Likums paredz, ka nodokļa ieturēšanu un pārskaitīšanu valsts budžetā veic publiskais tirgotājs, kurš nodokļa maksātājam taksācijas periodā izmaksā apliekamos ienākumus. Publiskais tirgotājs ietur nodokli ienākumu izmaksas brīdī un iemaksā nodokli budžetā piecu dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

Atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai publiskais tirgotājs veic izmaksāto apliekamo ienākumu un ieturēto nodokļu summu uzskaiti un 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām (turpmāk – pārskats).

Likums paredz, ka Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no nodokļa maksātāja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Ekonomikas ministrijas izveidotās koģenerācijas stacijas un elektrostacijas kontroles grupas un Lauku atbalsta dienesta, ka nodokļa maksātāja saņemtajam ienākumam ir piemērota nepareiza nodokļa likme vai ir ieturēta nepareiza nodokļa summa, mēneša laikā sagatavo un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam atzinumu par piemērojamo nodokļa likmi un maksājamo nodokļa summu. Pamatojoties uz minēto atzinumu, Valsts ieņēmumu dienests aprēķina papildus budžetā maksājamo nodokli vai attiecīgi atmaksā nodokļa maksātājam nepamatoti ieturētās nodokļa summas saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” un likumu „Par Valsts ieņēmumu dienestu”.