Covid-19

 Publicēts: 25.11.2020. 13.29


Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunus atbalsta pasākumus nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem ārkārtējās situācija laikā.

Pieteikšanos atbalsta pasākumiem

- dīkstāves atbalsts -

- atbalsts algu subsīdijai –

paredzēts uzsākt pēc to stāšanās spēkā – par pietiekšanās uzsākšanu ziņosim (atbalsta pasākumi konceptuāli pieņemti Ministru kabineta 24. novembra sēdē; vairāk informācijas Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē).

 

Pieteikšanos atbalsta pasākumam

- grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai -

varēs uzsākt tad, kad tiks saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi ar Eiropas Komisiju attiecībā uz valsts atbalsta jautājumiem.

 

Pieteikšanās atbalsta pasākumiem notiks VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Par pietiekšanās uzsākšanu ziņosim!


Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām


 • Gada pārskatu iesniegšana
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   NoteikumiMetodiskais materiāls "Gada pārskatu iesniegšanas termiņi saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par koronavīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu"

   Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām ar likumu tiek pagarināts gada pārskata un konsolidēto gada pārskata (ja tāds ir) iesniegšanas termiņš par sagatavoto gada pārskatu par 2019.gadu:

   • sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds ir) par 2019. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz likuma 97. panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
   • biedrība vai nodibinājums, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam;
   • reliģiskā organizācija, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.


   Piemērs. Ja Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektam 2019.pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā būtu jāiesniedz līdz 2020.gada 30.aprīlim, tad saskaņā ar šajā likumā noteikto, 2019.gada pārskata iesniegšanas termiņš šī likuma subjektam ir pagarināts līdz 2020.gada 31.jūlijam.

    

    

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi
  • Atbalsts COVID-19 laikā saimnieciskās darbības veicējiem

   NoteikumiInformatīvais materiāls "Atcelti 2020. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem"

   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs par 2020. taksācijas gadu var neveikt noteiktos IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Šis nosacījums attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot no 2020. gada 1. janvāra. Šos maksājumus var veikt labprātīgi gada laikā vairākās daļās vai vienreiz gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

   Nodokļa maksātāji, kuri jau ir veikuši pirmo avansa maksājumu, t.i. līdz 2020. gada 15. martam, bet nevēlās labprātīgi maksāt avansa maksājumus, var atgūt šo iemaksu kā nodokļa pārmaksu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.

    

    

 • PVN pārmaksas atmaksa
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   Laikā no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas kārtību nosaka likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

   Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksās apstiprināto pārmaksāto PVN summu, kas ir uzrādīta PVN deklarācijā, visiem nodokļa maksātājiem, tādējādi radot brīvus finanšu līdzekļus COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.

   PVN pārmaksas atmaksas nosacījumi definēti likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 6.pantā.

    

    

 • Padziļinātās sadarbības programma un tās dalībnieki
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ir ietekmējusi COVID-19 krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

   Kādos gadījumos IR paredzēts atbalsts Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem?

   • Kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;
   • Samazināti nodokļu ieņēmumi;
   • Samazināti darba ņēmēju mēneša vidējie darbvietā gūtie ienākumi;
   • Nodokļu revīzijas rezultātā uzrēķinātā summa pārsniedz 3% no attiecīgā gada nodokļu ieņēmumiem.

    

   Veicot kritēriju atbilstības izvērtējumu un konstatējot dalībniekus, kuri neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem uzņēmumiem elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiks nosūtīts aicinājums iesniegt pierādījumus objektīvo apstākļu esībai. Valsts ieņēmumu dienests nenosaka pierādījumu formu vai apjomu, bet tam jābūt pietiekamam un uz faktiem balstītam, lai gūtu priekštatu un pārliecību par objektīvo apstākļu esību, kas uzņēmuma liedza izpildīt konkrētos programmas kritērijus.
    

   Atbalsts netiks piemērots gadījumā, ja Programmas dalībnieks neizpilda sekojošus kritērijus:

   • Administratīvo pārkāpumu sodu summa nepārsniedz 151 EUR, gadā kopsumma 500 EUR;
   • Nav atzīts par vainīgu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā vai sodāmība ir dzēsta;
   • Nav maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
   • Nav izbeigta vai apturēta saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process;
   • Amatpersonai nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai sodāmība par pārkāpumu ir dzēsta;
   • Nav konstatēts, ka nodokļu maksātājs vai apkalpojošais dienests ir pārkāpis kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu un specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas vai apkalpošanas prasības;
   • Nav sākts izslēgšanas no PVN reģistra process;
   • Sasniedzams juridiskajā adresē;
   • Nav negodprātīgu rīcību pret nodokļu saistībām;
   • Amatpersona vai dalībnieks nav riska personu sarakstā.

    

    

 • Atbalsts dezinfekcijas līdzekļu ražošanai
  • Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) izsniegtās atļaujas alkoholisko dzērienu iegādei (sērija A) ar izmantošanas mērķiem “likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 7.panta 1.punkts” un “likuma "Par akcīzes nodokli" 16.panta pirmās daļas 5.punkta "d" apakšpunkts” un paredzētas nedenaturēta spirta izmantošanai dezinfekcijas līdzekļu ražošanai, zaudē spēku ar 2020.gada 10.jūniju[1].

   Ja atļaujā ir norādīti vairāki spirta izmantošanas mērķi, atļauja zaudē spēku daļā par spirta izmantošanu dezinfekcijas līdzekļu ražošanai.

   No 2020.gada 10.jūnija nav atļauta ne nedenaturēta etilspirta izmantošana dezinfekcijas līdzekļu ražošanai, ne piegāde komersantiem, kuriem ir izsniegta A atļauja nedenaturēta spirta izmantošanai dezinfekcijas līdzekļu ražošanai.

   2020.gada 10.jūnijā komersantiem, kuriem A atļaujas zaudē spēku vai zaudē spēku daļā, ir jāveic nedenaturētā spirta atlikumu inventarizācija un konstatēto atlikumu (litros un absolūtā alkohola litros jeb litros a/a) 2020.gada 10.jūnijā brīvas formas iesnieguma veidā jādeklarē VID, papildus norādot plānotās darbības ar nedenaturēto spirtu.[2] 

   Informācija jāiesniedz, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) funkcionalitāti (Dokumenti>No veidlapas>Informācija Valsts ieņēmumu dienestam>Informācija VID NP Akcīzes daļai).

   (Komersantiem, kuriem A atļaujā “likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 7.panta 1.punkts ir tikai viens no izmantošanas mērķiem, papildus jānorāda arī konstatēto spirta atlikumu (litros un absolūtā alkohola litros jeb litros a/a), kas paredzēts citiem mērķiem, un jāiesniedz iesniegums (brīvas formas iesnieguma veidā) atļaujas alkoholisko dzērienu iegādei (sērija A) pārreģistrācijai sakarā ar izmantošanas mērķa “likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 7.panta 1.punkts” anulēšanu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (Dokumenti>No veidlapas>Dokumentu grupa "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi"). Iesniegumam jāpievieno A atļaujas kopija (A atļaujas oriģināls jānosūta pa pastu VID Nodokļu pārvaldes Akcīzes daļai Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978)).

   Ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.jūlijam komersantiem, kuriem A atļaujas zaudē spēku (vai zaudē spēku daļā par spirta izmantošanu dezinfekcijas līdzekļu ražošanai) 10.jūnijā, ir pienākums ar nedenaturētā spirta atlikumu veikt vienu no tālāk norādītajām darbībām[3]:

   1) bez VID atļaujas nosūtīt atpakaļ piegādātājam;

   2) ar VID atļauju pārvietot vai realizēt akcīzes preču noliktavas turētājam, kuram ir tiesības veikt darbības ar spirtu. Lai saņemtu minēto atļauju, jāpievieno līgums par nedenaturētā spirta realizāciju attiecīgajam akcīzes preču noliktavas turētājam;

   3) iznīcināt VID amatpersonas klātbūtnē;

   4) nodot denaturēšanai akcīzes preču noliktavas turētājam, kuram ir tiesības denaturēt spirtu, un saņemt atļauju denaturētā spirta iegādei dezinfekcijas līdzekļu ražošanai.[4]

   Turpmāk dezinfekcijas līdzekļu ražošanai varēs izmantot tikai denaturēto spirtu.

   Tādēļ komersantiem, kuri vēlas turpināt ražot dezinfekcijas līdzekļus, jāsaņem atļauja denaturētā spirta iegādei (sērija DI).

   Informācija par atļaujas denaturēta spirta iegādei saņemšanu: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p645/ProcesaApraksts.

   Denaturēta spirta piegādi var veikt akcīzes preču noliktavas turētājs, kuram izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīts preču veids “denaturēts spirts”. Lai veiktu spirta denaturēšanu, speciālajā atļaujā (licencē) jābūt norādītam darbības veidam “spirta denaturēšana”.

   Līdz ar to aicinām akcīzes preču noliktavas izvērtēt savu komercdarbību, lai pēc ārkārtējās situācijas beigām nodrošinātu iespējami lielāku denaturētā spirta pieejamību Latvijā un nepieciešamības gadījumā iesniegt iesniegumu speciālās atļaujas (licences) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai pārreģistrācijai. Iesniegumam jāpievieno skaidrojums par plānotajām darbībām ar spirtu vai denaturētu spirtu un plānotajai darbībai atbilstošie Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 19.1 3., 19.1 6., 19.1 7., 19.1 8. un 19.1 10. apakšpunktos noteiktie dokumenti.

   Iesniegums un dokumenti jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (dokumentu grupa "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi").

   Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība noteikta Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 “Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība”.


   [1] Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 7.1 panta pirmā daļa.

   [2] Turpat, 7.1 panta otrā daļa.

   [3] Turpat, 7.1 panta otrā daļa.

   [4] Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 7.1 panta otrā daļa.

 • Alkoholisko dzērienu tirdzniecība attālināti
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem


   Ēdināšanas uzņēmumiem nav jāpārreģistrē licences uz ārkārtējās situācijas laiku

   Lai ēdināšanas uzņēmumi, kuriem līdz šim bija licence alkoholisko dzērienu tirdzniecībai tikai patērēšanai uz vietas, varētu izpildīt Ministru kabineta noteiktās prasības izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, uz ārkārtējās situācijas laiku tiem ir atļauts pārdot alkoholiskos dzērienus promnešanai (mazumtirdzniecība) bez licences pārreģistrācijas, kā arī realizēt dzērienus ar distances līguma palīdzību, piemēram, tirgot internetā.

   Alkoholisko dzērienu tirdzniecība promnešanai vai piegāde ar distances līguma starpniecību ir atļauta no pulksten 8.00 līdz 22.00, izņemot, ja ārkārtējās situācijas laikā pieņemtie normatīvie akti nenoteikts citus realizācijas laika ierobežojumus.


   Pēc Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas beigām – no 2020.gada 10.jūnija līdz atbilstošu grozījumu veikšanai Alkoholisko dzērienu aprites likumā, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim, atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, izmantojot distances līgumu.

   Kas ir distances līgums?

   Distances līgums ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi.

   Patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

   Tādējādi alkoholisko dzērienu realizācija, izmantojot distances līgumu, atļauta tikai starp juridisku personu un fizisku personu!

   Kas drīkst tirgot alkoholiskos dzērienus ar distances līgumu?

   Alkoholiskos dzērienus, izmantojot distances līgumu, atļauts realizēt komersantam, kam ir spēkā esoša kāda no šāda veida speciālajām atļaujām (licencēm):

   1. speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai;
   2. speciālā atļauja (licence) alus mazumtirdzniecībai;
   3. speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kas ir izsniegta mazajai alkoholisko dzērienu darītavai.


   Kādi norēķinu veidi ir atļauti realizējot alkoholiskos dzērienus ar distances līgumu?

   Norēķinus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā var veikt bezskaidras vai skaidras naudas norēķinu veidā.

   Ja norēķini par alkoholisko dzērienu iegādi tiek veikti pie alkoholisko dzērienu iegādes e-vidē (piemēram, ar maksājumu kartēm e-komersanta mājaslapā vai internetveikalā), par preču piegādi noformē piegādes  dokumentu.

   Ja norēķini (skaidā naudā vai ar maksājumu karti) par alkoholisko dzērienu iegādi tiek veikti preci saņemot, tad par preces piegādi tiek noformēts  piegādes dokuments, un preces izsniegšanas vietā darījumu reģistrē kases aparātā, pircējam izsniedzot darījumu apliecinošu dokumentu – kases čeku.

   ! Ierobežojumi, kas jāņem vērā, realizējot alkoholiskos dzērienus ar distances līgumu:

   1. aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus personām, kuras jaunākas par 18 gadiem.
    Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 
    Par pircēja vecumu ir jāpārliecinās alkoholisko dzērienu piegādes brīdī.
     
   2. aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus laikā no pulksten 22.00 līdz 8.00.
    Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta no pulksten 22.00 līdz 8.00, izņemot tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti tikai izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas, kā arī beznodokļu tirdzniecības veikalus.
    Ierobežojums attiecināms uz alkoholisko dzērienu piegādes laiku.
     

   ! Atbildība par ierobežojumu neievērošanu:

   Alkoholiskos dzērienus pārdod licencētas personas – komersanti, kuriem ir licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. Tātad, par iepriekš minēto aizliegumu ievērošanu ir atbildīgas pārdevējs, kas ir licencēta persona.

   Pirkums – pārdevums ir līgums, ar kuru viena puse apsola otrai par norunātas naudas summas samaksu atdot zināmu lietu vai tiesību.[1]

   Secināms, ka pārdošana ietver sevī arī preces nodošanu pircējam. Tātad, par vecuma pārbaudi piegādes brīdī, tiešām, ir atbildīgs pārdevējs. Lai to nodrošinātu, pārdevējam ir jāvienojas ar piegādātāju, ka tas pārliecināsies par pircēja vecumu piegādes brīdī.

   Pārdevējam rūpīgi jāizvēlas piegādātājs, jo pretējā gadījumā – ja piegādātājs nepildīs vienošanos ar pārdevēju un nepārbaudīs pircēja vecumu, pārdevējam par atkārtota šāda pārkāpuma izdarīšanu obligāti anulē alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci.[2]


   [1] Civillikuma 2002.pants

   [2] Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 52.punkts

    

    


Nodokļu maksātājiem arī turpmāk pieejamas jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

 


Aktualitātes   Metodiskie un informatīvie materiāli   Normatīvie akti  Statistika