Konti nodokļu un nodevu samaksai

 Publicēts: 16.09.2020. 17.04


Apakšsadaļu izvēlne

Vienotais nodokļu konts

Valsts kases rekvizīti
Saņēmējs: Valsts kase (budžeta maksājumi)
Reģistrācijas numurs:

90000050138

Konts (IBAN):

(saskaņā ar sarakstu)

BIC kods: TRELLV22

IENĀKUMA NODOKĻI


 • Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
  • LV91TREL1060000110000

   Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

 • Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa
  • LV08TREL1060000121000

   Uzņēmumu ienākuma nodoklis


SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS


 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
  • LV37TREL1060000220000

   Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


NODOKĻU IEŅĒMUMI, KAS KOMPLEKSI APVIENO DAŽĀDU NODOKĻU IEŅĒMUMU GRUPAS


 • Dažādu nodokļu ieņēmumu grupas
  • LV61TREL1060000710000 

   Patentmaksas

   LV75TREL1060000721000

   Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

   LV41TREL1060000722000

   Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji  reģistrētās fiziskās personas

   LV07TREL1060000723000

   Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji,  kas atbilst likumam „Par  iedzīvotāju ienākuma nodokli”


ĪPAŠUMA NODOKĻI


 • Īpašuma nodokļa parādi
  • LV27TREL1060000420000

   Īpašuma nodokļa parādi


NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM


 • Pievienotās vērtības nodoklis
  • LV37TREL1060000511000

   Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis

   LV66TREL1060000513000

   Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam

   LV32TREL1060000514000

   Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādēm

   LV95TREL1060000515000

   Pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma ietvaros reģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem

   LV61TREL1060000516000

   Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem

 • Iekšzemē iekasētais akcīzes nodoklis un nodokļa atmaksas
  • LV85TREL1060000521000

   Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem 

   LV51TREL1060000522000

   Akcīzes nodoklis alum

   LV17TREL1060000523000

   Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi)

   LV80TREL1060000524000

   Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem 

   LV46TREL1060000525000

   Akcīzes nodokļa atmaksas saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"

   LV12TREL1060000526000

   Akcīzes nodoklis dabasgāzei

   LV75TREL1060000527000

   Akcīzes nodoklis naftas produktiem

 • Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot)
  • LV36TREL1060000531000

   Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem (importējot)

   LV02TREL1060000532000

   Akcīzes nodoklis alum (importējot)

   LV65TREL1060000533000

   Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi) (importējot)

   LV31TREL1060000534000

   Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem (importējot)

   LV60TREL1060000536000

   Akcīzes nodoklis dabasgāzei (importējot)

   LV26TREL1060000537000

   Akcīzes nodoklis naftas produktiem (importējot)

 • Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem
  • LV84TREL1060000541000

   Azartspēļu nodoklis

   LV50TREL1060000542000 Izložu nodoklis
   LV79TREL1060000544000 Elektroenerģijas nodoklis
   LV61TREL1060000545100 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda
   LV77TREL1060000545200 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda
   LV11TREL1060000546000 Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
 • Dabas resursu nodoklis
  • LV80TREL1060000553100

   Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu

   LV96TREL1060000553200

   Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm

   LV15TREL1060000553300

   Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu

   LV31TREL1060000553400

   Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu

   LV47TREL1060000553500

   Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes

   LV63TREL1060000553600

   Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

   LV79TREL1060000553700

   Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem

   LV95TREL1060000553800

   Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likumu  pārkāpumiem

   LV14TREL1060000553900

   Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu, uguņošanas ierīcēm un par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai


MUITAS NODOKLIS


 • Ievedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
  • LV32TREL1060000611000

   Ievedmuitas nodoklis

   LV95TREL1060000612000

   Ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm

   LV61TREL1060000613000

   Antidempinga maksājumi

   LV27TREL1060000614000

   Kompensācijas maksājumi

 • Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
  • LV17TREL1060000620000

   Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi


IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA


 • Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma
  • LV07TREL1060000820000

   Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma

 • Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
  • LV21TREL1060000831000

   Ieņēmumi no a/s "Latvijas valsts meži"

   LV40TREL1060000839000

   Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

 • Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu
  • LV63TREL1060000864000

   Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas

 • Ieņēmumi no darījumiem ar Kioto vienībām
  • LV04TREL1060000880000

   Ieņēmumi no darījumiem ar Kioto vienībām 

 • Pārējie finanšu ieņēmumi
  • LV63TREL1060000893100

   Ieņēmumi no Latvijai piešķirto stacionāro iekārtu  un aviācijas emisijas kvotu izsolīšanas

   LV95TREL1060000893300

   Ieņēmumi no darījumiem ar gada emisijas sadales vienībām

   LV94TREL1060000893900

   Pārējie ieņēmumi no darījumiem ar Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām 


VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS


 • Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem
  • LV26TREL2130056037000 Maksa par iepriekšējās vienošanas noslēgšanas procedūru
   LV39TREL1060190911100 Kancelejas nodeva tiesu iestādē
   LV55TREL1060190911200 Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs
   LV71TREL1060190911300 Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu
   LV87TREL1060190911400 Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā
   LV15TREL1060000912200 Nodeva par notariālās darbības izpildi, izņemot mantojumus un dāvinājumus
   LV46TREL1060140913100

   Nodeva par jebkāda veida ieroča atļaujas, atkārtotas atļaujas, atļaujas dublikāta, Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu, ieroča atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu

   LV84TREL1060190913200 Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā
   LV55TREL1060220913300 Nodeva par filmu producenta reģistrāciju 
   LV13TREL1060000913400 Nodeva par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanu un atjaunošanu
   LV51TREL1060190913600 Kredītinformācijas biroja nodeva un nodeva par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai
   LV61TREL1060140913800 Nodeva par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības, tās dublikāta un atkārtotas apliecības izsniegšanu
   LV12TREL1060000914000 Nodeva par operācijām ar privatizācijas sertifikātiem
   LV29TREL1060190917100 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu
   LV45TREL1060190917200 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
   LV61TREL1060190917300 Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
   LV77TREL1060190917400 Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu
   LV93TREL1060190917500 Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
   LV12TREL1060190917600 Nodeva par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu  zemesgrāmatā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus
   LV70TREL1060140918100 Nodeva par pasu izsniegšanu
   LV86TREL1060140918200 Nodeva par personas apliecību izsniegšanu
   LV05TREL1060140918300 Nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra 
   LV37TREL1060140918500 Nodeva par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem
   LV53TREL1060140918600 Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju
   LV81TREL1060110919100 Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem
   LV19TREL1060140919600 Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu
   LV35TREL1060140919700 Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu
   LV51TREL1060140919800 Valsts nodeva par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu
   LV44TREL1060220919900 Nodeva par sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu (Latvijas Nacionālais arhīvs) un nodeva par atļauju kultūras priekšmeta izvešanai (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde)
   LV37TREL1060160919900 Zemkopības ministrijas iekasētās nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem
   LV83TREL1060000919900 Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem
 • Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju
  • LV66TREL1060160921900 Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
   LV73TREL1060210921200 Valsts nodeva par ūdens resursu lietošanas atļauju
   LV87TREL1060470921300 Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu un pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzību
   LV32TREL1060000921400 Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu komercdarbībai ar akcīzes precēm
   LV48TREL1060000921500 Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai
   LV93TREL1060110921600 Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem
   LV56TREL1060210921700 Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju
   LV72TREL1060210921800 Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai
   LV15TREL1060000921900 Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem
   LV29TREL1060120921900 Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenci) tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem kompleksu tūrisma pakalpojumu organizēšanai un sniegšanai (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)
   LV96TREL1060140921900 Valsts policijas iekasētās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem
   LV51TREL1060170921900 Nodeva par licences izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (plānošanas reģioni)
   LV36TREL1060180921900 Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 03.07.2007. noteikumiem Nr.458 (Nodarbinātības valsts aģentūra)
   LV88TREL1060210921900 Nodeva par licences izsniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.960 (Valsts vides dienests)
   LV15TREL1060140922000 Nodevas par kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un sertifikātu izsniegšanu apsardzes, ieroču un munīcijas aprites kārtības, pirotehnikas, spridzināšanas un detektīvdarbības jomā
   LV63TREL1060150923000 Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai
   LV77TREL1060160925000 Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku un nodarīto zaudējumu aprēķinu un  medību trofeju izvešanu no Latvijas
   LV88TREL1060130926000 Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva
   LV76TREL1060210929100 Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
   LV33TREL1060120929200 Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā (Ekonomikas ministrija) 
   LV11TREL1060210929300 Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi
   LV27TREL1060210929400 Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem
   LV51TREL1060140929500 Valsts nodeva par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, tās dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu (Valsts policija)
   LV70TREL1060170929900 Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Satiksmes ministrija)
   LV48TREL1060120929900 Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos (Ekonomikas ministrija – patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana un pārreģistrācija) 
   LV03TREL1060150929900 Valsts nodevas atbilstoši psihologu noteikumiem (Izglītības kvalitātes valsts dienests)
   LV10TREL1060210929900 Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu (Valsts vides dienests)
   LV34TREL1060000929900 Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos
 • Speciāliem mērķiem paredzētas valsts nodevas
  • LV20TREL1060120939910 Valsts nodeva par elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzību

   LV11TREL1060000934000

   Izložu un azartspēļu nodeva

   LV80TREL1060190935000

   Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

   LV79TREL1060210937000

   Numerācijas lietošanas tiesību ikgadēja valsts nodeva (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

   LV02TREL1060120938100

   Nodeva par 1.kategorijas benzīna un aviācijas degvielas (tonnas) uzturēšanu

   LV18TREL1060120938200

   Nodeva par 2.kategorijas petrolejas veida reaktīvās degvielas (tonnas) uzturēšanu

   LV34TREL1060120938300

   Nodeva par 2.kategorijas petrolejas un dīzeļdegvielas (tonnas) uzturēšanu

   LV50TREL1060120938400

   Nodeva par 3.kategorijas degvieleļļas (tonnas) uzturēšanu

   LV51TREL1060000939100

   Finanšu stabilitātes nodeva

   LV67TREL1060000939200

   Autoceļu lietošanas nodeva

   LV67TREL1060140939300

   Valsts nodeva par Ieroču aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu, par šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanas apliecinājuma izsniegšanu un par salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanu (Valsts policija)

   LV82TREL1060000939900

   Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, kas nav minētas citos koda 9.3.9.0. apakškodos

   LV96TREL1060120939900

   Valsts nodeva par apvienošanās izvērtēšanu (Konkurences padome) un nodeva par energoefektivitātes veicināšanu (Ekonomikas ministrija)

 • Pārējās nodevas
  • LV71TREL1060220991000 Valsts nodeva par ģerboņa reģistrāciju

   LV86TREL1060210991000

   Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

   LV63TREL1060290991000

   Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Veselības inspekcija)

   LV13TREL1060000991000

   Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā


NAUDAS SODI UN SANKCIJAS


 • Naudas sodi
  • LV34TREL1060191011100 Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes
   LV28TREL1060141011200 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija 
   LV97TREL1060041011300 Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
   LV76TREL1060141011500 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
   LV55TREL1060101011600 Naudas sodi, ko uzliek Jūras spēki
   LV11TREL1060141011700 Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze
   LV91TREL1060001012100 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot naudas sodus, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde
   LV26TREL1060001012300 Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde
   LV11TREL1060161013100 Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem
   LV27TREL1060161013200 Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem
   LV89TREL1060001013300 Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem
   LV07TREL1060001014000 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
   LV70TREL1060141015100 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem
   LV31TREL1060141015220 Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem
   LV05TREL1060141015300 Pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē
   LV37TREL1060001015400 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē
   LV61TREL1060121019100 Naudas sodi, ko uzliek Centrālā statistikas pārvalde
   LV69TREL1060191019200 Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija
   LV33TREL1060161019300 Naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests
   LV12TREL1060121019400 Naudas sodi, ko uzliek Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
   LV20TREL1060191019500 Naudas sodi, ko uzliek Valsts valodas centrs
   LV14TREL1060141019600 Naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
   LV52TREL1060191019700 Naudas sodi, ko uzliek Maksātnespējas kontroles dienests
   LV83TREL1060181019800 Naudas sodi, ko uzliek Valsts darba inspekcija
   LV78TREL1060001019900 Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos
   LV84TREL1060191019900  Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos (Uzņēmumu reģistrs)
 • Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām
  • LV59TREL1060131021000

   Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests, izņemot muitas lietās un sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem

   LV25TREL1060131022000

   Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests muitas lietās

   LV78TREL1060131029000

   Soda naudas, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienests sakarā ar nodokļu deklarāciju precizējumiem pirms kontroles pasākumiem

 • Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
  • LV45TREL1060001030000

   Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem


 PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI


 • Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas
  • LV65TREL1060001212000

   Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtā lēmuma

   LV82TREL1060161213000

   Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

   LV78TREL1060141214000

   Ieņēmumi no konfiscētās mantas, preču un citu priekšmetu realizācijas pēc Valsts policijas un Valsts robežsardzes pieņemtā lēmuma

   LV60TREL1060001215000

   Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konfiskācijas rīkojuma izpildi

   LV42TREL1060001216100

   Ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas

   LV58TREL1060001216200

   Ieņēmumi no papildsoda – mantas konfiskācija  – realizācijas

   LV21TREL1060001219000

   Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma

 • Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
  • LV50TREL1060001221000

   Ieņēmumi no politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgo un anonīmo dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļu pārskaitījuma valsts budžetā

   LV16TREL1060001222000

   Ieņēmumi no valsts amatpersonas labprātīgas atlīdzības par valstij nodarīto zaudējumu

   LV33TREL1060161223000

   Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

   LV96TREL1060161224000

   Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes)

   LV11TREL1060001225000

   Ieņēmumi no ieturētā nodrošinājuma par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma noteikumu kārtības neievērošanu

   LV28TREL1060161226000

   Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

   LV91TREL1060161227000

   Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

   LV06TREL1060001228000

   Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem

   LV69TREL1060001229000

   Ieņēmumi no mobilo telekomunikāciju licences izsoles

 • Dažādi nenodokļu ieņēmumi
  • LV68TREL1060001239300

   Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

   LV84TREL1060001239400

   Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem

   LV19TREL1060001239600

   Ieņēmumi no veselības apdrošināšanas iemaksām

   LV67TREL1060001239900

   Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

 • Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
  • LV31TREL1060001310000

   Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

   LV45TREL1060001321000

   Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

   LV11TREL1060001322000

   Ieņēmumi no meža  īpašuma pārdošanas

   LV78TREL1060001340000

   Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

   LV29TREL1060001350000

   Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

 • Drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu
  • (!) Informējam, ka 2017.gada 23.janvārī VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM Valsts kasē ir atvērts deponēto naudas līdzekļu uzskaites konts LV73TREL813005611200B  „Drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu" saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.37 “Noteikumi par kārtību, kādā iemaksājama un atmaksājama drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu, un drošības naudas apmēru”.
    

   Saņēmējs:

   Valsts ieņēmumu dienests

   Reģistrācijas numurs:

   90000069281

   Konta numurs:

   Konta Nr. LV73TREL813005611200B

   Saņēmēja BIC kods:

   TRELLV22

 • Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi
  • Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi

   (!) Informējam, ka 2016.gada 13.decembrī VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM Valsts kasē ir atvērts deponēto līdzekļu konts LV25TREL813005611100B  „Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi" saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.panta desmitā daļu.
    

   Saņēmējs:

   Valsts ieņēmumu dienests

   Reģistrācijas numurs:

   90000069281

   Konta numurs:

   Konta Nr. LV25TREL813005611100B

   Saņēmēja BIC kods:

   TRELLV22

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 6.panta pirmo daļu nodokļi un nodevas aprēķināmi un maksājami euro un centos.

Lai nerezidents veiktu nodokļa vai nodevas iemaksu valsts budžetā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai:

 • uzņēmums var atvērt valūtas kontu kādā no Latvijas kredītiestādēm un konvertēt valūtu pēc attiecīgās dienas valūtas kursa, lai veiktu nodokļa vai nodevas samaksu euro;
 • var veikt maksājumu valūtā no nerezidenta valsts kredītiestādes, kurai ir korespondentbanka Latvijā, lai attiecīgā banka Latvijā veiktu valūtas konvertāciju euro pēc dienas valūtas kursa, dodot šādu norādījumu maksājumu uzdevumā.

Vēršam uzmanību, ka abos gadījumos valūtas konvertācija darījuma dienā notiek pēc kredītiestādes noteiktā valūtas kursa un tas var atšķirties no Eiropas Centrālās bankas vai cita pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja publicētā valūtas tirgus kursa attiecībā pret euro, otrajā gadījumā var rasties korespondējošo banku pakalpojumu papildu izmaksas.

Nepieciešamības gadījumā konsultācijas var saņemt Valsts ieņēmumu dienestā, tālrunis 67120000.


VIENOTAIS NODOKĻU KONTS

No 2021.gada 1.janvāra tiks ieviests vienotais nodokļu konts VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem. 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka sākot ar 2021.gadu ir mainīti regulāro maksājumu termiņi uz 23.datumu, kā rezultātā VID administrētos nodokļus būs iespējams samaksāt visus vienā maksājumā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai"

Vienlaikus ar Vienoto kontu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē tiks ieviests uzkrāšanas princips.