Konti nodokļu un nodevu samaksai

 Publicēts: 16.07.2021. 15.42


 

 • Nodokļi, kurus skaita vienotajā nodokļu kontā
  • Ja nodoklis, kuru vēlaties samaksāt, nav iekļauts šajā sarakstā, tad šo nodokli nav jāskaita vienotajā nodokļu kontā. Ar papildu informāciju par vienoto nodokļu kontu var iepazīties šeit.
    

   Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

   Saņēmējs: Valsts budžets (VID). 

   Reģistrācijas Nr. 90000010008

   Saņēmēja iestāde: Valsts kase

   BIC kods TRELLV22

   Konta numurs: LV33TREL1060000300000

   Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
   Valsts budžeta ieņēmumos iemaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
   Uzņēmumu ienākuma nodoklis
   Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
   Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis
   Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādēm
   Pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma ietvaros reģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis  par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
   Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem
   Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem
   Akcīzes nodoklis alum
   Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi)
   Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem
   Akcīzes nodokļa atmaksas saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"
   Akcīzes nodoklis dabasgāzei
   Akcīzes nodoklis naftas produktiem
   Azartspēļu nodoklis
   Izložu nodoklis
   Elektroenerģijas nodoklis
   Subsidētās elektroenerģijas nodoklis
   Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
   Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm
   Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu
   Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu
   Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes
   Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
   Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem
   Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likuma pārkāpumiem
   Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu, uguņošanas ierīcēm un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai
   Patentmaksas
   Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
   Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji  reģistrētās fiziskās personas
   Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji,  kas atbilst likumam „Par iedzīvotāju  ienākuma nodokli”
   Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma
   Ieņēmumi no a/s "Latvijas valsts meži"
   Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
   Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
   Numerācijas lietošanas tiesību ikgadēja valsts nodeva (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
   VID Nodokļu pārvaldei – ES dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegto pieprasījumu par nodokļu parādu piedziņu izpildei saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (EK) Nr. 1179/2008  (Padomes direktīva 2008/55/EK)

  NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM


  • Pievienotās vērtības nodoklis
   • LV66TREL1060000513000

    Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam

   • Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot)
    • LV36TREL1060000531000

     Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem (importējot)

     LV02TREL1060000532000

     Akcīzes nodoklis alum (importējot)

     LV65TREL1060000533000

     Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi) (importējot)

     LV31TREL1060000534000

     Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem (importējot)

     LV60TREL1060000536000

     Akcīzes nodoklis dabasgāzei (importējot)

     LV26TREL1060000537000

     Akcīzes nodoklis naftas produktiem (importējot)

   • Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem
    • LV61TREL1060000545100 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda
     LV77TREL1060000545200 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda
     LV11TREL1060000546000 Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

   MUITAS NODOKLIS


   • Ievedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
    • LV32TREL1060000611000

     Ievedmuitas nodoklis

     LV95TREL1060000612000

     Ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm

     LV61TREL1060000613000

     Antidempinga maksājumi

     LV27TREL1060000614000

     Kompensācijas maksājumi

   • Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
    • LV17TREL1060000620000

     Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi


   IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA


    

   • Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu
    • LV63TREL1060000864000

     Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas

   • Ieņēmumi no darījumiem ar Kioto vienībām
    • LV04TREL1060000880000

     Ieņēmumi no darījumiem ar Kioto vienībām 

   • Pārējie finanšu ieņēmumi
    • LV63TREL1060000893100

     Ieņēmumi no Latvijai piešķirto stacionāro iekārtu  un aviācijas emisijas kvotu izsolīšanas

     LV95TREL1060000893300

     Ieņēmumi no darījumiem ar gada emisijas sadales vienībām

     LV94TREL1060000893900

     Pārējie ieņēmumi no darījumiem ar Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām 


   VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS


   • Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem
    • LV26TREL2130056037000 Maksa par iepriekšējās vienošanas noslēgšanas procedūru
     LV39TREL1060190911100 Kancelejas nodeva tiesu iestādē
     LV55TREL1060190911200 Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs
     LV71TREL1060190911300 Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu
     LV87TREL1060190911400 Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā
     LV15TREL1060000912200 Nodeva par notariālās darbības izpildi, izņemot mantojumus un dāvinājumus
     LV46TREL1060140913100

     Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu

     LV84TREL1060190913200 Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā
     LV55TREL1060220913300 Nodeva par filmu producenta reģistrāciju 
     LV13TREL1060000913400 Nodeva par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanu un atjaunošanu
     LV51TREL1060190913600 Kredītinformācijas biroja nodeva un nodeva par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai
     LV61TREL1060140913800 Nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu
     LV12TREL1060000914000 Nodeva par operācijām ar privatizācijas sertifikātiem
     LV29TREL1060190917100 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu
     LV45TREL1060190917200 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
     LV61TREL1060190917300 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
     LV77TREL1060190917400 Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu
     LV93TREL1060190917500 Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
     LV12TREL1060190917600 Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
     LV70TREL1060140918100 Nodeva par pasu izsniegšanu
     LV86TREL1060140918200 Nodeva par personas apliecību izsniegšanu
     LV05TREL1060140918300 Nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra 
     LV37TREL1060140918500 Nodeva par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem
     LV53TREL1060140918600 Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju
     LV81TREL1060110919100 Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem
     LV19TREL1060140919600 Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu
     LV35TREL1060140919700 Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu
     LV51TREL1060140919800 Valsts nodeva par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu
     LV44TREL1060220919900 Nodeva par sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu (Latvijas Nacionālais arhīvs) un nodeva par atļauju kultūras priekšmeta izvešanai (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde)
     LV37TREL1060160919900 Zemkopības ministrijas iekasētās nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem
     LV83TREL1060000919900 Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem
     LV80TREL1060000912000 Nodeva par notariālās darbības izpildi
   • Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju
    • LV66TREL1060160921900 Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
     LV73TREL1060210921200 Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju
     LV87TREL1060470921300 Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu un pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzību
     LV32TREL1060000921400 Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu komercdarbībai ar akcīzes precēm
     LV48TREL1060000921500 Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai
     LV93TREL1060110921600 Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem
     LV56TREL1060210921700 Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju
     LV72TREL1060210921800 Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai
     LV15TREL1060000921900 Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem
     LV29TREL1060120921900 Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenci) tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem kompleksu tūrisma pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)
     LV96TREL1060140921900 Valsts policijas iekasētās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem
     LV51TREL1060170921900 Nodeva par licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (plānošanas reģioni)
     LV36TREL1060180921900 Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 03.07.2007. noteikumiem Nr.458 (Nodarbinātības valsts aģentūra)
     LV88TREL1060210921900 Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.960 (Valsts vides dienests)
     LV15TREL1060140922000 Nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā
     LV63TREL1060150923000 Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai
     LV77TREL1060160925000 Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku un nodarīto zaudējumu aprēķinu un  medību trofeju izvešanu no Latvijas
     LV88TREL1060130926000 Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva
     LV76TREL1060210929100 Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
     LV33TREL1060120929200 Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā (Ekonomikas ministrija) 
     LV11TREL1060210929300 Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi
     LV27TREL1060210929400 Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem
     LV51TREL1060140929500 Valsts nodeva par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, tās dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu (Valsts policija)
     LV70TREL1060170929900 Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Satiksmes ministrija)
     LV48TREL1060120929900 Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Ekonomikas ministrija – patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana un pārreģistrācija) 
     LV03TREL1060150929900 Valsts nodevas atbilstoši psihologu noteikumiem (Izglītības kvalitātes valsts dienests)
     LV10TREL1060210929900 Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu (Valsts vides dienests)
     LV34TREL1060000929900 Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos
     LV49TREL1060120929300 Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi (Būvniecības valsts kontroles birojs)
   • Speciāliem mērķiem paredzētas valsts nodevas
    • LV20TREL1060120939910 Valsts nodeva par elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzību

     LV11TREL1060000934000

     Izložu un azartspēļu nodeva

     LV02TREL1060120938100

     Nodeva par 1.kategorijas benzīna un aviācijas degvielas (tonnas) uzturēšanu

     LV18TREL1060120938200

     Nodeva par 2.kategorijas petrolejas veida reaktīvās degvielas (tonnas) uzturēšanu

     LV34TREL1060120938300

     Nodeva par 2.kategorijas petrolejas un dīzeļdegvielas (tonnas) uzturēšanu

     LV50TREL1060120938400

     Nodeva par 3.kategorijas degvieleļļas (tonnas) uzturēšanu

     LV51TREL1060000939100

     Finanšu stabilitātes nodeva

     LV67TREL1060000939200

     Autoceļu lietošanas nodeva

     LV67TREL1060140939300

     Valsts nodeva par Ieroču aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu, par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu un par salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanu (Valsts policija)

     LV82TREL1060000939900

     Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, kas nav minētas citos koda 9.3.9.0. apakškodos

     LV96TREL1060120939900

     Valsts nodeva par apvienošanās izvērtēšanu (Konkurences padome) un nodeva par energoefektivitātes veicināšanu (Ekonomikas ministrija)

     LV41TREL1060120939920 Valsts nodeva par Konkurences likumā noteikto apvienošanās izvērtēšanu
     LV83TREL1060120938000 Valsts nodeva par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu
   • Pārējās nodevas
    • LV86TREL1060210991000

     Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

     LV13TREL1060000991000

     Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā

     LV08TREL1060220990000 Valsts nodeva par ģerboņa reģistrāciju
     LV97TREL1060290990000 Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Veselības inspekcija)

   NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

   Administratīvā pārkāpuma procesā piemēroto naudas sodu, piespiedu naudu, atlīdzināmos procesuālos izdevumus un zaudējumus dabas resursiem var samaksāt portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa.


   • Naudas sodi
    • LV34TREL1060191011100 Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes
     LV28TREL1060141011200 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija 
     LV97TREL1060041011300 Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
     LV76TREL1060141011500 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
     LV55TREL1060101011600 Naudas sodi, ko uzliek Jūras spēki
     LV11TREL1060141011700 Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze
     LV91TREL1060001012100 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot naudas sodus, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde
     LV26TREL1060001012300 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde
     LV11TREL1060161013100 Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem
     LV27TREL1060161013200 Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem
     LV89TREL1060001013300 Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem
     LV07TREL1060001014000 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
     LV70TREL1060141015100 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem
     LV31TREL1060141015220 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem
     LV05TREL1060141015300 Pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē
     LV37TREL1060001015400 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē
     LV61TREL1060121019100 Naudas sodi, ko uzliek Centrālā statistikas pārvalde
     LV69TREL1060191019200 Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija
     LV33TREL1060161019300 Naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests
     LV12TREL1060121019400 Naudas sodi, ko uzliek Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
     LV20TREL1060191019500 Naudas sodi, ko uzliek Valsts valodas centrs
     LV14TREL1060141019600 Naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
     LV52TREL1060191019700 Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas kontroles dienests
     LV83TREL1060181019800 Naudas sodi, ko uzliek Valsts darba inspekcija
     LV78TREL1060001019900 Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos
     LV84TREL1060191019900  Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos (Uzņēmumu reģistrs)
   • Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
    • LV59TREL1060131021000

     Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot muitas lietās un sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem

     LV25TREL1060131022000

     Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests muitas lietās

     LV78TREL1060131029000

     Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem

   • Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
    • LV45TREL1060001030000

     Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem


    PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI


   • Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas
    • LV65TREL1060001212000

     Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtā lēmuma

     LV82TREL1060161213000

     Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

     LV78TREL1060141214000

     Ieņēmumi no konfiscētās mantas, preču un citu priekšmetu realizācijas pēc Valsts policijas un Valsts robežsardzes pieņemtā lēmuma

     LV60TREL1060001215000

     Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konfiskācijas rīkojuma izpildi

     LV42TREL1060001216100

     Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas

     LV58TREL1060001216200

     Ieņēmumi no papildsoda – mantas konfiskācija  – realizācijas

     LV21TREL1060001219000

     Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma

   • Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
    • LV50TREL1060001221000

     Ieņēmumi no politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgo un anonīmo dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļu pārskaitījuma valsts budžetā

     LV16TREL1060001222000

     Ieņēmumi no valsts amatpersonas labprātīgas atlīdzības par valstij nodarīto zaudējumu

     LV33TREL1060161223000

     Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

     LV96TREL1060161224000

     Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes)

     LV11TREL1060001225000

     Ieņēmumi no ieturētā nodrošinājuma par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma noteikumu kārtības neievērošanu

     LV28TREL1060161226000

     Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

     LV91TREL1060161227000

     Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

     LV06TREL1060001228000

     Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem

     LV69TREL1060001229000

     Ieņēmumi no mobilo telekomunikāciju licences izsoles

   • Dažādi nenodokļu ieņēmumi
    • LV68TREL1060001239300

     Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

     LV84TREL1060001239400

     Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem

     LV19TREL1060001239600

     Ieņēmumi no veselības apdrošināšanas iemaksām

     LV67TREL1060001239900

     Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

     LV81TREL1060121239900 Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksa un ikgadējā uzraudzības maksa
   • Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
    • LV31TREL1060001310000

     Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

     LV45TREL1060001321000

     Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

     LV11TREL1060001322000

     Ieņēmumi no meža  īpašuma pārdošanas

     LV78TREL1060001340000

     Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

     LV29TREL1060001350000

     Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

   • Drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu
    • (!) Informējam, ka 2017.gada 23.janvārī VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM Valsts kasē ir atvērts deponēto naudas līdzekļu uzskaites konts LV73TREL813005611200B  „Drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu" saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.37 “Noteikumi par kārtību, kādā iemaksājama un atmaksājama drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu, un drošības naudas apmēru”.
      

     Saņēmējs:

     Valsts ieņēmumu dienests

     Reģistrācijas numurs:

     90000069281

     Konta numurs:

     Konta Nr. LV73TREL813005611200B

     Saņēmēja BIC kods:

     TRELLV22

   • Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi
    • Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi

     (!) Informējam, ka 2016.gada 13.decembrī VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM Valsts kasē ir atvērts deponēto līdzekļu konts LV17TREL813105600300B „Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi" saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.panta desmitā daļu.

     Saņēmējs:

     Valsts budžets (VID)

     Reģistrācijas numurs:

     90000010008

     Konta numurs:

     Konta Nr. LV17TREL813105600300B

     Saņēmēja BIC kods:

     TRELLV22XXX

   Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 6.panta pirmo daļu nodokļi un nodevas aprēķināmi un maksājami euro un centos.

   Lai nerezidents veiktu nodokļa vai nodevas iemaksu valsts budžetā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai:

   • uzņēmums var atvērt valūtas kontu kādā no Latvijas kredītiestādēm un konvertēt valūtu pēc attiecīgās dienas valūtas kursa, lai veiktu nodokļa vai nodevas samaksu euro;
   • var veikt maksājumu valūtā no nerezidenta valsts kredītiestādes, kurai ir korespondentbanka Latvijā, lai attiecīgā banka Latvijā veiktu valūtas konvertāciju euro pēc dienas valūtas kursa, dodot šādu norādījumu maksājumu uzdevumā.

   Vēršam uzmanību, ka abos gadījumos valūtas konvertācija darījuma dienā notiek pēc kredītiestādes noteiktā valūtas kursa un tas var atšķirties no Eiropas Centrālās bankas vai cita pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja publicētā valūtas tirgus kursa attiecībā pret euro, otrajā gadījumā var rasties korespondējošo banku pakalpojumu papildu izmaksas.

   Nepieciešamības gadījumā konsultācijas var saņemt Valsts ieņēmumu dienestā, tālrunis 67120000.