Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

Nekustamā īpašuma nodokli iemaksā tās republikas pilsētas vai novada pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, t.i., maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli norādītajā kontā.

Likme Nodokļa objekts
1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības

1) zemei

2) ēkām vai to daļām, (nedzīvojamām, dzīvojamām ēkām, kuras izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, komersantu īpašumā esošām dzīvojamām ēkām, ja tās nav izīrētas dzīvošanai)

3) inženierbūvēm

1) 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz
56 915 EUR

2) 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR

3) 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR

Dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,

dzīvojamo māju daļām,

telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana,

kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai

dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai

1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības

Komersantu īpašumā esošiem, objektiem –
dzīvojamām mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), kuri ir izīrēti dzīvošanai, ja  īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā

Papildlikme 1,5% no kadastrālās vērtības Neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamajai zemei, izņemot, ja tās platība nepārsniedz vienu hektāru vai, ja normatīvajos aktos tai ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi
3% no lielākās (būves vai būvei piekritīgās zemes) kadastrālās vērtības Vidi degradējošai, sagruvušai vai cilvēku drošību apdraudošai būvei, būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos

Nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.