba devēja;
   • Personām, kuras saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju vai radošās jaunrades programmu ietvaros;
   • Personām, kuras ir patentmaksas maksātāji;
   • Ja personai iepriekšējo triju gadu laikā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības rezultātā ir noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, tai skaitā nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz 3% no personas attiecīgā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī – 3% no personas iepriekšējā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
   • Ja persona iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīta par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro.
     

   Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2020. gada 27. aprīlim iesniedz dīkstāves pabalsta iesniegumu par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk – līdz nākamā mēneša 25. datumam.

   VID dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši iesniegumā norādītajam dīkstāves periodam uz iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas kontu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

   Dīkstāves pabalsts pašnodarbinātām personām var tikt piešķirts uz laika posmu no 2020.gada 14.marta līdz 14.maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju.

   Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

   ! Dīkstāves palīdzības pabalstu piešķir VSAA.
   Vairāk uzzini šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91800-dikstaves-palidzibas-pabalsts-soli-pa-solim)

   NoteikumiJautājumi un atbildes par dīkstāves pabalsta piešķiršanu pašnodarbinātām personām

   NoteikumiKā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums dīkstāves pabalstam” pašnodarbinātām personām


   NoteikumiMinistru kabineta 31.03.2020. noteikumi Nr. 179 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība" (stājas spēkā 03.04.2020.)

Dīkstāves palīdzības pabalstu piešķir VSAA.
Vairāk uzzini šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91800-dikstaves-palidzibas-pabalsts-soli-pa-solim)  


 • Gada pārskatu iesniegšana
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   NoteikumiMetodiskais materiāls "Gada pārskatu iesniegšanas termiņi saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par koronavīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu"

   Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām ar likumu tiek pagarināts gada pārskata un konsolidēto gada pārskata (ja tāds ir) iesniegšanas termiņš par sagatavoto gada pārskatu par 2019.gadu:

   • sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds ir) par 2019. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz likuma 97. panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
   • biedrība vai nodibinājums, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam;
   • reliģiskā organizācija, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.


   Piemērs. Ja Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektam 2019.pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā būtu jāiesniedz līdz 2020.gada 30.aprīlim, tad saskaņā ar šajā likumā noteikto, 2019.gada pārskata iesniegšanas termiņš šī likuma subjektam ir pagarināts līdz 2020.gada 31.jūlijam.

    

    

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi
  • Atbalsts COVID-19 laikā saimnieciskās darbības veicējiem

   NoteikumiInformatīvais materiāls "Atcelti 2020. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem"

   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs par 2020. taksācijas gadu var neveikt noteiktos IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Šis nosacījums attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot no 2020. gada 1. janvāra. Šos maksājumus var veikt labprātīgi gada laikā vairākās daļās vai vienreiz gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

   Nodokļa maksātāji, kuri jau ir veikuši pirmo avansa maksājumu, t.i. līdz 2020. gada 15. martam, bet nevēlās labprātīgi maksāt avansa maksājumus, var atgūt šo iemaksu kā nodokļa pārmaksu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.

    

    

 • PVN pārmaksas atmaksa
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   Laikā no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas kārtību nosaka likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

   Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksās apstiprināto pārmaksāto PVN summu, kas ir uzrādīta PVN deklarācijā, visiem nodokļa maksātājiem, tādējādi radot brīvus finanšu līdzekļus COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.

   PVN pārmaksas atmaksas nosacījumi definēti likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 6.pantā.

    

    

 • Padziļinātās sadarbības programma un tās dalībnieki
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ir ietekmējusi COVID-19 krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

   Kādos gadījumos IR paredzēts atbalsts Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem?

   • Kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;
   • Samazināti nodokļu ieņēmumi;
   • Samazināti darba ņēmēju mēneša vidējie darbvietā gūtie ienākumi;
   • Nodokļu revīzijas rezultātā uzrēķinātā summa pārsniedz 3% no attiecīgā gada nodokļu ieņēmumiem.

    

   Veicot kritēriju atbilstības izvērtējumu un konstatējot dalībniekus, kuri neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem uzņēmumiem elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiks nosūtīts aicinājums iesniegt pierādījumus objektīvo apstākļu esībai. Valsts ieņēmumu dienests nenosaka pierādījumu formu vai apjomu, bet tam jābūt pietiekamam un uz faktiem balstītam, lai gūtu priekštatu un pārliecību par objektīvo apstākļu esību, kas uzņēmuma liedza izpildīt konkrētos programmas kritērijus.
    

   Atbalsts netiks piemērots gadījumā, ja Programmas dalībnieks neizpilda sekojošus kritērijus:

   • Administratīvo pārkāpumu sodu summa nepārsniedz 151 EUR, gadā kopsumma 500 EUR;
   • Nav atzīts par vainīgu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā vai sodāmība ir dzēsta;
   • Nav maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
   • Nav izbeigta vai apturēta saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process;
   • Amatpersonai nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai sodāmība par pārkāpumu ir dzēsta;
   • Nav konstatēts, ka nodokļu maksātājs vai apkalpojošais dienests ir pārkāpis kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu un specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas vai apkalpošanas prasības;
   • Nav sākts izslēgšanas no PVN reģistra process;
   • Sasniedzams juridiskajā adresē;
   • Nav negodprātīgu rīcību pret nodokļu saistībām;
   • Amatpersona vai dalībnieks nav riska personu sarakstā.

    

    

 • Atbalsts dezinfekcijas līdzekļu ražošanai
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   Lai ražotu dezinfekcijas līdzekļus, kuru sastāvā ir etilspirts, jāsaņem VID:

   • atļauja denaturēta spirta iegādei

   vai

   • gadījumā, ja denaturētā spirta iegāde vai ražošana Covid-19 izplatības dēļ ir būtiski apgrūtināta vai nav iespējama - atļauja alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, iegādei.

   Atbilstoši likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Covid-19 likums) 7.panta 1.punktam ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmajā daļā noteiktais atbrīvojums ir piemērojams arī nedenaturētajam spirtam, kas tiek izmantots spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekļu ražošanā, ja denaturētā spirta iegāde vai ražošana Covid-19 izplatības dēļ ir būtiski apgrūtināta vai nav iespējama. Šādā gadījumā spirta apritē ievēro normatīvo aktu par kārtību, kādā alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

   Ja dezinfekcijas līdzekļu ražošanai tiks izmantots denaturēts spirts, jāiesniedz iesniegums atļaujas denaturētā spirta iegādei saņemšanai, kam  jāpievieno šādus dokumentus:

   1. denaturētā spirta izmantošanas aprakstu, kurā ietverta informācija par konkrētajā pieprasītajā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamā denaturētā spirta daudzumu (litros un absolūtā spirta litros), ziņas par tās produkcijas veidu un kopējo daudzumu, kuras ražošanai tiks izmantots denaturētais spirts;
   2. tehnisko dokumentāciju (vai attiecīgo dokumentu kopijas), kas reglamentē tehnoloģiskā procesa norisi, norādot denaturētā spirta daudzumu, kāds atbilstoši tehniskajai dokumentācijai ir nepieciešams, lai saražotu vienu gatavās produkcijas vienību vai veiktu citas iesniegumā minētās darbības;
   3. ar atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu teritorijas plānu (vai tā kopiju), kurā norādītas stacionārās tvertnes denaturētā spirta uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā, ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk nekā 1000 litru denaturētā spirta;
   4. VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" izsniegto inventarizācijas numuru dezinfekcijas līdzeklim, ko paredzēts ražot (informācija par tā saņemšanu atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/this-just-in-2019/veselibas-ministrija-aicina-razot-dezinfekcijas-lidzeklus).
     

   Noteikumi Iesniegums atļaujas denaturētā spirta iegādei saņemšanai.

   Ja denaturētā spirta iegāde vai ražošana Covid-19 izplatības dēļ ir būtiski apgrūtināta vai nav iespējama, lai saņemtu atļauju iegādāties etilspirtu, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu,  izmantošanai dezinfekcijas līdzekļu ražošanā ārkārtējās situācijas laikā, jāiesniedz iesniegums, kam jāpievieno sekojošus dokumentus:

   1. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds etilspirta daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgās preces vienību, kā arī aprēķinu par kopējo nepieciešamo etilspirta daudzumu, lai saražotu paredzēto dezinfekcijas līdzekļu apjomu (ne vairāk kā trīs mēnešiem), kā arī nepieciešamo daudzumu vienam mēnesim;
   2. komersanta apliecinājumu un dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešams etilspirts un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu, un/vai apliecinājumu, ka denaturētā spirta iegāde Covid-19 izplatības dēļ ir būtiski apgrūtināta vai nav iespējama, pievienojot dokumentus, kas to pamato;
   3. komersanta apliecinājumu, ka deklarētajā darba laikā VID pilnvarotajām personām tiks nodrošināta iespēja kontrolēt etilspirta apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības un etilspirta uzglabāšanas vietās;
   4. komersanta apstiprinātu etilspirta izmantošanas vietu (telpu, teritorijas) plānu (vai tā kopiju);
   5. apliecinājumu, ka vienlaikus netiks uzglabāti vairāk par 2000 litriem etilspirta, vai gadījumā, ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk par 2000 litriem etilspirta, kas nav rūpnieciskā fasējumā,  plānā papildus norāda stacionārās tvertnes etilspirta uzglabāšanai, to tilpumu (m3) un numuru;
   6. VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" izsniegto inventarizācijas numuru dezinfekcijas līdzeklim, ko paredzēts ražot (informācija par tā saņemšanu atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/this-just-in-2019/veselibas-ministrija-aicina-razot-dezinfekcijas-lidzeklus).
     

   Ņemot vērā, ka šī norma ir spēkā tikai uz krīzes laiku, VID izsniedz atļauju etilspirta iegādei ne vairāk kā trīs mēnešu patēriņam.

   Noteikumi Iesniegums atļaujas iegādāties etilspirtu, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saņemšanai.

   Dokumentus jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (dokumentu grupa "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi").

   Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju, dokumentu atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļu atbrīvojumu, izskatīšana tiek veikta paātrinātā kārtībā.

   Ja dezinfekcijas līdzekļa ražotājs pats ieved spirtu no citas dalībvalstspamatojoties uz VID izsniegtu atļauju alkoholisko dzērienu iegādei, ir jāsaņem vienreizējā akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecība, kuras saņemšanai ir jāiesniedz strukturēts iesniegums EDS sadaļā “Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi” – Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai.

   Krīzes situācijas atbalsta pasākums - nodrošinājuma apliecības saņemšanai nav jāiesniedz finansiāls nodrošinājums.

   Komersantiem, kuriem ir licence spirta ražošanai, VID var piešķirt akcīzes nodokļa nodrošinājuma samazinājumu līdz 90%. Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijai atrodams EDS sadaļā “Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi” – Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai.

   Ņemot vērā īpašo atbalsta pasākumu, komersantiem, kam piešķirts samazinātais nodrošinājums uz krīzes laiku, ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms spirta ražošanas procesa sākšanas par to jāinformē VID, izmantojot EDS sadaļu “Citi” - Informācija VID Akcīzes preču aprites daļai.

    

    

 • Alkoholisko dzērienu tirdzniecība attālināti
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 22.marta atļauts realizēt akcīzes preces, izmantojot distances līgumu, izņemot tabakas izstrādājumus un elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus.

   Kas ir distances līgums?

   Distances līgums ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi.

   Patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

   Tādējādi alkoholisko dzērienu realizācija, izmantojot distances līgumu, atļauta tikai starp juridisku personu un fizisku personu!

   Kas drīkst tirgot alkoholiskos dzērienus ar distances līgumu?

   Alkoholiskos dzērienus, izmantojot distances līgumu, atļauts realizēt komersantam, kam ir spēkā esoša kāda no šāda veida speciālajām atļaujām (licencēm):

   1. speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai;
   2. speciālā atļauja (licence) alus mazumtirdzniecībai;
   3. speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kas ir izsniegta mazajai alkoholisko dzērienu darītavai.


   Kādi norēķinu veidi ir atļauti realizējot alkoholiskos dzērienus ar distances līgumu?

   Norēķinus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā var veikt bezskaidras vai skaidras naudas norēķinu veidā.

   Ja norēķini par alkoholisko dzērienu iegādi tiek veikti pie alkoholisko dzērienu iegādes e-vidē (piemēram, ar maksājumu kartēm e-komersanta mājaslapā vai internetveikalā), par preču piegādi noformē piegādes  dokumentu.

   Ja norēķini (skaidā naudā vai ar maksājumu karti) par alkoholisko dzērienu iegādi tiek veikti preci saņemot, tad par preces piegādi tiek noformēts  piegādes dokuments, un preces izsniegšanas vietā darījumu reģistrē kases aparātā, pircējam izsniedzot darījumu apliecinošu dokumentu – kases čeku.

   ! Ierobežojumi, kas jāņem vērā, realizējot alkoholiskos dzērienus ar distances līgumu:

   1. aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus personām, kuras jaunākas par 18 gadiem.
    Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 
    Par pircēja vecumu ir jāpārliecinās alkoholisko dzērienu piegādes brīdī.
     
   2. aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus laikā no pulksten 22.00 līdz 8.00.
    Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta no pulksten 22.00 līdz 8.00, izņemot tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti tikai izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas, kā arī beznodokļu tirdzniecības veikalus.
    Ierobežojums attiecināms uz alkoholisko dzērienu piegādes laiku.
     

   ! Atbildība par ierobežojumu neievērošanu:

   Alkoholiskos dzērienus pārdod licencētas personas – komersanti, kuriem ir licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. Tātad, par iepriekš minēto aizliegumu ievērošanu ir atbildīgas pārdevējs, kas ir licencēta persona.

   Pirkums – pārdevums ir līgums, ar kuru viena puse apsola otrai par norunātas naudas summas samaksu atdot zināmu lietu vai tiesību.[1]

   Secināms, ka pārdošana ietver sevī arī preces nodošanu pircējam. Tātad, par vecuma pārbaudi piegādes brīdī, tiešām, ir atbildīgs pārdevējs. Lai to nodrošinātu, pārdevējam ir jāvienojas ar piegādātāju, ka tas pārliecināsies par pircēja vecumu piegādes brīdī.

   Pārdevējam rūpīgi jāizvēlas piegādātājs, jo pretējā gadījumā – ja piegādātājs nepildīs vienošanos ar pārdevēju un nepārbaudīs pircēja vecumu, pārdevējam par atkārtota šāda pārkāpuma izdarīšanu obligāti anulē alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci.[2]


   [1] Civillikuma 2002.pants

   [2] Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 52.punkts

    

    


Nodokļu maksātājiem arī turpmāk pieejamas jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

 


Aktualitātes   Metodiskie un informatīvie materiāli   Normatīvie akti  Statistika