Covid-19

 Publicēts: 02.12.2021. 14.30Šā gada 22. novembrī Valsts ieņēmumu dienests uzsāks pieteikumu pieņemšanu apgrozāmo līdzekļu granta un algu subsīdiju atbalsta programmās.
Uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru darbība būtiski ietekmēta Covid-19 izplatības ieviesto ierobežojumu dēļ, jāiesniedz pieteikums VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz šā gada 15. decembrim.
Tā kā abu atbalsta programma saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID uzsāks saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.
 • Algu subsīdijas darbiniekiem
  • Uzņēmēji, kas ārkārtējās situācijas laikā piedzīvo ienākumu kritumu, var vērsties VID un par laiku no 2021. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim (bet ne ilgāk kā par laiku, kad ir spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi Covid-19 izplatības dēļ) saņemt atbalstu algu subsīdijai saviem darbiniekiem. Savukārt darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, kā arī no aprēķinātās bruto darba samaksas nomaksāt nodokļus, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.

   Kuri uzņēmumi var saņemt atbalstu algu subsīdijai:

   Lūgt algu subsīdiju saviem darbiniekiem var uzņēmums, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts (oktobrī vai novembrī), saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ ir samazinājušies:

   • vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad  uzņēmums faktiski ir darbojies

   vai

   • vismaz par 30 %, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša (oktobra vai novembra) ieņēmumiem

   Papildu nosacījums par vakcināciju:

   Algas subsīdiju var saņemt tikai tie darbinieki, kuriem iesnieguma iesniegšanas brīdi:

   • ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai
   • piesakoties uz atbalstu par oktobri, ir uzsākta vakcinācija un, piesakoties uz atbalstu par novembri, ir pabeigta vakcinācija vai
   • ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties

   Papildu nosacījums par darbības nozari:

   Algu subsīdijām nevar pieteikties darba devēji, kas veic saimniecisko darbību  kā pamatdarbību kādā no Ministru kabineta noteiktām nozarēm (nozaru saraksts)

   Cik lielu subsīdiju darbinieks var saņemt:

   • 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim (vai 50% no vecāku pabalsta vidējā apmēra, ja atbalsta mēnešos darbinieks atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma), bet ne vairāk par 700 eiro par kalendāra mēnesi
     

   Darba devējam ir pienākums saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un darba samaksas apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas nomaksāt nodokļus, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa. 

   Kā pieteikties algu subsīdijām:

   • Par saviem darbiniekiem pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu par oktobri un novembri VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS būs pieejama, sākot ar šī gada 22. novembri līdz 15.decembrim.
   • Vienlaikus ar iesniegumu darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums kā arī PVN mēneša deklarācija, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.
   • Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu samazinājumu (kā arī pamatojumu par tā saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem), par darbiniekiem.
   • Darba devējam jāapliecina, ka:

    

   • darbinieks nav darba nespējā
   • ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta vai samazināta saimnieciskā darbība
   • nesaņemot algu subsīdiju, ar darbinieku tiktu vai varētu tikt pārtrauktas darba attiecības
   • ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma
   • darbinieks atbilst nosacījumiem par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību (Izņēmums vakcinācijas neesamībai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties)

    

   • Darba devējam ir jāapliecina, vai ir plānots saņemt atbalstu uzņēmuma  apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grants). Iesnieguma  laukā “Plānots saņemt grantu” ir jāizvēlas viena no atbildēm “jā” vai “nē”.
   • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) informēs darba devēju. Savukārt darba devējs pats informē savus darbiniekus par atbalsta saņemšanu.

   Kad atbalstu algas subsīdijai nepiešķir:

   • Ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas. Šo nosacījumu nepiemēro uzņēmumiem, kas ir VID Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki
   • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process
   • darba devēja padomes locekļiem
   • darbiniekam par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības vai maternitātes pabalsts
   • darba devējam, kura personāls iznomāts citam uzņēmumam
   • ja darbinieks strādā valsts vai pašvaldības budžeta iestādē, vai valsts vai pašvaldības kontrolētā komersantā
   • ja darbinieks pieņemts darbā pēc 2021. gada 30. septembra
   • uzņēmums nav VID iesniedzis pamatojumu ieņēmumu samazinājumam saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ vai VID, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem
   • ja  darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 eiro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums. Algu subsīdijām nevar pieteikties darba devēji, kas veic saimniecisko darbību  kā pamatdarbību kādā no Ministru kabineta noteiktām nozarēm (nozaru saraksts)

    

    

    NoteikumiSemināra izdales materiāli

 • Algu subsīdijas pašnodarbinātajiem
  • Pašnodarbinātie – VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, autoratlīdzības saņēmēji, kas nav reģistrēti VID, un individuālie komersanti –, kas ārkārtējas situācijas laikā piedzīvo ienākumu kritumu, var vērsties VID un par laiku no 2021. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim (bet ne ilgāk kā par laiku, kad ir spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi Covid-19 izplatības dēļ) saņemt algu subsīdiju ienākumu krituma kompensācijai.

   Kuri pašnodarbinātie var saņemt atbalstu algu subsīdijai:

   Lūgt algu subsīdiju var pašnodarbinātie, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts (oktobrī vai novembrī), saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ ir samazinājušies:

   • vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad  pašnodarbinātais faktiski ir darbojies

   vai

   • vismaz par 30 %, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša (oktobra vai novembra) ieņēmumiem

   Papildu nosacījums par vakcināciju:

   Algas subsīdiju var saņemt tikai tie cilvēki, kuriem iesnieguma iesniegšanas brīdi:

   • ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai 
   • piesakoties uz atbalstu par oktobri, ir uzsākta vakcinācija un, piesakoties uz atbalstu par novembri, ir pabeigta vakcinācija vai
   • ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties

   Papildu nosacījums par darbības nozari:

   Algu subsīdijām nevar pieteikties pašnodarbinātie, kas veic saimniecisko darbību  kā pamatdarbību, un autori, kas veic saimniecisko darbību kādā no Ministru kabineta noteiktām nozarēm (nozaru saraksts)

   Cik lielu atbalstu cilvēks var saņemt:

   • Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies, un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, un individuālajiem komersantam – 50% apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības par laiku no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām
   • Pašnodarbinātajam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada 3. ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi
   • Pašnodarbinātajam, kurš atbalsta mēnešos (2021. gada oktobrī vai novembrī) atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājum - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi
     

   Būtiski: Atbalsta algu subsīdijai kopsumma, ko veido piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 700 eiro par kalendāra mēnesi. Individuālā komersanta gadījumā uz atbalstu var pieteikt gan darbiniekus, gan pats pašnodarbinātais var pieteikt sevi algu subsīdijas atbalstam kā pašnodarbinātā persona.

   Kā pieteikties atbalstam:

   • Pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību, tās darbības veidiem, tajā skaitā, par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijas kodam. Autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka tā pamatdarbība neatbilst nozarēm, kurām šis atbalsta veids nav pieejams.
   • Pieteikumu par oktobri un novembri iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS būs pieejama, sākot ar šī gada 22. novembri līdz 15. decembrim.
   • Iesniegumā jāapliecina, ka:

    

   • atbalsta mēnesī nav iestājusies darba nespēja
   • ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir ierobežota saimnieciskā darbība
   • pašnodarbinātais būtu izbeidzis vai samazinājis saimniecisko darbību, ja atbalsts netiktu saņemts, bet, saņemot atbalstu, pašnodarbinātais nelikvidē saimniecisko darbību visā atbalsta periodā
   • atbalsta saņēmējs atbilst nosacījumiem par vakcināciju

    

   • Pašnodarbinātai personai ir jāapliecina, vai ir plānots saņemt atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grants). Iesnieguma  laukā “Plānots saņemt grantu” Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

   Kad algu subsīdijas nepiešķir:

   • Ja pašnodarbinātajam pieteikuma iesniegšanas dienā nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums
   • Ja pašnodarbinātajam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process
   • Par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības vai maternitātes pabalsts
   • Pašnodarbinātajiem, kuri par atbalsta mēnesi saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros
   • Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas
   • Ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2021. gada 30. septembra
   • Ja pašnodarbinātais nav VID iesniedzis pamatojumu ieņēmumu samazinājumam saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ vai VID, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem

    

    

    NoteikumiSemināra izdales materiāli

 • Algu subsīdijas patentmaksas maksātājiem
  • Patentmaksas maksātāji, kas ārkārtējas situācijas laikā piedzīvo ienākumu kritumu, var vērsties VID un par laiku no 2021. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim (bet ne ilgāk kā par laiku, kad ir spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi Covid-19 izplatības dēļ) saņemt algu subsīdiju atlīdzības kompensēšanai.

   Kuri patentmaksas maksātāji var saņemt atbalstu:

   Lūgt algu subsīdiju var patentmaksas maksātāji, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts (oktobrī vai novembrī), saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ ir samazinājušies:

   • vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad  patentmaksātājs faktiski ir darbojies

   vai

   • vismaz par 30 %, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša (oktobra vai novembra) ieņēmumiem

   Papildu nosacījums par darbības nozari:

   Algu subsīdijām nevar pieteikties, ja veic saimniecisko darbību kādā no Ministru kabineta noteiktām nozarēm (nozaru saraksts)

   Papildu nosacījums par vakcināciju:

   Algas subsīdiju var saņemt tikai tie, kuriem iesnieguma iesniegšanas brīdi:

   • ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai
   • piesakoties uz atbalstu par oktobri, ir uzsākta vakcinācija un, piesakoties uz atbalstu par novembri, ir pabeigta vakcinācija vai
   • ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties

   Cik lielu atbalstu cilvēks var saņemt:

   • 250 eiro par pilnu mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Ja ar 2021. gada 1. oktobri patentmaksas maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, viņam izmaksājams atbalsts kā patentmaksas maksātājam.
     

   Būtiski: Atbalsta algu subsīdijai kopsumma, ko veido piešķirtais atbalsts pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 700 euro par kalendāra mēnesi.

   Kā pieteikties atbalstam:

   • Pieteikumu par oktobri un novembri iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS būs pieejama, sākot ar šī gada 22.novembri līdz 15. decembrim.
   • Pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību.
   • Iesniegumā jāapliecina, ka:

    

   • nav iestājusies darba nespēja
   • ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir ierobežota saimnieciskā darbība
   • patentmaksātājs būtu izbeidzis vai samazinājis saimniecisko darbību, ja atbalsts netiktu saņemts, bet, saņemot atbalstu, patenmaksātājs nelikvidē saimniecisko darbību visā atbalsta periodā
   • atbalsta saņēmējs atbilst nosacījumiem par vakcināciju
   • saimnieciskā darbība neatbilst nozarēm, kurām šis atbalsta veids nav pieejams (atbilstoši NACE 2. red.)
     
   • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

   Kad atbalstu nepiešķir:

   • Ja patentmaksas maksātājs nav VID iesniedzis pamatojumu ieņēmumu samazinājumam saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ vai VID, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem

    

    

    NoteikumiSemināra izdales materiāli

 • Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
  • Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas trešo izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem noteiktās, krīzes skartās nozarēs par 2021. gada oktobri un novembri ir pieejams valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalsta pasākuma īstenošanai kopā ar otrā viļņa atbalstiem, no valsts budžeta atvēlēti 778,8 miljoni eiro.

   Kuri uzņēmumi var saņemt grantu:

   Atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuriem atbalsta mēnesī (oktobrī vai novembrī) valstī noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu ietekmē konstatējams apgrozījuma kritums:

   • vismaz 20 % apmērā, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā

   vai

   • vismaz 30 % apmērā, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā mēnesī un apgrozījums 2021. gadā vismaz 3 mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma
     

   Jaunie uzņēmumi, kas reģistrēti VID pēc 2021. gada 1. janvāra, atbalstam var pieteikties, ja izpildās 20 % apgrozījuma krituma kritērijs, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā

   Būtiski:

   • Aprēķinot apgrozījuma kritumu, neņem vērā iepriekš saņemtos grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
   • atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot ar atbalstu algu subsīdijai, nodokļu pagarinājumu, atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un atpūtas un izklaides vietām

   Cik lielu grantu var saņemt:

   • 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas un veikto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 100 000 eiro vienā mēnesī. Maksimālais saistītu personu grupai pieejamais atbalsts ir 1 800 000 eiro, ņemot vērā arī citus valsts atbalstus, kas piešķirti saskaņā ar Pagaidu regulējumu, bet neņemot vērā atmaksāto ierobežota apjoma valsts atbalstu.
   • Piesakoties atbalstiem algu subsīdijai un grantam, prioritāri VID izmaksās atbalstu algu subsīdijai.
   • Uzņēmuma atbalsta mēneša apgrozījums kopā ar piešķirto atbalstu algu subsīdijai un grantu nedrīkst pārsniegt 90 % no salīdzināmā apgrozījuma - vidējā apgrozījuma 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.
   • Ja uzņēmumam plānots piešķirt valsts atbalstu, kas paredzēts tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad prioritāri  piešķirs atbalstu, kas paredzēts šajos noteikumos.
   • Ja atbalsts neizlietos divu mēnešu laikā no dienas, kad VID pieņēma lēmumu par atbalsta piešķiršanu, neizlietoto atbalsta daļu uzņēmumam jāatmaksā VID

   Kā pieteikties grantam:

   • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
   • Atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri  var pieteikties līdz 2021. gada  15. decembrim
   • Pieteikumā jānorāda atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsumma, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kā arī:
   • mēnesis, par kuru tiek prasīts atbalsts
   • apgrozījuma procentuālais kritums atbalsta perioda mēnesī pret 2021. gada vidējo apgrozījumu jūlijā, augustā un septembrī kopā
   • apgrozījuma procentuālais kritums atbalsta perioda mēnesī pret 2019. gada atbilstošo mēnesi un apgrozījums 2021. gadā vismaz 3 mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma
   • pamatojums apgrozījuma krituma saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem
   • apgrozījuma krituma kritērijs, kuram uzņēmums atbilst
   • 2021. gada trīs mēneši, kuros apgrozījums pārsniedza vismaz 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, ja apgrozījuma kritumu salīdzina ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi
   • vai iesniedzis pieteikums atbalstam algu subsīdijai par attiecīgo atbalsta mēnesi  – 2021. gada oktobri vai novembri;
   • iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, saskaņā ar kuriem atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments

    

   • Uzņēmumam jāapliecina:
   • ka uzņēmuma darbībai nav sezonāls raksturs, ja apgrozījuma kritumu salīdzina ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā
   • atbilstība mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma statusam atbilstoši MK noteikumu 9.8. punktā noteiktajam un jāapliecina, ka uz 2019.gada 31.decembri un uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nonācis finanšu grūtībās
   • iesniegumam jāpievieno aizpildīta deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai. Lejuplādēt deklarāciju aizpildīšanai (.docx)
   • partnerkomercsabiedrībām un saistītajām komercsabiedrībām iesniegumam jāpievieno aizpildīts deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai. Lejuplādēt deklarācijas pielikumu aizpildīšanai (.docx)
   • ka saņemtais atbalsts tiks  izlietots ne vēlāk 2 mēnešu laikā no VID lēmuma pieņemšanas dienas, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes radītajām sekām
   • ka uzņēmums iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām
   • ka uzņēmums informēts – ja tas pieteiksies valsts atbalstam tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad šo noteikumu ietvaros saņemtais atbalsts tiks atskaitīts no valsts atbalsta summas, kas var tikt saņemta par valsts atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām
   • ka lauksaimniecības produktu tirdzniecības nozares uzņēmums atbilst EK 19.03.2020.  paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" 22. punkta "e" apakšpunktā minētajiem kritērijiem – uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību un to daļēji vai pilnībā nenodod primārajiem ražotājiem, un tas nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kurus attiecīgie uzņēmumi laiduši tirgū vai kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem, izņemot gadījumu, ja  attiecīgie uzņēmumi produktus nav laiduši tirgū vai ir izmantojuši nepārtikas mērķiem, piemēram, destilācijai, metanizācijai vai kompostēšanai.

   Kad atbalstu nepiešķir:

   • uzņēmumam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums
   • vidējam vai lielam uzņēmumam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai
   • mikro vai mazajam uzņēmumam, kurš vienlaikus atbilst šādām pazīmēm: jau 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai un kuram atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.
   • ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo 2 gadu laikā ir bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas vai ir izpildījis VID prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrā reģistrēts, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju) vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība
   • uzņēmums 2021. gada brīvi izvēlētu triju mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada oktobrī VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā, ja apgrozījuma kritums salīdzināts ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā
   • iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2021. gada aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada oktobrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā, ja apgrozījuma kritums salīdzināts ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi
   • ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par uzņēmuma nodokļu saistību, muitas jomas vai darba tiesisko attiecību regulējuma pārkāpumiem. Izņēmums – ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro
   • uzņēmumiem, kas veic pamatdarbību noteikumu 2. pielikumā minētajās nozarēs
   • publiskas personas kapitālsabiedrībai, publiskas personas kontrolētai kapitālsabiedrībai, publiski privātai kapitālsabiedrībai, privātai kapitālsabiedrībai, meitas sabiedrībai, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē
   • lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei
   • zvejniecības, akvakultūras nozarei
   • kredītiestādēm un finanšu iestādēm un finanšu starpniekiem

   Par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem:

   GNU – grūtībās nonācis uzņēmums
   Vērtējot GNU pazīmes, VID ņem vērā atbalsta pretendenta un visu tā saistīto uzņēmumu datus. Vidējam un lielam uzņēmumam GNU pazīmju vērtēšanu veic uz 31.12.2019. un uz atbalsta iesnieguma iesniegšanas dienu.
   Pieņemot lēmumu par GNU, VID balstās uz atbalsta iesniegumam pievienoto informāciju uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu un publiski pieejamiem, ticamiem datiem par atbalsta pretendentu un tā saistītiem uzņēmumiem (ja attiecināms), t.sk.:

   1. kapitāldaļu turētājiem;
   2. finanšu situāciju:
   • pēdējo gada pārskatu, kurš iesniegts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
   • operatīvo starpperiodu pārskatu, ja ir būtiskas izmaiņas projekta iesniedzēja situācijā.
     

   PIEMĒRS: iesniedzējs saskaņā ar 2019. gada pārskatā pieejamo informāciju atbilst GNU, vismaz vienai no Komisijas Regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajām situācijām, tomēr periodā no 2019. gada beigām līdz atbalsta iesnieguma iesniegšanas brīdim ir būtiski uzlabojusies finanšu situācija, novēršot GNU pazīmes. Lai varētu šos faktus pierādīt, atbalsta pretendentam jāiesniedz operatīvo starpperiodu pārskats par atbalsta iesniedzēju un par saistīto uzņēmumu (ja attiecināms) par starpperiodu, kuru apstiprinājis zvērināts revidents un kas nav vecāks par vienu mēnesi uz iesnieguma iesniegšanas dienu.

   3. informāciju par pamatkapitāla palielināšanu (parakstīts), kuru vērtē kopsakarā ar operatīvo starpperiodu pārskatu.


   Ja atbalsts saņemts nepamatoti, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr.794/2004), 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Papildus lūdzam skatīt Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (2018/C 14/02), (pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=EN).

    

    

   NoteikumiSemināra izdales materiāli

         Jautājumi un atbildes

 • Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana
  • Nodokļu maksātājiem, kuri no 2021.gada 11.oktobra nevar veikt savu saimniecisko darbību, kas ir pamatdarbības veids (pamatdarbība pilnībā aizliegta, nevis ierobežota), ir iespēja savus nodokļu maksājumus sadalīt termiņos vai atlikt to samaksu uz laiku līdz 2023.gada 30.jūnijam.

   Šī iespēja attiecas tikai uz tiem nodokļu maksātājiem, kuriem atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumam Nr.720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” no 2021. gada 11. oktobra aizliegts veikt saimnieciskās darbības pamatdarbību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteikto aizliegumu dēļ, piemēram, pakalpojumi, kas ir saistīti ar izklaidi un atrakcijām iekštelpās.

   Šie nodokļu maksātāji var lūgt sadalīt vai atlikt nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir iestājies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, mēnesī, kad ārkārtējā situācija beigusies, vai nākamajā mēnesī pēc ārkārtējās situācijas beigām, kā arī piešķirt termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

   Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiks aprēķināta nokavējuma nauda un informācija par nokavētajiem nodokļu maksājumiem netiek publicēta VID parādnieku datubāzē. Vienlaikus VID savā tīmekļvietnē publicēs nodokļu maksātāju sarakstu, kuriem piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums.

   Šis atbalsta pasākums ir pieejams papildus jau šobrīd likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētajām iespējām.

   Kā pieteikties termiņa pagarinājumam:

   Pieteikties var, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā aizpildot īpaši tam paredzētu veidlapu, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no nodokļu samaksas termiņa iestāšanās vai līdz 2022. gada 3. janvārim (tas ir, 30 dienu laikā no grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā spēkā stāšanās dienas, proti, 2021.gada 2. decembra.)

   Tā kā atbalsta programmas saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID gala lēmums par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

   Kad atbalstu nepiešķir:

   Nodokļa samaksas pagarinājums neattiecas uz kredītiestādēm un finanšu iestādēm. Tāpat to nevar izmantot nodokļu maksātāji, kuru finansiālais stāvoklis neliecina par pagarinājuma nepieciešamību vai neļauj izpildīt nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nosacījumus; kuri neievēro kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņus VID agrāk pieņemtajos lēmumos; kas nav sadarbojušies ar VID.

   Lēmums par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiks atcelts, ja nodokļu maksātājs neievēros noteiktos samaksas termiņus, neveiks kārtējos vai pagarinātos maksājumus. Lēmumu atceļot, nesamaksātajai nodokļu pamatparāda daļai tiks aprēķināta nokavējuma nauda.

   Savukārt tie nodokļu maksātāji, kuru saimniecisko darbību neskar COVID-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, var izmantot jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

   Noteikumi  Padziļināts skaidrojums par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu

 • Gada pārskatu iesniegšana
  • Atbalsts covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   NoteikumiMetodiskais materiāls "Gada pārskatu iesniegšanas termiņi saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par koronavīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu"
    

   Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām ar likumu tiek pagarināts gada pārskata un konsolidēto gada pārskata (ja tāds ir) iesniegšanas termiņš par sagatavoto gada pārskatu par 2019.gadu un 2020.gadu:

   • Sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2019. pārskata gadu un par 2020. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trim mēnešiem pārsniedz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
   • biedrība vai nodibinājums, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. un 2020. gadu attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam un 2021. gada 30. jūnijam;
   • reliģiskā organizācija, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. un 2020. gadu attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam un 2021. gada 30. jūnijam;
   • sabiedriskā labuma organizācija darbības pārskatu par 2019. gadu ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2020. gada 31. jūlijam, bet par 2020. gadu — līdz 2021. gada 30. jūnijam.


   Piemērs. Ja Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektam 2020.pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā būtu jāiesniedz līdz 2021.gada 30.aprīlim, tad saskaņā ar šajā likumā noteikto, 2020.gada pārskata iesniegšanas termiņš šī likuma subjektam ir pagarināts līdz 2021.gada 31.jūlijam.

    

 • PVN pārmaksas atmaksa
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   Laikā no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas kārtību nosaka likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

   Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksās apstiprināto pārmaksāto PVN summu, kas ir uzrādīta PVN deklarācijā, visiem nodokļa maksātājiem, tādējādi radot brīvus finanšu līdzekļus COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.

   PVN pārmaksas atmaksas nosacījumi definēti likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 6.pantā.

    

 • Padziļinātās sadarbības programma un tās dalībnieki
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ir ietekmējusi COVID-19 krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

   Kādos gadījumos IR paredzēts atbalsts Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem?

   • Kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;
   • Samazināti nodokļu ieņēmumi;
   • Samazināti darba ņēmēju mēneša vidējie darbvietā gūtie ienākumi;
   • Nodokļu revīzijas rezultātā uzrēķinātā summa pārsniedz 3% no attiecīgā gada nodokļu ieņēmumiem.

    

   Veicot kritēriju atbilstības izvērtējumu un konstatējot dalībniekus, kuri neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem uzņēmumiem elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiks nosūtīts aicinājums iesniegt pierādījumus objektīvo apstākļu esībai. Valsts ieņēmumu dienests nenosaka pierādījumu formu vai apjomu, bet tam jābūt pietiekamam un uz faktiem balstītam, lai gūtu priekštatu un pārliecību par objektīvo apstākļu esību, kas uzņēmuma liedza izpildīt konkrētos programmas kritērijus.
    

   Atbalsts netiks piemērots gadījumā, ja Programmas dalībnieks neizpilda sekojošus kritērijus:

   • Administratīvo pārkāpumu sodu summa nepārsniedz 151 EUR, gadā kopsumma 500 EUR;
   • Nav atzīts par vainīgu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā vai sodāmība ir dzēsta;
   • Nav maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
   • Nav izbeigta vai apturēta saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process;
   • Amatpersonai nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai sodāmība par pārkāpumu ir dzēsta;
   • Nav konstatēts, ka nodokļu maksātājs vai apkalpojošais dienests ir pārkāpis kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu un specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas vai apkalpošanas prasības;
   • Nav sākts izslēgšanas no PVN reģistra process;
   • Sasniedzams juridiskajā adresē;
   • Nav negodprātīgu rīcību pret nodokļu saistībām;
   • Amatpersona vai dalībnieks nav riska personu sarakstā.

    

    

 • Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes
  • Jautājums

   Kā uzņēmuma grāmatvedībā atspoguļot saņemto valsts atbalstu algu subsīdijai situācijā, kad uzņēmums darbiniekam ir izmaksājis visu darba algu nevis starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru?

   Atbilde

   Valsts atbalsts algu subsīdijai mērķis ir sniegt atbalstu darba devējam darbinieku atlīdzības kompensēšanai, nosakot, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru. Proti, atbalsts algu subsīdijai samazina darba devēja saistības pret darbinieku un  darba devējam nerodas izmaksas par algas neto daļu, ko valsts samaksājusi darba ņēmējam. Līdz ar to, darba devējs, saņemot  no VID informāciju par darbiniekam izmaksāto algu subsīdijas summu, veic koriģējošos grāmatojumus samazinot sākotnēji uzskaitītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā (kontrpasīvā postenī, kurā uzrādīta darba alga) un uzskaitītās kreditora saistības pret darba ņēmēju tādā apmērā, kāds ir neizmaksātās algas apjoms.

   Situācijā, kad darba devējs ir izmaksājis pilnu aprēķināto algu nevis starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, darba devējam šo izmaksāto neto algas daļu, kas pārsniedz saņemto algu subsīdijas summu, grāmatvedībā jāatspoguļo kā aizdevums darbiniekam.


   Jautājums

   Vai pašnodarbinātai personai saņemtais valsts atbalsts algu subsīdijai (par laikposmu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.novembrim)  ir apliekams ar nodokļiem?

   Atbilde

   Pašnodarbinātām personām (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem) gūtie algu subsīdijas ienākumi jāiekļauj saimnieciskās darbības ienākumos un jāpiemēro nodokļi vispārējā kārtībā.


   Jautājums

   Vai darba devējam ir jāinformē VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, par darbinieka prombūtnes periodu, par kuru darbinieks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir pieprasījis slimības palīdzības pabalstu bērna pieskatīšanai, jo ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai  bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti, un persona nevar strādāt attālināti?

   Atbilde

   Par šādu darbinieka prombūtni nav jāsniedz VID ziņas par darba ņēmējiem.

   Kā pamatojumu attaisnotas prombūtnes periodam darba laika uzskaites nodrošināšanai (tabelē) darba devējs var izmantot darba ņēmēja iesniegumu, kurā norādīts prombūtnes periods un iemesls.

   Lai varētu pieprasīt slimības palīdzības pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ir jāiesniedz darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka darbinieks nevar strādāt noteiktu laika periodu (norādot periodu, no kura līdz kuram datumam darbinieks nestrādās) un nav iespējams darbu veikt attālināti.

   Ievērojot darbiniekam noteikto  darba laiku un darba laika uzskaites veidu, darba devējs apliecinājumā norāda laika periodu, kurā darbinieks nevar strādāt attālināti. Apliecinājumā var būt arī norādīts laika periods, konkretizējot datumus, kuros darbinieks nestrādās (situācijā, ja darbinieks, piemēram, laikā līdz 7.februārim strādās tikai pāris dienas nedēļā).

   Tādā gadījumā darbiniekam šis periods, par kuru ir izsniegts darba devēja apliecinājums, tiek noformēts kā attaisnota prombūtne, darba devēja ziņojumā  norādot vai nu “0” pie nostrādāto stundu skaita mēnesī, vai norādot faktiski nostrādāto (ja attaisnotā prombūtne nav pilnu kalendāro mēnesi).

 


Nodokļu maksātājiem arī turpmāk pieejamas jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

 


Aktualitātes   Normatīvie akti  Statistika

Metodiskie un informatīvie materiāli